"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. szeptember 29., vasárnap

Az ötödik mérföldkő - 6-6-9 / 5


Mondd csak, ha az Isten szól hozzám, miért érzem kényszerét annak, hogy egy
1000 oldalas regényt írjak, két szavából?

Költői, úgyse tudunk mit tenni, írnom kell.

Lehet szégyelleni való dolog lenne... magánélet, személyes gondolatok, vallás, hitélet...

Talán szégyelleni kellene, hogy ember?5. Mózes 6. fejezet


5 Mózes 6,6 =
"Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked." 


5 Mózes 6,9 =
"Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!" 

---


Bizony ember!

Nagyon ember. Isten ezért parancsol, mert az ember nagyon ember, hamar felejt.
 'El ne felejtsd azokat az Igéket, amiket én ma parancsolok neked.'

Az emberrel vannak némi gondok.
Rossz a szeme. (Amit lát, alig hiszi.)
Rossz a füle. (Amit hall, alig hiszi.)
És rossz az emlékezete.
Sőt még saját magát is képes becsapni, érzékelésével, gondolataival.

Gyorsan felejti, amit más mond, de nem szabadul meg saját gondolataitól. Van bűntudata, és lelkiismeret-furdalása is, és sokszor kétségeskedik is.

Ha rossz a memóriád? = Írd, hogy lásd!
Szólt a Mózeshez az Isten, írd a kőtáblákra.
Szól itt is az Isten, írd azokat ajtófélfáidra, kapuidra, kezedre, homlokodra. (5Móz 6,8)

Lássuk be, mi keresztények is rászorulunk, hogy írjunk. Hogy látván látva: Lássunk, emlékeztessük saját magunk.
Olyan gyorsan felejtünk. Mert emberek vagyunk.

A zsidó nép, Egyiptomban látta a jeleket, amiket Isten tett. De mégse hitt a pusztában. Zúgolodni kezdtek.

Hallotta Istent, sőt hallotta a parancsokat: Halld Izrael... (5Móz 6,4)
Mózes 5. könyvének 6. fejezetében a nagy parancsolat: "Szeresd az URat!"
Hogyan szeressem? "Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből!" /5/
"Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az ÚR!" /18/

"Hallgasd meg Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket" /3/

Mégsem hittek a füleiknek. Mert emberek, gyorsan felejtettek.

Pedig "igazak leszünk Istenünk, az ÚR előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk." /25/

Nos. Írunk.
A Mennyben is írnak, könyveket, élettörténeteket. Amik által megítéltetnek, vagy jutalmat kapnak az emberek. /"Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint." Jel 20,12/
Isten nem felejt, mégis ír. Leirattatja a dolgokat. Nem neki van szüksége az írásra, hanem az embereknek.

Hallani és látni.
Isten teremtette a fület és a szemet.
Mégis szükséges, hogy mennyei fülészetre menjünk. De ha jól is hallunk, mégse hiszünk a szemünknek?
Vagy, ha látjuk a jeleket, az írást is; ismételten halljuk az Igét is: mégsem engedelmeskedünk?!

Mózes különleges ember volt:

"Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az ÚR. Mert őt küldte el az ÚR mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész országával; és minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmes dolog véghezvitelére, amelyeket megtett Mózes egész Izráel szeme láttára." 5 Móz 34,10-12

Szemtől szembe érintkezett vele az ÚR. Volt Istentől kapott füle, volt szeme, és volt értelme is Mózesnek.

Ám volt egy másik ember is, aki engedelmeskedett az Istennek. Bár ő meglepő.
/Története: 4 Móz 22-24/

Bálám egy egyszerű mezei varázsló. Semmi köze Isten népéhez, mégis az Istennel - egyszer - találkozva, egy varázsló - nem Istentől elhívott népe közül - tudta - örökre és végérvényesen - ezt mondani:Megmondtam már neked,

nem teszek magamtól sem jót, sem rosszat.

Csak azt mondom, amit az ÚR meghagy.


---


"De Bálám ezt felelte Báláknak: 
Megmondtam már neked, 
hogy csak azt fogom tenni, amit az ÚR meghagy!
4 Móz 23,26


"Bálám ezt felelte Báláknak: 
Megmondtam már követeidnek is, akiket hozzám küldtél, 
hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, 
akkor sem szeghetem meg az ÚR parancsát, 
és 
nem teszek magamtól sem jót, sem rosszat. 
Csak azt mondom, amit az ÚR meghagy." 
4Móz24,12-13

---


És ezek után Bálám megáldja Izraelt. /Mert Istentől áldás mondásra kapott parancsot. Ahányszor, annyiszor: Háromszor./

Engedelmeskedj is, Isten parancsainak.
Oh ki oly konok és makacs, mint Isten szolgája, Jákób?


"Van-e olyan vak, mint az én szolgám, 
és olyan süket, mint követem, akit küldök? 
Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, 
olyan vak, mint az ÚR szolgája? 
Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, 
nyitva volt a füled, mégsem hallottál." 
Ézs 42,19


"Hallván halljatok, de ne értsetek,
Látván lássatok, de ne ismerjetek!"
Ézs 6,9"Izráel háza nem akar majd rád hallgatni, mert énrám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izráel egész háza kemény fejű és konok szívű!" Ez 3,7

Tudta ezt Bálám is, ezért tudott '' tanácsot adni, Báláknak, hogy az áldás ellenére hogyan tudja legyőzni Izraelt. Paráznaság és bálványimádás, --> ld. 4 Móz 25; és a nikolaiták tanításával, Jel 2,14-15; 2Pt2,15-16/

---

És Jézus mondja, Őáltala:


"Vakok látnak, és bénák járnak, 
leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak
halottak támadnak fel, 
és szegényeknek hirdettetik az evangélium." 
Mt 11,5Nincsenek megjegyzések: