"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2016. augusztus 21., vasárnap

Antikrisztus és a templom


Amit most alább megosztok, az egy nagyon okos meglátás. Összeköti a homályos részeket és megvilágosítja az igazságot. Nekem elfogadható. A szerző engedélyével:

Póli Pál facebook oldaláról:

"A fősodratú protestáns felekezetek próféciákkal foglalkozó tanítói szerint az antikrisztus megjelenésének előfeltétele a fizikai zsidó templom felépítése, és általában két adott bibliai idézetsorra hivatkoznak. Ezek a hivatkozási pontok a Dániel 11:30-45 és a 2Tesszalonikai levél 2:3-4 versei. 

A felszínen ezek megalapozott érveknek látszanak, de amint azt az alábbi elemzés után látni fogjuk, ezek a hivatkozások egyáltalán nem nyújtanak konkrét bizonyítékot arra, hogy az adott eseménynek egy időközben felépített fizikai zsidó templomban kell megvalósulnia. 

Az elsődleges probléma teológiai jellegű: ha ugyanis szükségét látjuk egy a zsidók által felépítendő templom létét ahhoz, hogy a próféciák beteljesüljenek, akkor akarva-akaratlanul is egy már teljesen hatályon kívül helyezett szövetséget és ugyancsak hatályon kívül helyezett imádatrendszert hitelesítünk. Ez röviden azt jelenti, hogy az Ószövetség továbbra is érvényben van, s párhuzamosan funkcionál az Újszövetséggel. 

A második probléma próféciai és kronológiai jellegű, ugyanis a Szentírás szerint az egyedüli III. templom az Ezékielben vázolt millenneumi templom lesz. Ha bármiféle azt megelőző templomépületben vizionáljuk ennek a megvalósulását, akkor hiányozni fog belőle a lényeg: Hiányozni fog annak megépítője, a valódi Messiás, az őt már elfogadó és megtért, az Újszövetséget felvett Izrael, ahogy hiányozni fog az Isten afölötti fennhatósága, és a millenniumi állapotok is.

Pál a szóbanforgó figyelmeztetést eleve nem a zsidókhoz írta, hanem a keresztény hívőknek számára, a tartalma hozzájuk és róluk szól, nem másokról és másokhoz. Az embereket leginkább a „templom” kifejezés zavarja meg, hiszen ezt azonnal a zsidók templomával asszociálják. Mivel a fősodratú kereszténység tanítói is ezt hangoztatják, így nem csoda, hogy az átlag nomináns hívő próféciai értelmezése ehhez a menetrendhez igazodott. Ha a templom kifejezésen oly sok múlik, akkor mindenképpen meg kell vizsgálnunk a szóbanforgó idézetekben használt szavak pontos jelentéseit és korrekt bibliai használati módját.
De lássuk magát a szöveget: 
2Tesszalonikai 2:3-4 
3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, 
4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába (naon), és Istenként kelleti magát.

A veszedelem fia az természetesen maga az utolsó időkben feltűnő antikrisztus lesz. Ez a sátáni géniusz a szellemi megtévesztés mestereként, ha lehet, „elhiteti még az isten választottait is” 
(vö. Mt. 24:24). 

Sokan ezt képletes túlzásnak tartják, márpedig Pál is megerősíti ez, amikor azt mondja, hogy a megtévesztése miatt valóban lesznek olyanok, akik elpártolnak majd az igazságtól. Pontosan aként, ahogyan Dániel próféta megjövendölte, hogy az antikrisztus „szövetségszegésre bírja azokat, akik képes rávenni arra, hogy elhagyják a hitüket” (vö. Dán. 11:32). Bármennyire is szeretnék ezt sokan ezt a próféciát a zsidókra vonatkoztatni, ma egyetlen érvényes szövetség áll fenn, egy igaz hit működik, a Jézus áldozata által elérhetővé tett Újszövetség és a hit általi szellemi szolgálat. Istentől, az igazságtól, a szövetségtől pedig csakis az pártolhat el, aki ismeri az igazságot és szövetségi viszonyban áll Istennel. A zsidók ezt az elpártolást kétezer évvel ezelőtt megtették, amikor hitetlenségüknél fogva megtagadták Krisztust és az általa elérhető szellemi szövetséget. Emiatt nekik továbbra is lepel van a szemükön, teljesen vakok az igazságot illetően (Róm. 11:7; 2Kor. 3:14) a velük kötött Ószövetség pedig régen felbontatott és érvényét vesztette (2Kor. 5:17). A vaknak már nem kell elvenni a látását, az eleve megtévesztett embereket pedig nem szükséges megtéveszteni, legfeljebb mélyebbre sodorni őket a hamisság bugyraiban, ami napi szinten meg is történik velük. Az antikrisztus célkeresztjében az igaz hívők lesznek és emiatt „a szent szövetségen tölti ki a haragját” (Dán. 11:30). A kor végén ez a szent szövetség NEM az izraelitákkal megkötött, majd felbontott Ószövetséget jelenti, hanem az azt követően megkötött, a Messiás halála által lehetővé tett, és az egyedüli érvénybenlévő Újszövetséget! Ebben a szövetségben nincs zsidó, vagy pogány, csak az Isten Szelleme által megfogant “új teremtmény” (Gal. 6:15). Krisztus eljövetelével az izraeliták sem az Ószövetséghez térnek vissza, hanem felveszik majd az Újat. Másszóval, az antikrisztus annak a testületnek a tagjait kívánja hitéből kiragadni és magának megnyerni, akik egy érvényes szent szövetségben állanak Istennel. Ha korrekt módon, vagyis e tények fényében értelmezzük azt, hogy “beül majd az Isten naon-jába”, akkor az az Isten Egyházát, a Szent Szellem szentélyét jelöli!
A törvényszegő ellene lesz mindennek, ami „az igaz istentisztelet tárgya”. Szögezzük le, a az ószövetséghez kötődő zsidó templom nem lesz, nem lehet az Isten szellemi híveinek az igaz istentiszteleti tárgya! A gyengébbek kedvéért jegyezzük meg, hogy az egész Héber levél és az apostoli levelek nagyrésze éppen erről szól. A hívők nem egy adott fizikai épülethez és az abban végzett rítusokhoz kötik az istentiszteletet, hanem egy szellemi épületben, az egyházban végzik el, ahol szellemben és igazságban szolgálnak (Jn. 4:20-23). Az egyházban, ahol az antikrisztus miatt be fog következni egy nagy elpártolás.
De „a nép, amely ismeri Istenét, állhatatos marad” (Dán 11:32), s előttük (legkésőbb a az EGYHÁZBAN beállított pusztító utálatosság elkövetése által) lelepleződik a törvénytipró, a veszedelem fia (2Thessz. 2:3). Akiket nem tudott megnyerni, azokat üldözni fog, ami a nagy nyomorúságot eredményezi. Ezen a ponton akár le is zárhatnánk az érveléseket, hiszen a fenti tények önmagukért beszélnek. Csakhogy a beidegződött téveszmék mélyen bevésődnek az emberi elmébe, amelyeket csak az Ige kardjával lehet kioperálni."

https://www.facebook.com/pal.poli/


Hozzávaló, nagyon ajánlott olvasnivaló:
http://churchofgod.hu/content.php?act=illesap
Illés apokalipszise


Erről a fenti témáról az antikrisztus és a templom  témakörében készít egy átfogó írást. A kész anyagot is szeretném majd veletek itt megosztani.Nincsenek megjegyzések: