"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2014. február 24., hétfő

Dán törzséről és a száznegyvennégyezerről


Jákób áldásából:
"Dán ítéli a maga népét, mint Izráel bármely törzse.
Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, 
a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt esik."
1Móz 49,16-17


Mózes:
"Dán oroszlánkölyök, Básánból tör elő." 
5Móz 33,22

"A Dánnal kapcsolatban hangsúlyosan említett kígyó képe a Bibliában szinte mindig negatív összefüggésben szerepel, kezdve természetesen az édenkerti történettel. Az Újszövetség is a kígyóval azonosítja Isten ellenségét, az ördögöt: "a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak…"(Jelenések 12:9). Egy másik próféciában Mózes úgy beszél Dánról, mint "oroszlánkölyök"-ről.(5Mózes 33:22) Ha e két kép (a kígyó és az oroszlán) mellé – írja a Zsidó Enciklopédia – odatesszük Jeremiás próféta szavait, érthető, hogy miért gondolták a keresztény egyházatyák közül is többen azt, hogy a történelem végén feltűnő Antikrisztus zsidó származású lesz, és Dán törzséhez fog tartozni. " (Szöveg innen)

Debóra:
"Dán mért időzik a hajóknál?"
Bír 5,17

Dán név jelentése = bíra

Dántól Beérsebáig = megnevezés Izrael egész népközösségét jelölte

A Dán törzs, főníciaikkal (Tírusz és Sidon, tengeri hajókereskedés) és a Szír-Arám kereskedőkkel tarthatott szoros kapcsolatot. Valamint a filiszteusokkal.
A filiszteusok elleni nagy harcos Sámson Dán törzséből származik.

"Ha a dániták jellemvonásait egy ember karakterén keresztül kellene bemutatni, azt talán Sámson személyében lehetne legjobban összefoglalni. Sámson természetesen Dán törzséből származott (Bír. 13:2-3, 24), és ő a Biblia egyik legnehezebben meghatározható hőse, akit mintha kettős személyiség uralna. Sámson egyrészt az Izrael érdekét szolgáló hit hőse, márészt pedig egy heves, szenvedélyek által hajtott férfi, aki nem képes ellenállni a harcnak és szerelemi élvezetnek. " (Szöveg innen)

A Dán törzs a főniciaktól, arámoktól, és a filiszteusoktól a mesterségeket és a kereskedelem tudományait felsőfokon tanulhatták meg, a Biblia szerint:
"Dánból származó asszony fiát, akinek tíruszi az apja, ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv kiviteléhez, amivel csak megbízzák, a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt."
2 Krón 2,13

Hová és miért tűnik el Dán törzse a Jelenések könyvének 12 törzsének felsorolásából, amikor az elpecsételt 144.000 (száznegyvennégyezer szentről beszél)?
Lásd: Jelenések könyve 7,5-8

Dán helyfoglalása Kánaánban:

"Azok tehát elvitték, amit Míká csináltatott, meg a papját is, aki nála volt. Azután rátámadtak Lajisra, a nyugalomban és biztonságban élő népre, kardélre hányták őket, a várost pedig fölperzselték. 
Senki se menthette meg őket, mert Szidóntól messze estek, és nem volt senkivel kapcsolatuk, mert a város Bét-Rehób völgyében feküdt. Azután újra fölépítették a várost és letelepedtek benne. 
Elnevezték a várost Dánnak, ősüknek, Dánnak a nevéről, aki Izráel szülöttje volt. Azelőtt Lajis volt a város neve. Azután felállították maguknak a dániak a faragott bálványt, és Manassé fiának, Gérsómnak a fia, Jónátán, meg az ő fiai lettek Dán törzsének a papjai, egészen az ország népének a fogságba viteléig. 
Így állították fel maguknak azt a faragott bálványt, amit Míká csináltatott, és ott volt ez mindaddig, amíg az Isten háza Silóban volt." Bír 18,27-31
"Eközben Jeroboám így gondolkozott: Hátha visszakerül a királyság Dávid házához! 
Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az ÚR házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készíttet két aranyborjút. Majd ezt mondta: Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó Izráel, akik kihoztak téged Egyiptomból! 
Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. 

De ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dánba."
1Kir12,26-30

Bételben az Isten prófétája megátkozza a felállított oltárt:

"De amikor Jeroboám az oltárnál állott és tömjénezett, Júdából Isten embere érkezett Bételbe az ÚR parancsára, és azt hirdette az ÚR parancsára az oltárnál: Oltár! Oltár! Így szól az ÚR: Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad! "1 Kir 13,1-2
Erre az oltárra mutatva lett leprás a keze Izrael királyának

"De nem tágított Jéhú Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, 
aki vétekbe vitte Izráelt: az aranyborjúktól, 
amelyek Bételben és Dánban voltak." 
2Kir 10,29

A kitört ág

A pogányok beoltása Izrael olajfájába, Pál apostol megfogalmazásában:

"Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni." Róm 11,17-21

Milyen egyesek?
A kitört Dán ág helyére került: Efraim, és Manassé. ?
József két fia, akik pogány asszonytól születtek.

Jákób áldásában, (1Móz 48,9-20) amikor Efraimot és Manassét megáldja, bár Manassé volt az elsőszülött, Efraim pedig az ifjabb, ezért Jákób balkezéhez volt állítva. Jákób mégis Efraimot áldotta meg, keresztbe tett kezével a jobb kéz áldásával. Magyarázta: mert népek tömege származik belőle, Manasséból is nép lesz.

Efraim jelentése, kettős áldás. Egy időben Izrael kettészakadása után, a tíz törzs, északi rész Izrael nevét is jelölte. Kemény fedéseket kapott Istentől, bálványáldozatai miatt.

Efraim neve a Jelenések könyvében, nem szerepel a 12 törzs között, de lehet azonosítani József-fel, mert a Biblia hivatkozik Efraimra úgyis, mint azaz Józsefre. (Efraim József utódja, Jákób jobb kéz áldással pedig egyenes elsőszülötti jogot kapott. József neve: sokasító, megsokasít, növekedés; Efraim neve is hasonló: kettős gyümölcs, kétszeres termékenység, kettős örökség, utódok, termékenység)

A 144.000 közötti felosztásban - zsidó leszármazási genetikai szempontból - két törzs, félig pogány.
Efraim/József/ és Manassé.

Jelenések könyvében a 12 törzs felsorolásából Dán törzse hiányzik.

Hasonlatos, hogy Jézus 12 tanítványából, egy áruló lett, Júdás.

---

Jelenések könyvében az izraeli törzs nevek felsorolása:

1. Júda
2. Rúben
3. Gád
4. Áser
5. Naftali
6. Manassé
7. Simeon
8. Lévi
9. Issakár
10. Zebulon
11. József  - (Efraim?)
12. Benjámin

Hol van Dán?
Jákób 12 fiának adott áldásából ő lenne a 7. fiú.
(1Móz 49,16)
A fenti Jelenések könyvének felsorolásában József kétszer szerepel, egyszer a saját nevében, egyszer pedig Manasséban is. József mindkét fia tovább viszi az áldást.

Dán még utódaiban sem szerepel a felsorolásban.

Jelenések könyvében =>
Izrael 12 törzs x 12.000 /Jelenések így írja 7,4-ben "Izráel fiainak minden törzséből"/
De ez nem minden törzs, hiszen hiányzik Dán.

A 144.000 ember, egy különleges csoport, jellemzője:

- áron vétettek meg a földről
- nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg 
- áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak,
és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.
Jel 14,3-5

Tehát:
férfiak, 
szűzek, és 
Istennek különleges kegyelméből feddhetetlen életűek.

Dán törzséből ezek szerint ilyen nem találtatott.

A 12 törzs azonban nem egyértelműen csak mindkét szülő részéről zsidó származású embereket képvisel a Jelenések könyvében.
Efraimból és Manasséból megtértek közül is lesznek belőlük, a 144.000 ezért nem értelmezhető sem úgy, teológiailag, hogy csak pogány hívők, sem úgy, hogy csak zsidók.

A 144.000 szerintem nem feltétlenül csak az utolsó nagy nyomorúság egy meghatározott végidejében, egy egységes csoport egyidejű megjelenése, hanem Jézus Krisztus halálától kezdve a végig is értelmezhető, egy nagyobb átfogó időt. Akár jelenthet több ezer évet is, amíg a mennyei csoport száma be nem telik.

Ahogyan a Jelenések könyvében a 144.000 előtt említett vértanúk serege is, számának teljességére jutása is végignyúlhat 2000 évet, addig, amíg be nem telik számuk. Ez folyamatos, a történelemből is látjuk, hogy eddig is sok vértanú halt meg Krisztusért.

A nagy nyomorúságban maradnak hívők, (nem a 144.000), akik elpecsételtetnek, de nem feltétlenül fogják őket megölni, Jézus mondja, lesznek közületek, akiket megölnek, de lesznek, akik fogságba esnek.

"Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást." Mt 24,6-10
"Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének." Jel 13,10

De mondja, hű az, aki mindvégig kitart, és nem veszi fel a fenevad bélyegét.
A 144.000 a Jelenések könyve 14. fejezetben befejezett földi élettel, a mennyei Sionon áll, folytatásban azonban látható: a Földön még, - a nagynyomorúság idején - találhatóak Jézusban igaz hívők:
"Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: "Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt; gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét.". Jel 14,9-12

Sőt!
kitudja? az is lehet, hogy a 144.000-ből ma már egyetlen egy sem él a Földön ...

A 144.000 elragadtatásáról, vagy megölésükről, - vagy egyáltalán megölték-e őket, vagy természetes halállal haltak - a Mennybe való költözésükről, vagy esetleg elragadtatásukról semmi tájékoztatás nincs a Bibliában. Amit biztosan tudunk felőlük: 

1. Dán törzséből nem voltak közöttük
2. áron vétettek meg a földről
3. nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg 
4. áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak,
5. és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.Nem véletlenül néha-néha ...


velünk van az ÚR, hanem


veletek vagyok 

minden napon 

a világ végezetéig


Mt 28,202014. február 23., vasárnap

GyőzelemNo, csak az Age of Empires II HD, hardest fokozatán.
Hét ellenséget állítottam be magam ellen.
Jól esett, a győzelem. 

Erről ma meg kellett emlékeznem.

Aki nem ismeri, de szereti a stratégiai játékokat, ajánlom.


Az Age of Kinget megjelenése óta játszom. Az egyik kedvenc játékom.
Most nem is tudom már egy évtizede. Miután néhány napja zsinórba győztem egy szövetségessel, ma először állítottam be hardest fokozatra, ilyen vad beállítással, hogy szövetségesek nélkül legyek. Lock teammel.

---

Akkor igyál velem egyet a győzelemre.Magyarul, 
gyerekdalban:
Baj van a részeg tengerésszel,
Baj van a részeg tengerésszel,
Baj van a részeg tengerésszel
Minden áldott reggel.

Haj, hé, de húzz rá egyet,
Haj, hé, de húzz rá egyet,
Haj, hé, de húzz rá egyet
Minden áldott reggel!

Lökd a fenékre a víztömlővel,
Lökd a fenékre a víztömlővel,
Lökd a fenékre a víztömlővel
Minden áldott reggel!

Haj, hé, de húzz rá egyet,...

Dob'bele, itt van a mentőcsónak,
Dob'bele, itt van a mentőcsónak,
Dob'bele, itt van a mentőcsónak
Minden áldott reggel!

Haj, hé, de húzz rá egyet,...

Lógjon a lába az orrkötélen,
Lógjon a lába az orrkötélen,
Lógjon a lába az orrkötélen
Minden áldott reggel!

Haj, hé, de húzz rá egyet,...

Kösd hamar oda csak a nagykorlátra,
Kösd hamar oda csak a nagykorlátra,
Kösd hamar oda csak a nagykorlátra
Minden áldott reggel!

Haj, hé, de húzz rá egyet,...

Bele vele gyorsan a tengervízbe,
Bele vele gyorsan a tengervízbe,
Bele vele gyorsan a tengervízbe
Minden áldott reggel!

Haj, hé, de húzz rá egyet,...


2014. február 22., szombat

Érveljünk Jehova TanúinakVolt Jehova tanúi barátainknak találtam egy nagyon jó könyvet, hogy igeileg megerősödjenek a Biblia igazságaiban.
Csak igékkel magyaráz.
Pdf-ben letölthető

http://kevinquick.uw.hu/ervel.htm

Mindenkinek hasznos kézikönyv lehet, praktikusan felüthető, arra is, ha az utcán megszólítanak Jehova tanúi és kérdéseikre gyorsan igeileg akarunk megfelelni.

Az "Érveljünk Jehova Tanúinak" 1984 végén keletkezett, mint személyes kísérletem egy független bibliatanulmányozásra, hogy személyesen megvizsgáljam Jehova Tanúi tanításait. Abban az idõben aktív Jehova Tanúja voltam. A tanulmány 800 írásszöveg gyûjteménye, amelyek megcáfolják Jehova Tanúi tanításait, és összhangban vannak a bibliai kereszténységgel. Tartalmazza az "Elõszó"-ban személyes történetemet: hogyan lettem Jehova Tanúja és miért jöttem el.
Remélem, tanulmányomnak ezt az online változatát hasznosnak fogod találni személyes kijöveteledhez az õrtorony Társulatból, ill. Jehova Tanúival folytatott hitvédelmi beszélgetéseidben. 
Kevin Quick


Amy Grant


Amy Lee Grant (Augusta, Georgia, 1960. november 25. –) Grammy-díjas amerikai keresztény-pop énekesnő, alkalmanként színésznő.

Amy iskolás korában kezdett el énekelni osztálytársainak csak úgy a maga örömére, emellett a templomi összejöveteleken is énekelt. Később a helyi fiatal keresztény ifjúsági életbe is bekapcsolódott. Szerető, összetartó, vallásos családban nőtt fel Nashvilleben. Későbbi életét és gondolkodásmódját is ez a vallásos háttér határozta meg.

Meseszerű változás történt Amy életében amikor is egy barátja és későbbi producere Brown Bannister megengedte hogy néhány felvételt készítsen családja számára stúdiójában. A Word lemezkiadótól éppen ott volt valaki aki meghallotta Amyt énekelni és nemsokára már meg is jelent első nagylemeze Amy Grant címmel (1977). Amy ekkor mindössze 16 éves volt. Zenéje új volt, friss és meggyőző, tele élettel. Egy fiatal lány elképzelései a világról, Istenről, hitről. Új zenei stílus született: Kortárs Keresztény Zene (Contemporary Christian Music,CCM). Ez nem a hagyományos gospel, hanem fülbemászó könnyűzene keresztény tartalommal. Innentől Amy élete utazással és koncertekkel telt. Következő albuma 1979-ben jelent meg My Father’s Eyes címmel. Ekkor találkozott későbbi férjével Gary Chapmannel, aki a címadó dalt is írta. Ezt követte 1980-ban Never Alone album, majd két koncertalbum. 1982-ben Amy és Gary összeházasodtak, az év másik nagy eseménye az Age to Age album váratlan nagy sikere volt. Amy megkapta első Grammy-díját (összesen 5 van). Az album leghíresebb dala: El-Shaddai, ami azóta is az egyik legkedveltebb dal Amytől. Rajongótábora egyre nőtt, ő lett az új zenei stílus vezető egyénisége. Straight Ahead címmel jelent meg 1984-ben a következő studióalbum, ami tovább növelete népszerűségét. Az albumon található Angels dal Grammy-díjat nyert, a dalt el is énekelte Amy a díjátadáson.
A Lead Me On 1988-ban készült el. Az album sokkal mélyebb, őszintébb és mélyreszántobb volt mondanivalójában mint a korábbiak. Amy meglepő módon megnyílt a hallgatók számára és bepillantást engedett lelkébe.

Talán ezért is ez az album nagyon sokak kedvence még ma is, bár azóta jó pár év telt el. Két évvel később Amy újabb kisbabának adott életet, első kislánya neve Gloria Mills (Millie). Az iránta érzett szeretet ihlette a következő album (Heart in Motion 1991) leghíresebb dalát is: Baby, Baby.
A legtöbben csak ezt a dalt ismerik Amytől hiszen ez tette őt igazán világhírűvé. Az album multiplatina lett, 5 dal került fel róla a slágerlisták élére, a videoklipek pedig elárasztották a zenetévéket. Amy hirtelen a szórakoztatóipar sztárjai között találta magát. Sok kritikát is kapott ezekben az időkben hogy elhagyta hitét és már csak a szerelemről és más lényegtelen dolgokról énekel. Amy azonban ezekben az időkben is ugyanannyi dalt írt Istenhez és a hitéről, mint régen. Koncertjein ugyanúgy énekelte régi dalait is. Csak a hirtelen jött nagy népszerűség hozzásegítette őt hogy még szélesebb rétegekhez tudja eljuttatni mondanivalóját.

A szöveg találati helye: http://hu.wikipedia.org/wiki/Amy_Grant

Az én kedvenc albumom tőle a My Father’s Eyes, a címadó dal tőle:2014. február 20., csütörtök

Már megint politika?


Mire nagy nehézségek árán eldöntöttem kire fogok szavazni, Vágó Gáborra, hát másnap nem lemondott. ? Ilyen az én szerencsém.
Gondoltam, akkor most üresen hagyjuk ezt a döntést. Egy ideig.

A politika a hatalmaskodók játékszere. Nem komoly dolog. Vagy pont ezért, mégis?

Olyan érdekes, hogyha egy társasházi képviselőről kiderülne, hogy lopja a társasház vagyonát, meglincselnék a lakók. Evidens lenne a felháborodás, nem? De az biztos, hogy jó messzire elküldenék.

A keresztény - Krisztus követő - ember számára majdnem minden, ami a világban van, a világiak játékszere meghagyjuk nekik: a homokozót. Mivel tudjuk, az ember, eredendően, mindig megpróbálja átlépni a tisztesség kereteit. A dobálódzásban nem veszünk részt.
Ellenben az ember, ha azt mondja keresztény, és mégis megpróbálja átlépni tisztesség kereteit, akkor valójában nem is keresztény, csak a PRje a kereszténységéről szóló szövege.
Ilyenkor minden tisztességes ember felhorkan, ha rájönnek, hogy átverték Jézus nevével.

A keresztények eléggé nagyon csalódtak az álszövegekben. Átlátnak rajta, és megundorodva fordultak el a politikától, főképp a kereszténységre alapozott politikától, mint az emberek többsége. A kereszténynek mondott állami politikától is.

A világban kormányok és tagjaik a saját maguk által hozott törvényeket hágják át. Tudjuk. Semmi új.
Mit tehet itt egy keresztény, mit tehet itt egy egyszerű, de becsületes állampolgár, lobogtatom a 10 parancsolatot?
Kilépek az országból? Lemondok a magyar állampolgárságról?

Érdekes, hogy sem Jézus Krisztus, sem Pál apostol nem mondott le a zsidó nép állampolgárságáról pedig elég keményen megmondták róluk a véleményüket. Sőt Pál apostol a Római Birodalom állampolgárságáról sem mondott le.

A közösségben való élés, nem egyenértékű azzal, hogy egyetértek a közösség minden cselekedetével, vagy ne adj Isten bűneivel.
De visszautasítjuk azt, hogy azért mert ebben a közösségben élünk nem prédikálhatunk erkölcsről, Isten törvényei alapján, mivel a magyar nép múltja tele van erkölcstelenséggel.

Nos, az megint érdekes, és elgondolkoztató, hogy egy állami vezetés miért húzza magára, olyan emberek életét, döntéseit, akik már régen meghaltak, jelen esetben Horthy Miklós rossz döntései mellett miért úgy viaskodik, mintha még élne? Miért akarja Horthy Miklóst arkangyalnak ábrázolni?
Továbbá, azt se ártana tudni, ha a Német megszállás nem történik meg, a nyilas magyar hatalomátvétel akkor is jó eséllyel megtörtént volna.
Ha a fél Magyarország bűnös volt a világháborús politikában, a másik fele persze, hogy nem biztos, hogy bűnös volt. Szerintem külföldön nem kellene ezért a kormánypolitikának kardoskodnia, hiszen evidens, hogy a ma élő magyarok a múlt kormánypolitikája miatt nem bűnösek. Kivéve, ha szimpatizálnak vele, éltetik, és visszaállítani igyekeznek, de akkor is csak azok, akik ebben igyekeznek és ez jelenleg csak pár százezer honfitársunkra korlátozódik. Csupán elenyésző hangos kisebbség, látszatra olybá tűnhet, mintha milliók lennének.

Ez olyan, minthogy vannak jó cigány emberek, meg vannak, akik bűnözők közöttük. De hát ez minden népre, csoportra, közösségre igaz. Semmi újat nem mondtunk. Ami idegesítő, az az, hogy az erkölcsről való beszédet, kampányfogásnak minősíti a kormányoldal. Nos, én egyik párt tagja se vagyok. Sőt kisebbséghez sem tartozom. A magam nevében beszélek. A választásokon sem indulok. Beszélhetek? Vagy én már nem vagyok magyar?

Ki azonosítja magát jelenleg Magyarországon a horthysta, zsidókat deportáló államhatalommal, talán egy egész ország népe? Nyilván, hogy nem. Ellenben érdekes úgy beállítani Magyarországot a világszínpadán a kormánypolitika részéről, mintha egy egész világ ugrott volna nyakunkra, mert az egész országunk máról holnap megint horthysta lett. Úgy viselkedik az állami kormányzatunk, mintha általánosságban kimondták volna ránk, a magyar népre, hogy antiszemiták vagyunk.? Nem. Általánosságban a világ közvéleménye, sem a honi zsidó szervezetek sem mondtak ilyet Magyarország 10 millió lakosáról. A világ közvéleménye a kormánypolitika antiszemitának tűnő jelen döntéseiről mondott véleményt, és arról, az értetlenségéről, hogy a jelenlegi magyar kormány miért nem határolódik el a II. világháborús bűncselekményektől.
(Mai hírben olvasom Orbán Viktor, "kormányaim, az előző és a mostani is, zéró toleranciát hirdetnek az antiszemitizmussal szemben, nyitottsággal, együttérzéssel fordul az áldozatok, az emlékezni akarók és az emberi méltóság hívei felé". - kevés a szó, ha nincs mögötte tett. Sőt, tegnap éppen másról hallottam beszélni Kövér László urat, a tévében, éppen arról, hogy milyen csúnyák ezek a zsidó szervezetek, mert mennyi kárt okoznak Magyarország megítélésében a bojkottjukkal. Szerinte az egész merő politika a baloldal megerősítésére. Ezzel egyáltalán nem értek egyet, meg szerintem még jó sokan nem. Az a 'politikai játszma', amit a kormányoldal jelenleg csinál, Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével. A Szabadságtérre tervezett emlékmű elleni tiltakozásnak semmi köze a választásokhoz.)

Mindenki tudja, hogy nem minden magyar volt antiszemita, és jelenleg sem minden magyar antiszemita. Például én nem vagyok az. Tehát egyet máris találtunk. (Most ezért engem a jobbikosok meg fognak ölni??? Mert nekem például ez a félelmem. De e mai nyilatkozatával elkezdhet ettől félni Orbán Viktor is. Főleg, ha még jobban körülírná a népnek, hogy milyen áldozatok? és kikre akar emlékezni?)

Olyan jó lenne néhány embernek belegondolni abba, hogy az elhurcolt zsidó emberek tisztességes állampolgárok voltak. Közöttük gyerekekkel, és öregekkel, de természetesen a felnőtt emberek sem jelentéktelenek. Olyan jó lenne, ha a magyar emberek többsége megértené, hogy a népirtás, az népirtás. Mi alapján hozták ezt a döntést, annak idején? És miért nem beszélnek erről most? És miért azonosítják magukat a gyilkos döntéseket hozó államvezető férfivel? Mintha őt kellene védeni, 70 év múlva?

Egy vesztes háború.

Kérem szépen, Magyarország vesztett a II. világháborúban. Sorozatos rossz döntéseket hozott az állami vezetés. Kezdetektől fogva beállt egy gonosz ideológia zászlaja alá. Kezdetektől fogva, nem 1944. március 19. napján erőltették ezt az országra.

Ennyire nehéz ezt megérteni?

De hát mi közünk a múlthoz? A kormánypolitika úgy definiál jelenleg, mintha ezeknek az embereknek, a vesztes háborúba vezető politikusoknak, mi magyarok tartoznánk, hogy megköszönjük nekik, hogy a nyakunkra hozták a fasizmust, továbbá, hogy országunk elvesztette a világháborút.
Ahelyett, hogy elgondolkoznának, mi lett volna, ha Horthy nem küldi el a magyar a hadsereget a Don-kanyarba. Hanem, ha Magyarországon állomásoztatták volna, itthon lettek volna, lett volna saját hadsereg, ami megvédje a hazát, a németektől is, és az oroszoktól is. Legalább az esélye megmaradt volna az ellenállásnak, más színezete lenne a visszaemlékezésnek is. No komment. Ez már pedig Horthy és a kormánya bűne, és nem az enyém. Sajnálom. Ezért a súlyosan rossz döntése miatt, pedig nem fogok Horthy előtt fejet hajtani, mert ő is a saját döntéseinek az áldozata.

Inkább mutathatna a Szabadságtéri emlékmű 
egy harakirit, 
jobban illene a valósághoz.

---

Szóval vannak ezek a Krisztus követők, akik állandóan felszólítják az embereket, hogy 'jobbítsátok meg útjaitokat'. Ez politikai közbeszédnek hangzik. Mi köze a Krisztus követőnek a politikához? Sok. Ugyanis az Igehirdetés maga is politika (a szó valódi értelmében).
Az Igehirdetés maga a fennálló rendszer ellenségeinek beszéde. (Egyébként is minden keresztény egyháznak illik ellenzékinek lenni. cikk itt)

Az Igehirdetésért - elvileg - ma nem jár hatósági büntetés, de például a kommunizmusban, államérdek elleni tevékenységnek minősült (ma is, a diktatúrákban). Vagyis az Igehirdetés valójában mindig tömény politikának van definiálva az állami rendszer részéről. Ami felé vagy pozitívan, megengedően, vagy negatívan, büntetőleg lép fel. Lásd Kínát, a keresztények ellen; vagy lásd most például Magyarországon Iványi Gábor ellen, hogyan lép fel a magyar kormány. Mondván, hogy Iványi ne politizáljon. Még állampolgárként is, eredendően megtehetné, de hogyan ne politizáljon, amikor evidensen ő egy Igehirdető? Az pedig maga a Krisztusi politika!

Mindegy mit tesz a fennálló hatalom a Jézus Krisztus evangéliumát hirdetővel, mert az Igehirdetőnek beszélnie kell, Isten megbízásából, akkor is, ha lehazugozzák, akkor is, ha tönkreteszik, akkor is, ha börtönbe vetik, akkor is, ha megölik ezért. Amíg bír beszél. Ez a jellemzője egy Krisztus követő Igehirdetőnek.

Az Igehirdetés egy másik Országba navigáltat. Melyikbe? Krisztus Országába, a Mennyeibe. Ott pedig tisztességes, és becsületes emberek vannak. 

Krisztus Országa lehet közöttünk, nehogy már, engedjem, hogy valaki bebizonyítsa nekem, hogy nem lehetséges becsületesnek lennem keresztényként! És ráadásul egy kereszténynek mondott államhatalom akarja ezt bebizonyítani nekem???

Mit hiszünk? Ha kinyitjuk a szánkat mi keresztények automatikusan politizálunk. Ma is.
Ám, hogy hitelese-e szavunk, a Biblia mércéjéhez igazodik-e, csak az életünk mutathatja meg.

Két lehetőségünk maradt, vagy beszélünk, vagy befogjuk a szánkat.

--

Alternatív javaslat:

Én nem tudom a tutit, hogy kire szavazzunk, és hogy egyáltalán szavazzunk-e, most találtam egy pártot, ami felekezetközi keresztény politikai pártként indul a 2014-es választásokon Magyarországon. A Válasz szövetség. http://avalasz.hu/

Érdemes lesz figyelemmel kísérni őket, a jó reménység jegyében.

Urbán Zsombort 1995-1997-ig személyesen ismerhettem. Honlapja: http://urbanzsombor.hu/magamrol/

Jó szívvel ajánlom őket szíves figyelmetekbe.

Ajánlom ezt a videot is tőlük.

Hit és politika:"A VÁLASZ Szövetség egy keresztény közéleti mozgalom, 2013-óta A VÁLASZ Párt néven bejegyzett politikai párt Magyarországon. Kiemelt célja, hogy Isten Magyarországra vonatkozó akarata a politikában is megvalósuljon: felálljon egy működésének minden látható és láthatatlan elemében gyakorlóinak hitét bizonyító (megvalló), keresztény politikai erő, mely sikeresen működik és alkalmas meghatározó befolyást gyakorolni az országra. A VÁLASZ Szövetség önálló politikai programjával és választási kampányával elkötelezett amellett, hogy a társadalom vezetői erkölcsi kötelességtudattal és felelősséggel Istentől kapott hatalmukat a rájuk bízottak javára gyakorolják. Magyarországnak a szó legklasszikusabb értelmében vett nemzeti érdeke, hogy keresztény állampolgárai kilépjenek önként vállalt passzivitásukból, összefogjanak egymással és értékrendjükkel azonosuló honfitársaikkal, és népüket új irányba vezessék.

...

Alapelvek
Az egyes közösségek és a mozgalom viszonyára a felekezetköziség jellemző. Olyan keresztény egyének szerveződéséről van szó, akik nem egyházakat és keresztény közösségeket képviselnek.
A mozgalmon belül nincsenek teológiai ellentétek. Közös alap a Jézus Krisztusban való hit és az egymás szeretése. Programjuk keresztény értékeken alapszik, mégis az egész társadalomnak szól, amelyben a közjót, a társadalom egészének érdekeit kívánják megjeleníteni."

...

Ha érdekel olvasd tovább itt: itt

Ön dönt
2014. február 17., hétfő

Idő

Egy álláspont


Élő adásban fejtette ki álláspontját a német megszállási emlékmű és Szakály Sándor botrányt keltő kijelentése kapcsán a Hit Gyülekezete vezetője.
A magyarországi nagy keresztény egyházak vezetői közül elsőként Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze ismertette álláspontját Horthy Miklós történelmi szerepével kapcsolatban. A vezető lelkész a Vidám Vasárnap című interaktív, élő televíziós istentiszteleten kapott nézői kérdést a Szabadság térre tervezett német megszállási emlékműről.  ...

Folytatás itt:
http://www.atv.hu/belfold/20140216-nemeth-erkolcsi-szellemi-ongyilkossag-horthyt-peldakepnek-allitani

---
Egyéb ehhez kapcsolódó:
 


Ki tiltja meg?


 József Attila, Levegőt című verse:Balkay Géza előadásában

Illyés Gyula - Egy mondat a zsarnokságról
A 'párbeszéd'?


Magyarul:

2014. február 14., péntek

A csillagos házak


Budapesten:

http://www.csillagoshazak.hu/" ...

A holokauszt emlékét itt ilyen intenzíven, kiterjedten és messziről láthatóan szinte kizárólag a jelenlegi kormány memóriapolitikája tartja életben. A maga módján Európában szinte unikális formákban, bizarr és a szakirodalomhoz képest védhetetlen állításokkal és történelemértelmezésekkel. S ez azután életre kelti a történetet, megtölti a mai világgal. Tisztességes gondolkodó ember nem maradhat távol a vitától. Máshol a progresszív oldal csak próbálkozik azzal –egyébként nem túl sikeresen –, hogy a frissebb európai identitásokba beépítse a vészkorszak megélhető tanulságait. Az Orbán-rezsim ezt simán megoldotta. Elég volt néhány ökörség, és a fél világ felcsattant.

Magyarország hagyományosan ritkán éri el, hogy a világsajtó a belpolitikájával foglalkozzon, de most megint egyetlen karcsapással sikerült. S itthon is a vészkorszak, amely néhány ezer család személyes történeteiből, magánmitológiájából egyre kevésbé tudott kitörni, hirtelen közüggyé vált. A vita egyébként Magyarország politikai-morális megítélésén nem változtat. Ellenkezőleg, teljesen beleillik az utolsó években a világban összecementeződött Magyarország alapképbe. Igaz, tömérdek külügyi próbálkozást, nagyköveti tiltakozó levelet, fizetett lobbi-erőfeszítést nulláz ismét le. De hát közben segít a progresszív holokausztpedagógiának.

Van mivel küzdeni. Igazi történettudományi kihívásról szó sincs. A dolog meg van kutatva, az összes közvetlenül érintett fő német már évtizedekkel korábban nyilatkozott.

..."

http://infopoly.info/h-2014/2014/02/14/nol-tamas-pal-az-okorsegek-is-elobbre-visznek/#more-1193

Keresztény közösségek első tiltakozásaMTI OTS:
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség súlyos aggodalommal szemléli a magyar állam holokauszttal kapcsolatos emlékezeti törekvéseit

A MET 1/2014-es határozata

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Országos Közgyűlése súlyos aggodalommal szemléli a magyar állam holokauszttal kapcsolatos emlékezeti törekvéseit. Osztjuk zsidó testvéreink megütközését, akik elfogadhatatlannak tartják a Szabadság térre tervezett emlékmű hamis történelmi üzenetét. Magyarországot, kormányzójával, kormányával, parlamentjével, hivatalnoki, katonai, rendvédelmi erejével és a támogató többségi társadalommal együtt súlyos felelősség terheli a huszadik század zsidótörvényeiért, a magyar zsidóság jogfosztásáért, kirablásáért, végül halálba küldéséért, sőt a gyilkosságokban való aktív részvételért, vagy azok eltűréséért. A felállítandó emlékmű azt sugallná, hogy Magyarország idegen megszállók kényszere alatt egész nemzetét érintő csapást szenvedett el. A szoborkompozíció eltagadná azt a tényt, hogy Magyarország önként, politikai számításból lett a náci Németország szövetségese és ezáltal háborús bűnök cinkos részese, társtettese.

Elfogadhatatlannak tartjuk a jelenlegi elképzelés szerint felállítandó Veritas intézetet. A megbízott vezetőjének (Szakály Sándor) visszahívására irányuló követeléssel egyetértünk. A nevezett történész részéről az 1941-ben történt  deportálás “idegenrendészeti” ügyként való kezelését, de korábbi, a vészkorszak felelőseivel kapcsolatos megnyilvánulásait (pl. Gömbös Gyula síremlékének avatása) is méltatlannak tartjuk.

Elfogadhatatlannak tartjuk a Sorsok Háza elnevezésű programtervet, a minden egyeztetés nélkül, rohamtempóban erőltetett újabb, történelmünk egyoldalú értelmezésére tett kísérletet. Tiltakozunk az ellen is, hogy a MET tíz évvel ezelőtt, a Sorsok Háza helyszíneként kiszemelt Józsefvárosi pályaudvar falán elhelyezett, mártírokra emlékező tábláját értesítésünk nélkül eltávolították.

Egyházunk támogatja a Mazsihisz és minden zsidó testvérünk arra irányuló törekvését, hogy az áldozatokra tisztességesen emlékezzék az egész nemzet. Meggyőződésünk, hogy minden jóérzésű honfitársunknak távol kell maradnia a történelmet megmásító eseményektől, rendezvényektől és ünnepségektől.

A MET tíz évvel ezelőtt Randolph Braham professzor feltáró munkái alapján felkereste azokat a helyszíneket (mintegy 40 pályaudvart), ahonnan Magyarország hajdani legfőbb politikusainak és hivatalnokainak szervezésében és együttműködésével vagonokat indítottak,  mintegy félmillió zsidó és roma testvérünkkel a végső megsemmisítés felé. E földrajzi pontokon felelősségünket elismerve és kimondva bűnbánati istentiszteletet tartottunk, és emléktáblát helyeztünk el. Ugyanígy tettünk Körösmezőn és Kamenyec-Podolszkijban is, ahol mintegy tizennyolcezer honfitársunk, az 1941-ben deportáltak nyugszanak. Egyházunk ezeken a helyszíneken és zsidó testvéreink valamennyi visszaemlékezésén a bűnbánat és a kiengesztelődés keresésének gesztusaival kíván ebben az esztendőben is emlékezni.

A MET bízik abban, Magyarország valamennyi egyháza és jóérzésű polgára törekszik a méltó emlékezésre, és ennek kész egyértelműen hangot is adni.

2014. február 14.

Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

Forrás: MTI OTS

--
Lásd még:
http://infopoly.info/h-2014/

Ez egy fontos kritika a keresztény közösségek némaságáról:
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/368241_tobb_mint_aranytevesztes_prohle_gergely_egyhaznagy

---
Az én véleményem:
Mit üzen
Szobor
Nem mindegy


Február 14.


2014. február 13., csütörtök

Ajánlás


Hogyan találkoztam C. H. Mackintosh-sal?

1997-ben.
A Blaha Lujza téren hirdettük az evangéliumot.
A 7-es buszmegállóval szemben.
Néhány Amerikából jött keresztény hívő kezdte el ezt az evangéliumi munkát.
Egy teljes évig csatlakoztunk hozzájuk férjemmel.
Minden hét, minden szerdáján elmentünk, felállítottuk kis hangfalunkat, és a buszokról leszálló közönségnek mondtuk el, mit és hogyan gondolunk Istenről. Addig néhányunk Jézusról angol-magyar prospektusokat osztott. (Például ezt itt: link)
Beszélgettünk az emberekkel.
Nem voltunk sokan, talán ha tízen, a tömeg se állt meg.  Csak néhány öregebb néni, bácsi. Mindenki ment a maga útján.

Az Igehirdetés, missziói munka, ezen formája számomra igen megterhelő volt. Mégis mindig mentem.

Az egészből két momentum szépült világossá bennem az idő haladtával.
Én törtem az angolt - most is töröm - de hittársaink zöme amerikai angollal beszélt, nagyon kedves emberek voltak, volt közöttük, aki tanult magyarul, akik hozzánk csatlakoztak, azokból is többnyire külföldiek.
Amikor az utcai alkalom után, egy bérbe vett helységben összegyülekeztünk azokkal, akik éppen akkor még hallgatni akarták tovább az Igehirdetést, vegyes csapat. Szinte mindig más-más emberekkel, hiszen épp az volt a lényeg, hogy kötetlen legyen, és tiszta. Egyes-egyedül az evangélium legyen a központba. Azt hirdetjük, vallástól felekezettől függetlenül.

Az amerikaiak nagyon kedves emberek voltak. Mindig mosolyogtak. Emlékszem, március 15-én hatalmas kokárdákat vettek fel, és büszkén mutogatták, kérdezték, hol van rólunk a miénk?
Nem értették szolid visszafogottságunk. Számukra megtörtént itt Magyarországon a rendszerváltás, derűsen tekintettek a jövőbe, ezentúl lesz nálunk is szabadság, jogállamiság, demokrácia, bátorítóan veregették a hátunkat. Bennünk viszont borús fellegek keringtek a jövőről, talán a múlt kommunista ködjének tűnt az csak szemükben. Miért nem vagyunk happyk? Ezért ahogy tudtuk tört angolságunkkal, egy-egy ebéd közben megpróbáltuk elmondani kételyeinket. Ez Közép-Európa.

Amikor együtt énekeltük a zsoltárokat, azt lehetett olyan szépen mennyeinek hallani, ahogy egy amerikai lelkesen magyarul énekel, egy nigériaival. Először mosolyogtam, majd megértettem, lelkesedésük és Istenbe vetett hitük, együtt énekeltem velük: 


lovast a lovasával tengerbe vetette.

Nekik nem jelentett semmit a magyar politika, Istentől, és Istenért jöttek. Dehogy tudtak ők más lovasról, és dehogy tudtak más tengerről, mint a Vörös-tengerről, ami kettévált a zsidó nép előtt.

Olyan jó lett volna elszakadni a magyar valóságtól, ahogy ők voltak, abba a hittel teli, csak Jézus állapotba. Evangélizálni. De amikor Rita, aki épp akkor tért haza Angliából, a leghátsó sorban zokogott, csak mi magyarok tudtuk velejéig átérezni miért sír. Amerikaik vigasztalták a legnagyobb őszinteséggel. Mindhiába.

Ott volt Ilcsi, és Imre. Hajléktalanok voltak. De mindig ahogy engedte őket a helyzet, ott voltak velünk. Azóta is hajléktalanok. Egyszer nem régiben láttam őket a nyugati pályaudvar mellett aludni a földön, már nem mertem megszólítani őket, vigasztaltam magam: alszanak.
Pedig biztos megismertek volna. Lelkiismeret-furdalás futott végig rajtam. Talán indokolatlanul erősebben, mint kellett volna, mert arra gondoltam. épp most mondtam fel a Máltai Szeretetszolgálattól, 2012, oh én oktalan állat, mit hittem? Milyen álságos az ember. Imrének igaza volt. Hogy nézhettem volna a szemébe? Mit mondhattam volna? Hello Imre, igazad volt a keresztényekről!? 

Akkor 1997-ben egyszer együtt mentem Imrével, azt mondta nekem: "te más vagy, mint a többi keresztény, te komolyan veszed Istent." Csodálkozva ránéztem, elkezdte  mondani, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A keresztényeknek nincsenek cselekedeteik, ő hajléktalan, tudja miről beszél. Az állítólagos hit kevés. 

Addig soha életemben nem beszéltem hajléktalannal, meglepődtem a gyülekezeti hurrá-optimizmus-csillogás, szavak és egy hajléktalan Krisztus hívőember beszámolója közötti szakadékon.
Cselekedetek?
Soha nem gondolkoztam el, hogy ki, és miért kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, és a keresztények? Kik azok a keresztények? Magamban néztem. Én keresztény vagyok? Vagy valami másról beszélt, én nem vagyok keresztény? Nem vagyok keresztény: Krisztus követő vagyok. Én komolyan követem Krisztust.
Ezt mondta Imre, 1997-ben, és ajánlott egy könyvet.
Azt mondta, szeret olvasni, egy antikvárium előtti asztalról guberálta ezt ki, fillérekért vette, mutatta, belelapozott, a számára lényeges dolgok alá voltak húzva, agyon volt olvasva a könyv.
- Nagyon jó, ajánlom, olvasd el és megérted, amit mondtam.

Megjegyeztem a címét: Mackintosh, Elmélkedések Mózes könyveiről.

Vártam 16 évet. Addig forgattam magamban ezt a dolgot. Aztán egy évvel a keresztény intézetből való felmondásom után, 2013-ban megvettem. Nem sietem el a dolgokat ... (ajaj)

Elkezdtem olvasni, és megértettem.

Imre mondhatná nekem, ha újra találkoznék vele, megengedném neki, hogy ezt mondja:


bogi, hát nem megmondtam, neked akkor, 
te más vagy, 
nem vagy keresztény. 
16 év kellett, hogy erre rájöjjél? 
Te, Krisztust követed.

De Imre, valószínű nem mondaná ezt, mert ő ennél sokkal bölcsebb.Valahol

2014. február 12., szerda

Egy korszak


Találtunk egy érdekes archíve hanganyagot:

http://peregrinator.comoj.com/blogspot/csomos_robert_20051105.mp3

Nagyon érdekes, történelmi visszaemlékezés, érdemes meghallgatni.

---

Csomós Róbert 1930-ban született Budapesten. Gyári munkás (vasöntő) közben érettségizik. Utána bevonul az Esztergom-tábori páncélosokhoz, majd a szolnoki önálló ejtőernyős zászlóaljhoz, onnan a pécsi gyalogostiszti iskolára (Kossuth Akadémia) kerül. 1950 augusztusában a Fő utcai katonai börtön úgynevezett. "HŰTLENSÉGI OSZTÁLYÁRA" viszik főbenjáró koncepciós váddal ellenséghez való átszökés kísérletével gyanúsítva. 1953 nyarán kiszabadul és lumpenproletári állásokkal  keresi meg a kenyerét: (konyhalegény, úszómester, csónakmester, révészmatróz stb). Továbbra is rendőri felügyelet alatt áll (politikai REF-es) 1954-ben, majd 56 szeptemberében is újra letartóztatják.
Öt nappal a forradalom kitörése előtt szabadul és az első perctől, (már a rádiónál) az utolsó lehetőségig forgatja a fegyvert. November 10-én lépi át az Osztrák határt és Izraelben telepedik le. Az első nyáron tengeri mentő aztán búvárhalász lesz. Megélhetési forrása a tengeri puskás halvadászat, szivacsszedés. Emellett korsók ezreit, agyag és bronzszobrok százait, ágyúkat, antik hajók kincseit hozza a felszínre. Összességében több mint 30,000(harmincezer) órát tölt a tenger hullámai alatt A haifai TENGERÉSZETI MÚZEUM donátora. Egyedül egy föníciai bárkából több mint 250 istenszobrot hozott fel a múzeum részére. A Múzeum bejáratánál lévő négyméteres, két és fél tonna súlyú Burbon bronzágyú is az ő ajándéka. Mindeközben a Hazáról sem feledkezik meg, a nagyvilág szinte minden magyarnyelvű lapjában és természetesen a SZABAD EURÓPA rádióban jelennek meg elkötelezett a Kádár rendszert leleplező írásai.
"1991-januárjában a rendszerváltás hírére hazatértem. Nem vártam, hogy virágot szóró, rózsaszínruhás lányok várnak majd a határon,de ami bekövetkezett, az minden képzeletet alulmúlt. Nem kaptam vissza szüleim elkobzott vagyonát, a liberális demokrácia álarcába bújt ujjá éledő kommunista vircsaft még lakást sem adott, albérletről-albérletre vándorolva írtam meg hét könyvemet. Minimál nyugdíjon, és Amerikában élő gyermekeim (két lányom és fiam) támogatásából élek. Eddig sok száz novella, krimi jelent meg tőlem. Időnként az emigrációban használt HALÁSZ RÓBERT, máskor az ugyanolyan jelentésű ROBERT PESCADOR nevet is használom.
Különböző lapokban, nívós folyóiratokban publikálok, miközben életművemen, egy háromkötetes eposzon, évszázadokat átfogó családregényen is dolgozok. 1998-ban megnősültem, fiatal fehérorosz festőművésznőt vettem feleségül. Jelenleg és remélhetőleg tartósan a XIII kerületben a Szent István körút közelében lakom." http://pescador.uw.hu/

A szöveg erről az oldalról származik:
http://www.tollal.hu/mu/in-memoriam-csomos-robert


2014. február 11., kedd

OklahomaMivel szeretem Julia Robertset, filmjeit hagyományosan mindig moziban néztem meg.
Tudtam, hogy lesz most újabb filmje, de már nem akartam elmenni.
A mai szomorú hír miatt, azonban meggondoltam magam.
Julia Roberts jelentéssel bíró színésznő az életemben...
Julia Roberts, akit az Augusztus Oklahomában című filmben nyújtott alakítása miatt a legjobb női mellékszereplő díjára jelöltek, hétfőn nem jelent meg az Oscar-jelöltek ebédjén, mert meghalt a féltestvére – írja az MTI. - 2014. 02. 11.
A 37 éves Nancy Motest holtan találták egy barátja lakásának fürdőkádjában. A nő feltehetően gyógyszer-túladagolás miatt vesztette életét, de felmerült az öngyilkosság lehetősége is. Motes Julia és a szintén színész Eric Roberts féltestvére volt. Halálának okát a toxikológiai vizsgálat állapíthatja meg.
A Roberts család közleményt jelentetett meg a People magazinban, melyben azt írták, hogy mélyen megrázta őket az eset.

Ajánlás"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem erők és hatalmak ellen,
a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen,
amelyek a mennyei magasságban vannak."
Ef 6,12Démonológia témakörében:


http://www.bibliatanitasok.hu/bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2012/10/11_Demonologia__a_bukott_angyalok_tana_files/MBS082hu.pdf

(Ugyanez hanganyagban:
 http://www.bibliatanitasok.hu/bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2012/10/11_Demonologia__a_bukott_angyalok_tana.html)

Valamint:
http://istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Bill_Subritzky-Szabadulas_a_demonoktol.pdf"másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül,
hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek."

Róm 7,4
 

2014. február 10., hétfő

Nem mindegy"Mindannyian megláthatjuk Istent a rendkívüli dolgokban,
de ahhoz már gondos szellemi képzettség kell, hogy minden
kis részletkérdésben is meglássuk Őt.
Soha ne gondolj arra, hogy a "véletlenek"-nek nevezett esemény
nem Isten rendelése.
Légy kész, hogy mindenben felismerd Isten terveit."
O. Chambers


Nem mindegy, ki miért hal meg. Természetes halállal, betegség, természeti katasztrófa miatt, vagy bűncselemény áldozata.
Nem mindegy, hogy a bűncselekményeket, később, hogyan vizsgálják meg.
Nem mindegy, hogy az igazságot napfényre hozzák-e.
Nem mindegy, van-e büntetés a társadalom részéről, vagy szabadon járhatnak a gyilkosok közöttünk, sőt még ki is tüntetik őket, és állami tisztségeket viselhetnek.

Miért nem mindegy?
Mert szellemi hozadéka van.

Lehet a csontokat a szőnyeg alá seperni, eltüntetni a nyomokat, de! Átkozott lesz a ház. Átkozott lesz a hely. Feltáratlan bűncselekmény történt benne. Ez az átok öröklődni fog, nemzedékről nemzedékre. A vér kiált.


Tűztánc

Amikor a Csernobili baleset történt, azon a napon szüleim elmentek az orosz barátaikhoz, Gödöllőre, vittek engem is, és testvéremet, aki csecsemő volt.
Tűztáncot jártak, amikor az a szörnyű baleset történt.

A Biblia szerint: Üröm. Azt hiszem így hívják azon a nyelven Csernobilt.
Véletlen?


---

Ahogy Karcsi bácsi mondta, '56-ban felemelték a süllyesztő fedelét: 'maga is oda akar kerülni?' - kérdezték tőle.
Ott voltak benne a fejbe lőtt emberi tetemek. Hullák, csontok, vérbefagyva.
Karcsi bácsi azt mondta: 'nem!' - és akkor a kommunisták elvitték kényszermunkatáborba, 20 évre. Miért? Mert nem akarta a kommunistáknak adni a földjét. Ezért ölték meg azokat az embereket is, ezért szenvedett ő 20 évig, és vették el minden javát. Szerinted, ez normális? Ez egy normális emberi rendszer volt?

A kommunisták - a szocializmusnak látszó rendszer kiszolgálói - sok bűnt követtek el. Ember-ellenes bűnt. Vértapad a kezükhöz, és azoknak leszármozattaihoz.
Ezek nem (Ezek sem) lettek napvilágra hozva. Hogyan értem ezt? Hiszen kiállító termünk van a kommunizmus bűneiről? Igen, de a gyilkosok nem bánták meg őszintén bűneiket, ezért van átok alatt az országunk.

Elhalnak a bűnösök és elhaltak az áldozatok. Nincs ki beszéljen. A gyerekeik vagy tudják vagy nem. Néhány kép maradt. Akták, amik titkosítva vannak. Bűnvallás, bűnrendezés, és bűnbeismerés nélkül. A vér a földön maradt.

Egyébként az a furcsa, hogy elhalnak a bűnösök anélkül, hogy beszélnének, vagy anélkül, hogy megbánnák bűneiket, és napfényre hoznák. Talán valaki azt hiszi jól van ez így. A Mennybe mennek, ha meghalnak. A Mennybe mennek?
És valaki talán azt hiszi ez az egész bűnrendezés nélküliség nem hat jelen társadalmunkra? Miért ne hatna? És nem hat rád?

Azt értettem meg, hogy a bűnösök, bűnösök maradnak, ha nem térnek meg, és nem azért, mert Isten gonosz, hanem azért, mert az az ember soha életében és még utána sem, soha nem bánta meg, hogy megölt bárkit is. Vannak emberek, akikben nincs személyes bűnbánat. Ez az igazság, soha nem bánják meg. Nem azért rejtegeti a bűneit, mert nem akar börtönbe menni, mert az olyan rossz lenne, hanem azért, mert nem bánta meg. Ugyanúgy elkövetné. Ezért nem megy a Mennybe Istenhez. Ezért létezik a Pokol.

Hogyan jöhetne a Szent Szellem és tisztíthatná meg ezt az embert? Akinek kedves a bűn?
Sehogy! csak képmutatás az ember részéről, ha eljátssza milyen szent-hívő lett, mert belément a Szent Lélek. Hogyan mehetne beléje, mosná át a lelkét? Az igaz megtérés, bűnvallása nélkül sehogyan! Ha meg akarunk térni és venni akarjuk Isten Szent Lelkét, nekünk kell kidobnunk magunkból a szemetet! Őszintén kellene megbánnunk saját, és őseink vétkét is. Őszintén kellene visszaadni minden elrabolt javat, sőt négyszeresen kellene visszaadnunk azoknak és leszármazottaiknak! Ha komolyan vennénk Isten Igéjét. A bennünk lévő szemétre hiába kérünk aranyló áldást! Vagy hiába tennék látszatra a Szent Szellem karizmája mögé, vagy akármilyen származásunk mögé, vagy egy egyház mögé, vagy akármilyen ellenünk elkövetett bűn mögé! Bennünk: meg nem vallott bűn, emberi vér marad! Ezzel nem vállal közösséget Isten! De elnézi tudatlanságunkat, ... egy ideig.

Nálunk a tűztánc miatt, az összes rokonomnak - föl- és lemenőnek - a lábát érte baj. Jel volt. Amit soha senki nem értelmezett családunkban, pedig Istentől való jel volt.
A tűztánc, ha valami is, esetleg egy ártatlannak tűnő dolognak tűnhetett volna szemünkbe ... mégis, ez nem a mi megítélésünk alá esett, mi ártatlan, vagy mi nem. Hiszen milyen tragikus következményei lettek! Szólt Isten a maga módján, hogy ez okkultizmus volt. De hogyan térhetne erre a belátásra egy hitetlen? Isten Igéje nélkül?
Vagy ugyanígy, ha csak csontokat rejtegettünk is, de azért is megkaptuk büntetésünket.
Ha ez pedig így van, és ezt láttam a saját életünkben, akkor mit mondhatnánk a kollektív gyilkosságokról? Milyen katasztrofális szellemi következményei lehetnek annak!

Néha ki fog fordulni a múlt posványából egy-két hulla, egy-két csont, de ha a nép nem tart bűnvallást, és a napfényre került dolgokat újra a szőnyeg alá söpri, egy centit se fogunk előre haladni. Átok alatt maradunk. Az áldás, nem az anyagi javakra vonatkozik. Többről van szó, egy felszabadult, lélegzetvételről, hogy tudjuk: szeret minket az Isten! Helyén vagyunk. Megvallottuk bűneinket, megtértünk, elfordultunk azoktól, és Isten közelhajolt hozzánk. Ő majd úgy áld meg ezek után, ahogy Ő jónak látja.

Egyesek szerint, ezek lejárt dolgok. Nincs átok, mert nem mi követtük el.
Ez ostobaság. Ha tudunk róla és hallgatunk, /hallgatás leplét borítjuk rá/ cinkosok vagyunk, mi követtük el. Gyilkosok leszármazottai vagyunk. Szellemileg minden következményének részesei vagyunk. Mindegy, hogy a gyerekeink ágya alá dugjuk! Igen, mert jelenbe ível a múlt bűne. Megmarad. Főleg a gyilkosság, de minden egyéb más is, a rejtegetés, a cinkosság is.

Ha pedig mi Isten népe, különválasztjuk, hogy most csak magunkkal foglalkozzunk, ne a magyar néppel, még helyesebben tesszük.

Isten meg akarja mutatni az embereknek, nem játék, a bűn, a gyilkosság, a bűn rejtegetése. Akárki is követi el, akármilyen rendszerben, bármilyen náció*. Sokkal erősebb szellemi hatása van, mint azt képzelnénk. Ránk, családunkra és népünkre. Jézus hívő keresztényeknél is, nyitott kapukat ad, ami gátolhat szellemi kiteljesedést, sőt magát az Igehirdetésünket, hogy erővel és hatalommal teljen meg, és célt érjen. Szükséges a változáshoz, a felismerésünk, igaz bűnvallásunk, és megtérésünk. Soha nem késő, de lépnünk kell.

* nemzeti, szocialista, kommunista, zsidó, cigány, magyar, vezető, beosztott, földműves, iparos, bankár, adminisztrátor, katolikus, protestáns, karizmatikus és tovább tovább tovább.

---

Jól tudom, mai napjainkban politikailag történik itt még valami, hogy politikai vezetőink átugorják a kommunizmus bűnének 40 évét, és visszatérnek egy másik súlyos dologhoz, követni az antiszemitizmus eszmerendszerét és kommunizmus jónak tűnő dolgainak keverékét és annak hagyományait. Milyen égbekiáltóan emelkednek fel szobrok, pártok, emberek az át nem beszélt véres történelmi lapjainkból. Az antiszemitizmusról ugyanolyan fontos feltáróan beszélni. És az a tény, hogy miért akar a jelenlegi kormány átugrani 40-50 éven, átugrani a kommunisták bűnein, és így is - most épp dicsőséges formában - rávilágítani a II. világháború hortysta rendszerére, benne az antiszemitizmusra, mint erényre? Egy kérdés lehet, de egy biztos, amint ahogy most van ez így a közéletben szintén egy fajta leplezése ám a dolgoknak! Bújtatás és figyelemelterelés. Nem egyenes dolgok. A vezetőinknek - egyházi és politikai vezetőinknek - az antiszemitizmust és a kommunizmust is ugyanazzal a mérleggel kellene mérnie, és ugyanúgy feltárni, és őszintén megbánnia, mindegyiket és minden keverékétől tartózkodnia. Elfordulni tőlük, eszméitől, bűneitől, gyilkosságaitól. Sőt még a nevétől is. Megítélni, és a megítéléshez mérten beszélni és cselekedni jelenünkben.

Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányuk részéről - leplezetten és sunyi módon - mind az antiszemitizmus mind a kommunizmus - azoknak minden bűnével - egyszerre van rehabilitálva! Valami furcsa mód, karöltve egy másik vértontó rendszerrel, a katolikus egyházzal. Nagyon súlyos dolgok ezek, kongatom a vészharangokat. Ebben az új keverék ideológiában nincs igaz megtérés, igaz bűnvallás, igaz elfordulás, és igaz Isten hit. Nem Krisztus követő. Akármit is mondanak vezetőink szájukkal, cselekedeteik leplezik le őket! De egyébként szájuk is leleplezi őket. Maguk tesznek bizonyságot arról, hogy követik az agresszivitás,  letarolás, korrupció útját, amelyek ezeket a rendszereket jellemezte.
És nemcsak a kormányról beszélek, hanem az emberekről is. Még néhány éve hallottam a volt munkahelyemen - állítólagos keresztény szervezetben - intézményvezetőt ÁVO-s felmenőjéről dicsekedni. Amíg most 2010 után sem veszik észre, hogy ezek bűnök, és nem erények, - sem nem örülni nem kellene annak, hogy mások vérén felépítette családi házát, sem követni nem kellene azok hagyományait, - addig mikro szinten sem, és kormány vezetői szinten sem lesz Magyarország felett áldás.
De hát azt mondják van áldás. Igen, számukra az is zajlik jelenleg is, amit a múlt véréből építettek, úgy rabol, csal, lop, hazudik, ahogy tud, hogy mentse az irháját, mások kárára. Nekik ez az áldás, és soha nem lesz bennük bűnvallás. Erre mondom vannak emberek, akik soha nem fogják belátni, hogy kárt okoznak, embereket gyilkolnak, akkor bűnt követnek el, mert nekik ez TETSZIK. És tetszeni is fog.

Mivel kevesebb mit lopni, véresedik, és keményedik az agresszívitás. Ezért van, hogy Magyarországon egyre többen éheznek és kerülnek bajba. Lesz ez még tovább is... a vezetők még erősebben akarják majd megtartani azt a kevesüket amilyük maradt, még több szenvedést képesek lesznek okozni tömegeknek, ezért a földi múlandó kis javakért. Még inkább meg fognak keményedni, és még több, és még kegyetlenebb bűnöket fognak végrehajtani lelkiismeret-furdalás nélkül, vagy akár későbbi igaz, őszinte megbánás nélkül.
Ugyanis, magukat rekesztik ebbe az állapotba. Csak ők térhetnek igaz útra, helyettük senki nem fogja megtenni.

A jelen korunkban a lényeg számomra, amit ki szerettem volna emelni, hogy mi, akik Isten népéhez tartozunk:

1. gondolkozzunk már el azon, ki miért öl / ölt meg másik embert? Akármilyen jogalapja, akárkinek van-e vagy volt-e erre, a múltban, a jelenben, vagy a jövőben? Van-e bárkinek joga felmagasztalni gyilkosokat? Lehet, túl egyszerűen gondolkozom, egyesek szerint, de én hiszek Istenben, a bűn számomra bűn: a gyilkosság, gyilkosság, annak minden - szellemi - következményével. Itt ebben a dologban, számomra egyik ideológia /sem keresztény, sem iszlám, sem lovag keresztesek, sem náci, sem kommunista/ semmi a világon nem ad jogalapot nyújtó felmentést. Mégha azt mondanák, a Jóért teszik is, akkor se.
Hasonló ehhez a többi bűn: ki milyen jogon lop meg másokat? Teszi tönkre? Okoz neki sérelmet? Ki milyen jogalapon, okoz jogtalanságot, sérelmet a másiknak? Egyik ideológia képviselői a másikat, milyen jogon ítélheti el, magát pedig mentheti fel, mikor ugyanazt, ugyanazért követi el?

2. Bánjuk meg őseink bűneit és forduljunk el tőlük. Vágjuk el az átkok köteleit. Vizsgáljuk meg magunkat, őseink cselekedeteit, Krisztus igaz követői tartsunk igaz bűnvallást, és bűnbeismerést, és kérjük Istent, hogy törje meg felettünk az átkot. Legyen az bármilyen (eszme)rendszer által elkövetett gyilkosságokból eredő! Mégha csak érintőlegesen is voltak szüleink ezeknek részei - csak a csontokat hozták be rejtegetni. Rá akartam világítani, még ha nem is volt részese a bűnnek magának, mindenfajta rejtegetése is átkot hoz! Hasznos lenne, ha a bűnvallásunkhoz anyagi kárpótlást is csatolnánk, ha tudjuk kiknek okozott családunk kárt! Ez az őszinteség! Nemcsak a látszata, hanem a cselekedetekben megnyilvánuló! A lényeg: hogy publikusan megnyilvánul, nemcsak szavakban, de áldozathozatalban is! Ez az igazi megbékélés felebarátainkkal. Amikor mindenki egyénileg a feltárt tudott családi titkaiból visszaszolgáltatja az ellopott javakat azoknak, akiktől ő vagy ősei elvették. Egyébiránt, valóságos cselekedetek nélkül az egész ügy, a politika térfelén marad, üres szólam, egy újabb ideológiai fecsegés.

3. Elfordulás, gyakorlati megvalósítása Bibliai alapja:
Azokkal, akik nem törekszenek minden emberrel, és így velünk se valódi békességre, mi dolgunk?
"A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét." /Tit 3,10-11/
Bármit hangoztathatnak, lehet akármi a PR, a valóság írja fölül a szólamokat.

"Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel." /2Jn1,10-11/
Ezek komoly figyelmeztetések. János apostol itt a testvéri szeretetről írt előtte, rövid velős megfogalmazásban az Isten szeretet megvalósításának, és a testvér szeretetnek, Isten népe számára, olvasd el, szívleld meg és cselekedd => 2Jn 1,1-9

Eddig a kommunizmus bűneiről beszéltem, de
Kontra - antiszemitizmus:

Ehhez a témához, amit itt fenn írtam érdemes még az alábbi írást elolvasni. /Az egész cikk a linkre kattintva elérhető/ A kommunizmus átkához hasonló átok a zsidóság ellen elkövetett bűncselekmények átka. Minden gyilkosságra, minden bűnre ugyanazok a szellemi törvények járnak. Ez az alábbi cikk biblikus elindulási alap, ahhoz is, hogy a kommunizmus bűneiből, átkaiból megszabaduljunk. Ne legyünk részrehajlók bűn tekintetében. A bűn, minden rendszerben, mindig bűn. Igazságos dolog, kimondani az igazságot, hogy a kommunizmus bűnét - többnyire és sajnos - éppen a zsidó származásúak tartották fenn, de ezt a kettőt együtt kell nézni és elítélni, zsidó származásúaknak is, és nem zsidóknak is. A kommunizmust is, és az antiszemitizmust is! A származás lényegtelen a bűn tekintetében. Legyünk igazságosak, és legyünk tiszták! Tisztuljunk meg mindegyikből! Minden gyűlöletből. Zsidók is, és nem zsidók is!

http://www.danielcsoport.hu/tanitasok/helmuth-eiwen-a-wr-neustadt-i-ichthys-gyulekezet-pasztoranak-linzben-a-remenyseg-forrasai-aktiv-europai-emlekezet-konferencian-elhangzott-tanitasa/#more-1298

"Jeremiás nem hagy kétséget afelől, hogy az utódoknak kell viselniük az atyák vétkét. Hogy helyesen értsük ezt a kijelentést, tisztában kell lennünk a Biblia tanításával: a bűn és a felelősség között egyenes és visszavonhatatlan kapcsolat van. Isten soha nem ruházza más személyre a bűnt, nem az utódokat teszi felelőssé atyáik vétkeiért. A felelősséget mindig a vétkes személyére korlátozza. Ez egyértelműen kiderül Ezékiel könyvéből (18,20): „Aki vétkezett, az hal meg, a fiú nem viseli apja vétkét, és az apa nem viseli fia vétkét, az igaznak az igazsága, a bűnösnek meg a bűne számít.” Isten a bűnt nem ruházza másra. Hasonlóképpen, nincs helyettes bűnbocsánat sem. Nem kérhetjük Isten bocsánatát atyáink vétkeiért őhelyettük. A mi kérésünkre nem bocsájtja meg az ő bűneiket. Bűneinkért mindannyiunknak saját magunknak kell megbocsátást kérnünk.
Különbséget kell tennünk a felelősség és a bűn következménye között. Csak annyiban viseljük atyáink vétkeit, hogy a következményt, az átkot, a pusztítást mi szenvedjük el.

BŰNBÁNAT ÉS MEGBOCSÁTÁS
Mi a mi lelki felelősségünk atyáink vétkei miatt?
Arra kell kérnünk Istent, hogy vessen véget a pusztító folyamatnak, amely atyáink vétkéből ered, hogy törje meg a bűn következményéből fakadó átkot, hogy szüntesse meg az ítélet, és ezek helyett árassza ránk áldását, és látogasson meg minket irgalmasságában. Az átok, atyáink vétkének következménye nem magától fordul áldássá a mi és gyermekeink életében. Óriási felelősséget és hatalmas lehetőséget kapunk ezzel.

Mi a teendőnk?
Isten az utódok között olyan hívőket keres, akik készek kitölteni az űrt, mely atyáik vétkéből és a bűn következményéből támadt. A látogatás szó héber megfelelője azt is jelenti, hogy „megvizsgál”, „alaposan megfigyel”. Mikor Isten meglátogatja az utódokat atyáik vétke miatt, egyben azt is keresi, hogy van-e olyan hívő közöttük, aki hajlandó bűnbánatot tartani, és kérni Istent, hogy őérettük cselekedjen. Ezt hívják azonosuló bűnbánatnak, amelynek két ismérve van: ..."Szoborhttp://www.mazsihisz.hu/2014/02/09/mazsihisz-kozgyules-–-regen-volt-ilyen-egyseges-a-magyar-zsido-kozosseg-6807.html


http://www.atv.hu/belfold/20140209-a-mazsihisz-bojkottalja-a-holokauszt-emlekevetÖrömmel vettem

"A megismert tervek nem veszik figyelembe a holokausztborzalmaitól szenvedettek érveit és érzékenységét. Jelen körülmények között a Mazsihisz távol tartja magát a Kormány „Holokauszt 2014” emlékprogramjától.

A közgyűlés kéri Magyarország Miniszterelnökét, állítsa le a Szabadság térre tervezett Német megszállási emlékmű felállítását, mert annak szimbolikája jelentős mértékben hozzájárul a nemzeti felelősség elhárításához, a szobor körül kialakult konfliktus pedig károkat okoz hazánk nemzetközi megítélésének."Szerény meglátásom,

amire a keresztények és szervezeteik eddig képtelenek voltak,

azt most megtették a zsidó szervezetek.
Köszönjük.
Hálával tartozunk nekik, mert most ők tényleg megmentettek minket.
Visszaadták az emberi méltóságunkat.
Talán ezzel a határozattal mi keresztények is észrevesszük mi történt velünk.
Talán bátorságot merítünk, egy határozott: NEM-re:
a kormánypolitika agresszív határtalan cinizmus vallásával szemben.
És egy határozott: IGEN-re:
a véleménynyilvánítás, a szabadság és az emberi jogok mellett.

KRISZTUS MELLETT.


Továbbá:
http://www.mazsihisz.hu/2014/02/10/okok-es-okozatok--magyarorszag-nemet-megszallasa-6810.html

Ki az áldozat?"... mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért ..."
1Jn2,2Krisztusban nincs áldozat. Ő volt maga az áldozat.

Krisztusban nincs bűntudat. Csak, ha van bűn, de az nincs Krisztusban. Krisztus tanítványaiban bűnrendezés, és bűnbánat van, ha van bűn. Ha bűnrendezés, és bűnbánat van, már nincs bűn, mert Krisztus maga volt a bűnért való áldozat.

Krisztusban nincs áldozat. Csak maga Krisztus.
A megöletett bárány, aki Él.
Krisztus tanítványai nem hoznak áldozatot. Mert Krisztusban vannak. Az áldozat Krisztus.

A Szeretet, legyőzhetetlen. Örök. Nincsen benne bűn.

Mivel Ő volt az áldozat, Vele kell mindent rendezni, amennyiben van bűn.

Krisztus áldozat, vissza és előre is bűntörlő.

Nincs idő. A szellemi valóságban nincs idő.

A szellemi lények, a bukott angyalok is, előre és hátra is tudnak mindent rólunk. Nem azért mert okosak, hanem mert abban a szellemi szférában nincs idő. Tudják, ha Istentől kiválasztott vagy, és tudják azt is, hogyan fogsz meghalni. Mást nem tudnak tenni, akadályozni akarnak szellemi küldetésed bevégzésében. Többnyire azt is tudják, hogy nem tudják megakadályozni. Csak hátráltatni. Ezt te is tudod?

Krisztusban nincs megtisztulás, mert Ő maga a Tisztaság.

"János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról."
Jn3,25

Krisztus elvezet minden igazságra.

Megtisztulásról nem volt szó, de arról igen, hogy menjetek ki közülük, szakadjatok el tőlük.

"Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté." Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." 1Kor6,14-20

A mennyei Krisztus ember, amely napról napra megújul bennünk. Mi vagy én? Krisztus és én nem egy dipoláris személyiség. Hanem egyre Krisztus képére alakuló belső. A szellemi ember. A Krisztus tudat.
Krisztus Lelke segít, hogy én, egyre inkább olyanná váljak, mint Ő.

Krisztus a szeretet.

Ha elmúlok, én elmúlok e földi világból, de ami megmarad, lényünk szellemi örökkévalóság. Elmúlhatatlan.
Lehet ebben nem hinni, mégis ha ott vagy, legyen, hogy valami megtartson téged. Ez egy szellemi rezgés. Felette van mindennek, ami látható.

Amely a mennyei örökké valóságba enged a Fiú lelke, a szeretet. A mennyei szeretet, a mennyei rezgés, minden szellemi rezgés felett áll.
Lehet, hogy elmúlik és elporlad a test, de a szellem, amely egyesült Krisztus Lelkével, az örökkévaló mennyekben van. Krisztus ugyanis vonzza, Önmagát. Ha te egyre inkább Krisztus képére formálódtál.

A szeretet tart meg. Ez az az új program, amely feltöltődik lelkünkre, a hardverre, a szoftver.
Hogyan?
Ha engedjük. Nincs rossz hardver. Ez a legegyszerűbb program, mindegyiken fut. Csak a hardverkezelő állhat ellene. Ez Krisztus programja, a Krisztus tudat.

A mennyei szeretet maga az Isten. Maga a Krisztus és maga az Ige.

Rendben, ne telepítsd ezt a programot lelkedre, de szeresd azokat nagyon, akikben az Ige, akikben Krisztus, mert az a szeretet megtarthat téged a végben, a Mennyekre.

Ahol nincs a mennyei szeretet, ott nincs élet.


"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, 
aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, 
hanem az Isten haragja marad rajta."
Jn3,36

Jézus Krisztus élete Lukács evangéliuma által

Igazi klasszikus filmet ajánlok, Jézus Krisztus életéről, szolgálatáról és haláláról, Lukács evangéliuma által.

Csatorna: https://www.youtube.com/user/TheNo1Jesus/videos
A film, ezen a csatornán, több mint 70 nyelven megnézhető.