"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. március 29., péntek

A kereszt - mindkét oldala"Ahogy azonban Ábrahám esetében a halál volt az, amely elszakította az Ábrahámot Háránhoz kötő kapcsolatot, nálunk is a halál töri szét azt a láncszemet, amellyel a természet bennünket a jelenvaló világhoz köt.

Valóra kell váltanunk azt az igazságot, hogy Krisztusban, aki a mi Fejünk és Képviselőnk, meghaltunk; hogy a mi helyünk a világban a múlt dolgai közé tartozik; hogy Krisztus keresztje számunkra az, ami a Vörös-tenger volt Izráel számára: határzár, amely örökre elválaszt bennünket a halál és az ítélet földjétől. Csak ily módon leszünk képesek úgy járni, amint mennyei hivatásunkhoz illik, ama magas, szent, mennyei hivatásunkhoz, amelyre Isten bennünket Jézus Krisztusban elhívott.

Itt álljunk meg egy pillanatra, hogy Krisztus keresztjének mindkét jelentős oldala szemünkbe tűnhessen, hogy meglássuk: a kereszt Isten-imádatunk és tanítványságunk, békességünk és bizonyságtevésünk, Istenhez és a világhoz való viszonyunk alapja. Ha mint megtért bűnös az Úr Jézus Krisztus keresztjére nézek, felismerem benne békességem örökkétartó alapját. Ott látom bűneim gyökeres kiirtását, hordozását. Látom, hogy Isten igazán érettem van, még pedig meggyőzött lelkiismeretem szerint abban az állapotban, amilyenben éppen vagyok. A kereszt kinyilatkoztatja Istent, mint a bűnösök barátját. Kinyilatkoztatja csodás jellemét, mint a legistentelenebb bűnös igazságos megigazítóját. Sem a teremtés, sem a gondviselés nem lett volna erre soha képes. Kétségtelen, hogy mindkettőben megláthatom Isten hatalmát, felséges voltát és bölcsességét. De mi lenne belőlem, ha mindezek a dolgok ellenem fordulnának? Pedig nem tehetnek mást, mert bűnös vagyok, és sem erő, sem felségesség, sem bölcsesség nem törölheti el bűnömet, nem tehet igazzá Isten előtt.

A kereszt feltűnésével azonban minden megváltozott. Isten a kereszten olyan elbánásban részesítette a bűnt, hogy ezáltal Önmagát végtelenül megdicsőítette. Itt látom minden isteni tulajdonság fenséges kibontakozását és tökéletes összhangját. Látok szeretetet, éspedig olyan szeretetet, amely rabul ejti és örökre magáévá teszi szívemet, és amilyen mértékben lesz ez a szeretet valósággá életemben, olyan mértékben von el minden más dologtól. Látok bölcsességet, mégpedig olyan bölcsességet, amely kifog az ördögökön, és ámulatba ejti az angyalokat. Látok erőt, éspedig olyan erőt, amely minden ellenszegülést legyűr. Látok szentséget, éspedig olyan szentséget, amely a bűnt eltette láb alól, egyszersmind benne van Isten utálatának legnagyobb fokú kifejezése a bűn iránt. Végül látok kegyelmet, éspedig olyan kegyelmet, amely a bűnöst Isten közvetlen jelenlétébe, többet mondok - Isten ölébe helyezi! Hol láthatnám meg ezeket a dolgokat, ha nem a kereszten? Sehol. Nézhetünk, ahová akarunk, sehol sem látjuk e két igazság:
- "dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek - és e földön békesség" -
olyan áldott egyesülését, mint a kereszten.

Ezért olyan drága a kereszt, mint a bűnös békességének alapja, alapja Isten-imádatunknak, és örök közösségünknek azzal az Istennel, aki a kereszten oly áldott és dicsőséges módon nyilatkoztatta ki magát! Milyen értékes Isten számára, akinek igazságos talajt nyújtott, amelyen páratlan tökéletessége napfényre hozatalához láthat, s a bűnössel kegyelmét teljesen megismertetheti. Valóban, a kereszt Isten számára olyan nagy érték, hogy minden, amit Isten kezdettől fogva mondott és cselekedett, csak azt bizonyítja, hogy a kereszt mindig a legelső helyet foglalta el atyai szívében. És nem is csoda! Drága és hőn szeretett Fiának azon kellett függnie az ég és föld között, átélője lett minden szenvedésnek és gyalázatnak, amit csak emberek és ördögök rázúdíthattak, mivel Krisztusnak öröme telt abban, hogy Atyja akaratát teljesítse, és kegyelme gyermekeit megváltsa. A kereszt mint Isten szeretetének legtökéletesebb kifejezője, mindenkit magához vonzó középpontot alkot örökre!

Ezenkívül a kereszt mint tanítványságunk és bizonyságtételünk alapja is a legteljesebb figyelmünkre tarthat számot. Ugyanaz a kereszt, amely összeköt engem Istennel, elválasztott a világtól. Egy halott ember nyilvánvalóan leszámolt a világgal. Mivel a hívő Krisztusban meghalt, és Krisztussal együtt feltámadt, nem a világgal, hanem az élő Istennel van kapcsolatban új élet, új természet erejében. Így a hívő ember, mivel Krisztussal elválaszthatatlanul össze van kötve, részes Krisztus elfogadásában Istennél, és Krisztus megvetettségében a világ részéről. Ez a kettő együtt jár. Az első a hívőt istenimádóvá és polgárrá teszi a mennyben, az utóbbi pedig tanúbizonysággá és idegenné e földön. Az a kárpit mögé viszi, ez meg a táboron kívülre helyezi. Az egyik épp olyan tökéletes, mint a másik. Ha a kereszt odaállt közém és bűneim közé, akkor közém és a világ közé is odaállt. Az első esetben a kereszt megadja békességem helyét Istennel, az utóbbi esetben az ellenségeskedés helyére állít a világgal szemben, ugyanakkor türelmes és alázatos bizonyságtevővé formál, aki arról az értékes, végtelen, örök kegyelemről szól, amely a keresztben tárul a szemünk elé.

Nos, a hívőnek világosan meg kell ismernie, és helyesen meg kell különböztetnie Krisztus keresztjének mindkét oldalát. Nem élvezheti az egyik oldal áldásait, ha a másik oldalon a bemenéstől vonakodik. Ha füle nyitva van, hogy meghallja Krisztus hangját a kárpit mögül, legyen nyitva akkor is, amikor ugyanaz a hang a táboron kívülre hívja. Ha magáévá tette a kereszten elvégzett kiengesztelést, nem szabad visszariadnia a megvetettségtől sem, amely elválaszthatatlanul hozzátartozik. Boldogító előjogunk, hogy nemcsak bűneinkkel, hanem a világgal is leszámolhattunk. Mindez a kereszt tanában van összefoglalva. Ezért mondja az apostol:

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, 
csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, 
aki által nekem megfeszíttetett a világ, 
és én is a világnak" 
(Gal 6,14)

Pál úgy tekintett a világra, mint amelyet a keresztre kell szögezni, és a világ, miközben Krisztust megfeszítette, mindazokat keresztre feszítette, akik Krisztus tulajdonai voltak. Ennélfogva kettős keresztre feszítésről van szó, ami a hívőt és a világot illeti, és amennyiben ez végbemegy, teljesen lehetetlen, hogy a kettő valaha is egybeolvadjon. Fontoljuk meg mély komolysággal, imádságos lélekkel ezeket a dolgokat, és segítsen bennünket az isteni Szent Szellem arra, hogy gyakorlati életünkben megvalósíthassuk a kereszt mindkét oldalának jelentőségét."


Mackintosh, Elmélkedések Mózes 1. könyvéről

2013. március 25., hétfő

Milyen nagy a mi Istenünk
Tízes számrólTöbbnyire azért veszek észre dolgokat a Bibliában, mert álmokat kapok, és mivel foglalkoztatnak az álmaim, hogy megértsem jelentésüket, keresgélni kezdek a Bibliában.

Tavaly évelején azt álmodtam, hogy elmentem a kisboltba.
A bolthoz egy sátor volt hozzácsatolva, ahol ruhákat árultak.
Vettem egy kabátot a fiamnak.
Kifizettem.
Akkor az eladó, azt mondta: még visszajár neki 70x120.
Zavart lettem, ott van a kezében a számológép, miért nem számolja ki mennyi az?!
Vicc ez?
És mi az,  hogy visszajár, hátha visszajárna akkor nekem, ha neki, akkor neki még járna!?
Miért beszél ilyen zavarosan?
Épp nyúltam a pénztárcámba..

Ekkor egy nagy száraz, forró forgószél támadt.
És felkapta a sátrat, másfél méterrel a föld felett lebegtünk, körülöttünk,
minden kőépület a földdel egyenlővé lett.
Arra gondoltam, a fiam jó helyen van. ...
És felébredtem...

----ooo---


Az álom további érdekessége, hogy miközben telefonon meséltem az egyik barátnőmnek,
ezt mondtam: "a 70x120-at még csak-csak értem, de mit jelent a fiam kabátja?"
És ekkor, ebben a pillanatban kaptam egy sms-t.
Egy másik barátnőmtől, aki semmit se tudott az álmomról írta, ezt:
"Megvan a kabát"
Tudniillik, őtőlük rendszeresen kapunk ruhákat a fiamnak....
Másnap elmondtam neki az álmom, és hogy pont akkor érkezett az sms-e, amikor én
ezt a kérdést tettem fel: Mit jelenthet a kabát?


---ooo---

A 70-ről, 120-ról majd leközelebb...
Most arról, hogy mit jelent a 7 és a 12 szorzója a 10.

---ooo---

Nem bonyolódok sem matematikába, sem miszticizmusba.
A matematikához nem értek. Az utóbbit meg hagyjuk.
Nyilván, ha az ÚR akarja, hogy megértsek valamit, csak a meglévő felfogó képességeimhez küldi az álmaimat. Márpedig elég hiányos a tudásom. És ha valahol kutakodok, az csak a Biblia.
Így alakul ki: álom + késztetés+ csökevényes tudás ---> kutakodás a Bibliában =
végeredmény---> új meglátásaim a Bibliából.

Nem is álmot kapok sokat, hanem a magyarázat terjedelme lesz egyre több, ahogy egyre mélyebben ásom magam a Bibliába. Tulajdonképpen alig van néhány álmom, a keresgélés viszont igen szórakoztató. :)
Na és ha rájöttem egy-egy igazságra már meg is oszthatom és taníthatom.

Cudar egy dolog, ha az ÚR bezsákolt. Mindenkit azzal fog meg, amivel tud. Engem az álmokkal.

---ooo---

A 10-es szám rengetegszer előfordul a Bibliában.
Annak 100, 1000, 10 000-es szorzatában is. (Az 1000, 10 000 ószövetségi háborúkban, Jelenések könyvében gyakori.)

/Pl.: "Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulónt és Naftálit, és tízezer ember vonult a nyomában; vele ment Debóra is." (Bír 4,10); "És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt" (Jel 5,11);
"Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki: Húgunk, legyen utódaid száma ezerszer tízezer! Vegye birtokba utódod ellenségei városát!" (1Móz 24,60);
"Ákisnak ezt mondták udvari emberei: Hiszen ez Dávid, az ország királya! Róla énekelték a körtáncban: Megölt Saul ezer embert Dávid meg tízezer embert." (1Sám 21,12)/


Szerintem a 10-es szám a tökéletes szám, beteljesült és teljes, térben és időben.
Minden értelmében, amire az adott szövegösszefüggésben utal.

A szorzataiban azt hiszem a hatványozodásában azt a jelentést kell látnunk, hogy az ÚR mennyire felette teljesít, mind a megváltásban mind az adományokban az elvárható alap teljességen túl...

Most a szorzatokkal nem foglalkoztam. A 10-esnek néztem utána.

Hogy pedig megerősítsem a felette való teljesítés számkombinációm magyarázatát, csak egy Igét írok ide.
A 10x10 azt hiszem a tökéletes, tökéletes, tökéletes beteljesedés."És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, 
apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, 
a százszorosát (10x10) kapja, és megörökli az örök életet."
Mt 19,29---ooo---


Milyen felosztásban?


"De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött."
2Móz 18,21

5000 ember megvendégelésénél, kenyérszaporításnál is, valószínű ebben a felállásban
10 férfi --> ötcsoportban=50 ---> 100 szor (10x10es csoportok) 10 tanítvány osztotta a kenyeret, 10-szer mentek. Jézus jobb és bal  kezénél egy-egy tanítvány

"És vele együtt tíz vezető embert; nagycsaládonként egy-egy vezető embert Izráel valamennyi törzséből. Mindegyikük a maga nagycsaládjának a feje volt Izráel nemzetségei között."
Józs 22,14


Tíz a Szent sátornál

"A hajlékot tíz sátorlapból készíttesd: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kerúbokkal készíttesd azokat!"
2Móz 26,1

"A nyugati oldalon ötven könyök széles szőnyegfala legyen az udvarnak; tíz oszlopa és tíz talpa legyen."
2Móz 27,12

"A munka végzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot tíz sátorlapból: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat."
2Móz 36,8


Tíz ige, Tíz parancsolat:

A tökéletes parancsolat.
"Mózes negyven nap és negyven éjjel volt ott az ÚRnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét."
2Móz 34,28

"Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van."
Lk 19,24


Tíz nap a próbatétel ideje:

A tökéletes megpróbáltatás.
"Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."
Jel 2,10

"Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig."
Dán 1,14

Tökéletesen mindet megmenti.
"Ábrahám ezt mondta: Ne induljon föl az én Uram, hogy még egyszer szólok: de hátha csak tíz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a tízért." (Tíznél megállt.)
1Móz 18,32
Egyet talált! Lótot. Tökéletesen megmentette.


Mindig tökéletes a gyógyulás

"Jézus ekkor így szólt: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?"
Lk 17,17


Mennyink van?

Istentől mindig tökéletes mennyiségben kapunk, épp annyit amennyi kell:
"Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja?" Lk 15,8


Hány szolgája van az Úrnak?

Tökéletes létszámban az Isten szolgái. Tökéletes mennyiségben adja ki nekik, a kereskedni valót.
"Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök."
Lk 19,13

"Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására."
Mt 25,1

És ha bár tökéletes számban - mindenkit elhívott - csak a fele kereskedik méltón a Mennyhez.


Mennyi lesz a jó szolga jutalma?

Tökéletes lesz a jutalom! Teljes.
"Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött."
Lk 19,17


Hányszor?

"De apátok csalt meg engem, és tízszer is megváltoztatta a béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem." 1Móz 31,7
Tökéletesen végére ért, annak a dolognak.

"Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig." Dán 1,20
Tízszer okosabbak, vagyis tökéletesek voltak gondolkodásban, bölcsességben!


Hányan mennek a háborúba?

"Gedeon tíz embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az ÚR."
Bír 6,27
Tíz ember, tökéletesen elég! A hadvezérek mellett tíz embert látunk. A tökéletes számban vannak jelen, annyian, amennyi kell. Nem kevesebb és nem több.


"Azután körülfogta Absolont Jóáb tíz fegyverhordozó legénye, levágták és megölték."
2Sám 18,15Hány?

A tökéletes ajándék.
"Harminc szoptatós tevét fiastul, negyven tehenet és tíz bikát, húsz szamárkancát és tíz szamárcsődört."
1Móz 32,16

"Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!"
Zsolt 33,2
A tökéletes dicsőítés.


Hányan?

Hányan mentek Egyiptomba? Tökéletesen az összes! Minden izraelita Egyiptomban volt. Minden zsidó később kijött.
"Elment tehát József tíz bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban."
1Móz 42,3

Tökéletes vezetésben hozták meg az ítéletet.
"Azután maga mellé vett Boáz tíz embert a város vénei közül, és ezt mondta: Üljetek ide! És azok leültek."
Ruth 4,2


Hányat?

"Apjának pedig ezt küldte: tíz szamarat, megrakva Egyiptom legjobb termékeivel, és tíz szamárkancát, megrakva gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel, útravalóul az apjának."
1Móz 45,23

"Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak: Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát meg ezt a tíz kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet." 1Sám 17,17-18

"Elküldött Dávid tíz legényt. Ezt mondta Dávid a legényeknek: Menjetek el Karmelba, és ha megérkeztek Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel." 1Sám 25,5

"Azután készített tíz réz mosdómedencét, negyven bat víz fért mindegyik medencébe, és mindegyik medence átmérője négy könyök volt. Mind a tíz állványon volt egy ilyen mosdómedence."
1Kir 7,38

"Készíttetett tíz arany lámpatartót is megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb felől, ötöt bal felől."
2Krón 4,7

"A csarnok hosszúsága húsz könyök volt, szélessége tizenegy könyök, és tíz lépcsőfok vezetett föl oda."
Ez 40,49

"Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az ÚRtól arra, hogy az ÚR teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal?"
2Kir 20,9
A tökéletes jel.


Izrael átka

"Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg; ha százan vonulnak ki, csak tízen maradnak meg Izráel házának." (A maradék)
Ám 5,3

Isten tökéletesen véghez viszi az ítéletet:
"Önmagára esküdött az én Uram, az ÚR. Így szól az ÚR, a Seregek Istene: Utálom Jákób kevélységét, gyűlölöm palotáit: prédára vetem a várost mindenestül. Ha tíz ember marad meg egy házban, azok is meghalnak."
Ám 6,9

"Amikor eltöröm nálatok a kenyér botját, tíz asszony egy kemencében süti majd a kenyereteket, és kimérve adják oda kenyereteket, úgyhogy esztek ugyan, de nem laktok jól.
3Móz 26,26

"Hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra."
4Móz 14,22


A rossznak is tíz?
A rossz is - tökéletesen - beteljesedik. 

"Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém"
Jel 12,3

"És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek."
Jel 13,1

--- ---


Évának ajánlva!


--- ---Mk 11,17"Azután így tanította őket: 

"Nincs-e megírva: 
Az én házam 
imádság háza lesz 
minden nép számára

Ti pedig rablók barlangjává tettétek." 
és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. (Mk 11,16)

Edényt, amiben galambárusok, pénzváltók és árusok pénze volt...


Teljetek meg Lélekkel!
(Ef 5,18)

Szüzek

"Akkor hasonló lesz a mennyek országa 
a tíz szűzhöz
akik fogták lámpásukat, 
és kimentek a vőlegény fogadására."
Mt 25,1Mindnyájan elálmosodtak, és ....

elaludtak.


És mindnyájan

felébredtek.


Ami különbség, hogy ötnek, van plusz olaja, a másik ötnek, nincs.

Sokáig kellett várni a vőlegényre.
Volt, aki előrelátóan erre fel is készült.
Volt, aki a megszokott esküvőkre várakozott, hogy hamar odaér a vőlegény.

Bennem az volt a kérdés, hogy az okosak, hol tárolják a plusz olajat?

Edényben?


faedény
kőedény
agyagedény - cserépedény
rézedény
ezüstedény
aranyedény

mérőedény

papi szolgálatokra szolgáló istentiszteleti edény
hintőedény

háztartási edény
olajos edény
ivóedény

nyitott edény
zárt edény
...
???


Úgy tűnik mindegy. A lényeg, hogy csak üres ne legyen az az edény.


Ha pedig előrébb akarunk lépni az edények között, mint agyagedények....

Tudnunk kell:


"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, 
hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak." 
2Kor 4,7


De:


"Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból 
az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?" 
Róm 9,21Mégis:


"Egy nagy házban pedig nemcsak 
arany- és ezüstedények vannak, 
hanem fa- és cserépedények is; 
amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. 

Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől 
(gonosztól, hamis tanításoktól)
megbecsült, megszentelt edény lesz, 
az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas." 
2Tim 2,20-21


Mi van az edényben?

Isten szent olaja! A Szent Lélek!


Ez tesz minket tisztává, ékessé, drágává.
Legyetek, megszentelt, ékes, drága, ezüst-, vagy aranyedények!

Minél több bennetek a Szent Lélek, annál ékesebb lesz az edény!


Lehettek 
ARANYEDÉNYEK.
Lásd még: 
http://testveremnek.blogspot.hu/2011/05/szent-kenet-olaja-33-resz.html
http://testveremnek.blogspot.hu/2011/05/szent-olajrol.html


Szolgák


Igék: Lk.19,12-27 és  Mt 25,14-30Egy nemes ember távoli országba utazott, 
hogy királyi méltóságot szerezzen magának, 
s úgy térjen vissza.

Lk 19,12


Tíz szolga. Tíz, aki mind kapott! De nem mind jut be a Mennyek országába.

A nemes ember minden vagyonát kiosztotta szolgái között.
Kinek-kinek képességei szerint. Valakinek sokat adott, valakinek keveset (csak egy minát).
Az egész vagyonát felosztotta.
Ő pedig elment, távoli országba, hogy királyi méltóságot szerezzen, magának.

Ám a szolgái között voltak ellenségei is. Akik nem szerették őt.
Ezek üzentek utána, hogy ne is jöjjön vissza.

A nemes ember azonban megszerezte a királyi méltóságot.
Visszament, hatalommal, hogy visszavegye, ami az övé."Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért
magához hívatta azokat a szolgákat, 
akiknek a pénzt adta, 
hogy megtudja: ki hogyan kereskedett."
Lk 19,15"Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, 
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."
Lk 12,48


Lehet, hogy nem hiszed, hogy visszajön ez a nemes ember, mint király?
Az ellenségei nem hitték, még üzentek is utána.
Te mit csinálsz azzal amid van? Amit az Istentől kaptál?
Az ellenségei nem törődtek a nemes ember vagyonával, elásták és magukkal törődtek.

A nemes ember, aki király lett, amikor királyként visszatért, ezt mondta a gonosz szolgáknak:
"A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga!" Lk 19,22"Az ott állóknak pedig ezt mondta: 
Vegyétek el tőle a minát, 
és adjátok annak, akinek tíz minája van. 
Mire ezt mondták neki: Uram, annak tíz minája van! 
De ő így válaszolt: 
Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, 
akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van." 
Lk 19,24-26"Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem." Lk 19,27

Ugye te akarod, hogy Jézus király legyen feletted, ha visszajön?
Ugye kamatoztatod, amit rád bízott?


2013. március 23., szombat

Breath of Heaven


I have traveled many moonless nights
Cold and weary with a babe inside
And I wonder what I've done
Holy Father, You have come
And chosen me now to carry Your Son

I am waiting in a silent prayer
I am frightened by the load I bear
In a world as cold as stone
Must I walk this path alone?
Be with me now, be with me now

Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy
Breath of Heaven

Do you wonder as you watch my face
If a wiser one should have had my place?
But I offer all I am
For the mercy of Your plan
Help me be strong, help me be, help me

Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy

Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy
Breath of Heaven, breath of Heaven
Breath of Heaven2013. március 22., péntek

Esküvő, de ki a menyasszony?
Esküvő
Lakodalom
Aki készíti az Atya.

Az Atya készített ’valamit’ a Fiúnak. Igen, jól olvasod, készített, múlt időben.
A Fiúnak elkészített ajándék, készen van! Odafenn a Mennyekben. A Fiú birtokolja azt, egészen az Övé! Mindennap odavárja és ott fogadja az Őt szeretőket.

"Hanem hirdetjük, amint meg van írva: 
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, 
és ember szíve meg sem sejtett", 
azt készítette el az Isten az őt szeretőknek." 
1Kor 2,9

"Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: 
vajon nem Isten választotta-e ki azokat, 
akik a világ szemében szegények, 
hogy hitben gazdagok legyenek, 
és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért." 
Jak 2,5


Sok-sok mindent kapunk az ÚRtól, várj csak türelemmel. Légy kitartó, és álld ki a próbákat, mert:

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, 
mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, 
amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." 
Jak 1,12


Lesznek jó vezetőink! Ne félj, minden mire vágysz a tiéd lesz!


"Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, 
akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket.
És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. 


Abban az időben - így szól az ÚR - 
nem beszélnek többé az ÚR szövetségládájáról. 
Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, 
nem keresik, 
és nem készítik el újból. 
Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az ÚR trónjának; 
minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, 
hogy tisztelje az ÚR nevét, 
és nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint." 
Jer 3,15-17


A mi Atyánk az Igazság Atyja
A Fiú az Igazság = az Atya megjelent Igazsága
Ige = Az Igazság beszéde (Kol1,5, 2Tim2,15)

Mi akik hiszünk Jézusban az Igazság gyermekei vagyunk / ”mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé, ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől” Kol 1,22-23/

Evangélium reménysége = / "... hazát keresnek, és ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni, így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített." Zsid 11,16-17/

Város kell az embereknek?
Az emberek számára a város a menyasszony? Mintegy menyasszony?
A város nagy vonzást gyakorol az emberre, onnan származik minden jó. Miért is él Isten a város képével? Kényelem. Egy hely, ahol élni jó. Ilyen értelemben mit jelent egy fiatalasszony egy ember számára? A menyasszony jelentése: Boldogság, öröm.

Az esküvő jelentése, szövetség pecsétje, örökre miénk.
A lakodalom jelentése, ennek megünneplése.
A házasság távlata: örökké.

Az üdvösség, a boldogság, az öröm, hogy minden könnyet letöröl szemünkről és többé nem lesz sem fájdalom, sem halál.
Mit jelent a megváltottak számára a mennyei Jeruzsálem? Boldogságot, örömet. Ezt a várost az Atya készíti, Fiának. De a Fiú tölti meg szerelmeseivel.

Mammon, a gonoszság atyja ---> Babilon városát adja.
A mennyei Atya, az Igazság Atyja ---> Jeruzsálemet adja, az Igazság városát.
Két város közül lehet választani. Az egyik múlandó, a másik örökkévaló.

Jézus a vőlegény. A szerelmes. Az Igazság. A nyilvánvalóvá lett Isteni Igazság. Ő tölti meg Jeruzsálemet.
Jézus, kapott egy várost, egy országot. Ő az örököse.
A fiú az örökös.

Jézus mondta, hogy helyet készít benne nekünk.

"Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, 
vajon mondtam volna-e nektek, 
hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?" 
Jn 14,2

"És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, 
ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, 
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is." 
Jn 14,3

"Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, 
és onnan nem kerül ki többé, 
felírom rá az én Istenem nevét, 
és az én Istenem városának
az új Jeruzsálemnek a nevét, 
amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, 
és az én új nevemet."
Jel 3,12


De ki a menyasszony?
/"Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben" 1 Kol1,5/

A Bibliában, egyértelműen kiderül, hogy a menyasszony Új Jeruzsálem, a szent város, annak lakóival. (Jel 21,2, 21,10)
A kész, felkészített, és az emberekkel lakott hely!

"És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, 
amint alászáll a mennyből az Istentől, 
felkészítve, 
mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve." 
Jel 21,2


Jeruzsálem város, mint fiatal szűz nő,
ellentétben Babilon városával, aki parázna asszony.
A menyasszony, a Jézus felesége. (Jel 21,9)
Mennyei Jeruzsálem a mi anyánk, (Gal 4,26)
Reménységünk, akik hisznek: bemegyünk abba a nyugalom (Zsid 4,3)
Hetedik nap (Zsid 4)
Isten készíti az Őt szeretőknek (Zsid 11,16)
Az eljövendő város (Zsid 13,14)
Szent város (Jel 21,10)
Dicsőség (Az Isten dicsősége világosítja meg (Jel 21,23), minden dicsőség benne lesz (Jel 21-24-26)
Gyógyulás. (Minden gyógyulás ebben a városban lesz (Jel 22,2)
Élet Vize. (Minden víz ebből a városból származik (Jel 21,6)
Világosság. (Minden Világosság ebből városból származik (Jel 21,23)

Esküvőre Meghívottak
Mi a meghívottság feltétele?
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.
Az esküvőre mindenkit meghívnak. Hogyan lehet bejutni?

Meghívottak megnevezései
Jézus által:
Jézus
~ anyja, (ki az én anyám?… aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát)
~ testvérei (ki az én testvéreim?…)
~ barátai, (nem mondalak titeket többé szolgáknak.)
~ tanítványai,


Jézus mondja, a meghívottakat két részre lehet osztani, hasonlította
~ a szüzekhez (vannak benne buták és okosak)
~ a kiküldöttekhez (vannak lusták és lelkesek, akik elindulnak, de mégse)
~ a szolgák, (akik kamatoztatták, és akik nem kamatoztatták, amit Uruktól kaptak)

A meghívottak közül nem mindenki jut be a mennyek országába, aki mondja, Jézusnak, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. (Mt 7,21)
Akik következetesen jót cselekszenek, jó gyümölcsöket hoznak. Nem az ördögűzés, a csodák, a jó gyümölcsök, hanem a mennyei Atya akaratának cselekvése. Az ördögűzés, a csodák az Igehirdetés jelei. (Mk 16,20; Róm 15,19; 2Kor 12,12; Zsid 2,4). A jelek követik az Igehirdetést, a jó cselekedeteket tenni kell!!!


"Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, 
hogy van hite
de cselekedetei nincsenek? 

Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? 
Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, 
és nincs meg a mindennapi kenyere, 
valaki pedig ezt mondja nekik közületek: 
Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, 
de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, 
mit használ az? 

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában." 
Jak 2,14-17És vannak a képmutatók!
És vannak a titokban és a nyíltan is jót jól cselekvők!

Az esküvőre bejutottak nevei:
(Levelekben, Jelenések könyvében)

Választottak, (Jel 17,14; 2Tim 2,10; 1Thessz 1,4)
Hűségesek,  (Jel 17,14)

A megölt szentek, (akiknek fejét vették Jézusért, vagy az Isten Igéjéért, vértanúk) (Oltár alatt lévő lelkek. Nagy lehet a mennyei oltár, ha alatta ilyen sokan elférnek (Jel 6,9), később a trónus előtt (Jel 7,9) látjuk őket, ahogy hatalmas hangon kiáltják, „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!”) Ők azok a megváltottak, a Szentek, akiket meg is öltek Isten Igéjéért.Sok szolgálat van Isten hajlékában, a legnagyobb tisztség az oltár melletti szolgálat. Örökkévaló szolgálat, a legnagyobb örömük.
Isten mennyei sátorában: van ajtó (Jel 4,1), trónus (Jel 4,2, Jel 7,9) oltár (Jel 6,9), hét lámpás (Jel 4,5), üvegtenger (Jel 4,6)= mint a rézmedence, aranyoltár (Jel 8,3) = illat áldozati oltár
Ennek a kicsinyített mása a Mózes által készített sátor.)

Isten fiai, (Gal 4,5-7) (Jel 21,7)
Isten gyermekei, (1Jn 3,2)
Istentől született, (1Jn 5,18)

Háza népe Istennek, (Ef 2,19) (1Pét 4,17)
Isten népe, (1Pét 2,10)
Jézus országának népe, (Kol 1,13) (Jel 1,6)
Isten tulajdonába vett népe, (1Pét 2,9)
Választott nemzetség, (1Pét 2,9)

Krisztus teste, az egyház (1Kor 12,27)
Isten hajléka, (Ef 2,22)
Krisztus háza, (Zsid 3,6)
Lelki Ház, (1Pét 2,5)
Világosság gyermekei, (Ef 5,8)
Isten követői, (Ef 5,1)
Krisztus jó katonái, (2Tim 2,3)
Igazság oszlopa, erős alapja, (1Tim 3,15) (Jel 3,12)
Teremtményeinek első zsengéi, (Jak 1,18)
Papok az Isten előtt, (Jel1,6, Jel 5,10)
Szent papság, (1Pét 2,5)
Isten szolgái, (Jel 7,3)
Királyi papság (Jézus a Király), (1Pét 2,9)
Királyok, uralkodók (uralkodni fognak a Földön), (Jel 3,21, Jel 5,10)

+1 az Ószövetségből
A Megváltottak (Ézsaiásban 35,9)


"Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, 
ujjongva vonulnak a Sionra. 
Öröm koszorúzza fejüket örökre, 
boldog örömben lesz részük, 
a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik."
Ézs 35,10


(Most ennyi jutott eszembe...
ki is lehet egészíteni, szeretettel várom...
vagy ha később eszembejut még, hozzáírom. Remélem tetszik, :) azt nem is írom, hogy dicsérni is lehet, ennyi munka után :) )


In a little while2013. március 21., csütörtök

1 Péter 5,2-3„Éltessétek Úristennek johait, 
kik tiközöletök vagyon, 
hozjájok látván nem erőszak sem kételen, 
de szabadon tulajdon, csak Isten szerént, 
se gonosz nyereségnek okáért, 
de akart szerént, 
se uralkodásképpen az papok közett, 
de példa szerént, 
teljes lélekkel lévén az johokhoz.”

- Jordánszky kódex (1516-1519) -

---

"Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; 
ne kényszerből, hanem önként, 
ne nyerészkedésből, hanem készségesen; 
ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, 
hanem mint akik példaképei a nyájnak."


Kik a vezetőink?
"Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, 
mert ők vigyáznak lelketekre úgy, 
mint akik erről számot is adnak. 
Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, 
mert ez nem válnék javatokra.

Imádkozzatok értünk! Mert meg vagyunk győződve arról, 
hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni."

Zsid 13,17-18


De kiben bízzak ma? Tettem fel a kérdést.
Isten népének vezetői azok, akik megélve hirdetik az Igét. Az IGEHIRDETŐK.

Apostolok --- a 12 és Pál apostol, vezetőnk azoknak szent Iratai
Próféták --- az egész Biblia minden prófétája, vezetőnk minden iratuk

Szentek --- akik megélték /élik/ az Igét, nemcsak annak hallgatói, 
                     vezetőnk azoknak beszédük
                   Szentek, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. (Jel 14,12)


"Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind."
Zsid 13,24


Ige hallgatók --- a tanítványok, akik még hallgatói az Igének, 
                           de még nem tevékeny megvalósítói
                           akikből - ha megélik az Igét - lehetnek a Szentek.  


"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, 
akik az Isten igéjét hirdették nektek. 
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket."
Zsid 13,7

"Azt  is  eszünkbe  kell  vennünk,  

hogy  valaki mit feljebben szeret és követ 
Őnálánál, az méglen Úristent sem ismeri, 
sem szereti, kiről Önönmaga bizonyságot 
tészen, mondván: 

Valaki feljebb énnálamnál mit szeret, 
az nem méltó énelőttem! 

De mit érthetünk ez Igékből? 
Nem kell-e hát előttünk valóknak és fejedelmünknek Ő beszédeket 
szeretni és hallgatni? 

Senki ne tévedjen az igaz útról! 

Örömest és gyorsan kell azoknak Ő beszédeket 
fogadni és tartani, kiket Úristen előnkbe 
vetett (vezetett). Mi okáért? 
Ráfelele Szent Pál apostol: 
Mert ők őrizik az ti lelketeket, és ők okot (számot) 
ádnak rólok Úristennek előtte.
Mely igékből nyilván érthetjek, hogy Úristenért
és idvezségünkrel való szorgalmasságért
kell szikség alatt őket hallgatnunk, tisztelnünk
és szeretnünk, de az szent parancsolatnak intése
szerént az teremte Úristent mindennek felette,
nem másért avagy adományért, de tulajdon
Ő szent jóvoltáért, édesvoltáért, szépvoltáért.
Azért szerete atyámfiai, úgy szólok, 
mint Krisztus Jézusnak híveinek ajótatos szívű keresztyéneknek! 

Édesdeden olvassátok, hallgassátok és tanuljátok 
az szent evangéliombéli igéket, 

kiben fekszik az erők élet és minden lelki édesség, vigasztalás, 
bölcsesség és Isteni ismeret."


Szent Máténak evangéliumának Jordánszky kódex (1516-1519) prológusából
(ő-betűk tőlem)

2013. március 16., szombat

A bajban is az Ő irgalmaIgaz, hogy korunk természeti katasztrófáiban Isten Önmagát nyilatkoztatja ki szentségében, bűn fölötti haragjában, félelmetes bírói fenségében. De ugyanígy - ha nem még jobban - bemutatkozik szeretetében és együttérzésében is. Jeremiás próféta szavaiban ezt üzeni:

"Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; 
mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága! 
Minden reggel meg-megújul; nagy a Te hűséged... 
Jó az Úr azoknak, akik várják Őt; 
a léleknek, mely keresi Őt... 
Sőt ha megszomorít, meg is vigasztal 
az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. 
Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát." 
Jer. sir. 3,22-33

Jóllehet Isten szent haragját a Földre küldött ítéleteiből láthatjuk, mégis ezeket irgalma mérsékli. A katasztrófaterületeken sokan csodálkoztak azon a természetfölötti módon, ahogyan emberek védelmet találtak és megmenekültek csak percekkel azelőtt, hogy biztos halál érte volna őket. Házuk összedőlt, de ők megmenekültek. Vagy nem voltak odahaza, vagy nem tartózkodtak abban a szobában, ahol biztosan meghaltak volna.

     A szemtanúk jelentései szerint a bozóttüzek gyakran váratlanul haladtak éppen a kerítésüknél, a hátsó ajtónál vagy az otthonuk ablakainál. Néha a házuk melletti fák elégtek, miközben a házukat semmi sérelem nem érte.

     A tűzzel folytatott hosszú, eredménytelen küzdelem után Új Dél-Wales rendőrminisztere mondta, hogy ha a következő 72 órában "csak" 2000 vagy 3000 házat veszítenek el, akkor elég jó a helyzet - ugyanis feladták a tűzzel való harcot. Attól kezdve csupán az emberek életét és értékeit mentették. E hivatalos előrejelzés mellett csodának számított, hogy a valóságban ott csak 200 ház pusztult el.

     A "Csoda a viharban" című cikkben egy házaspárról írtak, akit súlyos csapás ért a Kék hegyekben. Látták, amint a tűzvihar hirtelen átkelt a hegygerincen. Másfél perc alatt elérte a házukat, érezték az ablakukon át perzselő forróságot, amint a tűz továbbhaladt. Körülöttük minden elégett, megfeketedett és füstbe burkolózott, de valahogy a házuk biztonságban maradt.

     Tehát még a súlyos ítéletben is az isteni irgalom sok példáját tapasztalták. Kaliforniában gyakran még a sajtó is csodának nevezte, hogy nem sokan vesztek el a kilencmilliós városban. Isten gondviselésének a jele volt, hogy a Los Angeles-i földrengés egy kivételes ünnepen, reggel 4 óra 31 perckor érkezett, és nem egy munkanap csúcsforgalmának idején. Alig voltak néhányan a felüljárókon, amikor azok összeomlottak. Ezenkívül az iskolák, hivatalok, üzletek és az emberekkel rendszerint zsúfolásig megtelt épületek üresek voltak.

     Mindebben Isten szeretetét láthatjuk. Előzetes ítéletei előzetes figyelmeztető jelek. Isten kérlel bennünket: "Változzatok meg, térjetek vissza, hogy a még súlyosabb csapások ne szakadjanak rátok." Vajon tettei és szavai megfelelő választ támasztanak bennünk? Felé fordulunk-e könyörgésekkel, szomorkodva bűneink felett, őszinte bűnbánattal, alázattal és bizalommal? Ha igen, akkor újból átéljük Isten ígéretének valóságát, hogy gyöngéden bánik azokkal, akik Őt félik.

"Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát; 
kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket."
Zsolt 145,19


/M. Basilea Schlink: Isten szól általuk c. könyvből/

2013. március 15., péntek

Viszály a Mennyben


Felelősség


Nincs politikai felelős? Avagy: Hol van a felelősség?
2006. augusztus 20-ai vihar után.


"Amit a Gyurcsány-kormány valódi ellenzéke ez ügyben mondott, a legkevesebb, ami ilyenkor e pozícióból elvárható. A személyi felelősség kérdésének felvetése ugyanis - a jó ízlés és a józan ész határain belül - nem oktalan bűnbakkeresés, a gyász megsértése, hanem a demokratikus játékszabályokból következő, optimális esetben a közjót szolgáló viselkedés. (...)   
Ha máshonnan nem, a félreállított váltó miatti vonatbaleset klasszikus példájából, amikor is lemondott a közlekedési miniszter, tudhatná, hogy pontosan mit is takar a politikai felelősség fogalma egy működő demokráciában. Az biztosan nem fér bele, hogy az ügyben érintett, tehát öszszeférhetetlen minisztert - és nem valamilyen független testületet - kéri fel a vizsgálatra. Az pedig egyenesen hungarikum, hogy a kormányapparátus mulasztásait feltáró vizsgálat után formálisan sem vetődik fel a politikai felelősség kérdése, azaz Szilvásy György sem ajánlotta fel lemondását a kormányfőnek." - a frissen kitüntetett Szerető Szabolcs, Magyar Nemzet 
"A vihar nyomában támadt káoszban úgy tűnt, az országnak nincs gazdája, csak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök lelkiismeretes és megfeszített munkájának köszönhető, hogy a sebesülteket ellátták, és megkezdődött a rend helyreállítása. A kormánnyal ellentétben ők tudták, mit kell tenniük. (...) Mindannyian emlékszünk az év elején Hejce közelében balesetet szenvedett szlovák katonai repülőgép katasztrófájára, amelyben a gép negyvenkét utasa veszette életét. Akkor a szlovák védelmi miniszter, jóllehet személyesen nem volt szerepe a szerencsétlenség bekövetkeztében, a baleset után néhány nappal lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott. (...)  A miniszterelnök súlyos hibát követett el, amikor úgy döntött, hogy az ügynek nincs politikai felelőse, és nem váltotta le Szilvásy Györgyöt. Úgy vélem, ez erkölcsi kötelessége lett volna. Ha úgy tetszik, becsületbeli ügy. - Navracsics Tibor 
"Ebben az országban a politika és a kormány nem visel felelősséget semmiért" - mutatott rá Kósa Lajos, emlékeztetve arra, hogy a paksi atomerőmű üzemzavara, a brókerügy, az érettségi botrány és az augusztus 20-i tűzijáték alatti vihar következményeképp a hibást mindig a portások, taxisok, faxkezelők között találták meg, a vezető politikusok közül senki sem vállalt felelősséget.
No de most?! Más a helyzet.


Ma másképp szól a strófa, mint 2006-ban:

'Mi megmutattuk, tudtuk a tutit, csak ti nem engedelmeskedtettek nekünk. Ha bajba kerültetek az egyedül a ti hibátok. Maradjatok ott ahol vagytok, megyünk értetek.' - általam értelmezett BM üzenet.

Mi megoldottuk.
Mit nekünk Isten, küldhet ránk tűzvihart is, azt is megoldjuk!
Ha nem, hát csak azok nem, akik nem engedelmeskednek nekünk, 
magukra vessenek.
Isten a mi jóbarát pajtásunk.
Úgy ugrál nekünk ahogy mi dirigálunk. Mindenkivel elégedettek vagyunk. 
Magunkkal, a munkavégzőkkel, csak a bajbajutottakkal nem. 
Örüljetek, hogy elmentünk értetek.


Na!
Ez az az a vezetői állapot, amiért Isten megítéli az országunkat. Ez az igazi felelősség! Az Isten előtti!

FELELŐSSÉG
ISTEN ELŐTT
ISTEN ELŐTTI TISZTELETTEL!
NEMCSAK KÉPMUTATÓN
FLEGMÁN VELE SZEMBEN IS!
MINTHA CSAK EGY JÁTSZÓTÁRS LENNE.

Ha ebből a hozzáállásból meg nem térnek vezetőink, az ítélet rajtunk marad! És még súlyosabbak jönnek majd ránk. Ahogyan látható is.

2010. június 5.          Árvíz ---> Tisza - Felsőzsolca
                                          (Nemzeti összetartozás napja után egy nappal!
                                           A felállított Trianoni emlékmű avatás után!)
2010. október 4.     Vörösiszap ---> Kolontár - Devecser (Aradi vértanúk napja előtt!)
2013. március 15.  Hóvihar ---> az egész ország (Nemzeti ünnepünk!)


"Ünnepeiteket gyászra változtatom"
Ám 8,10


Nem arról van szó, hogyan bírkozunk meg a bajokkal, - mert ez önmagában dicséretes, nagyon jó dolog - hanem azzal, miért esik meg rajtunk az ítélet? Nemzeti ünnepeinken!
Amely napokra Orbán Viktor miniszterelnökünk mindig olyan büszke volt.
Hogy ünnepelne, helyette katasztrófákat old meg.
Ezen kellene elgondolkozni!
Nem szabadna a bajok megoldása után gusztustalan kivagyokhaénnem öntömjénező tőkét kovácsolni!
Ez megalázza minden bajbajutott embert, akit segítettek, de azokat is, akik csak végighallgatták. Vezetőink ezzel, besorolják őket, a másodrendű, gyenge, bolond emberek közé.
Nem utolsó sorban, pedig Istennek se adja meg az Őt megillető tiszteletet.

Nem-e Isten adta a lehetőséget is, hogy segítsenek?
Kinek kell hálát adni?
Nem-e a jó Istennek, aki megsegítette mind a segítőt, és mind a segítettet?
Mindkettőnek Isten adja az Életet.
Neki és egyedül Neki szól a hála!
Ő hozza az ítéletet, Ő hozza a menekülés útját! Ő adja a lehetőséget! Ő adja a megoldást!
Minden egyedül Ő tőle!

Ez az a felismerés, ami hiányzik a vezetőinkből.

Kívánom, legyenek Isten alázatos szolgái!


Inkább imádkozzanak, hogy minden időben felkészültek legyenek!
Imádkozzanak, hogy Isten minden bűnünket bocsássa meg!
Imádkozzanak erőért, bölcsességért és minden ember iránti szeretetért.


Isten legyen hozzánk irgalmas, és adjon mielőbb őszinte megtérést, vagy Istent őszintén, szívvel tisztelő új vezetőket!


Pintér Sándor újságírói kérdésre azt mondta, elégedett a katasztrófavédelmi és rendvédelmi szervek munkájával, viszont az időjárással és az állampolgári felelősséggel nem. Szerinte egyértelmű volt, hogy milyen rossz időjárás várható, ezért nem lett volna szabad útnak indulniuk. 
A belügyminiszter szerint a hatóságok óriási erőfeszítéseket tettek, negyven órája mentik az autókat a sztrádákon. Bakondi György szerint a meteorológiai jelentések alapján a hatóságok maximálisan fel voltak készülve, időben elrendelték a kamionstopot. Pintér Sándor hozzátette: emberemlékezet óta nem volt ilyen időjárás, és a szolgálatok jelesre vizsgáztak. 
Arról, hogy néhány helyen az autópályán rekedt emberek önhatalmúlag bontani kezdték a korlátokat, Pintér Sándor azt mondta: "ne keverjük össze az anarchiát és a szervezett együttműködést". Arra az újságírói felvetésre, hogy több melegedőbusz étel és ital nélkül indult útnak az autópályán rekedtekhez, a belügyminiszter azt mondta: ha kicsit éhes valaki, azt kibírja, ha kihűl , azt nem.
"Az időjárással nem vagyok megelégedve, a mentésben részt vevő egységekkel igen" – mondta kérdésre válaszolva a belügyminiszter, aki arról beszélt, hogy elégedetlen az állampolgárok viselkedésével is, mert szerinte sokan úgy indultak útnak, hogy tudták, mit kockáztatnak, sok autón nyári gumi volt, és a rossz látási viszonyok közepette is nagy sebességgel közlekedtek.

"Ünnepeiteket gyászra változtatom"
Ám 8,10

A "hatóságok" kéréseiÉrdekes így (össze)olvasni a ma esti híreket.

"A miniszterelnök arra kér mindenki, hogy tegyen eleget a hatóságok kéréseinek, ne induljon útnak el egyedül, mert a havazás által legsúlyosabban érintett területeken „a türelem a biztonság garanciája, a türelmetlenség veszélybe sodorja” az embereket. Ezt Orbán Viktor mondta péntek este, miután a rendőrség Teve utcai igazgatási központjában tájékozódott a mentési munkálatokról és a pillanatnyi helyzetről."

E sokat emlegetett 7. cikk harmadik bekezdése kimondja: a tagállami kormányokat képviselő tanács - amennyiben egyhangúlag arra a megállapításra jutott, hogy valamely tagállam súlyosan és tartósan megsérti az uniós alapértékeket - "minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat".

Az unió "az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában".

Az EP elnöke korai előrejelző rendszer" kidolgozását javasolta annak érdekében, hogy gyorsabban és határozottabban lehessen fellépni, "amikor csúfot űznek a jogállamiságból, miként az történt Magyarországon".

Talán Orbán Viktornak is eleget kellene tennie a hatóságok kéréseinek?!


Isten szólFeltűnő események történnek e világon, a legkülönbözőbb módokon. Maga Isten ténykedik. Többé nem hallgat, és nem csupán beszél; lépéseket tesz. A változások elsősorban természeti katasztrófák formájában történnek, és Isten megítéli a bűnöket, amelyek már az égre kiáltanak ebben a korban.

Ezek a figyelmeztető ítéletek kinyilvánítják, hogy teljesen Isten cselekedeteitől függünk. Amit szent akarata elindít, azt ember nem akadályozhatja meg sem szóval, sem tettel. Teremtmények vagyunk, és semmit sem tehetünk, amikor Isten megremegteti a földet, tornádókkal ostorozza az országot, felhőszakadások tombolnak, folyók és tavak lépnek ki medrükből, fagyasztó hideg és perzselő hőség pusztít. Valamennyi előbbi generációtól eltérően, Istent a cselekedetei alapján kezdjük megismerni. Bemutatja, hogy kicsoda Ő!

"Nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük. 
Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! 
És a záporesőnek és a zuhogó zápornak: Szakadjatok! 
Minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó, 
hogy az Ő műve."
Jób 37,4-6

Fájdalmas, de lélegzetelállító tapasztalatokat szerzünk Isten szuverén cselekedetei nyomán.

...

     Bárcsak Isten haragja feltámaszthatná a bűnbánatot, és elindíthatná a megtérés mozgalmát! Így kellene válaszolnunk Isten haragjára! Csak ezután mérsékelné ítéleteit irgalommal. Időről időre átéreztem Istenünk és Atyánk szent szomorúságát. Ez a kiáltás tört fel belőlem: ha az Úr haragja fellobban, és már nincs más választása, csak az ítélet, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül fájdalmát. Érezzünk Vele együtt, és szeretettel osztozzunk a sújtottak szenvedéseivel, megalázva magunkat velük együtt, hogy Isten felfüggessze ítéletét. Talán megmenekülünk! Ne feledkezzünk el másokról, hanem még inkább imádkozzunk és könyörögjünk a szenvedőkért. Az ilyen szenvedések alatt Isten mindnyájunkat erre kér. "Térjetek meg! Forduljatok vissza Hozzám! Várok rátok. Mindent újjá teremtek."

     Az ítélet minden újabb csapásánál a Menny vár azok válaszára, akik megértették a figyelmeztetést. "Ó, keljetek fel, keljetek fel! - Ez az ítélet a Mindenhatótól jön, Aki még sokkal súlyosabbat is küldhet, ha meg nem tértek."

     Az Úr vár a megtérésre és a magatartás gyökeres megváltoztatására, nemcsak a már sújtott területeken, hanem különösen azok között, akik Őt ismerik. Mint hívőknek, annyira azonosulnunk kell a szenvedőkkel, mintha mi szenvednénk, és imádkozással, megtéréssel kell vezetnünk őket Istenhez. Valamilyen módon mindnyájan hozzájárultunk országaink hanyatlásához, az erkölcsi földcsuszamláshoz, a "Sínai ledöntéséhez" még akkor is, ha csak közömbösek maradtunk. A figyelmeztető ítéletek által az Atya vissza akar vinni a szívéhez mindnyájunkat, akik talán elsodródtunk tőle, és langymelegek lettünk. Arra szólít fel, hogy alázzuk meg magunkat és térjünk meg, kérjük bocsánatát, változtassuk meg útjainkat és lelkesítsünk másokat is erre.

     Csak szégyent érezhetünk a bűneinkért, mert megszomorítottuk az Atyát, Aki örökkévaló szeretet. Akik sírnak azért, mert Istennek ilyen fegyelmező eszközöket kellett alkalmaznia, akik szeretik országukat és népüket, felszólítást kapnak a megtérésre. Meg kell döbbennünk ezen a tényen: Isten megtörte a csendet. Ítélete kiáradt a Földre. Eljött az ideje, hogy visszatérjünk Istenhez, hogy kegyelmét közölje velünk olyan bő mértékben, mint még soha.

     Fölhasználjuk-e erre ezt a mostani időt a lehető legjobban?

     A megtérésre való felhívás a mai napra szól. Térjünk meg, mert különben Isten haragja tovább árad az országokra.


/M. Basilea Schlink: Isten szól általuk c. könyvből/Nincs március 15-e.Jelképesen beszédes, ez a mai nap.Miért hasonlít 2006. augusztus 20-ára?
Emberek!! Figyeljetek a jelekre!

Nem véletlenek! Nemzeti ünnepeinken, ezek előreküldött égi figyelmeztetések az egész nemzetnek.
Arról szólnak, hogy a háttérben vezetőink valami disznóságot csináltak.
2006-ban miniszterelnökünk hazudott 'reggel, éjjel meg este' ... égi ítélet jött, majd a kikerült hangfelvétel után jogosan felzúdult a nép. Mert a nép tisztességet akar. Itt csak arról van szó, hogy vezetőink a becsület útján, jó emberekként másokra is odafigyelve egyenesen járjanak el, igazgassák ügyeinket. Az egész nép ügyét, annak minden tagjára odafigyelve. Ebben az országban mindenki fontos kell hogy legyen, senkit nem rekeszthetünk ki, nem nyilváníthatjuk önkényesen bűnözőnek, sem hajléktalant, sem másként gondolkozót, sem törvényileg nem elismert egyházba tartozót. Nem mondhatják az ellenzékre, hogy nem magyarok. Békében közöttünk élő más nemzetiségűekre, hogy nemzetvédelmi problémák. Ezek súlyos destruktív, kirekesztő megállapítások vezetőinktől, már-már mindegyiket törvénybe iktatva.
Ezek nemcsak a jóérzésű embereket kavarják fel, hanem magát a Mennyet is!
Minden panaszhang felhat az egek egeibe!

Most mi történik?
Elfogadott erősen kétséges negyedik alkotmány módosításunk után, miniszterelnökünk messze a hazától...
nem akar és nem tudja ünnepelni eddigi munkáját.


Isten sem fog ölbetett kézzel ülni! Figyelmeztetni fog!
Higgyétek el, még az ujját sem emelte fel, de már...


katasztrófa...


A Honvédség katonákkal és harci járművekkel segít.


Eplényben 98 km/h-s, Veszprémben 93 km/órás, míg Siófokon 91 km/órás volt a legerősebb széllökés. A magasabban fekvő Kendig-csúcson 100 km/h-t is mértek.

Számos baleset, veszteglő vonatok, több településen órákig szünetelő áram- és vízellátás adott folyamatos munkát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság katasztrófaelhárítási operatív törzsének - közölte a megyei katasztrófavédelmi szóvivő pénteken az MTI-vel.

Péntek délelőtt 349 ember tartózkodik a járási helyi védelmi bizottságok és a települési vezetők által kialakított szükségszállásokon, melegedőhelyeken Keszthelyen, Sármelléken, Alsópáhokon, Nagykanizsán és Letenyén.

Éjjel a rendőrség és a katasztrófavédelem segítségével talált menedéket egy budaörsi áruház parkolójában több száz bajba jutott autós, a melegedőben jelenleg csaknem 1500 ember tartózkodik.

A katasztrófavédelem péntek délelőtti adatai szerint 1038 embert kellett elhelyezni Győr-Moson-Sopron megyében a rendkívüli hóhelyzet miatt.

A havazás és a viharos erejű szél nagy gondokat okoz a vasúti közlekedésben, a Mávinform ezért arra kéri az embereket, hogy aki teheti, ne üljön vonatra.

A Kisalföld Volán 28 autóbusza vesztegel a hó fogságában.

Több mint 150 út járhatatlan.

Az elmúlt 24 órában 1500 embert helyeztek biztonságba, ők az M1-es autópályán, a 13-as és az 1-es úton, valamint összekötőutakon rekedtek a hóban.


Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 165. évfordulója tiszteletére, Kövér László házelnök jelenlétében, katonai tiszteletadással péntek reggel felvonták a nemzeti lobogót az Országház épülete előtt. Az eredeti tervek szerint péntek délelőtt a Múzeumkertben rendeztek volna díszünnepséget Áder János köztársasági elnök és Tarlós István főpolgármester beszédével, ott tartották volna az ünnepélyes zászlófelvonást is a Kossuth téren zajló átalakítások miatt, a rendkívüli időjárási viszonyok miatt azonban elmaradnak a március 15-i szabadtéri állami rendezvények. A döntés nem érinti a fedett és zárt térben tartott rendezvényeket.
   
A kormány továbbá megkérte az önkormányzatokat, pártokat és társadalmi szervezeteket, hogy "az emberek testi épsége és a balesetek elkerülése érdekében megemlékezéseiket lehetőség szerint zárt térben tartsák meg, vagy ha ez nem lehetséges, mondják le".

- - - o o o - - - 


Ne felejtsétek el ezt a napot!
Hogyan ünnepeltette meg velünk az Isten.


- - - o o o - - -
http://www.youtube.com/watch?v=IMYi1B8PJT8

Veres Dávid beszédének leirata:

Jó napot kívánok Miniszterelnök Úr!

Veres Dávid vagyok, magyar állampolgár. Ön beszédeiben gyakran szokott azzal a retorikai fordulattal, eszközzel élni, melyben a magyarság egészét hívja seregül... vagy tanúbizonyságul az ön kijelentéseihez.

Én Veres Dávid magyar állampolgár vagyok, és szeretném megmondani Önnek, hogy nem támogatom az antidemokratikus, diktatórikus elképzeléseit, és nevemet nem adom hozzájuk: különösen az Alaptörvénynek nevezett jogi förmedvényhez, illetve annak IV. módosításához, mely az alkotmánymódosítások Szörnyella de Frász-a.

Tehát, amennyiben legközelebb Ön vagy tanácsadói elhatározására a „magyarság egésze” kifejezéssel szeretne élni, javaslom azt a pici fordulatot tegye hozzá- a jövőbeli magánjogi jogviták elkerülése érdekében-, hogy Veres Dávid magyar állampolgár nem támogatja ezen javaslatokat, vagy Veres Dávid magyar állampolgár ezen javaslatokat alkotmányellenesnek, antidemokratikusnak, és baromságnak minősíti. Ugyanis, ha legközelebb, még egyszer a „magyarság egésze” kifejezéssel merészelne élni, akkor feljelentem Önt.

Ha esetleg problémát jelentene elhatárolni azokat az eseteket, ahol a ”magyarság egésze” kifejezést használhatja, mert én megengedem önnek- megjegyzem a többi 10000000 magyar állampolgárt nem kérdezte meg- és azokat az eseteket amikor nem használhatja, itt egy kis lista azon esetekről, amikor ezt nem használhatja: a IV. alkotmánymódosításra tartalmára való hivatkozás, annak népszerűsítése ez az eset.

Nevezetesen, amikor azt az elképzelését akarja propagálni, hogy az egyházi jogi státus elnyerését, nem a törvényi feltételeknek való megfelelés, hanem az ön kénye- s kedve garantálja nem hivatkozhat rám, mint a magyarság részére, s nem hivatkozhat a magyarság egészére, hogy az Önt támogatja.

Amikor a hajléktalanokat, a hajléktalan létet alkotmányellenesnek minősíti, s ezzel másodrangú állampolgárnak titulálja a hajléktalanokat nem hivatkozhat rám; amikor ön effektíve rabszolgának minősíti a hajléktalanokat nem hivatkozhat rám; Ön, amikor a kötelező kényszermunkát - amit Ön közmunkának nevez- propagálja, népszerűsíti nem hivatkozhat rám.

Ön, amikor a kötelező kényszermunkát, amit Ön közmunkának nevez propagálja, népszerűsíti, nem hivatkozhat rám.

Ön, amikor a kommunista rendszerek bűneit kiemeli, de a nemzeti szocialista, fasiszta rendszerek bűneit elhallgatja, amikor a 298-as parcellában háborús bűnösök, a Szálasi rendszer bűnözői, Radnóti Miklóst kivégző osztag tagjai nyugszanak, és azt „Nemzeti Sírkertnek” minősíti, nem hivatkozhat rám.

Ön akkor sem hivatkozhat rám, amikor az Alkotmány Bíróság működését korlátozza, amikor 2013. március 11-i nyilatkozatában a Magyar Bíróság munkáját minősíthetetlennek minősíti, akkor sem hivatkozhat rám.

Ön a következő esetekben még nem hivatkozhat rám, amikor elítélt gyilkosokkal kipakolja a demonstrálókat az Ön székházából, és rendbontóknak minősíti- Ön, vagy egyik szócsöve-, akkor sem hivatkozhat rám. Amikor savval leöntéssel fenyegetik a békés demonstrálókat akkor sem hivatkozhat rám.

Ön, Miniszterelnök Úr, akkor hivatkozhat rám: amikor a lemondó nyilatkozatát írja.
Egyéb esetben nem hivatkozhat Veres Dávid magyar állampolgárra.

És javaslom, hogy a Nemzeti Konzultációnak nevezett Nemzeti Inzultáción belül kérdezze meg legközelebb a magyar állampolgárokat -név szerint, ha már Kubatov-listákat informálisan felállít, akkor akár név szerint is megkérdezheti-, hogy akarják-e, hogy Magyarország antidemokratikus, diktatórikus kormányfője rájuk hivatkozzon. Ez alkotmányos jogaimban sért, ha Ön antidemokratikus elképzeléseiben rám hivatkozik; a jó hírnevemet sérti, ha rám hivatkozik, ugyanis a nemzetközi sajtóban Önt kiröhögik, az Ön elképzelései „pathetikusnak”/angol:szánalmas értelemben, nem a magyar: dicsőséges jelentése szerint. szerk./ minősíttetnek, egy ilyen patetikusnak minősíttetett, lesajnált személy az én nevemet az ő elképzeléseivel ne emlegesse..

Ön akkor se emlegesse az én nevemet, amikor úgy gondolja, hogy az oktatásban röghöz kötéssel a hallgatókat, illetve a végzett hallgatókat itthon tartani, az Európai Unióban, amely a munkaerő belső, tehát a tagállamok közötti szabad áramlásán alapul.

Ön akkor se hivatkozzon rám, amikor a saját Alaptörvényében, amikor már negyedszer módosítja , ennek ellenére olyan nagy ellentmondások vannak, mint ide Palesztina.
Ugyanis, Ön garantálja az oktatás, a tanulás szabadságát, de a röghöz kötéssel, ezt korlátozza.

Miniszterelnök Úr! Remélem, mint végzett jogász - annak ellenére, hogy miniszterelnöki jogköreinek gyakorlásával gyakorlatilag lábbal tapossa, mind a diplomáját, mind pedig a demokratikus jogállamot- megértette, hogy melyek azok az esetek, amikor nem hivatkozhat rám.

Szeretnék egy visszautalással élni, Ön akkor se hivatkozhat rám. amikor azt a Kerényit, vagy azt a Feketét esztétikusnak, vagy követendő példának minősíti, aki, mondjuk a „Pesti Fiúk” feliratot... vagy „Pest Srácok” feliratot Angyal István emlékénél... emlékműnél, elhelyezték.
Azok, akik nem tudják milyen egy gusztustalan feliratról, egy nemzeti giccsről, egy nemzeti rokokóról van szó, javaslom nézzék meg az interneten a képet.

Vagy, amikor a magyar zene olyanfajta meghatározását terjeszti Ön el, vagy olyanfajta meghatározását akarja törvénybe iktatni, miszerint magyar zenének az minősül, amelynek magyar a szövege, ön ne hivatkozzon rám.

Ön ne hivatkozzon egyetlen alkotóművészre sem - véleményem szerint-, aki valaha angol nyelven írt szöveget.

Lényegében ennyi lenne a hozzászólni valóm Miniszterelnök Úr, a részletes kritikáimat az ön facebook oldalán, -ahol fizetett bajkeverők, mindenféle minősíthetetlen jelzőkkel illetik, a tartalmi kritikákkal élőket,-megtalálhatja. Ön ugyanúgy megtalálhatja a hozzászólásomat, az önhöz intézett számos levél egyikében, melyet a kormány.hu, illetve egyéb oldalon adtam fel., ön ugyanúgy megtalálhatja az én véleményemet, az általam demokratikusan választott ellenzék, párt képviselőinek hozzászólásában; ez alól a Jobbik-náci, új-nyilas párt- kivételként értendő.

Úgyhogy javaslom, hogy ön figyeljen a demokratikus ellenzék véleményére, ne kényszermozgásos tünetekkel reagáljon erre, és szólítsa fel Kövér László ház-elnököt, hogy a demokratikus ellenzék minősítését... hanyagolja!

Ön is hanyagolja a teljesen különböző hatalmi ágak, úgy mint Bíróság minősítését, vagy a teljesen független ágak, mint Alkotmány Bíróság minősítését.

Különösképpen-visszautalva-ne hivatkozzon rám akkor, amikor ön, az Országgyűlés méltósága megőrzése érdekében, egy fegyveres őrséget állít fel, melynek saját szabályzata szerint is feladata az Országgyűlési képviselők megregulázása, s amely adott esetben sokkolót is alkalmazhat országgyűlési képviselőkkel szemben... ezen esetekben ön ne hivatkozzon rám.

Úgy gondolom, hogy már így is túlléptem az ésszerű véleménynyilvánítás a kereteit- IDŐBEN – őő, megelégszem ezekkel a hozzászólásokkal.

Viszont látásra Miniszterelnök Úr; ha velem nem is fog találkozni a mai tüntetésen, azon állampolgárokkal, akik hasonló véleménnyel élnek, és akik az én véleményemet is képviselik odakint- és akiknek ezért mély hálával tartozom- fog, javaslom hallgasson rájuk is.

Veres Dávid