"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. november 23., szombat

A hatodik mérföldkő - 6-6-9 / 6


Az előző mérföldkőnél (itt) láttuk:

Szeresd az URat!


Kinek kell tehát engedelmeskedni?

Ahogy láttuk az ÚR szólt, és parancsolt: "Szeresd az URat!"
"Maradjanak a szívedbe azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked."
/5 Móz 6,6/

Parancsolt az ÚR, mit parancsolt? Szeressük ŐT!

"Szeresd az URat a te Istenedet 

teljes szívedből, 

teljes lelkedből, 

és teljes erődből!" 

/5 Móz 6,5/

Majd: beszélj erről, jöttödben jártodban, rokonoknak és ismeretleneknek. Sőt kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként homlokodon, tehát egyáltalán ne szégyelld, hogy szereted az URat!
Írd azokat házad ajtófélfáira, és kapuidra!

Halld, lásd, beszélj, és írj róla.

Kinek kell - tehát - engedelmeskedni?

Az ÚRnak.

Nem embereknek.

---

6 = az ember száma
Mi az ember?


Sokszor a világban, ahogy járunk, összehasonlítva a Biblia tanításaival, azt látjuk, hogy az emberek nem az ÚR parancsa szerint járnak el.

Betekintve keresztény egyházak életébe, sokszor ott is azt látjuk maguk az egyházak sem, az ÚR parancsa szerint járnak el. Leginkább - ha figyelmesek vagyunk - beszédük is elárulja őket.

Cselekedetek tekintetében a jó - minősített jelzővel - az irgalmasság, és jóság cselekedetei, nem mindig leplezik le a cselekvő ember személyét. Jónak tűnő dolgok, vagy célok mögött is lehetnek rossz szándékú, - Isten előtt elítélendő - rosszból merítő, emberek.

Például nyilván ezerféleképpen meg tudják magyarázni, a keresztény intézményesített egyházak, hogy ebben a világban, miért használják a világ nem tisztességes eszközeit boldogulásukhoz (vagy nemes céljukhoz?).
Például: miért olvadnak egybe a világi államhatalommal? Miért kérnek a világi államhatalomtól létezésükhöz pénzt? Vagy, miért nem fizetnek adót a világi államhatalomnak, amikor Jézus erről is világosan tanított?

Nyilván tudják ezzel a technikával így maguk is nemcsak beszennyeződnek, de maguk is a világhoz hasonlókká válnak és bátran megítélve nevezhetjük őket a világ részének és nem Krisztus Testének, bár minduntalan - az én szempontomból: értelmetlenül és feleslegesen - újra Jézusra, vagy a kereszténységre hivatkoznak nemes cselekedeteik mögött húzódó szándékaikban. Miért?
Talán mondhatnák azt is: csak. Vagy: jónak lenni jó; vagy: csak mert emberek vagyunk.
De miért Jézusra hivatkoznak? Arra a szent emberre, prófétára, tanítóra, Istenre, aki ilyen hivatkozást egyáltalán soha nem kért magának egyetlen szeretetszolgálattól sem.
Hiszen mi laikusok is, már régen tudjuk: másról szól ez a dolog. Láttuk is. Nem Jézusról. Akkor mégis miért ez az erőltetés?

Mégis hadd írjak arról is, amit mindannyian tudunk:

A látszat nem minden, ami a szívben van, az számít.

Ahogy egy régi szép énekünk mondja: "Jónak tűnő tett is lehet bálványimádás."
Sőt, nagyon is úgy tűnik, előszeretettel bújnak jónak tűnő dolgok mögé, (keresztény(?) intézmények) hogy maguknak rabolhassanak?

Nos, hogy a világ jó-e vagy rossz?
A világot emberek alkotják. Jézus pedig azt mondta: egyetlen egy ember sem jó. Méghozzá is először ezt magára vonatkoztatva, mondván, miért mondasz engem jónak? Vagy miért kérdezel engem a jóról? Hiszen tudjuk mi mindannyian, te is, te gazdag ember: senki se jó. Miért is áltatnánk magunkat. Vagy hazudnánk egymásnak?

Jézus itt felhívta a gazdag ember figyelmét arra, hogy ő itt, most, ember, emberi testben. Kit és miért tévesztene meg a látszat? Egy gazdag embert? Egy gazdag embert főleg nem! Egy gazdag ember, a világi dolgokban: mindent tud; mi-hogy-merre-miért, főleg emberek szívének tekintetében tudja: Ember pedig nem lehet jó. Jézus ezért mondja neki, szinte provokatívan: hiszen te is tudod: Senki se jó, az egy Istenen kívül. (Mk 10,18) Miért kérdezel engem a jóról? Talán jó akarsz lenni? Kinek, miért, milyen értelemben? Hiszen a világ szemében már most jó vagy! Gazdag vagy, bőven adakozol, tiszteled a szüleidet, segíted a szegényeket, minden parancsolatot, születésedtől fogva megtartasz, sőt még áldott is vagy, dicsérnek az emberek, sőt még betegséged sincsen? Mit akarsz hát még Jézustól? Amid nincsen?

 "Az Úr azonban monda Sámuelnek: 
Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. 
Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. 
Mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, 
de az Úr azt nézi, mi a szívben van.
/1 Sámuel 16,7/

Jézusi logikából következtetve tehát, minden ember gonosz. Még a jónak tűnők is. Még az a gazdag ember is. Látszat és valóság. Ami ember formájú, az ember, tehát nem jó.

De ne legyünk ennyire végzetesek, van mindenkinek lehetősége, hogy vegye a Szent Lélek ajándékát.

Szent Lélek?

Mihez juthatna még hozzá Jézuson keresztül, egy olyan gazdag ember, aki a világ szemében már így is jó?
Mi kellhetett volna még neki? Jézustól.

Jézus mihez ÚT? Mihez Ajtó?

Miért kell nekünk gazdagnak és szegénynek, a Szent Lélek, Akit Jézus által kapunk?

Hogy megtegyük a mennyei Fenséges akaratát, ami .

Tehát, akkor mi a ?

A gazdag ember, amikor meg tudta, hogy mi a JÓ megszomorodva elment.

Mert a jó szót használhatjuk ezerféleképpen, emberileg, de Jézus értelmében azt kizárólag, csak Isteni értelmében használhatjuk. Minden más 'jó'-ról való filozófiai meghatározás buta emberi próbálkozás. A JÓ csak úgy JÓ, ahogy Jézus mondta a gazdag embernek. Meg lehet tőle szomorodni, el is lehet menni, de ez az Igazság.

Mit  tegyünk, hogy jók legyünk?

"Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára, 
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 
Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, 
sőt mindazoké is, akik távol vannak, 
akiket csak elhív magának az Úr, 
a mi Istenünk." 
Apcsel 2,38-39
Jerikó bevétele


Józsué könyve 6. rész

Józsué 6,6 =
"Józsué, Nún fia tehát hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk: Vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból készült kürtöt az ÚR ládája előtt.

Józsué 6,9 =
"És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az ÚR előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az ÚR szövetségládája pedig utánuk haladt." 


És úgy történt.

Control = irányít

Magyarországon a kontroll szó, egyben hatalmi hűbéri uralkodást, negatív leuralást (érzelmi, fizikai/anyagi vonalon) is jelent. Pedig maga a control eredeti jelentésében jelenti: irányítani.
Józsué irányba vezette Isten népét. Ahogyan az Úr mondta, úgy cselekedett.
Jézus is a irányába vezeti népét.

Szabályoz, vezet, irányít, megfékez, felügyel stb szavak, amelyek egyébként a control szó jelentése, nem alapvetően vagyis nem elsődlegesen gonosz, vagy lealacsonyító jelentéstartalommal vagy árnyalattal bíróak. Lehet a Jóra is irányítani, vezetni.

Az irányítás, iránymutatás, egy dolog megtételére felszólító szó. Ezt a szót követi, vagy követheti az engedelmesség, amennyiben enged a szónak és az elhangzott Szó - az Isten Igéje - szerint cselekszik. Ellenben követheti engedetlenség is. Ha nem a Szó szerint cselekszik.

Józsué Istentől kapta az iránymutató szót. (Ekkor azt mondta az ÚR Józsuénak 6,2)
Izrael népe, pedig Józsuétól kapta a szót. (Józsué megmondta a népnek. 6,9)
Mindenkinek lett volna joga az irányt-mutató szó ellent mondani. Tehát nem engedelmeskedni.
Józsuénak Isten ellen közvetlenül.
Papoknak és Isten népének, pedig Józsué szava ellen.

Háború a lelkekért.

Mert harcaink nem földiek, vagy testiek ellen szól.

"Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek."
2Kor 10,3-6

Kié volt a dicsőség? Talán Nún fia: Józsué?
Ember embert dicsőíthet-e?
Bizony, ha embereket dicsőítenek, ott valamit nagyon elhallgatnak. Vagy inkább másképp mondom, elterelik a figyelmet Valakiről, Isten Igéjéről.
Minden ember mögött ott kell lennie egy szellemi hatalomnak és erőnek, ez pedig nem földi.
Több lehetőség pedig nincs is. Vagy Istené, vagy a Sátáné a dicsőség.

Isten népe azonban, Istenre tekint, beveheti hatalmasságok erődítményeit, Isten által, Isten dicsőségére, Isten parancsát megtartva.


Minden tettünkben az új parancs, a régi. Jézusban tökéletesre víve.

"Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok." 1Jn 2,7

"Szeresd az URat a te Istenedet 

teljes szívedből, 

teljes lelkedből, 

és teljes erődből!" 

/5 Móz 6,5/


"Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van." 1Jn 2,8-9

"Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást." 2Jn 1,5

"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." 1Jn 2,15-17

---

Szóval a nagy kérdés, ha az a bizonyos mennyei könyv nyittatik meg:
"Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint." Jel 20,12/

A szív gondolata és a cselekedet, fedi-e egymást? Íme ez az ítélet!

Ha a szíved tiszta, az ÚRra hallgat, minden cselekedetedben tiszta vagy. 
Ehhez hozzá sem kell tenned, mert megkaptad Istennek Szent Lelkének ajándékát.
"Minden tiszta a tisztának, 
de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta
sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük." 
Tit1,15

Ha ellenben a szíved romlott minden jó (-nak tűnő) cselekedeted, hazug képmutatás, 
Istennek szükségtelen, vallásos/vagy filozófiai üres csacsogás.
"Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, 
de Isten ismeri a szíveteket. 
Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos." 
Lk 16,15

"Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, 
és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."
Jak 4,8


Képmutatók, a szíveteket tisztítsátok meg.

"Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, 
de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. 
Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is?" 
Lk 11,39-40  


---

"Jerikó olyan alaposan be volt zárva 
Izráel fiai miatt
hogy se ki, se be nem mehetett senki
Ekkor azt mondta az ÚR Józsuénak: Lásd! 
A kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt." 
Józs 6,1-2


 És úgy történt.

A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az ÚR előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az ÚR szövetségládája pedig utánuk haladt.

Isten  teljes fegyverzetét nyíltan megmutatta az ellenségének. Ez pedig nem más, mint az Ő Szava! Körbe-körbe.

----

Jézus azt mondta a gazdag embernek: "add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." (Lk 18,22)

A középosztálybelieknek, szegényeknek, hasonlóan szólt, "aki nem gyűlöli meg apját, anyát... sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom."
(Lk 14,26)

Aki Krisztust akarja követni: semmije ne legyen. Kemény beszéd ez?

"Ekkor így szólt Péter: "Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged." 
Ő pedig ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet." 
(Lk 18,28-30)


A RAJT VONAL.
A NULLADIK PONT.

Jézus azt mondja: mindenki, akit Ő küld ki, ugyanonnan induljon. 
Akinek van, ossza el. 
Senki ne kérkedjen, ha még van is valamid, mintha nem lenne. 
Úgy szolgálj vele, mintha közös lenne Jézusban testvéreddel. Ezzel kamatoztatod Istennek.

És a verseny? 
Nincs.
Nincs kinél másnál jobb edzőcipőd, futni se kell, hogy másokat lehagyjál.
Egy Út, egy versenypálya van, ahol testvérek között az erősebb megvárja a gyengébbet, sőt segít neki, hogy együtt menjenek a Menny felé, ha kell vállára veszi.


EZ A SZENT LÉLEK MUNKÁJA.
2013. november 22., péntek

Jézus az Isten Fia - A megvallásról


Jézus azt felelte nekik:
„Bizony, bizony, azt mondom nektek: 
Mielőtt Ábrahám lett, én öröktől fogva vagyok.” 
/Jn 8,58/


Jézust azért ölték meg, ami az igazság, hogy Isten Fia. Ezt azonban Ő magáról nem kürtöltette. Sőt erről keveset is beszélt. A zsidóknak ugyan tanította, de ők nem akarták, nem tudták felismerni róla.
Jézus szerint azért, mert az ő atyjuk már az ördög. A zsidók visszafordították, mondván, hogy Őbenne van ördög, mert egyenlővé teszi magát Istennel.

Kinek volt igaza? Jézust kivégezték, a bírósági vád és egyben ítélet ellene ez volt, a kivégzés is ezért történt meg. Mondták neki, nem a jó cselekedetekért ölünk meg, hanem mert egyenlővé tetted magad Istennel. Az ítélet megszületett.

Ez a vád ellenünk is felhangzik, akik hisszük, valljuk és engedelmeskedünk Jézus szavainak, tudniillik, hogy a Fiúság Lelkét kaptuk Urunk Jézus Krisztus által az Atyától. Ez majdnem ugyanaz, Istennel egyenrangúnak vallani magad? 'Miért tartod magad különbnek, mint a többi másik ember? Miért nézel le másokat, hogy ők semmik, csak te tudod a mennyei dolgokat?' - szól majd a vád, és az ítélet: ne tedd különbé magadat nálunk, nem kell az Ige hirdetésed. Nem kellesz nekünk. 

Volt, hogy Jézust felismerték, hogy Ő Isten Fia, de Ő következetesen megdorgálta, vagy ráparancsolt a gonosz szellemekre, a meggyógyított emberekre, sőt még tanítványaira is, akiknek pedig maga az Atya jelentette ki, hogy erről ne beszéljenek másoknak. Ő tudta, ugyanis, hogy pont ezen tény miatt fogják üldözni és megölni Őt. Halálát tehát ezzel nem akarta siettetni, hanem a elrendelt időben betölteni.

Jézus mondja, Ő az Atyától jött.
Mi mondjuk, mennyei Lélek által az Atyától születtünk újjá.
Nekünk sem szükséges ezzel a befogadhatatlan dologgal provokálni a világot, ellenben nekünk is lesz elrendelt időnk, amikor erről tanúságot kell tenni, vagy némán hallgatni a bíróság előtt. "Ti mondjátok."

A világ nem tudja befogadni a világosságot. Az elesettekért, és minden jó erényekért képesek tenni, kezet fogni, kibékülni, de azt nem tudják megérteni és elfogadni, hogy vannak, akik Jézusban újjászülettek mennyei Lélek által.
Tud és képes lesz iszlám kezet fogni zsidóval, de melyik Isten neve alatt? Ha teszi, emberi erények alatt, emberi célért. Ha istenük neve alatt tenné, egyik se tenné, mert miért is változott volna meg Allah, vagy JHVH az idő folyamán? Nem ellenségek voltak? Vagy mégis ugyanaz az isten?
http://propeller.hu/itthon/2821266-palesztinaban-elkepzelhetetlen-lenne-muszlim-zsido

Mi reánk azonban Isten mennyei Lelke áradt, kezdetektől a végig a békesség követei vagyunk, de tűzet is hozott Jézus. Megítélni, mi az Igaz és mi a Hamis.
Nálunk még mindig az áll: Jézus az út, az igazság, és az élet.
Jézus nem változik. És nem hoz újabb lehetséges utakat, amik által üdvözülhetnénk.

Sőt Jézust nem érdeklik emberi jó cselekedeteink, szívünk foglalkoztatja, hogy önmagunktól világítunk-e Lélek által és tesszük-e Atyánk cselekedeteit, Aki esőt ad, gonoszoknak és jóknak.

Tart még a kegyelem, hogy az Igét hirdessük. De tudni kell, hogy van egy különös dolog, ami felettébb agresszívvá teszi az ellenséget, ez pedig az, ha az Igazat mondod, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és te az Ő Lelkével; együtt Vele benned mennyei élet; te pedig a mennyei életben.

Az Ő Lelke veletek! Ezt a világ be nem fogadhatja, meghallgatja az Örömüzenetet, elfogadja a gyógyítást, de ha Lélektől való születésről beszélsz, majd hozzád vágják: 'miért nem elég neked, hogy csak ember vagy, mint a többi jó ember?' - kérdezik majd tőled. Sőt ha majd csak ezt mondják, még nem Belzebuboztak le, ahogy Jézust, és még nem is mondták rólad, hogy megveszekedett gonosz van benned.

Mi megértettük mit jelent felülről újjászületni, mint azt is, a manifesztációk, őrjöngések: Isten Lelkének gyalázása, hitető lélek által, Gonosztól való volt, és csak arra szolgált a Gonosz kezében, hogy hitetleneket visszariassza, a mennyei kinyilatkoztatásoktól, összezavarja a keresztényeket, és nagyban hátráltassa az Igazit, előre tolva a bűn-kegyelem, a keresztények számára a bűnben élés isteni alapjogait. /A bűnben élés isteni jogai természetesen más keresztény vonalon is megjelenik nemcsak a karizmatikusoknál, pl. a katolikusoknál is./

Ha Valakinek Jézusnak, - a modern karizmatikus tanítás szerint - telve Szent Lélekkel, a legteljesebben őrjöngenie kellett volna, túlcsordulóan betöltekeznie, és rángatódznia, ám ez nem így volt. Hiszen ilyen nincs is írva a Bibliában, Jézusra is szelíd galamb képében jelezte, hogy Ő az Isten Fia, aki hordozza a világ bűneit.

Ha Valakinek Jézusnak - a modern kegyelem-bűn tanítása szerint - a legteljesebben bűnben kellett volna élnie, hiszen az Atya úgyis mindent megbocsájt Neki.
Mi tudjuk, hogy ez nem így volt, és nincs így. Jézus bűntelen volt. Ezt még vádlói is elismerték róla, annyi panaszuk volt, a zsidóknak, ami az Igazság, hogy Ő magát az Atya Fiának mondta.
Ennyi panaszuk lesz, Szent Lélekkel kereszteltettek ellen (ellenünk is a világfiainak): Isten gyermekeinek mondjuk magunkat.

Adj jelet, bizonyítsd be! Kérték a vádlók, de Ő hallgatott. Nem lesz más jel, mint Jónás jele. A Halál bizonyította be: nem tarthatta fogva.

Kár bizonygatni: Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek!


Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.
Jn 5,18

Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?" 
A zsidók így feleltek neki: "Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jn 10,32-33

Sokakat gyógyított, kik mindenféle betegségtől gonoszul szenvedtek, sok ördögi szellemet űzött ki, s nem hagyta szólni az ördögi szellemeket, mert azok felismerték őt. 
Mk 1,34

Sokakból ördögi szellemek mentek ki, akik így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” ő azonban megdorgálta, és nem hagyta szólani őket, tudták ugyanis, hogy Ő a Felkent. 
Lk 4,41Jn 8,20-59 /P. Soós fordításban/


Ezeket a szavakat Jézus a templomban tanítás közben a kincstárnál mondotta, és senki sem fogta el õt, mert még nem jött el az õ órája.

Azután ismét monda nekik Jézus: Én elmegyek és ti kerestek engem; de bûnötökben fogtok meghalni. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.

Erre mondák a zsidók: Talán megöli magát, mivel azt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?

És monda nekik: Ti alulról vagytok, én felülrõl vagyok. Ti e világból vagytok, én nem vagyok e világból.

Azért mondottam nektek, hogy meghaltok bûneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bûnötökben.

Erre mondák neki: Ki vagy te?

Jézus viszonzá: A kezdet, ki hozzátok is szólok.

Sok mondani és ítélni valóm volna rólatok; de aki engem küldött, igazmondó, és én azt mondom a világban, amit õtõle hallottam.  

És nem értették meg, hogy az Istent mondotta atyjának.

Monda tehát nekik Jézus: Amikor majd felmagasztaltátok az Emberfiát, akkor belátjátok, hogy én vagyok, és önmagámtól semmit sem teszek, hanem amire megtanított engem az Atya, azt beszélem.  

És aki engem küldött, - velem van, és nem hagy magamra; mert én mindenkor azt teszem, ami õ elõtte kedves.  

Midõn ezt mondotta, sokan hittek benne.

Erre monda Jézus a zsidóknak, akik benne hittek: Ha ti megmaradtok az én beszédem mellett, igazán tanítványaim lesztek, és megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.

Felelék neki: Ábrahám ivadéka vagyunk és soha senkinek nem szolgáltunk, hogyan mondhatod te: Szabadok lesztek?

Felelé nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bûnt cselekszik, szolgája a bûnnek.  
A szolga pedig nem marad õrökké a házban, de a fiú ott marad örökké.  
Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, igazán szabadok lesztek.  
Tudom, hogy Ábrahám fiai vagytok, de meg akartok engem ölni, mivel az én beszédem nem fog rajtatok.  
Én amit Atyámnál láttam, azt beszélem ; ti pedig amit atyátoknál láttatok, azt teszitek.  

Felelének és mondák neki: A mi atyánk Ábrahám.

Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám fiai vagytok, Ábrahám tetteit cselekedjetek.
Most pedig meg akartok engem ölni, mint aki nektek az igazságot megmondottam, melyet Istentõl hallottam; ezt Ábrahám nem cselekedte.  
Ti atyátok tetteit cselekszitek.

Mondák tehát neki: Mi nem születtünk paráznaságból: egy atyánk van, az Isten.

Mire jézus monda nekik: Ha az Isten volna atyátok, bizonyára szeretnétek engem; mert én Istentõl származtam és jöttéin; de nem is magamtól jöttem, hanem õ küldött engem.  
Miért nem értitek meg az én szavamat? Mert nem tudjátok meghallgatni beszédemet.  
A ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni, ki gyilkos volt kezdettõl fogva és nem tartott ki az igazságban, mert nincs igazság õbenne. Mikor hazugságot mond, a sajátjából szól; mert hazug õ és a hazugságnak atyja.  
Ha pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.  
Ki bizonyíthat rám közületek bûnt? Ha igazságot mondok nektek, miért nem hisztek nekem?  
Aki Istentõl van, Isten igéjét hallgatja. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem Istentõl vagytok.  

Felelék erre a zsidók és mondák neki: Nemde jól mondjuk mi, hogy szamaritánus vagy és ördögöd van?

Felelé Jézus: Nekem nincsen ördögöm, hanem tisztelem Atyámat, és ti tiszteletlenséggel illettek engem. Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki beszédemet megtartja, halált nem lát örökké  

Mondák erre a zsidók: Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt és a próféták, és te azt mondod: Ha valaki az én beszédemet megtartja, nem ízleli meg a halált örökké.
Hát te nagyobb vagy a mi atyánknál, Ábrahámnál, ki meghalt? És a próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?

Felelé Jézus: Ha én dicsõítem magamat, az én dicsõségem semmi. Az én Atyám az, aki engem dicsõit, kirõl azt mondjátok, hogy a ti Istentek.  
De ti nem ismertétek meg õt, én pedig ismerem. S ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló hazug lennék. De ismerem õt, és beszédét megtartom.  
Ábrahám, a ti atyátok örvendezve óhajtotta, hogy megláthassa az én napomat; látta, és örült.  
 
Mondák erre neki a zsidók: Még nem vagy ötven éves, és Ábrahámot láttad?  

Monda nekik Jézus. Bizony, bizony mondom nektek, mielõtt Ábrahám lett, 


én vagyok.

Erre köveket fogtak, hogy megdobálják õt, Jézus azonban elrejtõzött és kiment a templomból.

2013. november 20., szerda

Megtérés


Potyogtak a könnyeim, hogy ezt néztem:
Úgy hallom mai napjainkban sok iszlamista országban naponta több ezren térnek Jézushoz. Az adatokat az Iszlám hatóságok teszik közre, hogy nem értik miért van ez.This is raw video footage (with subtitles) of a miracle that just happened a few minutes ago (11/9/13) at the Christ for all Nations Gospel Campaign in Accra, Ghana.

A man stood before me trembling and overcome with emotion. He had a look of shock on his face. "My name is Mohammed," he said, and he proceeded to tell me his story. He had been deaf for almost two years. He was a Muslim and didn't even intend on coming tonight. He had just arrived in town from another city by train and ventured into the city center (Independence square -- where our campaign is being held). He could not understand anything that was going on so he lied down and went to sleep, and when he woke up, he could hear!

I asked him if he knew who had healed him and he said it is "the messenger of the Almighty God...Jesus." The whole thing was so raw and fresh. I could see he was struggling to come to terms with what he had just realized. "Jesus is, Jesus is...he is a God," he said, as though the thought had just occurred to him. He said, even the Koran says if you do not believe in Jesus Christ you are not a good Muslim. He seemed to be trying to justify this to himself. But I wanted to make it clear for the thousands watching this unfold, "Jesus is not just a messenger," I said, "He is the Son of the living God. He is the way, the truth and the life..."

By the end of our conversation, he seemed to be settled and completely sure. He said that his wife did not yet know what had happened to him, so he announced the name of the city where he lives and said, "Tell my wife, Jesus is the Son of God!" I wish you could have seen the crowd. No football team has ever received such enthusiasm -- they were jumping and dancing and shouting with joy unspeakable and full of glory. It is a moment I will never forget.
Oszloppá teszem
Állítsd fel a hajlékot pontosan úgy, ahogyan megmutattam neked a hegyen! 
 

"Azután készíttess kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készíttesd azokat! 

Tedd ezt négy arannyal bevont akácfa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, négy talpa pedig ezüstből legyen! 
 
Akaszd a kárpitot horgokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentélyt a szentek szentjétől! 
 
Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében! 
 
Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán. Az asztalt tedd az északi oldalra! 

Készíttess függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve. 
 
Készíttess a függönyhöz öt akácfa oszlopot, és vond be azokat arannyal. Kampói aranyból legyenek, és öntess azokhoz öt réztalpat! 
2Móz 26,30-37

4 oszlop /kárpithoz/ + 5 oszlop /függönyhöz/ => ismét 9
A szent sátor függönyeinek tartó oszlopainak száma.

"A győztest oszloppá teszem Isten templomában"

A Szent Lélek 9 karizmája:

"A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.  Mert némelyik a Lélek által
1. a bölcsesség igéjét kapta, a másik
2. az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől
3. a hitet, a másik ugyanazon Lélek által
4. a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki
5. az isteni erők munkáit vagy
6. a prófétálást kapta; van, aki
7. lelkek megkülönböztetését,
8. a nyelveken való szólást, vagy pedig a
9. nyelveken való szólás magyarázását kapta.

De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja." (1Kor 12,7-11)
(Mennyei szolgálat 9 eszköze, és a Szent Lélek 9 gyümölcse)

A szent sátorban / Krisztus testében az oszlopok:

"Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai." 
1Kor 12,27


És némelyeket Isten az ő egyházában először 
1. apostolokká, másodszor 
2. prófétákká, harmadszor 
3. tanítókká rendelt, azután (adott nekik) 
4. csodatevő erőt, továbbá 
5. tehetséget a gyógyításra
6. segélynyújtásra
7. kormányzásra
8. nyelvek elsajátítására
9. beszédek magyarázására
1Kor 12,28
/P. Soós fordításban/

Illesszük csak össze: 

Kárpitot tartó oszlopok:
A négy arannyal bevont akácfa, ezüsttalppal, aranykampókkal:
1. a bölcsesség igéjét kapta ---> 1. apostolokká,
2. az ismeret igéjét ---> 2. prófétákká
3. a hitet ---> 3. tanítókká
4. a gyógyítások kegyelmi ajándékait ---> 4. csodatevő erőt

A sátor bejáratához függönyt tartó oszlopok:
Az öt arannyal bevont akácfa, réztalppal, aranykampókkal:
5. az isteni erők munkáit --->  5. tehetséget a gyógyításra
6. a prófétálást ---> 6. segélynyújtásra
7. lelkek megkülönböztetését ---> 7. kormányzásra
8. a nyelveken való szólást ---> 8. nyelvek elsajátítására
9. nyelveken való szólás magyarázását ---> 9. beszédek magyarázására
2013. november 16., szombat

Szárnyaid alá rejtőzöm


"szárnyad árnyékában ujjongok"
/Zsolt 63,8/


Elmélkedés: 1Kor. 13

Szeretet /Szent Lélek/ pedig nincs bennem: semmi vagyok.

HIT - HIT ---> ELMÚLIK
REMÉNY - REMÉNY ---> ELMÚLIK
SZERETET ---> ÖRÖKRE MEGMARAD

Mert a hit is, remény is, ugyanattól a drága Urunktól van, de csak földi létünkre korlátozódik, mint tükör, mi által most látunk mennyei világokba /s várunk mennyei világokat/. De akkor, amikor színről színre látunk mennyeit, nincs szükség többé se hitre, se reményre. Mert egyenesen mindent látunk.

Most szárnyad árnyéka befedez engemet.
Ha velem van szereteted, a Te Lelked.
A Te Lelked a mi segítőtársunk. Ez a mennyei Szeretet.

A Szeretet /16/ ---> /nem lesz belőle - 17 - az elmúlás/

1. türelmes
2. jóságos
3. nem irigykedik
4. nem kérkedik
5. nem fuvalkodik fel
6. nem viselkedik bántóan
7. nem keresi a maga hasznát
8. nem gerjed haragra
9. nem rója fel a rosszat
10. nem örül a hamisságnak
11. együtt örül az igazsággal
12. mindent elfedez
13. mindent hisz
14. mindent remél
15. mindent eltűr
16. soha el nem múlik

Egyenes út


"Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" 
Mt 14,27


Isten kijelentett, hogy ki Isten Fia.
Miért rejtettük el arcunkat előle?
Még most is?
Ahogy mennek az emberek az utcán, mintha nem jött volna el még a Megváltás.
Lehet csak én vagyok szomorú.
Nem értem
Van egy nagyobb, mint a vízkeresztség.
Van egy nagyobb, mint a János keresztség.
Van egy nagyobb annál, hogy simán keresztények, simán emberek vagyunk.
Van egy nagyobb, a tűz és a szenvedés, hogy kipróbáltak legyünk,
a Menny számára. A kohón átmenni, és még ott is Ő..
Olyan jó, hogy bemenetelre való megítélés nem emberek kezében, hanem Istené.
Néha emberibe esünk, ítélünk mi, könnyedén mások felett, amikor felettünk is, Ő ítél.
De mi tudjuk Ő dönt, ki mehet Hozzá, és nem ember. Ez könnyebbség, és felszabadultság.
Isten Igéje bőven elég, hogy emberek menjenek Hozzá.


                                                         

2013. november 12., kedd

Isten tudja mi rejtőzik a gyenge és részeg szívbenIsten tudja mi rejtőzik az emberi szívben
Isten tudja mi rejtőzik a szociális munkás szívében!

Balog Zoltán úrnak, és Kozma Imre úrnak, szeretettel, küldöm ezt a számot, mielőtt olyanokat írnék, amit magam is megbánnék.


Birdy - People help the people
Az emberek segítik az embereket


Isten tudja mi rejtőzik ebben a gyenge és részeg szívben
Azt hiszem, te megcsókoltad a lányokat és megsirattad őket
A balszerencse zordarcú királynőit
Isten tudja mi rejtőzik ezekben a gyenge és beesett szemekben
Az elnémított angyalok heves tömege
Szeretetet ad és semmit nem kap vissza

Az emberek segítik az embereket
És ha honvágyad van, add a kezed és én megtartom
Az emberek segítik az embereket
És semmi nem húz majd lefelé
Oh, és ha fejbe vernek
Oh, és ha fejbe vernek
Ha olyan hideg lennék, mint egy kő és olyan gazdag mint a bolond
Ez megfordult, minden jó lélek elmegy

Isten tudja mi rejtőzik a világ apró következményeiben
A könnyek mögött, a hazugságokban
Ezer lassan haldokló naplementében
Isten tudja mi rejtőzik ebben a gyenge és részeg szívben
Azt hiszem a magány jött, kopogtatott
Nem kell egyedül lenned, oh ments meg!

Az emberek segítik az embereket
És ha honvágyad van, add a kezed és én megtartom
Az emberek segítik az embereket
És semmi nem húz majd lefelé
Oh, és ha fejbe vernek
Oh, és ha fejbe vernek
Ha olyan hideg lennék, mint egy kő és olyan gazdag mint a bolond
Ez megfordult, minden jó lélek elmegy

Az emberek segítik az embereket
És ha honvágyad van, add a kezed és én megtartom
Az emberek segítik az embereket
És semmi nem húz majd lefelé
Oh, és ha fejbe vernek
Oh, és ha fejbe vernek
Ha olyan hideg lennék, mint egy kő és olyan gazdag mint a bolond
Ez megfordult, minden jó lélek elmegy

http://dalszovegforditasokmagyarul.blogspot.hu/2012/09/birdy-people-help-people.html

Címzett: Virgin-szigetekDrága Testvérem,

 az Ajtót együtt se tudtuk becsukni.
Asztalos, vagy egy Ács kell.http://nepszava.hu/cikk/1002791-balog-a-szocialis-munka-napja-az-esely-unnepe

...S.O.S

kedves Dávid... ne, ne pénzt  küldj, vigyél el innen!!!!

Itt közkatonák, a közjóért harcolnak, ... elfelejtették, hogy emberek, segíts, a wc-t pucolom a Virgin szigeteken is, vigyél el innen, ne küldj pénzt. Elfáradtam, ... csak hogy elfelejtsem a rémséget mi itt van, ...

Kedves Dávid már nem akarok írni, nem akarom elemezni, hogy mennyire szeretem Istent, és hogy szerintem mi a szeretet...
nem akartam soha intézménybe nyomni és nem értem, mit csinál itt egy egész ország népe...
vigyél el innen, mert ezek őrültek.

MEGPRÓBÁLOM TÚLÉLNI...

Siess Dávid!


2013. november 8., péntek

Nyitott ajtó - Személyes Igéim IV.


"Így szól a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van
aki megnyit és senki be nem zárja, 
bezár és senki ki nem nyitja: Ismerem tetteidet.

Nézd, nyitott ajtót bíztam rád
amelyet senki be nem zárhat.
Bár kevés az erőd, mégis megtartottad tanításomat
és nem tagadtál meg engem.

Nézd, adok neked néhányat a sátán zsinagógájából,
akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok,
hanem hazugok.
Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, lábadhoz boruljanak
és ráeszméljenek, hogy szeretlek téged.

Mivel megőrizted állhatatosságra buzdító igémet,
én is megőrizlek a megpróbáltatás órájában
amely eljön az egész földkerekségre,
hogy próbára tegye a föld lakóit.

Hamarosan eljövök.

Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.

A győztest oszloppá teszem Isten templomában
és többé nem távozik onnan.
1/ Ráírom Istenem nevét

és 2/ Istenem városának a nevét,
az Új Jeruzsálemét, mely az égből, Istentől szállt alá,

valamint az 3/ én új nevemet."
/Jel 2,7-13/ /Békés-Dalos fordítás/


Ige, amit keresztény testvéremtől kaptam:
"Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában"
Jókívánsága: Tegyen téged Isten oszloppá az Ő templomában.

Egy ajtó?
Álmomban Jakab fia, könnyedén rám nyit, mert nem bírom - még én se - becsukni az ajtót.
Egy másik álmomban: mindig nyitva hagyom az ajtót, aztán amikor bezárom, kopognak. Persze, hogy kinyitom.
Mindegy ennek az ajtónak: mindig nyitva van. 
Egy harmadik álmomban: kapu nyitva, sok-sok ember bejön hozzám, egy bottal zavarom ki őket.
Közben látom, álmomban, hogy a szomszéd háza, vakolatig leverve, és tetőszerkezetet is újra készítik, miért? Hiszen vadi új volt a ház.
Lám és egyszer csak erre az álmomra egy hónap múlva egy házat láttam a valóságban is.
Megálltam előtte és döbbenten néztem: ez a kép felettébb emlékeztet az álmomra. Le is fotóztam rögvest.
Ez a ház nekem mindig a kommunizmust jelképezte. A monori volt Maggyár:

Mit akarhatnak vele?
Ugye nem a kommunizmust újítjuk fel?
Ugyanaz a ház.

Szóval adott az Úr elébem nekem egy nyitott ajtót.
Vajon mire? Hogy nyíltan elmondjam, amit gondolok?

És még ezt az ígéretet is kaptam:

"Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj.
Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett,
akkor szószólóm lehetsz.
Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk.
Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben.
Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled,
mert én veled leszek:
megsegítelek és megmentelek - így szól az ÚR."
/Jer 15,19-20/

'Harcolni fognak ellened, de nem tőlem lesz az, elesnek általad.'
- valahol egyszer így olvastam. (Ézs 54,15)


Egy kulcs?
Kulcs. hm...

http://testveremnek.blogspot.hu/2013/02/a-papa.html


De minek keresem a kulcsot, 
ha nyitva az ajtó?
És így se, úgy se bírom bezárni.2013. november 7., csütörtök

Törvénysértő-e a "papírozás"?
Találati hely:
http://www.mpgehirportal.hu/hirek/varga-andras-konkret-pelda-az-adoforintok-celtevesztesere


Varga András: Konkrét példa az adóforintok céltévesztésére
2013. november 7.

Célt tévesztett adózói forintok - kormányzati ellenőrzés az adózók érdekében címmel tartott előadást az MPGEKE éves konferenciáján Dr. Varga András, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) osztályvezetője. Az előadás azt mutatta be, hogy milyen típusú visszaélésekkel találkozott a KEHI a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokkal kapcsolatban. A példa két alapítványa négy év alatt csaknem egymilliárd forintot kapott, ebből azonban kevesebb mint 70 millió forintot kaptak a támogatottak.

Varga András két alapítvány ellenőrzésének tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Mind a két szervezet kiemelkedő támogatást kapott, és mind a két szervezetet személyi összefonódások jellemeztek. "Célunk annak megállapítása volt, hogy az SZJA 1 százalékát a jogszabályoknak megfelelően és az alapító okiratnak megfelelőn használták-e fel" - mondta az előadó, rámutatva, hogy az ellenőrzött négy év alatt összesen a két alapítvány majdnem 1 milliárd forintot kapott ilyen címen.

A példában szereplő alapítványok hirdetett tevékenysége gyermekmentés, anyagi támogatás nyújtása beteg gyermekek családjainak, illetve kórházak fejlesztése volt. „A valós tevékenységek kis átfedést mutattak ezekkel a célokkal. A gyermekmentéssel kapcsolatban például az alapítványoknál egyetlen mentőautót sem találtunk, és semmi olyan tevékenységgel nem találkoztunk, ami tényleges gyermekmentésre utalt volna. Kiderült, hogy ez csak egy „hívószó" volt az adományok gyűjtéséhez" - mondta.
„Azt tapasztaltuk, hogy a támogatás szinte évről évre megduplázódott 2008 és 2011 között. A két alapítvány 966 millió forintot kapott, de összesen ténylegesen csak 68 millió forint ment közvetlenül a támogatottaknak" - mondta az előadó.

A KEHI ellenőrzése rámutatott, hogy az alapítványok tudatos és agresszív médiakampányt folytattak. "Erős sajtó-, majd internetes jelenlét jellemezte a szervezeteket. Erre van jogi lehetőség, ez ugyanis elszámolható a működési költségek között. A működési költségek közül a tényleges rezsiköltség elenyésző volt, de több mint 80 százalék volt a hirdetések és a reklámok részesedése. Ezek az alapítványok több száz internetes "domain-nevet" fenntartanak, aminek az az egyetlen célja, hogy az összes kapcsolódó keresőszóval ezekre az alapítványokra találjanak rá az internetezők. Tény, hogy nagyon hatékony és professzionális kampányokat folytattak" - mondta Varga András.


Az ellenőrzés arra kereste a választ, hogy milyen törvénysértő, pazarló és magáncélú kiadások voltak a kiadások között? „Ilyennek tekinthető végső soron az internetes reklám is, de itt professzionálisak voltak az alapítványok. A felhasználásnál azonban már nem. Találtunk magáncélú mobiltelefon-használatot, illetve elegáns lakóparkban bérelt többszobás lakásokat mint irodákat. Személygépkocsikat is vásároltak, ami önmagában nem lenne gond, de ezeket nem az alapítvány céljainak megvalósítására használták. Egyik alapítványnál ismerősöket támogattak a pénzből, és bár tökéletesen „lepapírozott" esetekről volt szó, de mégis feltételezhető, hogy nem ez volt a támogatói cél. A legnagyobb költési kört a túlárazott eszközbeszerzések és vizsgálatfinanszírozások jelentették. Mintegy 250 millió forint értékben finanszíroztak az alapítványok orvosi vizsgálatokat, a vizsgálatok végrehajtója jellemzően egy azonos tulajdonosi körhöz tartozó cég volt. Ezek az árak a piacinál jóval magasabbak voltak, és jó részének elvégzését nem is tudták igazolni. Az eszközbeszerzéseknél is ez volt a jellemző, a túlárazás" - mondta az előadó.

A KEHI megállapította, hogy céltól eltérően használtak fel 127,7 millió forintot, és pazarlónak ítéltek 287 millió forintnyi felhasználást. Összesen 231 millió forint ment reklámra a 966 millió forintos bevételből, végül összesen 68 millió forintot kaptak meg ténylegesen a rászorultak. „Mindezek alapján a Hivatal feljelentést tett költségvetési csalás bűncselekmény miatt, a további visszaélések megakadályozása érdekében az alapítványok számláinak zárolását kezdeményezte a KEHI. "Az alapcélokhoz kapcsolódó kifizetéseket a Hivatal természetesen engedélyezi" - mondta az előadó.


Békés-Dalos Újszövetséget olvasom 2. rész


Máté evangéliuma folytatás 8-18-ig, szavak, kifejezések és gondolatok, amik olvasás közben megragadtak a Békés-Dalos fordításból.


 Isten és az Ördög 

Mit ad az Isten és mit ad a Sátán tanítványainak/gyermekeinek?


Jézus: "Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt." /Mt 10,1/


Ördög: "megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. "Mindezt neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem."  /Mt 4,8-9/
A Sátán mindig hazudik: megmutatta, igaz, de amikor azt mondja: neked adom: hazudik.

---

Jézus mondja:
"Takarodj, sátán!" /Mt 4,10/ /Ref: "Távozz tőlem, Sátán!"/
"Takarodj előlem Sátán! Terhemre vagy" /Mt 16,23/ /Ref: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem"/


---

"Mi miért nem tudtuk kiűzni azt?"  
/Mt 17,19/

"Mert gyönge a hitetek." 
/Mt 17,20/

---

Jézus: "Legyetek ártatlanok, mint a galambok" /Mt 10,16/


Jézus: "Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább a házanépét?" /Mt 10,25/
Tehát itt Jézust Belzebubnak csúfolták, tanítványait is így fogják, amennyiben azzal a hatalommal cselekszenek, gyógyítanak, tanítanak, amit Jézustól kaptak. Erre a gúnyolódásra a vallásos képmutatók és az emberek (Mt 10,17) részéről - úgy tűnik - fel kell készülnie Jézus tanítványának.


Jézus: "De a lelket nem tudják megölni." /Mt 10,28/


Jézus: "Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt." /Mt 10,39/


Ki a legnagyobb a Mennyek országában?

"Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában." /Mt 18,4/


Kicsinyekről:

"Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák." /Mt 18,6/ /Ref: megbotránkoztat/ "Jaj a világnak a botrányok miatt!" /Mt 18,7/

---

Az Atya, Jézusról: "Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik. Rálehelem lelkemet, és hirdetni fogja az igazságot a népeknek. Nem vitatkozik s nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek." /Mt 12,18-21


Növény: 

"Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. " /Mt 15,13/

"A tövisek közé hullott pedig az, aki meghallgatja az igét, de a világi gondok és a csalóka gazdagság elfojtják az igét és meddő marad."  /Mt 13,22/

Konkoly: hamis tanítók és azoknak hamis tanításai, amik a világba vannak vetve, tűzbe vetik /Mt 13,24-től/

"Hagyjátok, hadd nőjjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe." /Mt 13,30/

---

Búzából kenyér:
"Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától." /Mt 16,11/

Farizeusoknak mondta:
"Ha értenétek mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, - sohasem ítélnétek el az ártatlanokat." /Mt 12,7/

---


Kutya:

"Ott egy kánaáni asszony" /Mt 15,22/
Feltehetőleg okkult, varázsló asszony volt. Jézus szóra sem méltatta. /Mt 15,23/
Tanítványai kérlelték, de Jézus még mindig visszautasította.
"De az odajött és e szavakkal borult le előtte: Uram, segíts rajtam!"
Jézus így szólt: "Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét s a kutyáknak dobják."  /Mt 15,26/

A Isten gyermekeinek kenyere, a szent gyöngyök! Isten gyermekeié. A gyógyítások is.
Ha érdemes: "ki ott az érdemes ember, és maradjatok nála, amíg tovább nem utaztok." /Mt 10,11/;  "Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek" /Mt 10,13/

A kánaáni asszony, ő csak egy varázsló, helyesen látja magát: "Hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból." 
A kánaáni asszony Isten Fiához és az Ő tanítványaihoz képest, ő csak egy kiskutya (pitiáner pogány varázslóasszony); felismeri, hogy Isten Fia Jézus, szüksége van Rá, mert kegyetlenül gyötri az ördög a lányát.

Tudjuk, hogy 10 leprásból csak Izrael fiai nem mentek vissza, köszönetet mondani Jézusnak. Egyedül csak az idegen. Jézus tehát nem a vérségi származás miatt tesz különbséget, tart valakit érdemesnek - vérség alapján nincs zsidó, vagy nem zsidó - hanem hit, szándék és szív alapján.
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/10/tizbol-kilenc.html

A zsidó származású vallásoskodó képmutatókról ezt mondja:

"Ez a nép ajkával tisztel engem,
De szíve távol marad tőlem.
Hamisan tisztelnek engem,
Tanításuk csak emberi parancs."
/Mt 15,8-9/

Továbbá, Jézus Galilea vidékén gyógyított, tanított.  Később Kapernaum környéke

"Zebulon földje és Neftalim földje,
A tengermenti út a Jordánon túl,
pogányok Galileája,
A nép, mely sötétségben ült,
Nagy világosságot pillantott meg,
És világosság támadt azoknak,
Akik a halál árnyékában és országában laknak."
/Mt 4,15-16/

Később mondja Jézus, Kapernaumra: "Te meg Kafarnaum! Vajjon az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz." /Mt 11,23/

Majd később, az itt lakó népről: "Így jár ez a gonosz nemzedék is." /Mt 12,45/
Amíg Jézus közöttük szolgált megtisztultak, meggyógyultak, taníttattak, azonban, ha Jézus elmegy visszaesnek bűneikbe, sőt utóbbi állapotuk hétszer rosszabb/gonoszabb lesz, mint az első.
Gyümölcs:

"Ha jónak mondjátok a fát, tartsátok gyümölcsét is jónak, de ha rossznak mondjátok a fát, tartsátok a gyümölcsét is rossznak, hiszen gyümölcséről ismerhető föl a fa." /Mt 12,33/

"Szavaid alapján fognak igaznak ítélni" /Mt 12,37/

---

"Az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel" /Mt 12,40/
Nem a Pokolt mondja, ahogy az Apostoli hitvallásban szerepel: "alászállt a Poklokra".

Jézusnál vannak a Halál és a Pokol kulcsai. (Jel 1,18)
Péter apostolnak adta a Mennyek országának kulcsait.
"Neked adom a mennyország kulcsait." (Mt 16,19)

Nem vitatkozom, az Igével; ha Péter apostol áll majd a kapuban, Péter apostol áll ott, és nála lesz a kulcs! Elfogadom, hogy nem én nyitom ki az ajtót.  De az biztos, hogy ez a Mennyei kapuban álló Péter apostol, nem a Földön tartózkodó katolikus egyház foglya.  És nem is a papok rángatják, alulról, hogy kit engedhet be, vagy sem.

Még szerencse, hogy a Mennyország - a Magasság - egy gyönyörű tágas hely Krisztus igaz követőinek. Erről később, most:Az alvilágról

Meglátásom szerint a Biblia, az Alvilágot két részre osztja: 

1. Seol / Sír / Sírgödör - itt alusznak a lelkek, itt nem dicsőítik Istent (Zsolt 6,6) az utolsó napi ítéletükre várnak az emberek. Azok vannak itt, akik nem hittek Jézus nevében. Életükben adott cselekedeteik és szavaik alapján fognak megítéltetni.
Sötétség. Jézus ebbe a részbe ment, mikor hirdette az evangéliumot, azok az ószövetségi emberek támadtak fel, akik várták az Ő eljövetelét, és mikor felébresztette őket, felismerték, hogy Ő az! Hittek és feltámadtak. (Mt 27,52-53) Jézussal együtt - feltámadásakor - Vele együtt bementek a városba. A többi 'alvó, halott lélek', akik nem ismerték fel, hogy Ő az Isten Fia, nem támadtak fel. Alszanak tovább, az ítélet napjáig.

Én az egyes szintet azért neveztem el Seolnak, mert Dávid a zsoltáraiba így mondja. Más fordításokban sírnak van fordítva.


2. Pokol / Hádész / Gyehenna / Gyötrelmek helye - itt nagyon is aktívak a lelkek, gyötrődnek, gyötörtetnek és gyötörnek. Tűz lángja. (Lk 16,21) Örök büntetésükre várnak. Az utolsó napi ítéletkor kapják meg örök büntetésüket. Addig is itt fogságban vannak. (2Pt 2,4)
Külső sötétség (Mt 8,12)
Erre a részre nem volt szükség lemenni Jézusnak, sem azért, hogy Ő ott szenvedjen, hiszen nem volt sem gyilkos, sem bűn benne. Sem azért, hogy hirdesse ott az Igét, hogy lelkeket mentsen, mivel itt ebben a részben a gonosz emberi és démoni lelkek vannak, valamint gonosz mennyei fejedelemségek láncokkal megkötözve. (2Pt 2,4)
Az alvilág Pokol részéből jön majd fel a tengeren keresztül a fenevad, és a földön keresztül a vadállat/másik fenevad. (Jel 17,8; Jel 13,1; Jel 13,11) Amikor ezt megengedi nekik Isten.
Babilon, a nagy parázna is a nagy víznél ül, szellemi értelemben (Jel 17,1)

Az alvilágot tehát kétszintes gyűjtőhelynek fogom fel, két kapuja van. Először a Halál kapuja, ezután a haláltorka, ami lefelé visz. A Seol után lejjebb egy másik kapu, a Pokol kapuja, ami mögött a Pokol. A két hely tehát különválasztva egymástól.
Ennek a két helynek mind a két kulcsa Jézusnál van!!!
Ezeket a kulcsokat angyaloknak adja. Az egyik ilyen angyal kezében lánc van, amivel megkötözi a Sátánt és leveti majd ugyanebbe a mélységbe. (Jel20,1-4) Az ördög (és neki némely angyala) ugyanis nincs azaddig a Pokolba zárva, mint a többi gonosz fejedelemség, hanem keresztül kasul jár a szellemi, és mennyei világban. (Jel 12,1-9) Amíg a Mennyből a Földre nem taszítják.

Az alvilág egyéb megnevezései a fordításokban: Mélység, Feneketlen Mélység.
Az utolsó napokban a Feneketlen Mélység meg lesz nyitva.
Ebből jövő sáskák hadának királya, a Mélység angyala: Abaddon/Apollion, a Föld felszínére jönnek.


A megnevezések fordításonként változik, de ezen a beosztáson, és a bennük lévő tartalmon nem változtat. Ha valaki a Purgatóriumot keresi, - a katolikus egyház Tisztítótűzét - nekik mondom, az a Földön van. Ha Isten egyszer megadja nekünk, akkor lesz majd egy külön bejegyzés, Igékkel bebizonyítom. Sőt rajzolunk is, hogy könnyen átlátható legyen. Katolikus értelmében a Szellemi Valóságban a halál után nincs Purgatórium, a Bibliában nem található ilyen leírás.
Ellenben van tüzes kemence az életünkben. Ami pontosan a megtisztulásunkat szolgálja.

Két út van, egyik felfelé vezet, Jézus útja, egyenesen a Mennybe.
A másik lefelé, a széles út, az Alvilágba.


2013. november 6., szerda

Békés-Dalos Újszövetséget olvasom 1. részGondoltam végigolvasom a Békés-Dalos Újszövetség fordítást. Máténál kezdem, ma a 7-ig jutottam.
Gondoltam, ha valami eszembejut közben leírom. Azért a blogomba, mert egyszerűen olvashatatlan a kézírásom. Gépelni, jobb, és maradandóbb.

Leírom azokat az Igéket, amelyek megfognak belőle, szögletes zárójelbe teszem majd dőlten, a Református fordítást, ha úgy gondolom hasznos, ha együtt olvassuk a két fordítást.
Valamint vastagon és aláhúzva megerősítem, ami pluszként szólt nekem.


"Atyád rejtekben is lát" 
/Mt 6,4/ (hihetetlen legalább 3x olvastam ezt itt így megfogalmazva a 6-os részben. Nagyon tetszik.)

"A rejtekben jelen van" 
/Mt 6,18/

" rejtekben lévő Atyádhoz" 
/Mt6,6/

"A rejtekben is lát, megfizet neked"
/Mt 6,18/

"Alamizsnád rejtve maradjon" 
/Mt 6,4/

"Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek." 
/Mt 6,8-9/

"Aki tehát csak egyet hagy is el a legkisebb parancsok közül /egyet is eltöröl/ és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz /legkisebb/ a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha életszentségtek /a ti igazságotok/ /messze/ fölül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. /akkor semmiképpen sem mentek be
/Mt 5,19-20/

Jézus tökéletessé teszi/tette a törvényt Mt 5,17
"Tökéletessé tegyem"

"Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok" 
/Mt 5,48/

"Ne az emberek szemeláttára s az ő kedvükért legyetek jók
/Mt 6,1/

"Bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak." 
/Mt 7,11/

---

A Disznók

a tanítványok gyöngyeit "eltaposhatják" /Mt 7,6/

"és széttépnek titeket"

tép = régi ősi magyar szó, szaggat, lelki értelmében is.

Ezért aztán gondolkoztam egy kicsit a disznókról.
Jellemzőik:

                 - büdös /bocsánat szarba, sárban hempereg, nem tisztálkodik/
                 - mindent megeszik /mindenben hisz, amiben éppen akar, válogatás nélkül
                 - mocskos /bűnös gondolatok, szavak szájából, cselekedetek/
                 - röfög /vihog, gúnyol, bánt/

A képmutatók /hamis próféták/: "szelídek"; "ártatlanok" legalábbis ilyeneknek látszanak. Jóknak. A képmutatók rendelkeznek a jézábeli szellemmel. Vallásoskódok.
/Hihetetlen egyébként, hogy a keresztények mennyire nem figyelnek oda, hogy mi az a jézábeli szellem, felhívnám a figyelmet, hogy ez a szellem, nem csak nőkben lehet benne, és ha valaki keresztény nő, az nem feltétlenül jelenti is egyben azt, hogy jezábeli szellem van benne, amennyibe megosztja gondolatait, és hitét, a nagy világgal, vagy a keresztény közönséggel. Köszönöm a keresztény férfiak soviniszta 'megértését'.  Ezt most valahogy nem hagyhattam szó nélkül, már nagyon a bögyömben volt. Nézzenek már utána még egyszer az én blogomban, - ha már itt tájékozódnak - hogy pontosan mit is csinál a jézábeli szellem, és ne engemet dobáljanak vele. Köszönöm. Kicsit messze vagyok ettől a szellemtől, annyiban igen közel, hogy már jó sokszor megüldözött az eddigi életemben,  hiszen ez a dolga, hogy üldözze az igazakat, /így igen alaposan kiismertem,/ és bizony meg is ölt volna, ha tehette volna. És még egyszer mondom: férfiakban is benne lehet. Keresztény férfiaknak látszóakban is!)

Akik a kegyesség látszatát megőrzik, de annak erejét megtagadják.
Ezért ők közvetlenül nem tépnek szét. De van nekik seregük. Küldenek rád, másokat, akik helyettük megteszik a piszkos munkát, pl. a disznókat.
A képmutatók seregében vannak: kutyák /ebek/, disznók, /sertés/ varázslók, bűbájosok, varázslók, paráznák, bűnösek, és akik szeretik a hazugságot (Jel 21,8)

A disznók azért tépnek szét, ha eléjük teszed a szent gyöngyeidet, mert
1. megnézik mi az, amit adtál
2. látják, hogy nem tudnak vele mit kezdeni ezért továbbmennének
3. de rájönnek, hogy nem is adtál nekik tehát semmi használhatót
4. ezért megfordulnak, hogy te miért nem adtál nekik moslékot
5. ezért aztán neked esnek és széttépnek.

Az egész világ egy elég nagy disznóságban van.
De a disznók között is az ÚR az én váram. Zsolt 94,22

Tehát: disznókkal nincs közösség, Zsolt 94,20
Velük lenni káros, számodra nem szórakoztató. Egy ideig pásztorolgathatod őket, mintha, de aztán mind a ketten észreveszitek, hogy jé, te gyöngyeidet adogatod a disznónak, a disznó meg rájön, jé nem tudok mit csinálni ezekkel a szent gyöngyökkel.
Disznók és igazak valahogy nem passzolnak össze. Nem bírnak egymásból kamatoztatni.

Ellenben Jézus szerint szeretnünk kell:
- az embereket
- a felebarátainkat
- az Atyánkfiait
- az ellenségeinket

Valahogy a képmutatók, kutyák, disznók, farkasok, a bűbájosok nem szerepelnek ebben a felsorolásban. Kimaradtak?
Legalább lennének az ellenségeink, akkor imádkozhatnánk értük, és áldhatnák őket, vagy segíthetnénk, ha bajba jutottak, de így?
Rájuk következetesen azt mondta Jézus: óvakodjatok tőlük. "Báránybőrben jönnek hozzátok"Mt 7,15
Az ellenség meg mindig olyan korrekt, rögtön látod rajta, hogy nem maszatol. Egyenesen rántja elő a kardját: ő az ellenséged.
Bezzeg a képmutatókon ez a báránybőr!!!! Olyan alattomosak.

Lehet, hogy ők megváltoztathatatlanok? A tiszta ellenségemnek több az esélye, hogy üdvözüljön?
A képmutatóknak meg nem kell hirdetni tehát az Igét?
Hm ... nem tudom.
Az élettapasztalatom alapján, velem szemben eddig a disznók serege vezet: 1-0 Megváltoztathatatlanok. Azok maradtak, amik.

Persze, ami nekem lehetetlen, Istennek lehetséges.

A lényeg, hogy én győzzek! Elérjem a hitem célját, lelkem üdvösségét, és mindazt, amit az ÚR nekem ígért.

Ja a képmutatókra azt mondta Jézus: megkapták jutalmukat (Mt 6,3) és óvakodjatok tőlük.

Pogányokra azt mondja: "ne utánozzátok őket" (Mt 6,8)

És volt ott egy valami szűkös kapu, meg egy keskeny út, amit csak kevesen találnak meg. (Mt 7,14) Jaj neeee: KERESNI KELL????

"Mely az életre visz."