"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2015. augusztus 22., szombat

A világosság ereje


Isten ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje.
Hab 3,4

Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. 
1 Tim 6,16

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 
Jak 1,17

És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: "Kelj fel gyorsan!" Erre lehulltak a bilincsek Péter kezéről.
Apcsel 12,7

Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat.
Apcsel 26,13


Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
Ef 5,8-9


Lásd még, Isten a világosságom

2015. augusztus 21., péntek

A fény sebessége


Tegnap este néztem egy dokumentum filmet.
Einstein tévedett? (https://www.youtube.com/watch?v=U3qNATFSemM)

Néhány gondolat eszembejutott, a Biblia szemszögéből.

A film egy elméletet mutatott be. Aminek nagyvonalakban az a lényege, hogy elképzelhető, hogy a fénysebesség nem állandó. A mostani fény sebessége lassabb, mint a 30 milliárd évvel ezelőttié.
A nagy bum teória alapjainak megerősítéséhez szolgálna Einstein elméletének kiegészítéseként. Ehhez a fénysebesség csökkenésének elméletéhez, már csillagászati mérési eredmények is adódtak.

Nos, én kicsit továbbgondoltam, ha valóban a sebesség nem állandó, esetleg meg is szűnik, mi történik a világegyetemmel?
Tulajdonképpen mi történik, ha megáll a fény?

Az egész Biblia a világosság körül forog. A csillagászok keresnek egy létező energiát, de még nem csípték nyakon.

Mi történik ha a csillagok fénye, egyszer bezárul, mert a fénynek nem lesz többé sebessége?
A fekete lyukak talán ilyen csillagok, ahonnan a fény a 0 sebességénél fogva nem tud kijönni. Ezért nem látjuk azt a csillagot, de az attól még ugyanolyan fényesen létezik. Tömegvonzása ugyanúgy. Minden állandója megvan, csak a fénye nem látható kívülről. Mintha letakarták volna, noha valójában tehát fényes.

Felveti a kérdést, hogy megtörténhet-e ez később a mi csillagunkkal a Napunkkal is? Ha tényleg az időtől - vagy egy még ismeretlen tényezőtől - függ, hogy a látható fény sebessége egyetemesen lassul a világegyetemben? A Biblia ezt írja:

A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Jóel 4,15 (Jóel 2,10)

Jelenések könyvében a jövőre ez van írva: /6,12-14/

És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza; az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.

Hogyan tudnánk elképzelni, hogy az ég csillagai lehullanak.
Ha milliárd évre vannak, milliárd évvel ezelőtt már megis történt velük, az, amit mi majd később látunk, lassul a fénysebességük, majd egyszer csak kikapcsolják.

Annak a fénynek, foton azon része, amit mi látunk, egy másik energia adja az erejét. A csillagászok tudják, hogy egy láthatatlan energia áthatja az egész világegyetemet. Minden sejtjét, mindenhol.
A foton energiája lehetne egy másik dimenzió ragyogása? A világosság? Noha éppen, hogy most ez elveszik a világűr sötétségében?

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
Ő kezdetben az Istennél volt.
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt."
Jn 1,1-10


Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
Jn 8,12

Minden angyali - mennyei - jelenés fénnyel együtt jár. De nem e világi fényével, hanem az e világi fény, mozgató energiájával.

Az a fényesség, ami a Mennyben van, ahol nincs sötétség, és mindent Isten dicsősége jár át, a maga világosságában, az az energia, amely a világegyetemünket most is áthatja, de még nem lett nyilvánvalóvá. Ha hirtelen nyilvánvalóvá lenne, elpusztítana minden embert.


Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! 
1M1,3

Egyébiránt, ha lassul, (márpedig a lassulás csak az idővel mérhető), akkor megtörténhet, ami írva van:

Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Jóel 9,6

Ezen is gondolkoztam. Ha a csillagot be lehet zárni az ő saját fényébe, hogy kívülről nem látható, az embert is be lehet zárni, az ő saját testébe /mint börtönébe/, hogy a halál rajta ne fogjon (ha a Teremtett világból elveszik az időt). A Pokolban valami ilyesmi van: férgük el nem alszik, örökké kínozzák.

És fordítva. A földi testet át lehet világítani, a mennyei energiával, hogy mennyei örökké való legyen (a Mennyben márpedig sosem volt idő). Jézus Krisztus ebben az első, mint halálból (a Teremtett idő fogságából), az örökké való időtlenségre, Isten dicsőségére feltámadott testben élő.

és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő. Jel 10,6

Ha nincs többé idő, mindenki bezárattatik, berögzül abba az állapotában, amiben van. Nincs többé esély a változtatásra.


 "A kegyelem idején meghallgattalak, 
és az üdvösség napján megsegítettelek. 
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" 
2 Kor 6,2

buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, 
hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. 
Zsid 3,13


Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, 
amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, 
amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.  
2Pt 1,19


Ha nincs több idő, akkor vége.

2015. augusztus 20., csütörtök

János evangéliuma 6,60


"Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?" 


Elvesző tagjaink


Bármi lehet a jobb szemed, jobb kezed, ami bűnre visz:

"Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.
Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."
(Mt 5,29-30)

apád, anyád, feleséged /férjed/, gyermekeid, testvéreid, házad sőt még a saját lelked is.

"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom."
(Lk 14,26-27)

Legyen igaz szemed, igaz kezed, igaz életed:

Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet."
(Mk 10,29-30)

hogy örök életünk legyen.

2015. augusztus 18., kedd

Huszonötödik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 25


A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.

Akkor ezek az emberek azt mondták: Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. 
Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király, örökké élj! 
Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet: aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe! 
Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen!
Dániel próféta könyve 6. fejezet 6-9


Az idő


Az idők jeleit meg kell érteni.

Mindennek megvan a maga ideje.

Nem tudom ki hogy van vele, de ha az embernek már van egy távlata, vissza tud nézni.

Bizony, a következtetések ... összefonódnak az éjszakai álmainkkal. A valóság elmosódik. Mintha csak egy festményt néznénk. A kontúrok nem látszanak.
Vajon megtörtént?
Ha igen, már pedig igen, mert együtt éltük meg, te és én, és ami maradt, mert más nem, csak amit érzek a sok emlék. Az már egy távlat.
Nézd mennyi érték. Mennyi idő. Milyen messze. Pedig csak napok, évek, választanak el. És mégse. Mert nincs idő. Ez már mind örök (emlék) az örökké valóságban.

Mai Úrvacsorai Igénk:

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
Zsid 10,19-23

Tisza parton, 2015 augusztus

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 
Fil 4,8
Ez is egy mérföldkő volt.

2015. augusztus 11., kedd

Gyász


Annyira nem tudok napi rendre térni. El se hiszem. Egyik kedves régi ismerősömtől és blog követőmtől búcsúzom. Elvitte magához az Úr.

Gyönyörű képeit nézzétek meg, a saját google +-án is. Örök emlék tőle nekünk.

Csuhai Katalin

Hiányozni fog, ... az elmaradt találkozásunk is...

A szeretet nem csoda, hanem az Élet.
Piciny mag, amelyet magában hordozott, és nem tudtuk, nem láttuk, csak egyszer csak, amikor itt volt előttünk. Fényképészete így volt előttem csoda, több mint 30 év személyes távlatából!
A szeretet csodája. Annak örülök, hogy ezt én el is mondtam neki. A közös utca, a közös emlék, a távolság. A megtalált érték.

A többi nekem szóló figyelmeztetés. Jobban kell vigyáznom, és mennem, mennem, tenni, tenni, szeretni. Minden szépet. Nem várni (egy percet se).

Oh jaj, kinek fogom megírni: Milyen szép!


2015. augusztus 9., vasárnap