"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2016. június 29., szerda

Még a veréb is


Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 
Zsoltár 84,4

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 
Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 
URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 

Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.
Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 
Zsolt 84,5-13


Talán ilyen bizonyság lesz az életem. Ezt most újult erővel írom, a nagy változások előtt. A 'talán' arra vonatkozik, hogy talán lesz erőm később nyilvánosan mindenről beszámolni. Most csak előzetesen annyi, a 'magasságos Isten kezében' - így vagyok.
Ahogy vezet Isten csodálom. Reménységem Ő. Igéjében gyönyörködöm, vezet engem.
Ha pedig már nem lesz időm és erőm írni, mindenről részletesen, az nyilvánvaló tény, hogy minden testvérünkkel, így van ez.

Krisztus Áldott Testében minden tagnak áldott helye van.


2016. június 24., péntek

Utam a fény

Bármerre lépsz, bármerre jársz én várok rád
Itt van a kéz, itt van a szó mely szól hozzád
Lehet hogy nem vonz már a ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

Kereszt a jel, keresztből éled új erő
Testvéri kéz, testvéri szó oly éltető
Lehet hogy nem vonz már az ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

refr. Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Szeretetből él az új világ, szükségem van rád
Az életed érték szíved nyisd meg hát

Kereszt a jel, keresztből éled új erő
Testvéri kéz, testvéri szó oly éltető
Lehet hogy nem vonz már az ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

refr. Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Múljék minden ami fáj, meghalt a halál
A kereszt nézd az égbe száll
Messze a holnap, de közel az éj
Nem hagylak árván utam a fény

Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Szeretetből él az új világ,szükségem van rád
Az életed érték szíved nyisd meg hát


2016. június 13., hétfő

KöltözésKedves Testvéreim,

nagy napokat élünk.
Ha az Úr is jónak látja, hamarosan költözünk, új lakhelyünkre, Budapestre.
Kérlek gondoljatok ránk.
Látjátok nem tudtam eddig sem írni, ezután se fogok szerintem sokáig.
Olvassátok addig ezt a blogot, még nem tudtam belemerülni, de szerintem érdemes lesz.
http://gyertekhozzam.blogspot.hu/

Isten áldjon meg titeket, imádkozzatok értünk.

Majd jövök.
Sok szeretettel,
Bogi


2016. június 10., péntek

A feltámadás


Mi éri meg, mi nem?

A gyermek is felnő. Az öregek, betegek is meghalnak.
Elmúlik minden.

Ami megéri a folytonosság.

Folyton szeretni, és ezt soha meg nem állítani.
Ha a mennyei élő vizek folyamai vannak, ez így is van.
Az emberi szív számára földi léte alatt ennél nagyobb kincs, nincs.

Ezt soha senki nem tudja megakadályozni.

Nem kis cél, nem nagy cél kell, hanem szeretni.
Onnan felülről való szeretettel.

Hit és öröm. Ez számomra a születés, a szeretet öröme.
Így látom Mesterem.
Ezzel emel magasba mindenek felett.
Ő mindvégig ezzel a hittel és örömmel nézett. Életében. 
És most is mennyei életében.
Mert tudta - öröktől fogva és örökké - mi az érték.

A Mennyből születés csodája.
(Jn 3)

Aki felülről született, mennyei. 
És ezt már rólunk mondta. Gyermekeiről.
Ha olyanok vagyunk, mint Ő.
Ha az a szeretet, ami bennünk van, onnan felülről való.

Mert Jézus mondja: "Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital." Jn 6,55

Ő a Mennyből szállt alá. A te igened által a tiéd.

Énok könyvében, a bukott angyalokról ezt olvassuk:
"És bár szentek, szellemi lények voltatok, élvén az örök létet, mégis tisztátalanná tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket nemzettetek a test vérével, és csakúgy mint az emberek gyermekei, ti is test és vér után sóvárogtatok, mint mindazok, akik meghalnak és elpusztulnak." 15,4
"De ti, akik előzőleg szellemi lények voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok voltatok a világ minden nemzedékén át. És ez okból számotokra nem rendeltem feleségeket; mert a mennyek szellemlényeinek a mennyben van lakozásuk." 15,6-7
"Itt fognak majd állni (a büntetés helyén) azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, és akik félre fogják majd őket vezetni, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak, (itt fognak ők várni) az ítélet nagy napjáig, amikor ítélet alá esnek és eljön a végük." 19,1

Mi azonban épp a mennyei Jézus által, a mennyei lényekhez csatlakozunk.
A mennyei seregekhez.
A dicsőségesekhez. (Zsolt 16,3)

Jézus azért mondta
 "E világ fiai házasodnak és férjhez mennek, akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek. Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai." Lk 20,34-36

Mily jó engedelmeskedni Igéjének, töltse be szívünk, világossága.

Ézsaiás 59.


Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson,

hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.

Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog.

Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. 

Haszontalanságban bíznak, és hiábavalóságot beszélnek, 

nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. 

Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és ha rátaposnak, vipera kel ki.

Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe, készítményük csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el.

Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás van útjaikon.

Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék: aki azokon jár, annak nincs köze a békességhez.

Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. 

Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk.

Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. 

Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. 

Morgunk mindnyájan, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van tőlünk.

Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. 

Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk.

Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az URat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. 

Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédet gondolt és szólt.

Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület.

Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. 

Látta ezt az ÚR, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend.

Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. 

Felöltötte az igazságot mint páncélt, védelmező sisak van a fején. 

A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá. 

Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. 

Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. 

Félni fogják az ÚR nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, 

amikor eljön mint egy sebes folyam, amelyet az ÚR szele korbácsolt föl.

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! 

- így szól az ÚR.

Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az ÚR: 

Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az ÚR.