"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. október 30., szerda

Fufu titkaiEz a szerelmes nézés?


Csatt?Furcsa szokásai vannak... furcsa helyeken szeret lenni.
Ez itt épp a trágyadomb ...,
de semmi rossz, mert csak száraz kórok. Semmi piszok.
A látszat ellenére, az igen tiszta helyeket szereti.
'Csati titkos énje.'

Késői nyár - 2013. októberben


A füge megérett, sokat ettünk belőle.
Sok termett. A nyáron négyszer hozott gyümölcsöt.
Itt látszik, soknak nem volt már ideje beérni.
Mindenesetre én elégedett voltam vele.
A fügefa erőteljesen beindult a fejlődésben,
így, hogy utoljára még egy lehetőséget kapott.
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/05/no-lam.html
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/06/fugefa-es-gyumolcse.html2013. október 28., hétfő

Szakadás vagy Elragadtatás


Részlet, Alexander Jay: Az Élő Jézus vagy a vallásosság? című írásából:


"Most azonban nézzük meg azoknak a tanításait, akik Isten feltétlen szeretetére apellálva, úgy gondolják, hogy az Isten gyülekezete nem lehet kitéve sem az Antikrisztusi üldöztetésnek, sem pedig az azt követő nagy nyomorúságnak. Egyszóval megnézzük, mi történik az Antikrisztusi idő alatt és a nagy nyomorúság ideje alatt. Vajon lesznek-e a földön akkor még igaz hitű keresztények vagy már elragadtatnak a nagy megmérettetés és próbatétel előtt. Pál azt mondja, hogy Jézus eljövetelét, meg kell, hogy előzze a nagy szakadás és a bűn emberének, a veszedelem fiának megjelenése.
II. Thes. 2;3. Ne csaljon meg titeket senki, semmiképen. Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
II. Thes. 2;4. Aki ellene veti és főlébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
Az olvasott szakadás szó többek szerint egyet jelent az elragadtatással. Ezzel akarják bizonyítani, hogy az elragadtatás az Antikrisztus előtt lesz. Valójában erről szó sincs. A szakadás az szakadást jelent. Azaz különválást. Ez lesz a keresztény emberek nagy megpróbáltatása. Ezt a szakadást az Antikrisztusnak való behódolás fogja előidézni, mégpedig a következő képen. Az Antikrisztus hatalmas csodákat és jeleket fog tenni, hogy ha lehetséges elhitesse a választottakat is. Megköveteli, hogy Istenként imádják őt és uralkodni fog a föld népei felett. Azt is megköveteli mindenkitől, hogy a homlokukra vagy a jobb kézfejükre feltegyék az ő "bélyegét ill. pecsétjét", mely a nevét vagy nevének számát fogja tartalmazni. Az emberek csak ennek a "pecsétnek vagy bélyegnek" a birtokában vásárolhatnak és adhatnak el. Ez biztosítja az emberek megélhetését. Aki nem imádja a fenevadat, és nem veszi magára annak bélyegét, az teljesen ki lesz zárva a biztos megélhetést nyújtó piacgazdaságból. Az Antikrisztust imádni fogják a föld lakosai. A hitetlenek, akikben nincs meg a Krisztus Lelke és nem az övéi, azok minden bizonnyal feltétel nélkül felveszik magukra ezt a jelet. A keresztények részéről itt lesz a nagy szakadás a nagy próbatétel. Ugyanis akik Krisztusban bíznak, azok nem veszik fel magukra a fenevad bélyegét, akik pedig bizonytalanok, és csak vallásosak, és Krisztus Lelke sincs meg valóságosan a szívükben, azok a megélhetés miatt minden bizonnyal behódolnak az Antikrisztus akaratának.
Mát. 24;24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira,, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Jel. 13;16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
Jel. 13;17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
Mivel a Krisztusban bízó igaz hitű keresztények lesznek azok, akik nem veszik fel magukra az Antikrisztus bélyegét, ezért a fenevad egy idő után ellenük fordul, és őket okolja majd minden bajért és problémáért, miközben el nem szenvedheti, ha valaki nem imádja őt, és nem hódol be neki. Jézusról, mint megváltóról, az Atya egyszülött Fiáról pedig hallani sem akar. Azt állítja majd magáról, hogy ő a megváltó.
Jel. 13;6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az Ő nevét és az Ő sátorát, és azokat akik a mennyben laknak.
Jel. 13;7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
Mát. 24;15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):
Mát. 24;16. Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
Láthatjuk, hogy az Antikrisztus ideje alatt bizony még itt lesz a gyülekezet. Eme beszédek nem egy következő keresztény generációnak szólnak, ill. egy újabb szövetség szentjeinek, ahogy azt némelyek gondolják. Ha az elragadtatás az Antikrisztus előtt történne meg, akkor a távozó gyülekezettel a Szent Szellem is elvétetik velük együtt a földről. Mint tudjuk Szent Szellem nélkül nincs újjászületés, nincs megszentelődés és nincs Istennek való elpecsételés. Ezek után az Antikrisztus sem hadakozhatna olyan szentek ellen, akik nem engedelmeskednek, és nem hódolnak be neki.
A Jelenések könyvének 17. részében olvashatunk a nagy paráznáról, aki egyesül az Antikrisztussal és megrészegedett a Szentek vérétől, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. János pedig csodálkozással és döbbenettel nézte a látomást.
Jel. 17; 6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
A nagy parázna több mint valószínű, hogy a keresztény vallás ismert nagy képviselője a Katolikus vallás lesz, vagy annak egy egyesült ökumenikus formája. Keresztény öli a keresztényt. Ezen, valóban van mit csodálkozni. De mi ne csodálkozzunk rajta, mert Jézus megmondta, hogy mindezeknek meg kell lenniük. A Jelenések könyvének 6. részében pedig olyan vértanúságot szenvedett, meghalt szentek lelkeiről olvashatunk, akik már türelmetlenül várják az ítéletet és az Úr bosszúállását. Jézus pedig türelemre inti őket azzal, hogy még néhány kereszténynek, ugyanúgy vértanúságot kell, szenvedne, ahogy nekik is.
Jel. 6; 9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak.
Jel. 6; 10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Uram te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?
Jel. 6; 11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniök, amint ők is megölettek.
A 7. részben ezekről a szent vértanúkról olvashatunk, akiket üldöztek és megöltek a nagy nyomorúság időszakában.
Jel. 7; 14. És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
Tehát a szakadás egy nagy és éles kettéválást jelent a keresztény valláson belül. A Hamis próféta és az Antikrisztus, vagy az élő, de akkor még számunkra nem látható Jézus? Eme keresztények közötti szakadásról szólt Jézus is az utolsó időt illetően, amikor is a hit hű keresztények kitartanak majd mind végig Jézus és az igazság mellet. A keresztény vallásokon belül meghasonlások támadnak majd akkor.
Luk. 21; 12. De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
Luk. 21; 16. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.
Mát. 24; 10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
Jézus következő szavaiból kiindulva arra lehet következtetni, hogy az Antikrisztus és a nagy nyomorúság közötti időszakban sem történhet meg az elragadtatás, ugyanis azt tárja elénk, hogy az antikrisztusi időnek, közvetlen folytatása a nagy nyomorúság.
Abból indul ki és annak lesz a következménye, amelybe bizony belekerülnek a keresztények is. Sőt néhány ige alapján arra lehet következtetni, hogy rajtunk keresztényeken fog elkezdődni a nyomorúság, mert a Jézusba vetett hit miatt, nyomorúságra adnak majd minket. Elkezdődik a szentek üldöztetése. Ezt mondja nekünk az Úr.
Mát. 24;8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Mát. 24;9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
Mát. 24;21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volta világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
Mát. 24;22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Mát. 24;13. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
Jézus a Mát. 24;6. versben, figyelmeztet bennünket, keresztényeket, akik hiszünk és bízunk benne, hogy mindezeknek meg kell lennie. Ezért ne féljünk, és ne rémüljünk meg, hanem amikor látjuk mindezeket beteljesedni, tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Azaz hamarosan visszajön.
Mát. 24;33. Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt.
Néhányan úgy gondolják, hogy a nagy nyomorúságban csak a zsidóknak lesz részük, mivel a Krisztus gyülekezete már az Antikrisztus előtt elragadtatik. Jézus néhány szavából pedig úgy sejlik, hogy az csak a zsidóknak szól, ill. őrájuk vonatkozik, nem pedig az egész kereszténységre. Nos erre semmilyen igei bizonyíték nincs. A Mát. 24; 15-20. nem támasztja alá ezt az állítást, bármennyire is szeretnék néhányan. A nagy nyomorúság az egész világot érinti majd, nem csak Izraelt és a zsidókat. Jézus azt a meghatározást használta, hogy "akik akkor, abban az időben Júdeában lesznek". Nyilván azért, mert ők közel lesznek a tűzhöz, hiszen az Antikrisztusnak ott lesz a székhelye. Ezek a mondatok pedig nem csak a zsidóknak szólnak, hanem mindazoknak, akik a Jézus Krisztusban hisznek és bíznak. A Jel. 12; 13-18.-ból világosan látszik, hogy a sárkány mindent elkövet a zsidók (mint asszony) ellen, de nem ér el vele semmit. Ezért azok ellen gerjed, akik őrzik az Isten parancsolatjait és a Jézus Krisztus bizonyságtételét.
Jel. 12; 17. Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, Hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal,Az Isten parancsolatainak megörzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele
Ezek az igék mind azt mutatják, hogy az elragadtatás semmiféleképpen sem történhet meg napjainkban, megelőzve az Antikrisztust és az azt követő nagy nyomorúságot. Aki az igazságra kíváncsi az láthatja tisztán és világosan az igék alapján, hogy az Jézus visszajövetelekor fog megtörténni. (I. Kor. 15;51-52. I. Thes. 4;15-17. Mát. 24;30-31.) Jézus és Pál hozzánk intézik szavaikat. Nem engedhetjük el azokat a füleink mellett. Jézus azért figyelmeztetett minket, hogy fel legyünk készülve az elkövetkezendőre. A korai keresztények Jézust várták vissza és nem az elragadtatást. A kereszténység Jézust váró nem pedig elragadtatást váró. Akik Jézus helyett az elragadtatást várják, azok csalódni fognak. Mind amellett pont ezért veszélyes az elragadtatás korai várása, mert akik így gondolkodnak, és ez lebeg a szemeik előtt, azok nem fogják majd észrevenni a világ lassú átformálódását. Így azt sem fogják majd észrevenni, hogy már rég az Antikrisztusnak hódolva élnek, azt mondván magukban: Nincs semmi gond és probléma, hiszen még nem történt meg az elragadtatás. Az Úr sem tenné ki az övéit ilyen hatalmas nagy megpróbáltatásnak, hiszen szeret minket az Úr, és azt akarja, hogy anyagiakban bővelkedjünk, és teljes idejű földi életünket egészségben éljük le.
A Szent Írás nekünk szól, egészen Jézus visszajöveteléig. A biblia nem az elragadtatásig szól. Butaság és logikátlanság azt gondolni, hogy mi keresztények megússzuk a kemény próba idejét a korai elragadtatással. Valamint arra gondolni, hogy a Szent Írás további részei azon szentekre vonatkozik, akik majd az elragadtatás hatására fognak megtérni. Ezek üres mellébeszélések és félrevezetések. Mint azt már mondottam, ha a gyülekezet elragadtatik, akkor vele együtt elvétetik a Szent Szellem is a földről. Szent Szellem nélkül pedig nem lehet megtérni és újjászületni. Tehát semmiféleképpen nem szólhat az írás kemény próféciái egy elragadtatás utáni új generációs gyülekezetnek, ill. egy számunkra még nem ismert, újabb szövetség szentjeinek, ahogy azt jó néhányan gondolják. Eme hamis tanítások és félrevezetések célja, hogy lerakják és elkészítsék annak az útnak az alapjait, mely a veszedelemre visz, nem sok idő múlva."


Találat hely: http://mek.oszk.hu/03700/03729/03729.htm


2013. október 27., vasárnap

Hitetés?


Kicsit Mac Arthurnál maradva még! Lehet, hogy mégis fontos volt ez a felszólalása! Talán történelmi lesz.


Karizmatikus, hitető lélek? vonalán indítottam keresést, és ezt a két könyvet találtam az interneten:

IGAZ VAGY HAMIS?
http://mek.oszk.hu/04600/04675/04675.htm

Az élő Jézus vagy a vallásosság?
http://mek.oszk.hu/03700/03729/03729.htm

Alexander Jayról, az íróról eddig még nem hallottam, - nem tudom ki ő - az írása sok, de úgy látom érdemes, a héten végig fogom olvasni; amit eddig olvastam, azzal egyetértettem, egyezik azokkal, amikre én jutottam a 20 év alatt.

---

Azon gondolkoztam, hogy érdekes támadás indult az Egyház ellen.
De! mégis azt kell mondanom, hogy Krisztus Teste ellen nincs és nem lesz és nem is volt soha támadás, hiszen, az mennyei. Abba keresztelkedtünk bele. Effektív lehetetlen, hogy támadás érje.
/Lehet ellene irányuló támadás, de hatása semmiképpen./

Ellenben mintha darabokra szaggatná az ördög a földi egyházakat! Nem? Pedig ez lehetetlenség, ha csak Egy a Krisztus Teste és az mennyei, és ha a gyülekezetek mind abban lennének.
Vagyis itt arra gondolok, mintha a gyülekezetek igazságait darabokra szaggatná most az ördög. Nem?

Az Igazság, csak egy. A Mennyben. Összetörhetetlen.
A Földön meg, ezer darabra törve?
Ez lehetetlen, ha ugyanarról az Igazságról, Egyházról, Krisztus Testéről beszélünk a Földön és a Mennyben.
Egy dolog lehetséges, rosszul gondolkoztunk eddig. Legalábbis én, biztos

A földi egyházak, egyike sem Krisztus Teste, sem összességében, sem egyetlen egy belőle.
El kell vonatkoztatni, ettől a földi meghatározástól és tudván tudni kell, megtérésünk által, hit által, és Isten szent Lelke által, Krisztus Testébe keresztelkedtünk bele. A Mennyeibe. Így is kell megélni, és hirdetni.

Istennek nem kell bizonygatni. Embereknek meg minek? Mi pedig miért is kétségeskedünk ebben? Talán mert látjuk a vihart? Magunk körül?
Látnunk kell a vihart! Mert nagy viharban van a világ, a Föld lakossága!
De mi, megmenekültünk!
Hit által, engedelmességgel járva Istennek, még embereket menthetünk Krisztus Testébe!
Amíg élünk.
Ez a lényeg, és ez a fontos. A többi hajcibálással, sem hitetéssel, sem hazugsággal, sem jelekkel, sem csodákkal, sem gyülekezetekkel, sem emberekkel, sem politikával nem kell többet foglalkoznunk. Mi tesszük a dolgunk: Embereket mentünk Krisztus Testébe! A mennyei Királyságba.
Hirdetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását, hogy Ő a Király!


2013. október 25., péntek

Számolok


Ez a kilenc.
Megint beleakadtam egy olvasmányomban:


"Nézzünk meg kicsit közelebbről néhány verset a 2 Timóteus 4. elejéről:

„Megbízlak téged Isten és Jézus Krisztus jelenlétében, aki megítéli az élőket és a holtakat az Ő megjelenésekor az Ő királyságában: hirdesd az igét; légy kész alkalmatos és alkalmatlan időben; ints, feddj és buzdíts teljes türelemmel és tanítással. Eljön az az idő, amikor az emberek nem fogják elviselni a tiszta tanítást, hanem viszkető füleik lesznek, és saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat és az igazság hallgatásától elfordulnak, és a mesékhez fordulnak. Ezért te légy mindig józan légy, viseld el a szenvedést, cselekedd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd….” (1–5. versek)
Ez a rövid igeszakasz meghatározza a biblikus szolgálat lényegét. Ez kilenc figyelmeztetést tartalmaz Páltól Timóteushoz, amit egyetlen szolgáló se merészeljen figyelmen kívül hagyni. Azok, akik elhanyagolják ezeket a kötelezettségeket leértékelődnek. Kérdés az, hogy megvalósítják ezt vagy nem?" http://keskenyut.wordpress.com/2012/08/20/amikor-a-gyulekezet-a-vilaghoz-valik-hasonlova-john-macarthur/

A mennyei szolgálat 9 eszköze:

1. hirdesd az igét
2. légy kész
3. ints
4. feddj
5. buzdíts (fontos: teljes türelemmel és tanítással)
6. józan légy
7. viseld el a szenvedést
8. cselekedd az evangélista munkáját
9. szolgálatodat teljesen betöltsd


 A Szent Lélek 9 gyümölcse:

"A Lélek gyümölcse pedig: 
1. szeretet, 
2. öröm, 
3. békesség, 
4. türelem, 
5. szívesség, 
6. jóság, 
7. hűség, 
8. szelídség, 
9. önmegtartóztatás."
(Gal 5,23)


A Szent Lélek 9 karizmája:

"A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.  Mert némelyik a Lélek által
1. a bölcsesség igéjét kapta, a másik
2. az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől
3. a hitet, a másik ugyanazon Lélek által
4. a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki
5. az isteni erők munkáit vagy
6. a prófétálást kapta; van, aki
7. lelkek megkülönböztetését,
8. a nyelveken való szólást, vagy pedig a
9. nyelveken való szólás magyarázását kapta.

De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja." (1Kor 12,7-11)


És Jézus ujjával rajzolt egy kört


Legalábbis nem rég ezt olvastam... a házasságtörő asszony körül... mondván, kövezzétek meg őt, de itt áll a Mester a körön belül vele. Persze így senki nem kövezte meg az asszonyt... az író szerint.

Én ezt a történetet másképp látom, szerintem Jézus a porba neveket ír, nem kört rajzol. (A bűnösök nevét írják a porba, keresd meg az Igét (Jer 17,13); Ujjával írt a földre = Jn8,6). Azon nők és férfiak nevét, akik kövezni akartak, azokkal a nevekkel, akikkel megcsalták férjüket, feleségüket, miután minden ember nevét, akik kövezni akartak a porba írta a bűneikkel együtt, a feldühödött tömeg elment. Ugyanis így, már magukat is megkövezhették volna. A nő egyedül maradt. "Hol vannak vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" kérdezi Jézus, és erre mondja Ő: "Én se ítéllek el téged! Menj el és mostantól fogva többé ne vétkezz!"

Nincs kör.
Nincs senki, sehonnan kirekesztve. Bűnösök vannak. Nevek vannak a porba írva. Minthogy porral hintjük fejünket, ha bűnbánattal gyötrődve bűnvallást teszünk Isten előtt. Mert ha meg nem tennénk átkozottak lennék, és kövek zúdulnának ránk.

Az örökéletre nem ember, nem férfi, nem nő, egyedül Jézus bűntörlő váltsága menthet meg. Ennek a házasságtörő nőnek földi életét, itt ebben az Igében: emberi módon megmentette, Jézus, Isteni bölcsességével, a feldühödött tömeggel szemben. Később azonban a vérével---> az örökéletre, ha hitt a nő, abban, hogy Ő az Isten Fia, az egyszülött Isten! Ha hitt, és engedte magát megigazítani. Ha megszentelte magát! Ha nem, hitt, nem igazította meg magát ---> bűnös maradt, mint a többi.

Nekem mindegy, ha vannak, akiknek elég a hit. És nem kell a szent élet. Az is mindegy, hány száz millióan vannak egyik vagy másik csoportban. Minek is?

Újabb tömegverekedés ?Kár!
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=9571#more-9571

Én itt olvastam Mac Arthur kirohanásáról, angolul:
http://www.redletterchristians.org/follow-john-macarthurs-controversial-strange-fire-conference/

Mindenképpen elgondolkodtató. A kirohanás is. A fogadtatás is. A környezet is.

Biztos, hogy volt előkészítés. Mac Arthur közismerten konzervatív, könyveiben is.

Egy néhány gondolata:

1. http://keskenyut.wordpress.com/2012/08/20/amikor-a-gyulekezet-a-vilaghoz-valik-hasonlova-john-macarthur/
2. http://keskenyut.wordpress.com/2012/08/17/szexualis-tisztasag-a-gyulekezetben-john-macarthur/
(Mac Arthurtól nem ismerek sokat ezért még visszafogottan mondom, kevés kis tudásom alapján, hogy, amit ismerek azzal eddig szimpatizálok.)

Van ez a dolog, hogy keveredik a kereszténynek mondott gondolat a világgal.
Pl.: Most, hogy a karizmatikus attitűdöket a katolikusok befogadták, - megvakartam a nyakam.
Szóval 20 évvel ezelőttig minden karizmatikus a katolikusok szemében sátánista volt.

Vannak a protestánsok, azon belül vannak az evangéliumiak, azon belül a lazábbak, azon belül az elindulók a szent élet felé, és akik nem vagy alig indulnak el, akadoznak, akkor vannak, akik létrehozzák a supergrace gyülekezetet, azoknak akik bűneikbe akadtak.

És akkor összekeverték az összeset, és jééé tényleg gázok keletkeztek és utána csinálunk egy kis hamis tűzet és jééééééééé az egész felrobbant.

No. Már csak azt nem értem, hol van itt Krisztus? Ebből az egészből?

Ez már régi ügy. Már Chuck Smith óta, sőt, már Korinthus óta létező dolog. Hippik, drog, világ, csajok, bűn, vagy kegyelem? Hm... köztes út? Lélekkel, nevetéssel, boldogsággal, éééés esetleg pénzzel? Kegyelem, de szent élet látszatával, vagy most már merészebben, látszat se kell. Az ÚR szereti a bűnöst, csak a bűnt veti el. Hajrá, tegyük a bűnt ezerrel.

Ja-ja, így jó lesz, de hová lett megint Krisztus?

Nem igaz, hogy Jézus ennyire vonzódjon a szegényekhez, a betegekhez, a poros úthoz, a nehézséghez, meg az Igaz élethez?!

Mindig ott hagyja azokat a szerencsétlen rajongókat, akik Királlyá akarják tenni ebben a világban?

Hát lehet, hogy kár, vagy hál' Istennek: a tömegverekedésben nincs Krisztus!


Ld. még: Egy fura szó

És ide linkelem még, az elmúlt napok - talán kicsit más oldalról ugyan, de idevonatkozó - elgondolkodtató olvasmányaimból: 
2013. október 19., szombat

A KILENC boldogmondás


Kezdjük itt:

9. számról:
"a Szent Szellem gyümölcsénél is 9 felsorolás áll (lsd:Gal.5.)
-a 9-es szám a Szent Szellem háromszorosa (3X3)
Amikor uralmat vesz szellemünkön-lelkünkön és testünkön....
(Nem a Szent Szellem a "négyzeten" rajongó állapota !)
- a kisgyermek is 9 hónap után születik
- Aki újjászületik, már boldog is lesz, mert szintén 9 felsorolás: boldogok a ...szellemben szegények, akik sírnak, a szelídek, akik éhezik a megigazítást, az irgalmasok, akiknek szívük tiszta, a békességet szerzők, akiket üldöznek a megigazítás miatt, akiket szidalmaznak és üldöznek Jesua miatt ( Mt.5:3-11)"
http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=JE6LSrCBMU


Igen, jó látod 9 a boldogmondás.
Mennyit is mondtak nekünk? 8-at? Brrrr.
Ugye annyit, emlékszel? Mit tanítottak nekünk: 8. Minden keresztény alaptanításban, már rossz a szám!

Így például: A nyolc boldogmondás. http://maltaimento.hu/a_nyolc_boldogsag
CCCC. Én nem akarok mindig kötözködni a máltaikkal, ez nem valami beragadt rossz szokás nálam. Véletlenül találtam rá, de ha már így esett, emlékezem is, kedves volt máltai munkahelyemre.
Pedig, ha tudnának számolni ők is! Látnák, a saját lapjukon, az a 8 ---> 9. Ott van benne, csak soha nem számolták meg, hajaj. Vagy az egyiket kihagyták? Vajon melyik nem tetszik nekik? Van egy gyanúm, pont a 9. nem kellett nekik => /Énmiattam/ (Jajajaj nem a "bogi miatt".)
Ezt mondják: "A málta kereszt nyolc ága a bibliai nyolc boldogságra emlékeztet minket."
Melyik 8? Mire? És a 9.???
/Máltának javaslom a négy kicsi kifordított háromszög (bocsánat valójában négyszög, a negyedik tompa) az egyik szögű vég úgyis befelémutat, legyen az 9. Kis javítás kell, a 8-ból csináljanak 9-et és még javasolnám állításuk megvalósítását, legalább a látszatát, hogy békességszerzők két vitás fél - ahogy ők mondják: harcban álló felek - között, (ez náluk a 7. pont) még ezt se láttam a Máltától irányomban, sem látszatában, sem valóságosan, cccc. Nem is fogom, nem is érdekel. Mivel totál nem egy hajóban vagyunk./
- "De Bogi! Hát a katolikus egyháztól 'vették át', (ha már szidjuk őket, akkor rendesen) a tévtanítást." - Nelly - ezért biztos kitagadnak a katolikus egyházból - és akkor verekedtek. Nem komolytalan...
Folytassuk.

Aztán egyszer olvastuk a Bibliát és észrevettünk, nem is tudom, hogyan és mikor, de még a máltánál voltunk, hát ez a 8 boldogmondás ---> 9!!!!
Na csak ennyire vágnak át minket, de nagyon! A keresztény vezetőink, ha nem vagyunk résen.
Mindig, mindenhol.
Mit nem akarnak, hogy tudjunk?

Komesz Mátyás fordításában a 9 boldogmondás, számozom, ha valaki nem tudna számolni.
Azért az ő fordításában teszem közzé, mert az övé tetszett meg a legjobban.


1. Boldogok a Lélekhez forduló koldusok (szegények),
mert /már mostantól/ övék a mennyei királyság. (3. vers)


2. Boldogok, akik sírnak,
mert Isten fogja megvigasztalni őket. (4. vers)


3. Boldogok a szelídek,
mert ők fogják örökölni a földet. (5. vers)


4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet,
mert Isten fogja betölteni az ő vágyakozásukat. (6. vers)


5. Boldogok az irgalmasok,
mert nekik is irgalmazni fog Isten. (7. vers)


6. Boldogok a tisztaszívűek,
mert ők meg fogják látni Istent. (8. vers)


7. Boldogok a békességet szerzők,
mert őket majd a fiainak nevezi Isten. (9. vers)


8. Boldogok, akiket üldöznek az igaz életük miatt,
mert /már mostantól/ övék a mennyei királyság. (10. vers)

És:

9. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és
üldöznek titeket, és hazudozván minden rosszat beszélnek felőletek. (11. vers)

És, meglepetés, van egy 10. summázás:

"Örüljetek és ujjongjatok, mert /már mostantól/
bőséges a jutalmatok a mennyben, 
hiszen így üldözték a prófétákat is tielőttetek!" 
(12. vers)

No, tehát vannak, akik tudják, hogy ... de nem akarják, hogy kiderüljön nekünk, hogy:

1. akik a Lélekhez fordulnak
2. akik sírnak
3. akik szelídek
4. akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet
5. akik irgalmasok
6. akik tisztaszívűek
7. akik békességet szereznek
8. akik üldözöttek az igaz élet miatt
9. akik gyalázatot szenvednek Jézus, (és igaz életük /az előző 8/) miatt
Az így teljes!
És van eredménye:

AZOK ÖRÖKÖLTÉK A MENNYEK ORSZÁGÁT
AZOKAT ISTEN FOGJA MEGVIGASZTALNI
AZOKÉ A FÖLDÖN VALÓ URALKODÁS JOGA
MINDEN VÁGYUKAT ISTEN FOGJA BETÖLTENI
IRGALMAZNI FOG NEKIK ISTEN
LÁTNI FOGJÁK AZ ISTENT
ISTEN NEVEZI ŐKET FIAINAK
MOSTANTÓL ÖVÉK A MENNYEI KIRÁLYSÁG IS.
AZOKÉ, AKIKRŐL MOST MINDENFÉLE ROSSZAT HAZUDOZNAK.
JÉZUSBAN VALÓ HITÜK ÉS IGAZ ÉLETÜK MIATT.


Vannak, akik tudják, hogy ez így van, csak nem akarják, hogy Isten gyermekei megtudják, és boldogok legyenek!
Szerintem, ragadjuk magunkhoz a boldogságunkat! Amit el akartak venni tőlünk. Bizonyos emberek, kitiltásaikkal, hazugságaikkal, megtévesztéseikkel (szándékos félremagyarázással). Fenyegetéseikkel, ha nem futunk velük a 'nem igaz élet' országútján, a széles úton. A kereszténynek nevezett egyházban.

Ugye láttad? Pirossal jelöltem mire éhezik, szomjúhozik? Miért üldözik? Miért szenved gyalázatot?

4. akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet
8. akik üldözöttek az igaz élet miatt
9. akik gyalázatot szenvednek Jézus, (és igaz életük /az előző 8/) miatt

Ugye érted, hogy a többi gyalázat, üldözés, éhezés, szomjúhozás nem számít, csak ezek. Akiket Jézusért való szenvedés jellemez, azok a boldogok. Azoké a mennyek országa, azok Isten fiai.

Akiket azért üldöznek gonosz lelkek, vagy emberek szitkozódása, vagy állami földi törvények, mert csalnak, lopnak és hazudnak, de 'állítják' (nem is állítják, csak szép a PR szövegmagukról, hogy Jézus szolgái (nem ők azt mondják magukról, a szeretet 'szolgái', bocsi fizut kapnak érte): hazugok! Üldözi őket, a törvény, mert bűnözők! És el is fogják őket kapni... ha akarja a kardot hordó törvény ereje elkapni őket.
Nincs apelláta, ne sajnáltassák magukat az igaz keresztényekkel, azok, akiket másért fognak perbe, mint igaz életük miatt, vagy Jézusban való igaz hitükért, akik valójában nem Jézuséi! Bűneik miatt szenvednek, és szenvedni is fognak.

---

És akkor ugorjuk az én számaimra, a 6-6-9 jelentése, a boldogmondásból:

6 - Tisztaszívű! - Ember, meglátom az Istent!
6 - Tisztaszívű! - Ember, meglátom az Istent!
9 - Jézus miatt és igaz életem miatt! - látom meg az Istent
     Jézus miatt és igaz életem miatt! - gyaláznak és hazudnak minden rosszat
     felőlem!


ÖRÜLÖK ÉS UJJONGOK
MERT MÁR MOSTANTÓL
BŐSÉGES  A JUTALMAM A MENNYBEN.6-6-9 egység tagjairól részletesen
"Egyszer csak az égből ejtőernyősöket láttam leszállni, akiket az Úr Jézus küldött ajándékul az embereknek."
Az izraeli alakulatban az egység csoportjai:

1. Extraction / Kiemelés az adott helyzetből, sérült társ bent van az ellenséges katonák között, a segítő katonák kötélen leereszkednek az ellenség közé, elintézik az ellenséges katonákat, sérült társukért pedig odaviszik a helyre, ahol készen van már a hordágy.

2. Evacuation / Amikor ráteszik a hordágyra a sérült társat és viszik be a helikopterbe, itt már kapja az egészségügyi ellátást, szakképzett ápolóktól, orvosoktól.

3. Technical support goup / akik üzemeltetik felszerelést, hogy a kötéltől a hordágyig a fegyverekig minden legyen és működjön.

Részletesen:
- combat medicine - katonai orvos
- parachuting - ejtőernyős
- SCUBA diving - búvár
- counterterrorism tactics - terrorizmus elleni taktika, fegyveres
- rappeling - ereszkedés, kúszik, mászik
- navigation - irányít
- rescue in harsh terrain - mentés, kemény, nehéz környezetből

---

Derek Prince „Fedezzük fel újra Isten Gyülekezetét” c. könyv elolvasása után, egyik testvérünk kapott egy látást. Nekem ez a látás tanító-megerősítés volt, mint ahogyan a 669-es izraeli kutató-mentő alakulat léte, /felosztása és működése is/; hogy létezhet az ÚR mennyei kutató-mentő serege, segítségül a bajbajutott  keresztények számára is, akik az ÚR nevéért és dicsőségéért harcolnak, és elakadnak vagy megsérülnek a harcban. Magának a szám értelmén, jelentőségén is gondolkozom. Ha már kiderült, hogy ennek a kutató-mentő alakulatnak a száma 6-6-9. /Keresztény értelmében talán még így is lehet érteni: Két ember + a Menny, ahogy Jézus mondta, ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, és a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Préd4,12/

Részlet a látásból:

"...

Egyszer csak az égből ejtőernyősöket láttam leszállni, akiket az Úr Jézus küldött ajándékul az embereknek. Ezek az Ef. 4.11-ben felsorolt szolgálati ajándékokkal rendelkező emberek voltak; apostolok, próféták, evangélisták, tanítók és pásztorok. Ezek kiképzett harcos katonák voltak, akik tudták mi a küldetésük (rendben volt az identitásuk) és látással rendelkeztek a hajó helyreállítását illetően.

Láttam, hogy amint megérkeztek az ejtőernyősök, az ellenség több ezer magánál kisebb rákot bocsátott ki odújából és megtámadta az ejtőernyősöket, akik a hajót jöttek építeni. Szabályos csatarendben vonultak fel a rákok, de a harcos katonák tüzet okádó fegyverrel megégették a rákokat. Ez félelmet gerjesztett a nagy rákban és egyelőre visszavonult odújába. Az ördög végül is nem tudta megakadályozni, hogy felépítsék a hajót, mert az ejtőernyősöknek Isten hatalmat adott az ellenség ereje felett. Azok, akik ejtőernyővel jöttek le az égből (apostolok és próféták a tanítók segítségével) átadták a látásukat azoknak, akik csak foltozták a hajót. Azoknak a szolgálóknak pedig, akik magukkal voltak elfoglalva az evangélisták hirdették a jó hírt és a szabadulást. A pásztorok pedig odaterelték a szolgálókat újból a hajóhoz és minden élelmet, ami a munkához kellett ők biztosítottak. Ám voltak olyanok is, akiket a Sátán felhasznált, hogy a bennük lévő reményvesztettséget kiárasszák másokra és ezzel megakadályozták azt, hogy némelyek
munkába álljanak. Ők a vallásosság képviselői voltak, akik hirdették ugyan az „igazságot”, de annak erejét megtagadták. Ezeket Isten egy idő után elvetette és kiestek a szolgálatból vagy meghaltak.

Az ejtőernyős katonák Istennek egy új generációja, de a régi legénység tagjai közül is voltak néhányan, akik fel tudták venni az ő látásmódjukat. Akik megsebesültek az építés közben, azokat a pásztor elsősegélyben részesítette. Ellátta őket, gondoskodott a testi, lelki és szellemi szükségletük betöltéséről. Az apostolok az egész munkát koordinálták, mindent örömmel és bátran végeztek. Szinte mindenhez értettek. Nem csak mérnökök voltak, akik terveket készítettek, hanem aktívan kivették a részüket a fizikai munkában is.

..."

A teljes látás itt: http://keskenyut.files.wordpress.com/2013/09/krisztus-hajoja.pdf

/A fenti eredeti bejegyzésem 2013. 10. 19-én íródott, javítottam utólag 2013. 10. 21-én, kiigazítással.
 Először félreértettem, félreolvastam és ezért úgy írtam, az eredeti bejegyzésben, hogy Derek Prince-től származik a látás. Ez tévedésem volt. Elnézést kérek mindenkitől, nem ő kapta, hanem Tasi Csaba testvérünk, miután elolvasta Derek Prince: Isten gyülekezetének újrafelfedezése című könyvének kéziratát. Ettől függetlenül számomra ugyanolyan megerősítő./


2013. október 18., péntek

6-6-9 - UNIT


2013. 08. 06. álmom - Jézus színeváltozása napján


Egy hang, szól, jegyezzem meg ezt a számot.
6-6-9
Külön mondta: hat-hat-kilenc /six-six-nine/
Egy álom követte, majd ismét, ismételt a hang, hogy jegyezzem meg.
Az álmom felkavaró volt a szám megjegyezhetetlen.
Az egész érthetetlen.
Mit jelenthet ez a szám?

---

Ezután két másik álmomban helikoptert láttam.
Egyszer egy katonai jön.
Másodszorra egy civil, evakuációs - kék színű. Zsidó?
Álmaimban mind a kettő ugyanott jelent meg Délen.

Ezért helikopterrel kerestem a 669-est, és találtam is. Izraelit.

Az álmomban a katonai helikopter pont így nézett ki:

http://www.timesofisrael.com/115856/
A kép alatt ez a szöveg:
Unit 669 simulates rescue operation, January, 2010 (Photo: Ofer Zidon/Flash90)

A következő álmomban már így nézett ki, a civileket mentő helikopter, mint itt, csak piros színek nélkül, kéken. Ez itt ausztrál:

http://www.aviationwa.org.au/page/9/

Az izraeli, mentő 669-es így néz ki, legalábbis, amit én találtam képet róla, szépen látszik rajta a szám:


Közelítünk.
De mihez is? Mert én nem tudtam.

http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_669
A repülő macskákhoz? 
A zöld szemű fekete macskákhoz?


669 (Hebrew: יחידת החילוץ והפינוי בהיטס 669‎,Yechidat Hilu'z Vehapinu'i Behethes 669; English: Airborne Rescue And Evacuation Unit 669) is the Israel Defense Forces heliborne medevac extraction unit, subordinate to the Special Air Forces Command of the Israeli Air Force. It is considered one of the IDF's premier elite units

Nem tudtam, hogy ez a szám Izraelben létező légi kutató-mentő alakulat száma:


http://www.breuerpress.com/2012/05/21/unit-spotlight-the-elite-669-search-and-rescue-unit/

A Légierő kutató-mentő alakulata Izraelben a 669-es alakulat, mely békeidőben polgári feladatokat is ellát. Tetszik látni, ott ereszkedik le a szakadékba az ember, a hatosnál, hogy megmentse, aki elveszett.
http://www.magen.hu/oldalak/86/669_egyseg
Az izraeli hadseregben kötelező három esztendő helyett, a 669-eseknél rendszerint négy év és négy hónap az elvárt szolgálati idő. (52 hónap) Speciális szakértelmet, technikát igénylő esetekben az alakulat civil mentésre is felhasználható.
UNIT megjelöléssel : egység!
A képen írva: know as Six-Six-Nine
Pont úgy ahogy álmomban mondta, külön! Hat-Hat-Kilenc - Ne felejtsd el - mondta.

Na erre kössön valaki gombot. Mert, én igen meglepődtem, ezeket a tényeket mind nem tudtam, az biztos. Tegnap este hámoztam ki. Még csak nem is úgy találtam rá, erre, hogy 'helikopter 669" hanem 'Izrael 669' - hirtelen jött ötlettel.
Eddig csak földi útra gondoltam, és mivel külön mondta a számokat angol, vagy amerikai autóútra gondoltam. Légi /égi/ egységre, alakulatra egyáltalán nem. Egy helikopter, vagy egy repülőgép számára. Vagy repülőkörzetre? Amerikában a Szilícium-völgy hívó és repülőkód száma? Ehelyett a szám izraeli kutató-mentő egység?

Tehát kutakodjunk tovább.

Vajon miért ezt a számot adták ennek a izraeli kutató-mentő alakulatnak? Mi újság Izrael és 669-es számmal? Jelent valamit Izraelnek ez a szám?

Erre nem tudtam a választ, én így okoskodtam ki magamban, magamnak:
A 6 ember - Isten a hatodik napon teremtette.
A 6 világ -Isten hatodik napon készen lett a világgal, "Hat napon dolgozzál"
A 9 légi/mennyei/égi = tehát a harmadik számom nem földi,
                                                                     nem földből származó, vagy
                                                                     nem földön lévő.
                                  Megértettem mennyei újjászületést (megmenekülést) jelent.

A 6-ról:
"VÁV
Jelentése: horog, kampó
Számértéke: 6.
A 6-os szám általában az emberi természetre, tulajdonságra, a halandóságra utal. És mint a horog vagy a kampó úgy kapaszkodik az ember Istenbe, úgy nyúl utánna, vágyik jelenlétére.
A 6 ágú dávid-csillag (magén david) is Isten és ember közötti kapcsolatát, egymásra találását mutatja. A 7 ágú menóra 3-3 oldalága ahogy arra az egy, középső ágra mutat, szintén az Istennel való találkozás, egység megélésének szimbóluma.
Megjelenik a váv (vé) betü még a JHVH névben is."
(A többi számról is találsz itt Jesua hívő zsidó magyarázatot: 
 http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=GXZmu4O7fT

A 9-ről:
"A 9 ágú gyertyatartó üzenete 
Hanukka ünnepe a zsidó naptár szerint Kiszlév hónap 25-én kezdődik. Ez a hónap a 9.-ik hónap. Mivel a zsidóságban a számoknak is jelentése van, így a 9-es szám is üzen. Isten minden formát és eszközt felhasznál, hogy számunkra tudjon üzenni.
-A hanukkija 9 ágú gyertyatartó (8 ágú gyertyatartó emlékezvén a 8 napig tartó csodára+1, ami a samesz vagyis a szolgagyertya helye, ti.ezzel gyújtják meg a többit és általában ez áll középen)
-a Szent Szellem gyümölcsénél is 9 felsorolás áll (lsd:Gal.5.)
-a 9-es szám a Szent Szellem háromszorosa (3X3)
Amikor uralmat vesz szellemünkön-lelkünkön és testünkön....
(Nem a Szent Szellem a "négyzeten" rajongó állapota !)
- a kisgyermek is 9 hónap után születik
- Aki újjászületik, már boldog is lesz, mert szintén 9 felsorolás: boldogok a ...szellemben szegények, akik sírnak, a szelídek, akik éhezik a megigazítást, az irgalmasok, akiknek szívük tiszta, a békességet szerzők, akiket üldöznek a megigazítás miatt, akiket szidalmaznak és üldöznek Jesua miatt ( Mt.5:3-11)
Még érdekesebb, ha a 9-es számot a Krisztus hívő zsidóság szemszögéből nézzük!
Mert amikor e fenti felsorolások tartalmának üzenetét áttekintjük, láthatjuk, milyen nagy ígérete van a zsidóságnak!
Milyen nagy csoda lesz, ha Isten ígéretei szerint a zsidóság fog világítani a népek közt !
Ehhez azonban meg kell születni, a bennünk élő Jesua által az Ő Szellemében növekedni kell Benne, a Szeretetben.
És ezután boldogan menetelünk Haza." 
(http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=JE6LSrCBMU)
----

A keresésem során, összeadtam a számokat: 6+6+9 = 21

A 21 = Égi Ajtó a segítséghez, megmeneküléshez?
Nem tudom. ... csak egyszer így elmélkedtem:

21 - Kovásztalan kenyerek utolsó napja a 21. nap
         (2Móz, 12,18) ---> az Igehelyben is ott van egy 12-es
        A 21 fordítva 12. Utalás a 12 tanítványra.
        21 = Jézus
        12 = tanítványai
        12 és egy + nulla = 120    /12x10/
         felházban fenn imádkoznak pünkösdkor a tanítványok - sokaság - összlétszáma.
        (Apcsel 1,15)
        (120 az ember életének évei, (1Móz 6,3); 120 kormányzó (Dán 6,2)
        12, 10-zel szorozva, jelenti, a teljes, beteljesedett, teljes szám,
        - tanítványok száma,
        - évek száma
        - kormányzók száma

        Jézus (sem) nem végzett félmunkát.

        2Mózes 12,21 = vágjátok le a páskát!

       Kovásztalan kenyerek = még nyomorúságban vagyunk, de!

6+6+9
12+9 = 21
(12 tanítványok száma, vagy Izrael 12 törzse + 9 égi/mennyei ) = 21
(Ember + ember + mennyei újjászületés?)

21 = Emberben az égi segítség? 
"A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Míkáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött." Dán 10,13

A 21 értelmének még utánajárok, másoknál is. Most én itt ennyit értettem meg.

---


669=AZ ÉGBŐL MINDIG VELEM VAN, NEM HAGY EL. ONNAN SEGÍT NEKEM.

Amikor ezt megértettem így kiáltottam fel:
AZ ÚR SZÁMOKKAL BESZÉL VELEM ??

---


Kezdjük az elején:

Azt mondja az Úr Jézus nekem 1995. 07. 14. napján, hogy:

"Menj el keresd meg, ami elveszett, keresd meg az elveszett juhaimat."

Ebből arra gondoltam, hogy JUH, (tehát nem bárány, hanem) érett keresztény. Most eljutok oda, hogy Izrael elveszett juhaira gondolt volna az ÚR?

Kikhez küldte Jézus az apostolokat?
Először: Izrael elveszett juhaihoz. (Mt 10,6)
Jézus azt mondja magáról, ő földi életében nem küldetett máshoz "csak Izráel házának elveszett juhaihoz." (Mt 15,24) A mennyei Atya, Jézust is először hozzájuk küldte.

Álmomban megjelenik Jakab fia,  nagy nehezen kitalálom, ki ő, Taddeus apostol, (Szent Júdás) hova ment a Szent Lélek kitöltekezése után? Iránba. Mi volt Iránban? Hát többek között az elveszett 10 törzs. (?) /Saját hivatkozásaim Taddeusra: 1.2.3./

A 669 fontos dátum Izrael történelmében.
A 10 elszakadt törzs, Izrael, vagy is Efraim, végleges felszámolása.
i.e. 672-ben kezdődött a támadás, Asszarhaddon által.
Ő 669-ben halt meg és ezzel a támadásnak vége lett.
Ezzel az időponttal teljesedett be Ézsaiás 65 éves próféciája,
Izrael el lett távolítva földjükről.
http://churchofgod.hu/content.php?act=elveszetthttp://andrelowoa.wordpress.com/2009/06/19/izrael-fogsagbamenetelenek-korulmenyei/

Neeee, Jeruzsálem átlagos magassága is: 669???

Jelenlegi időjárás: Jerusalem, Izrael

 Szél.:31.76 Hossz: 35.23 átlagos magasság: 669m.  (térkép) 
És mint írtam benne van az egyik internetes azonosítómban is a 6-6-9
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/09/121-01-669-egy-azonositom.html
Megyünk tovább az úton, kutatjuk.


"Az égből harcoltak a csillagok."
Bír 5,20


A 'mennyei 6-6-9'-es egységben vagyok benne?
Akik a bajba jutott társakat mentik ki, akár az ellenséges frontvonal mögül is.

---

A 6-6-9 szám értelmét így tudtam magamnak megfejteni:

"Veled vagyunk!"

"Kimentünk"

"Csatlakozás"

"Szövetségkötés"

És valahogy légi, mennyei, égből küldött.

---

Videoval:"Tévedhetetlen"-e a Biblia?


Idézet, Komesz Mátyás teológiai professzor, - ószövetségi íráskutató, héber nyelv specialistája - Az üzenetcentrikus bibliaértelmezés könyvéből (Kiadó: PTF, Budapest, 2011. 69. és 70. oldal)

     "Némi kitérővel említjük meg egészen röviden, hogy a "szó szerint értjük-e a Bibliát?" kérdésünkre a következő válaszokat találhatjuk: "A Biblia tévedhetetlen", "a Biblia hibátlan" stb. Nem tartjuk megfelelőnek, ha tetszik kompatibilisnek az idézett válaszokban található állítmányokat, a "tévedhetetlen", a "hibátlan" szavakat. Sokkal megfelelőbb azt állítani, hogy a Biblia hitünk és életünk szilárd alapja. A Biblia ugyanis Istentől ihletett, de emberek által felfogott és leírt könyvgyűjtemény, amelyben természetszerűleg vannak hibák, kisebb-nagyobb tévedések. De ha megfelelő felkészültséggel, alapossággal és szándékkal olvassuk, akkor teljes biztonsággal találhatjuk meg benne Istennek számunkra szóló és életünk alapját képező üzeneteit. Éppen ezt a felkészültséget és alaposságot igyekszünk segíteni jelen írásunkkal is. A szándéknak már természetesen a kedves Olvasóban kell meglennie, és feltételezzük, hogy az optimális.

     Hozok egy példát is, amelyben láthatjuk, hogy milyen "hibákra, kisebb-nagyobb tévedésekre" utaltam az előző bekezdésben. (Megnyugtatásul hozzátesszük, hogy hasonló elírás vagy hiba 15-20-nál több nincsen az egész Bibliában.) - Urunk Jézus erőteljes korholását olvassuk a Mt 23-ban a képmutató írástudók és farizeusok számára, amelyben szerepel a következő mondat: "hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg." (Mt 23,34)

Magából a Bibliából tudjuk, hogy Urunk Jézus mondatában Zakariásról, Jójada fiáról van szó, és Urunk Jézus a 2Krón 24,20-21-ben olvasható jelenetre utal, amelyben Jóás király, Ahazjá fia visszatért nagyszülei, Jórám és Ataljá Istentől való elfordulásához, és kivégeztette az őt a templomi sokaság előtt leleplező unokatestvérét, Zakariást, Jójada és Jósabat fiát. Kicsoda a Mt 23,24-ben olvasható Zakariás, Barakiás fia?

Ő az az "író" próféta, aki a Bibliában olvasható Zakariás könyvének a szerzője vagy névadója, akinek a haláláról semmit sem jegyzett föl a Biblia. Nyilvánvaló, hogy Urunk Jézus nem tévesztette össze a két személyt, hiszen egy vádbeszédben ez tarthatatlan lett volna. A vádbeszéd szövegösszefüggése is egyértelműen Zakariással, a Jójada fiával van teljes összhangban. Hogyan került a Máté evangéliuma szövegébe mégis a "Barakiás fia" értelmező? Ezt nem tudhatjuk, mert nincsen rá szövegtanúnk. Könnyű azonban megérteni, hogy ha prófétáról és Zakariásról van szó, akkor az evangélium szövegének leírója önkéntelenül a bibliai könyv szerzőjének az értelmezőjét, "Barakiás fiát" írja hozzá. Változtat valamit ez az idézett szöveg hitelességén? A választ mindenki maga döntheti el. Bennünk semmiféle hitelességi problémát nem vet föl ez az "elírás". Sőt még jobban megértem, hogy milyen nagy a Bibliát ihlető Istenünk merészsége, hogy emberi szerzők korlátait is előre tudva hiteles üzenetet juttatott el hozzánk a Bibliában."


http://bibliaelemzes.ptf.hu/


2013. október 16., szerda

1 Mózes 19, 15-24


"Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot: Kelj föl, fogd a feleségedet és itt levő két leányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt!

És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két leányának a kezét, mert az ÚR megszánta őt.

Kivitték, és ott hagyták a városon kívül.

Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták: Mentsd az életedet! Ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken! A hegyre menekülj, különben elpusztulsz!

De Lót azt mondta nekik: Ne oda, Uram! Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a hegyre menekülnöm, mert utolér a veszedelem és meghalok. Itt van a közelben ez a kis város, hadd fussak oda! Bár kicsi, hadd meneküljek oda, hogy életben maradjak!

Ebben a dologban is engedek neked - felelte.
Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. De sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. - Ezért hívják azt a várost Cóarnak.

A nap éppen fölkelt, amikor Lót Cóarba ért.

Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az ÚRtól az égből."Éjjel


1 Mózes 20. fejezetből:


"Isten azonban eljött Abimelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki:"  /3/

...

"Akkor ezt mondta neki álmában az Isten:"  /6/

...

"Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj."  /7/

...15. zsoltár


Az Istennek tetsző élet

Dávid zsoltára.

Uram, ki lehet sátradnak vendége,
ki tartózkodhat szent hegyeden?

Az, aki feddhetetlenül él,
törekszik az igazságra,
és szíve szerint igazat szól;
nyelvével nem rágalmaz,
nem tesz rosszat felebarátjával,
és nem hoz gyalázatot rokonára.
Megvetéssel néz az alávalókra,
de tiszteli azokat, akik az URat félik.
Esküjét nem vonja vissza,
ha kárt valll is.
Nem adja pénzét uzsorára,
és nem hagyja magát megvesztegetni
az ártatlan rovására.
Aki ezeket teszi,
nem tántorodik meg soha.
2013. október 13., vasárnap

Szólhat-e hozzánk az ÚR? - Egy gondolat


Ismét gondolatszilánkok, bocsánat, hogy nem rendeztem össze őket még szebben.

----

Számtalanszor szólt az Úr, szolgáihoz.
Nemcsak álomban és látomásban.
Hanem érthető szavakkal is, a mindnnapi tevékenységünk során.
Én magamról is tudom, hogy hozzám is szól.
Sőt még idegen nyelven is.
Nem a nyelveken szólásról beszélek, amikor én imádkozom, hanem arról, hogy amikor Ő szól hozzám.
Hidd el, én voltam a legjobban meglepődve, amikor ez megtörtént. Leírtam és vittem lefordítatni.

Isten nem cél nélkül teszi ezt természetesen, és nem erőlködöm, hogy na most, most, most fog szólni az Úr!
Hanem egyszer csak szól! Amikor Ő akar, a legváratlanabb pillanatokban. Bármikor.
Ezek után sokszor még pluszba kaptam megerősítésként álmot, látást, vagy egy valóságos történést, ami ráerősített erre, amit szívemben hallottam.

Egy történet ezzel kapcsolatosan:
Éppen a 'szentszellembetöltekezésen' gondolkoztam, ezekről a furcsa jelenségekről, ami nekem gyanús volt - 1996-ban, amikor a vonaton utaztam, egy szembeülő öregember rám nézett.
Olyan angyali volt, hófehér hajjal, tiszta ruhában, jó illattal, egészséggel.
 Szerintem angyal volt.
(Tudomásom szerint háromszor volt - fizikális - találkozásom angyalokkal, ez volt a harmadik alkalom. Az előző kettőről itt olvashatsz: Érintések)


Nem tudhatta miről gondolkozom, nem beszélgettünk, de egyszer csak hirtelen azt mondta: "Volt már ilyen, és lesz még, el fog múlni, ne törődjön vele! NEM ISTENTŐL VAN!" - és legyintett.
Nem ismételte meg, és nem mondott többet.

Annyira meglepődtem, hogy hirtelen szólni se tudtam.
Amikor leszálltunk a vonatról követni kezdtem, Kőbánya-Kispesten, hogy megszólítsam és beszéljek vele, de ő eltűnt a tömegben. (Áh, tömeg! szerintem sose volt ott tömeg, de akkor persze igen)

Amikor ezután találkoztam a jegyesemmel, elmondtam neki ezt a történést, miután meghallgatott ezt mondta:
"Jó, akkor a 'Szent Szellemes' új hullám dologgal nem foglalkozunk többet, ez a dolog tehát nem Istentől van."

Később kaptam egy álmot.
A gyülekezetemet láttam, ahogy lassan zöld indák nőnek benne, egyre vastagabbak lesznek, az embereket körülfonják és fojtogatni kezdik őket, vastagságuk egyre nagyobb és nagyobb.
Végül  az egészet belepte ez.

Miután férjem ezt meghallotta, teljesen bizonyos volt benne, hogy a szentszellemesdi, betöltekezés stb. nem Istentől van.
Az üzenet az volt: Ettől a tanítástól menekülni kell.

Mi addig ahogyan mások is össze voltunk zavarodva tőle, és nem tudtuk mi az igaz.
De éreztük, hogy valami nem stimmel.
Ez az ismeretlen ember (szerintünk angyal) volt, akinek egyetlen egy mondatára az egésszel felhagytunk! És később az álom erősítette meg döntésünk.
Talán meredeknek és kevésnek tűnik ez egy ilyen komoly döntés meghozatalára, de tény marad, csak ezért és így hagytuk ott ezt a keresztény új áramlatot, és az ilyen típusú gyülekezeteket, még rögtön az elején.
Később igazolódott: jól döntöttünk, csak így tudtuk épségben megőrizni hitünket.

Nem volt könnyű az áramlattal szembemenni, de férjem nagyon határozott meggyőződést kapott ezzel az öregemberrel és az álommal.
Érdekes, hogy még így ketten sem volt könnyű nemet mondani arra, amire mások, gyülekezetek, tömegek mondtak igent. Miért? Nálam a válasz talán az, hogy maradni szerettem volna testvéreimmel. Mert szerettem őket.

Később sokat szenvedtem 'a szentszellemesújhullám'-tévanításoktól úgy, hogy messzebbről, de láthattam testvéreim hitbeli megrokkanását és, ahogy hullanak tőle vissza a világba, vagy más vallásokba, pszichikai bajokba. Nagyon megviselt ez a tehetetlenség. Ezért kezdtem el írni róla, még 2000-ben. De tudtam, soha senki nem fogja kiadni írásaimat, és íme itt az internet, teljesen ingyenesen.

Láttam a nyilvánvaló tévtanítás következményeit, barátaim Istenben nyugvó hitének megroppanását.
A szemünk előtt hullott szét, mállottak el az Istenben nyugvó hitek.
A valóságban 'láttam' az álmomban látott inda tekeredését, fojtását, ami évekig  tartott, míg a vége teljes hitetlenség, rombolás és pusztulás lett az egyéni, családi hívő életekben.

--- De, még mindig nincs remény nélkül semmi.

1995-ben, amikor az Úr kiküldött a szolgálatra azt mondta nekem - jól körülfoghatóan hallhatóan - a szívembe:
"Menj el keresd meg, ami elveszett, keresd meg az elveszett juhaimat."

Ebben az időben még egyetlen egy gyülekezet életét sem láttam, és nem is hallottam az újhullám közeledtéről.
Isten elhívása ezért számomra még inkább értelmezhetetlen volt, akkor, minden oldalról. Egy egészen más világ volt még, más, mint a mostani. Pl.: otthoni számítógép se volt még! Mobiltelefon se!

A juh nem bárány, hanem anya-juh. A juh már megtért érett keresztények, akik elmentek, elhagyták Istent, vezetők, akik elkóboroltak, elbóklásztak, elmenekültek, beakadtak, elakadtak bokorba, sárban stb.
Ezt csak most értettem meg, egy hete. 18 év múlva. Vagy én vagyok a lassú felfogású, vagy így kellett lennie, hogy most értsem meg.

Megértettem, hogy az én egész eddigi életem és munkálkodásom is mind, valójában ebben a munkában telt.
Megértettem, hogy a rajtam esett mindenféle dolog is prófécia. Egy egész példázat-sorozat. Az egész életem egy merő prófécia. Még hozzá: Az elveszett juhoknak.

Mindegyiknek külön-külön pici erősítő prófécia.
Amiből szemezgethetnek.
Hogy Isten visszaédesgethesse magához őket, azokat, akik beleestek a szakadékba.
Nem buta kicsi bárányok ezek! Hanem juhok. Megijesztett, megtévesztett, elüldözött juhok.

Talán az se véletlen, hogy ezekhez a juhokhoz Isten egy gyenge nőt (is) választott, aki minden tekintetben alkalmatlannak érezte magát erre, és 18 éven át dühödten menekült a feladata elől, az ellenkező irányba.
Én ilyen voltam: dühös. Mint Jónás próféta. Nem hittem el, hogy rajtam kívül senki se látja mi történik a gyülekezetekben? Mérges voltam a vezetőkre, tanítókra, szónokokra. Bizonyos, hogy az én dühöm is több volt mint, ami egészséges lett volna, ahogy bizonyos, voltak megtévesztett jó szándékú vezetők is, akik tévedtek, de azt gondolom még több volt, a tudatosan beépített ember, aki a romba döntés szándékával lettek kiküldve a keresztények közé.

---

A gonosz önmagát dicsőíti.
Azt mondván magáról, hogy Ő a Szent Lélek, vagy az Isten.
Nem átalkodik mondani is, hogy Ő az.

Mi viszont a Mennyben lakozó Atyát és a Fiút dicsőítjük!
És a Szent Lelket, akit adott nekünk, a mi lelkünk segítőjének.
Közel hozzánk, Szívünkbe és Torkunkba.
Isten lehelete. Olyan mely magában hordozza Isten Jelenlétét, Életét.
Mivel Isten, szent! Imádásra és dicsőítésre!
Nem magunkat dícsőítjük, hanem Őt. Őáltala.
Aki ezzel visszaél, megvezet ebben a kérdésben, az gonosz szolga, és önmagát kezdte imádtatni, hogy az ő szavait imádd, kövesd engedelmeskedj, mert valakinek mondta magát. De hamis próféta. Szavai üres szavak, nincs mögötte Isten ereje és hatalma, vagy bizonysága.

Vannak képmutatók, de vannak utánzók is, akik úgy csináltak, csinálnak és csinálni fognak, mintha ugyanaz a kenet lenne bennük, mint az Igazakban.

Nagyon nagy pusztítás, amit a gonosz szolgák végeztek az elmúlt 15-20 évben.
Hogy tömegek, /közöttük a volt keresztény hívők/ akik őszintén keresték a keresztények Istenét odáig eljutottak:
- hogy nincs Szent Lélek!
- Hogy Ő nem személy.
- Nem szent! Csak egy szellemiség.
- A Biblia nem igaz.

Azért történhetett ez, mert ezek az emberek a gonosz tanítókat nézték, hallgatták szent szavaiknak hitt beszédüket, és látták kezüket, ahogy loptak stb. De nem figyeltek oda a belső útmutatójukra.
Ezért lettek a hallgatók közül sokan skrizofének. Meghasonlottak.
Nem bírták összeegyeztetni azt, amit hallanak, tanítanak nekik és látnak. Azzal, amit belül éreznek. Erőszakot tettek a lelkükön, mert nem hitték, hogy igaz lehet, hogy az a 'Nagy' szolgáló valójában gonosz szolga lehet?

Elfelejtettek szelídek lenni, a Szent Lélekhez, és inkább Reá hallgatni.

Ettől, amit a hamis tanítók tanítottak, abban sok igazság volt és lehet!
Jézus is azt mondta a farizeusok tanításáról: megtegyétek, amit mondanak, de ne kövessétek cselekedeteiket!

Sokan csak a hamis tanítókat nézték a pódiumon folyamatosan és abból vonták le, a következtetéseiket.
Isten mutatja az utat, hogy ne is nézzünk a gonoszokra, hogy mit csinálnak. Ők csináljanak, amit akarnak. Nekünk engedelmeskednünk is kell Isten akaratának.

Férjemmel hátat fordítottunk tehát ezeknek és azokra néztünk, akik már életük vége felé közeledve, magatartásukból lekövetkeztethettük, hogy Igaz szolgák. Ők mind szegények, hitük miatt meghurcoltak, börtönbe vetettek voltak, vagy kicsi elrejtett közösségeket hoztak létre.

Valamint azokra belső érzésekre, vagy külső jelekre figyeltünk, amit Isten küldött igazításunkra, és nem a pódiumon ugrálókra, akik haszon- és dicsőséglesők voltak.

Lehet pódiumon állni! Hirdethetjük onnan is az Igét százezreknek, vagy millióknak, bár tehetnénk meg! De személyes életünkben mindig maradjunk meg a megvetettek Jézus Krisztus keskeny útján, mert különben mindent elveszíthetünk a mennyei életünkben. Nem éri meg elveszíteni a rövid ideig tartó emberektől származó földi dicsőségért, az örök életet és az örök jutalmakat.

Legyen kívánatos nekünk Jézus élete!

Aki hallgat az ÚR szavára, 
és engedelmeskedik Neki:
Az az Igaz szolga.


Hogyan nevezzük? 2. rész


No és lám kis csalással, 14 perccel később, holnap, 00,02 akarom mondani: 12:02


Az első rész itt, Mi Jézus neve?

Én is azt gondolom, hogy miképpen és hogyan nevezünk mennyei dolgokat, amit nagyon ki se lehet fejezni földi szavakkal, nem Isten káromlás.
Ha hamis tanítást tesznek köRé, Mögé, akkor már igen.

Fordítás témában a Szent Lélek, és Szent Szellem kifejezésen a magyar fordítók, amióta a világ világ azóta fejtörés nekik, hogyan fordítsák le, helyesen.

Pontosan azért, mert leginkább Szél-t jelent.
A magyar szellem tőben is eredetileg szélt, vagyis szellőt jelent. Ellenben maga a szó a modern használatban eltorzult, és ezért a fehér-lepedős szellemként vonult be köztudatunkba. Ezért is bajos lett volna így fordítani a Bibliába.

Maga az eredeti kifejezés, amire utal inkább jelöli azt, hogy fizikai világban (is) létező, de nem anyagi természetű.

Ha egyébként - bárki kíváncsi lenne az én személyes véleményemre - ami hiszem bizonyos fokig Isteni megtapasztalás, nem is inkább szél, hanem emberi levegőáramlat, sóhaj, lélegzetvétel, ki- be- áramlás, sőt a legpontosabb talán a Lélegzet szó megjelölés lenne a Lélekre. Ami egyszerre használatos lehet, az emberre, mint Lélegre,
és használatos a mennyből kapott Szent Lélegre.
(Direkt írtam, hogy jól látható legyen, a k helyett a g.)

Ha a Lélek a mi mennyei vérünk, mennyei létünk fenntartója; a földi lélegzet a földi anyagcsere fenntartója, ezzel a hasonlattal könnyebb megértenünk, hogy Szent Lélekkel együtt lélegzik a saját Lelkünk az örök életben a mennyei Szent Lélekkel. Szent Lélek nélkül nem lehetséges mennyei lélegzetvétel. Mennyei élet sem.

A Szent Lélek szükséges a mi mennyei életünkhöz, benne van mennyei vérünkben. Isten gyermekeinek.
(Tegnap úgy mondtam neked 80% az ÚR Lelke bennünk, 20% saját... áááá, az a 20% is Tőle van, tehát 100% az ÚRé, és 2%-ban (azaz kettő százalékban) még mindig nem vagyok teljes, - e földi létben - mert nem tudok őszintén hálát adni a rossz dolgokért is, az ÚRnak. Na, ha ide eljutok és megtudom tenni, tökéletes leszek, mert szeretni fogom az ellenségeimet. Már földi létemben teljes lettem a bizalomban.)

---


Az egész világon egységesítve vannak a gonosz szokások, gonosz gondolatok, gonosz szellemiségek, jelek, jelképek, szimbólumok, vonalak, színek, számok, szavak és nem a szavakon, vagy nyelvjárásokon bukik  vagy áll valami, hanem a mögötte lévő tartalmon.

Hogyan lehetne másképp lehetséges, hogy idejön Magyarországra angolul prédikál és magyarul értjük meg a tévtanítását, és tesszük magunkévá noha más nyelven és más szavakkal mondta?
Azt mondja: Spirit
Nem a szó maga az ördögtől való, hanem, amit mögé tesznek.

Látható, sem a Szellem, sem a Spirit szó önmagában nem hordoz, sem jót, sem gonoszat. Mint ahogy egy háromszög sem.

A tanítást kell vizsgálnunk, hogy ki tudjuk hajítani a rosszat és felismerjük az Igazat, ha ugyan vesszük a fáradtságot, hogy megértsük, mit is akart mondani, - mit gondolt - a másik ember, vagy a Biblia, azokkal a szavakkal, jelekkel, történetekkel stb.


Azok, akik keresik a mennyei örök Igazságot, azoknak a Szent Lélek is segítségükre van. Személyes életükben és gondolataikban. Az ÚR nem hagy minket árván, kétségeinkkel és kételyeinkkel. Segítségünkre siet, csak halljuk is meg!


Első részt lásd itt: Mi Jézus neve?
Még ma készítek egy + anyagot ehhez. (Szólhat-e hozzánk az ÚR - Egy gondolat )


2013. október 12., szombat

Hogyan nevezzük? 1. részNem értem miért vagyok lemaradva évekre magamtól. Ezt arra értem, hogy nem tudok lépést tartani gondolataimmal. Ez a bejegyzésem is egy éve íródott gondolatok darabkái.
Volt oka, hogy megírtam, de végül nem küldtem el oda, ahová szántam, így landolt a blogomon.


Két kérdés volt.

Az első: Mi Jézus neve?

Szavak, megnevezések...

Ha már annyit vitáztunk mi emberek, Jézussal kapcsolatban, akkor belekevertük a nevét is.

Már Isten neveivel kapcsolatban is igen nagy a választás, kizárólagosságokból fakadó tévtanítások sokasága, így az arra épült egyházak sokasága is.

Szinte mindegyik nevére külön-külön egyház és hit alakult ki.
Mostanában Jézus nevével is hasonló dolgok történnek.
Nem azért indítottam a Jézus neve címkét, hogy erre választ adjak, hanem mert eredetileg is szándékom volt körbejárni ezt a témát, mint Isten nevével kapcsolatban is megtettem. Gyönyörködni Benne.

Rávilágítani arra a torz képre, ami egy szó, egy név, vagy egy bibliai megnevezés körül kialakulhat, dogmát, egyházat hozva köré számomra szétválasztó hasztalan vitatkozás.

Tehát ennél én sokkal finomabb akarok lenni. Magyarázni is. Inkább, csak gondolatokat ébreszteni és nem megbotránkoztatni, de mindenképpen Jézus felé irányítani.

Vannak, akik azt mondják a magyar fordításban Jézus neve egy hamis félrefordított név. Szándékos megtévesztés.

Vannak, akik tudják mi Jézus igazi neve: Joshua.

És lám! Még ezenkívül sok száz, sok ezer? Sok-sok héber-formájában, és sok-sok más idegen nyelven.

Jézus volt már, iráni, görög, néger, kínai, magyar és persze volt zsidó is.

Én nem vetem meg, egyetlen egy nyelv Jézus fordítását sem. Nekem is tud kedves lenni egy-két nyelv, vagy akár sőt a héber eredeti neve is!
De harag és gőg nélkül kellene tudomásul venni minden nyelv másképp mondja ki Isten, és Jézus nevét.
Ám a tartalom! Az ugyanaz!

Ugyanis, ami számít a szív, Jézusnak, a mi mennyei Urunknak kedves, a szív kedvességéből kiejtett név, ha Reá gondol az ember, akár mondhatod, Kedvesemnek, Gyönyörűségemnek is.

Jézusnak az Atyától új neve lesz/lett, amit senki se ismer még most. A mennyei valóságban egy nyelven egy név lesz az Ő neve, addig kicsit erőltetnek látom, hogy itt a Földön azon vitázzunk a csehek, a grúzok, vagy a zsidók mondják ki szebben és igazabbul Jézus nevét.

Hogy ilyen furcsán fejezzem ki magamat ebben a kérdésben:

Egyébiránt mi a helyzet azzal, hogy Jézus nevére minden térd meghajol? Fil 2,10

Vagy:

"nem is adatott az embereknek az ég alatt más név
amely által üdvözülhetnénk."
Apcsel 4,12

Ezek talán megtévesztő hazug, értelmezhetetlen igék lennének?
Semmiképpen.

Nem, nem. Ezek igaz Igék. De hol értenénk meg csökönyös korlátozott emberi agyunkkal, minden név az Ő nevébe van foglalva? Felette való. Mivel mennyei. Ahogy a gondolat is. Ahogy a Szél is, bár van fizikai megvalósulása, de mennyei. Egy másik metafizikai állapot, és neve is pontosan ebben a mennyei állapotában van. Tehát, ha Jézusra gondolok. Minden név felett való!

---

Szavak. Hogyan kellene Jézus nevét Igeileg mondani?

Ezért írtam az előző bejegyzésem: Miért rögtön nem is Joshua, hanem nevezzük Is(z)ainak. (Lásd itt: ISAI) Vagy hogy egyesek belém ne kössenek, mert nem vagyok teljesen Biblikus: legyen a neve: 'Isai gyökeréből vessző'?
De mégis megkérdezem, ha valami valamiből kinőtt, az nem ugyanaz?
A szőlőből szőlővessző nő, akkor az szőlő, nem?

Aki Jézus Krisztusban hisz, ismeri ezt a következő Igét, és tudja, hogy Jézus ez a vessző.


"Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 
Az ÚR lelke nyugszik rajta, 
a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, 
az ÚR ismeretének és félelmének lelke. 
Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. 
Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, 
hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, 
és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. 
Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. 
Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség." 
Ézs 11,1-5


"Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből."
Ézs 53,2

/És akkor már is meg is alapíthatom ISAI vagy JESSE Egyházát. Jaj nem akarom, vicc volt./ (Nem tudok németül, de csak itt találtam erről egy rövidke anyagot: http://de.wikipedia.org/wiki/Isai.)

De, talán, ha ennyire nagyon fontos lett volna Jézusnak, hogy imáinkban helyesen szólítsuk meg Őt, miért nem ment oda tanítványaihoz így?
"Jónapot kívánok Jézus vagyok. Ha engem a pontos nevemen szólítotok segítek nektek."

Jézus magára úgy utalt, mint Isten Fiára. Istenre, mint az Atyára.
Következetesen Atya és Fiú megnevezést használt.
Nem véletlen, hogy Jézus, azt mondta, aki hisz énbennem...
Nem azt mondta, aki hisz Jézusban, Isaiban, Joshuában, stb.
Hanem így: Aki  hisz abban, hogy én az Atyától jöttem....

Szerintem nem véletlen, hogy következetesen nem a neveken lovagolt, már Ő sem. Sőt, az emberek sem, akik segítséget kértek Tőle, így szólították: Mester! Dávid Fia! Uram!

Vagyis Jézus nem igazította ki ezeket az embereket:
"Azoké a Mennyek országa, akik tudnak ógörögül, héberül, az írásokat eredetiben olvassák, az írástudók öröklik a Mennyek országát. Gyerekek, öregek, betegek, idegenek, írástudatlanok nem juthatnak be a Mennybe. Főleg ezek közül azok nem, akik nem tudják helyesen a nevemet."

Jó dolognak tartom a Bibliai írások kutatását. (Én is azt teszem.)
Akár az eredeti nyelven, ha valaki megteheti. (Sajnos én nem tehetem.)
Jézus is megdicsérte az írástudókat, az ebben való munkájukért, de megjegyezte, hogy azok az írások Őróla tesznek tanulságot.

Azt gondolom hogy a nyelvészkedésben lehet átesni a ló túlsó oldalára.

Nekünk egyszerűeknek azt kell tudni, Isten Lelke, 2000 évig számtalan szolgájában, akik anyanyelvükön olvasták az Igét, vagy hallgatták, ugyanúgy elvégezte a munkáját.
Isten Lelke, aki tanít minket szavak által. Nem a szavak önmagukban.

Mert Isten a szíveket vizsgálja.
Nem ítél el olyan dologban, ami egyszerű félfordítás, elírás, félremondás stb.
(Egyébiránt úgy tudom ezeknek az elírásoknak a száma a Bibliában nem éri el az ötöt se, azok se érintenek lényeges teológiát, de erről majd mellékelek egy professzor munkáját. /Tévedtem, rosszul emlékeztem, utánanéztem: a hibák száma: 15-20, a professzor írása: itt/ )

Isten nevét se tudjuk hogyan kell pontosan leírni, kimondani...ki tudná megmondani, hogyan kell?
Eleve, ha tudta is Mózes, Isteni parancsból változtatnia kellett. Sőt, még azt a változtatott formát is hiába nem vehette az ember a szájára.

Akkor most mi mind Istenkáromlók vagyunk? Mert nem tudjuk Isten eredeti nevét?
Istennek több mint 300 neve ismert a Bibliából. Melyiket használjam? Hogy igaz legyek?
Görögül, héberül, vagy esetleg mondhatom magyarul is?
Örökkévaló! Vagy csak JHVH és ha igen, akkor ezt hogy mondjam?
Talán te is tudod, hogy micsoda vita van ebből az egész világon! És ennek ürügyén, mekkora a Biblia hiteltelenítése. Azt mondják az emberek, "oh a keresztények se tudják? Akkor no-comment Biblia, kukába vele!"

De, de, de tudom. Jelentkezem. Tudom, hogy kell mondani Jézus nevét. ==>

Úgy, ahogy ÉN mondom: a szívemben! Ő azt hallja.

Ahogy Dániel próféta mondja az utolsó időkben az ismeret szaporodni fog, az okosak fényleni fognak.

Ragyogjatok testvéreim! És ne filozofáljatok úgy, mint ahogy én itt fenn tettem!

A második kérdés: Mi újság a Szent Lélekkel? Holnap következik. Jaj, 14 perc választ el tőle. 

Isten áldjon testvérem, megyek aludni. 

---

Szent Lélekről:
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/10/hogyan-nevezzuk-2-resz.html
http://testveremnek.blogspot.hu/2014/03/hogyan-nevezzuk-3-resz.html