"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2016. január 20., szerda

A zálogról

A ZÁLOG

   Az adós személyi tulajdona, amelyet a hitelező magánál tart, hogy biztosítsa az adósság visszafizetését (1M 38,17-18); Mózes törvényének különös, gondja volt a szegények védelmére; a zálogba adott felsőruhát naplemente előtt vissza kellett adni a szegénynek, hogy legyen éjszakára takarója (2M22,26-27); az özvegy ruházatát nem lehetett zálogul elvenni (5M24,17), sem a kézimalmát vagy a felső őrlőkövét (5M24,6).

Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él: nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember igaz, ő élni fog! - így szól az én Uram, az ÚR.
Ezékiel, 18,5-9

Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. 
Péld 19,17


Az Újszövetség szerint a Szent Szellem istengyermeki mivoltunk és örökségünk zálogául adatott (Róm 8,9; 2Kor 1,22; Ef 1,14)

Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket.
2Kor 5,5


Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.
Lk 6,29-31


Mert méltó a munkás a maga bérére:
Megbízatásunk:
Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére.
Mt 10,7-10


A kereszt mennyei oldala


A cím elsőnek megtévesztő lehet, mert ez a bejegyzésem az adósságról szól.

Jézus Krisztus és a Mennyei Atya között egy olyan szerződés jött létre, amely mind a két felet kötelezi.
Jézus a vállalt kötelezettségét teljesítette a kereszten. Az Atya, pedig folyamatosan teljesíti: jelekkel és csodákkal erősíti meg Jézus Krisztus vére által megszabadított szolgáit.

Jézus embereket halászni jött. Először Izrael népéhez jött, majd később, például Pál apostol által, más népekhez is küld hirdetőket.
Az üzenet, abból áll, hogy nekünk embereknek nincs belépési jogunk a Mennyei Atya birodalmába, hanem valakinek meg kellett nyitnia a hozzá vezető utat.
Annak módja, hogy miért és hogyan nyílt ki ez az ajtó, tulajdonképpen az Atya és a vele szerződő Jézus Krisztus között áll fenn.
A keresztnek ezen oldala, amelyet a Mennyei Atya elfogadott, egy bevégeztetett szerződés teljesítés, a mennyei oldal.

Ennek a bevégeztetett mennyei teljesítés jele, az úrvacsora. Ám, ennek a szerződésnek van további következménye: az Atya kötelezettsége.

Megtérésünkor - ez nálam 1994. egyik tavaszi napján - eldöntjük, hogy elfogadjuk létezőként, ezt a mennyei szerződést az Atya és a Fiú között. Ebben a pillanatban rádöbbenünk arra, hogy szükségünk volt, erre a szerződésre, hiszen megerősítjük azt az igazságot, hogy bűnben születtünk, és bűnösek vagyunk. Jelen állapotunkban, semmi, ami szent ahhoz nem közelíthetünk. Ez egy nagyon mély felismerés.
Ezzel együtt megértjük Jézus és az Atya közötti szerződés létrejöttét, és valóságát. Amit elfogadunk. És abban a pillanatban a szerződés 3. tagjává válunk, úgy mint örökösök, és szolgálatra felkentek.
Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ef 1,13-14

A ZÁLOG

Az Ige azt mondja, hogy megtérésünk pillanatában kapunk egy zálogot nem mástól, mint a Mennyei Atyától.

Ez nagyon fontos!

Ez a zálog Jézus Krisztus Szelleme, a Szent Lélek.
Szoktam mondani, és kérem is, hogy jegyezzétek meg:
Vér = Örök élet = Lélek
Ez a három egy.

A zálog, amit mi emberek is használunk kölcsönadás szerződések esetében.
Valakinek kölcsönadunk pénzt, a pénzt időközönként elkezdi törleszteni az adós. Az adós, hogy garanciát adjon arra, hogy vissza fogja fizetni a kölcsönt, átad valamit, ami kizárólag az Ő tulajdona, lepecsételteti a kölcsönadójának a pecsétjével. A pecsét akkor kerül le, ha minden adósságát visszafizette az adós.
Amennyiben nem, akkor a zálogért eljön a kölcsönadó, és elviszi. És rendezve van az ügylet.

Isten zálogul adta nekünk a Lelket.
2Kor5,5

Ki az adós? Ebben az esetben. Aki a zálogot adja, Ő az adós. Az Atya az adós.

Kinek adósa? Jézus Krisztusnak.
Jézus Krisztus vére, két oldalra szóló adósságlevél: nekünk embereknek= szabadulás, megváltás, az Égi Atyának=kötelezvény

Mivel adós az Atya? Hogy azoknak adja a lelkét, akik Jézus Krisztusban hisznek és tanítványai lesznek.

Miért adós? Mert Jézus Krisztus bevégezte a vállalt küldetését, és az Ő tanítványai megtéréskor az Atya szolgálatába állnak. Így az ember megtérésekor életbe lép egy munkaadói és munkavállalói szerződés. A munkavállalót meghatározott időkben, és módon ki kell fizetni. A munkaadó a mennyei Atya.
Munkafeladat: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mt 28,19-20

Jézus többször is elmondta, hogy mennyi és mi a fizetésünk és hogy hogyan kell a fizetésünket elkérni.
Néhány példa:

- Kérjetek és kaptok.
Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jn 16,23

- Ne aggódjatok. - Az Atyától, mint munkaadótól a munkafeltételek biztosítva vannak:
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 
Mt 6,26
Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Mt 6,31-32


A mi adósságunk:

Az Emberiség adósságát, Jézus Krisztus elvette.
Az ellenünk szóló adósságot Krisztus a keresztre szegezte. A szerződés teljesítése megtörtént.
Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Kol 2,14

Mi tanítványok, egymásnak testvérei és munkatársai:
munkatársai vagyunk örömötöknek 2Kor 1,24


A szerződés teljesítéséért járó fizetség:

Jézus Krisztus teljesített és megkapta a fizetségét majd ezt mondta nekünk tanítványainak, akiket kihalászott, és megbízott, azzal a feladattal, hogy ezt az üzenetet továbbadjuk:
én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én Atyám rám hagyta azt; hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét. Lk 22,29-30

- Jézussal együtt királysága
Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk (2Kor 5,1)

Az Atya adóssága:

A teljesített szerződés kifizetése a teljesítőnek.

Adj zálogot, amíg megküldöd. 1M 38,17
Mit adjak neked zálogba? Az ezt felelte: Pecsétnyomódat zsinórostul, meg azt a botot, ami a kezedben van. 1M38,18

Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. 2Kor 1,22

Ez a mai fogalmainkkal azt jelenti, mintha egy nagyon gazdag ember átnyújtaná a bankkártyája (minden vagyona) feletti korlátlan használati jogot.

Egyéb igegyűjtések és gondolatok ebben a témában:
http://testveremnek.blogspot.hu/2012/07/hitel-kolcson-igek.html
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/08/kolcson-hitel.html
http://testveremnek.blogspot.hu/2011/01/valtsagdij-5-resz.html


Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való." 
Jn 18,36

2016. január 17., vasárnap

Lk 22,28


"Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben."

Milyen fontos, hogy kik maradnak meg mellettünk, Krisztusban.
Vízválasztó. Sorsdöntő.

"Uram, 
kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" 

Milyen fontos, ha valaki ezt tudja mondani Krisztusnak.

Milyen fontos, ha valaki ezt tudja mondani Krisztusban a testvérének is.

Milyen áldozatkész szeretet az. A Szeretet Istenének gyermeke. Mely a saját vérét adja érted testvérem. Áldozatot hoz érted, mert szeret téged. Önmagát nem kímélve, segít neked.

Milyen jó dolog volt megmaradni Krisztus mellett kísértéseiben. Milyen jó, megmaradni testvéreink mellett. Mert szeretjük őket. Mert hálásak vagyunk azért a szeretetért, amely áldozatot hozott értünk.
Csendes, igaz szeretet az, könnyeinkkel mosni Krisztus lábát. Mert tudtuk hová megy. Miért. Kiért. Tudtuk értünk teszi. Minket szeret. Nem önmagáért, nem a saját dicsőségéért, hanem értünk!

  Mindenét megosztja velünk. Miénk lesz az Ő királysága. Mert szeret minket.

Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! 
Mal 3,6


Vigyázzunk testvéreim elhivatásunkra! Szeressük egymást. Ahogy Krisztus is szeretett minket.

A Szeretetért. A Szeretet maga a Cél.
A börtönben, a halálban együtt a Szeretettel. 
Hűséget esküdtünk, szövetséget kötöttünk a Szeretet Istenével.
Vele megyünk. Vele tartunk és Ő velünk marad.
Uram!
Nem volt kérdés:
Veled megyünk.
A Te drága véred, a legdrágább nekünk.
Te vagy számunkra a legelső, a legfontosabb.
Nem felejtjük, mit szívünk ígért neked.
Uram, szeretünk Téged.


IN CHRIST ALONE