"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2012. november 30., péntek

Utolsó idők jelei

 


"Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." Lk 21,10-11
"És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.
Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.
És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok."  Lk 21,25-28


A jelekről úgy szól a Biblia, hogy azokat Isten teszi:
"Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az ÚR." Jóel 3,3-5
  
Interneten rákerestem a jelekre. Találtam az alábbi írást. Erről a honlapról származik: http://adventista.hu/egwhite/honlap/une/2.htm
Képeket én gyűjtöttem hozzá.
Azt hiszem, most már bizonyos, nem képzelem be. Jelek vannak a Napban, a Holdban, ami teliholdkor ebben az évben oly gyakran vérvörös. És éppen mintha a Hold is nagyobb lenne.
Sok a földrengés is. Több, mint szokott.... és még sorolhatnám mennyi minden nem tetszik, ami szokatlan.Krisztus közeli visszajövetelének jelei


URUNK NAGY PRÓFÉCIÁJA Krisztus előre figyelmeztette tanítványait Jeruzsálem pusztulására és azokra a jelekre, melyek megtörténnek az Ember Fia eljövetele előtt. Máté 24. fejezete ez eseményeket megelőző történések próféciája és Jeruzsálem pusztulását használja fel a világ tűz általi végső nagy pusztulásának ábrázolására. - MS 77 (1899).


Az Olajfák hegyén Krisztus elmondja a második eljövetelét megelőző szörnyű ítéletet. "Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: [...] Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete" [Mt 24:6-8]. Míg ez a prófécia Jeruzsálem pusztulásával részben teljesedett, azok nagyobb része közvetlen az utolsó napokra vonatkozik. - 5T 753 (1899). 

JELEK AZ ÉGEN 


Közvetlen a nagy középkori üldöztetés után teljesedett be a nap és a hold elsötétedése, és a csillagok lehullása. Jézus ehhez még ezt fűzte hozzá: "A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt" [Mt 24:32-33]. 
Krisztus megadta eljövetele jeleit. Akarata szerint megtudhatjuk, hogy mikor van már közel, éppen az ajtónál. Krisztus azoknak mondja ezt, akik látják ezeket a jeleket: "Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek" [Mt 24:34]. Ezek a jelek megjelentek. Most már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. - JÉ 535, 536.JELEK A FÖLDÖN 


Jézus kijelenti: "Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása" [Lk 21:25; Mt 24:29; Mk 13:24-26; Jel 6:12-17]. 


Akik figyelnek eljövetelének jeleire, azok megtudják, "hogy közel van, az ajtó előtt" [Mt 24:33]. - NK 35. 


A nemzetek nyugtalanok. Zavaros időkben élünk, Az emberek szíve elhal a földre következő dolgok félelmétől. De azok, akik hisznek Istenben, meghallják a viharban hangját, amint mondja: "Én vagyok, ne féljetek". - ST Okt. 9. (1901). 


Súlyos és eseményteljes történelmet jegyeztek fel a menny könyveiben. Eseményeket, amelyekről kinyilatkoztatták, hogy Isten nagy napját röviddel megelőzik. A világon minden nyugtalan állapotban van. - 3MR 313 (1908). 

HAMIS PRÓFÉTÁK 


Jeruzsálem elpusztulásának egyik jelét Krisztus így írta le: "És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek" (Mt 24:11). A hamis próféták meg is jelentek, a népet félre is vezették, és sokakat kicsalogattak a pusztába. Varázslók és szemfényvesztők, akik azt hangoztatták, hogy csodatévő hatalommal rendelkeznek, maguk után vonták az embereket a hegyek magányosságába. Ez a prófécia érvényes az utolsó napokra vonatkozólag is. Isten a második advent ismertetőjeként is ezt a jelet adta meg. - JÉ 535. 


Hamis követelésekkel találkozunk, hamis próféták támadnak, hamis álmok, hamis látomások lesznek, de hirdesd az Igét! Ne vonj el semmit se az Igében lévő Isten szavától! - 2SM 49 (1894). 


Láttam, hogy sokan jogot formálnak Isten különleges tanítására és megkísérlik mások vezetését, és a kötelesség téves eszméjétől oly munkába akarnak belefogni, amellyel Isten sohasem bízta meg őket. Ennek zűrzavar a következménye. Mindenki nagyon komolyan keresse Istent önmagáért, hogy egyénileg ismerje meg az Ő akaratát. - 2SM 72 (1893). 

A HAMIS PRÓFÉTÁVAL SZERZETT TAPASZTALAT 


Az elmúlt este egy, valamennyiünk által ismeretlen fiatalember - aki Ausztráliából való testvérnek mondta magát - felszólított bennünket és kérte, hogy White testvérnőt láthassa. Este volt és elutasítottam őt. Meghívtuk, maradjon itt az éjjel és reggelizzen velünk. A rendszeres reggeli áhítatunk után, amint különböző munkánkhoz igyekeztünk, ez a fiatalember felkelt és parancsoló mozdulattal kért, hogy üljünk le. Azt mondta: "Van nektek énekeskönyvetek? Énekelünk, és akkor üzenetet adok át néked. " Mondtam: "Ha üzeneted van, késedelem nélkül add át, mert nagyon el vagyunk foglalva. Intéznünk kell a postát és nincs veszteni való időnk. " Akkor olvasni kezdett valamit, amit ő írt, melyben többek között az állította, az ítélet most kezdődött meg az élőkön... 


Meghallgattam őt, és végül mondtam: "Testvérem, nem gondolkodsz helyesen. Fájdalommal állapítom meg, üzenete aggaszt minket. Kérlek, azonnal hagyj fel ezzel. Értelmed túlterhelt, félreérted munkádat. Amit mondtál, abból sok egyezik a Bibliával és ezeket elhisszük. De izgatott vagy. Kérlek, határozd meg, mi a mondanivalód számunkra". 


Nos, elmondta, hogy azonnal csomagoljunk és menjünk Battle Creekbe. Megkérdeztem az okot és azt válaszolta: "Mondjátok az üzenetet, hogy elkezdődött az ítélet az élőkön". Azt feleltem: "A munkát, amit Isten ránk bízott, még nem végeztük el. Ha munkánk itt befejeződött, biztos vagyok, hogy az Úr tudatja velünk, itt az ideje, hogy Battle Creekbe menjünk ahelyett, hogy téged kötelességünkre tanítanánk. "...További beszélgetésre Starr testérre bíztam őt, s folytattam írásomat. 


A fiatalember elmondta Starr testvérnek, hogy amikor White testvérnő oly kedvesen beszélt vele és mégis oly tekintéllyel, meglátta, hogy hibát követett el, amikor az őt oly erősen motiváló benyomásai nem voltak következetesek, sem indokoltak. Bár családunk nagy - 10 tagú - emellett 3 vendégünk volt, elhatároztuk, hogy ez a fiatalember egy időre maradjon velünk. Nem mertük elengedni azokhoz az emberekhez, akik szigorúan kezelték és megvetették őt, és ezt sem akartuk, hogy megismételje "kinyilatkoztatásait". Azt akartuk, hogy egy kis ideig maradjon, és kapcsolatunk legyen vele, és ha lehet megbízható, biztos ösvényre vezessük. - Letter 66, 1894. FALÁNKSÁG ÉS MÉRTÉKTELENSÉG 


Világunk nagy erkölcsi romlottságnak alapja a falánkság és a mértéktelenség. Sátán ennek tudatában van, és állandóan kísérti a férfiakat és a nőket, hogy egészségük, sőt életük rovására kedvezzenek ízlésüknek. Az evést, ivást és öltözködést tették életcéllá e világon. Éppen ilyen állapot volt a vízözön előtt is. És a kicsapongás eme állapota e föld történelme közeli lezárásának szemmel látható bizonyítéka. - Letter 34, 1875. 


Az a kép, amelyet a Szentírás az özönvíz előtti világról ad, nagyon híven ábrázolja azt az állapotot, amely felé a modern társadalom szélsebesen rohan. - PP 72. 


Tudjuk, hogy az Úr hamar eljön. A világ hamarosan olyan lesz, mint amilyen Noé napjaiban volt. Az önző élvezetek szabad utat nyertek. Az evés, ivás túlzásba megy. A mérgező szeszesitalt isszák, mely tébolyodottá teszi őket. - Letter 308, 1907. 

AZ ERŐSZAK CSELEKEDETEI 


Noé napjaiban a túlnyomó többség szembe helyezkedett az igazsággal és a hamisság szövevényét szerették. A föld erőszakossággal telt meg. Háború, gonoszság, gyilkosság napirenden volt. Épp így lesz Krisztus második eljövetele előtt is. - 1BC 1090 (1891). 


A munkások tömörülése, ha követeléseiket nem teljesítik, erőszakosságra izgat. Egyre világosabbá válik, hogy a föld lakosai nincsenek összhangban Istennel. Semmilyen tudományos elmélet nem magyarázhatja meg a Sátán vezetése alatti gonosz munkások rendületlen felvonulásait. A tömegekben gonosz angyalok munkálkodnak, az embereket erőszakos cselekedetekre lelkesítve... 


Az emberek fajtalansága és kegyetlensége oly nagyfokú lesz, hogy Isten kinyilatkoztatja magát fenségében. A világ gonoszsága nagyon hamar eléri határát, és mint Noé napjaiban, Isten kitölti ítéletét. - UL 334, 1907. 


Gyilkosságok és rablások borzalmas híreit halljuk, vasúti szerencsétlenségek, erőszakos cselekedetek azt jelzik, hogy mindennek vége közel van. Most, éppen most kell az Úr második jövetelére készülnünk. - Letter 308, 1907. 

HÁBORÚK ÉS SZERENCSÉTLENSÉGEK 


A vihar jön és annak dühöngésére készen kell lennünk Istentől nyert bűnbocsánat és a mi Urunk, Jézus Krisztusban való hit által. Az Úr felkél, hogy borzalmasan megrázza a földet. Minden oldalon bajt fogunk látni. A hajók ezrei süllyednek a tenger mélyére, Flották süllyednek el, és milliók élete esik áldozatul. Váratlan tüzek törnek ki, és semmilyen emberi igyekezet nem tudja eloltani azokat. A föld palotái eltűnnek a dühöngő lángokban. A vasúti szerencsétlenségek egyre gyakoribbak. Zűrzavar, összeütközés, és a pillanat figyelmeztetése nélküli halálozások történnek a nagy útvonalakon. A vég közel, a próbaidő lejár. Ó! keressük az Urat, míg megtalálható, hívjuk Őt, míg közel van! - MYP 89, 90 (1891).


A föld történelmének utolsó jelenteiben háború fog dúlni. Dögvész, csapás és éhség lesz. A mélység vizei átlépik határukat. A vagyon, az élet tűz és árvíz által elpusztul. Készen kell lennünk ama hajlékok számára, melyeket az eltávozott Krisztus készít az őt szeretőknek. - Mar 174 (1897).


 


NAGY TŰZGOLYÓK 


Múlt pénteken hajnalban, mielőtt felébredtem, megdöbbentő látvány vonult el előttem. Látszólag álomból ébredtem, és nem otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzgömbökből tüzes nyilak repültek szét minden irányba. A kigyulladt tüzeket lehetetlen volt eloltani, s sok helység pusztult el. Az emberek félelme leírhatatlan volt. Bizonyos idő után felébredtem és otthonomban voltam. - Ev 29 (1906). 
(Erről, lásd, 2012. 02. 27-ei hír: http://explorerworld.hu/2012/02/27/a-csillagaszok-sem-tudjak-honnan-johetnek-a-tuzgolyok/ )

Mérhetetlen nagy tűzgolyót láttam leesni szép házakra, azonnali pusztulásukat okozva. Hallottam, hogy valaki mondta: "Tudtuk, hogy Isten ítélete eljön a földre, de nem gondoltuk, hogy ilyen hamar". 


Mások haldokló hangon mondták: "Te tudtad! Miért nem mondtad nékünk? Mi nem tudtuk. "- 9T 28 (1909). 

FÖLDRENGÉSEK ÉS ÁRVIZEK 


Az ellenség dolgozott és most még inkább dolgozik. Lejött nagy hatalommal és Isten Lelke visszavonul a földről. Isten visszavonja kezét. Nekünk csak Johnstownra (Pennsylvánia) kell tekintenünk. Nem akadályozta meg a gonosz, így az egész város megsemmisült. Ezek a súlyos dolgok szaporodnak a föld történelmének lezárásáig. - 1SAT 100 (1889).


(1889. május 31-én mintegy 2200 ember vesztette életét. Johnstown árvíz által, többnapi esőzés következtében gátszakadás miatt pusztult el. )


A földkéreg meghasad a föld belső részében lévő elemek feltörése által. Ezek az elemek, ha egyszer kitörnek, elsöprik azok kincsét, akik évekig növelték gazdagságukat, nagy birtokokat szereztek az alkalmazásukban lévők éhbérén. És a vallásos világ is erősen megrendül, mert minden dolog vége közel van. - 2RH 208 (1891).


Eljött az az idő, amikor e pillanatban még nyugodt földön lehetünk, a következőkben pedig a föld nyugtalan lehet lábunk alatt. Földrengések történnek akkor, amikor ezt legkevésbé várjuk. - TM 421 (1896).


Mielőtt az Ember Fia megjelenik a menny felhőiben, a természetben minden rázkódni fog. Amikor a menny villámai a föld tüzével egyesülnek, a hegyek kemenceként égnek hatalmas lávafolyamokat ontva ki falvakra és városokra. A sziklák az olvadt masszát a folyókba vetik, a föld rejtett erőinek felfordulása a víz forrását okozza és kidobja a sziklákat a földre. Hatalmas földrengések lesznek nagy pusztulást okozva az emberéletben. - 7BC 946 (1907).

BŰNCSELEKMÉNYEK, ÉHÍNSÉGEK, JÁRVÁNYOK


Sátán e légtérben dolgozik; mérgezi a levegőt, és mi itt vagyunk Isten alá rendelt függőségben a jelen- és az örökéletünkért. Helyzetünknek, amiben vagyunk - teljesen tudatában kell lennünk, teljesen hűségeseknek, teljesen megtérteknek, teljesen Istennek szentelteknek kell lennünk. De úgy tűnik, ülünk, mintha megbénultunk volna. Menny Istene, ébressz fel bennünket! - 2SM 52 (1890).


Isten nem tartja vissza a sötétség hatalmait, hogy ne idézzék elő a levegő - amely az élet és a táplálék egyik forrása - megrontásának halálos munkáját, halálos ártalmával. Nemcsak a növények érzik hatását, hanem az ember is szenved a fertőzéstől... Ezek a dolgok Isten haragja poharának cseppjei, melyek a földre szóródnak és gyenge képviselői annak, amik a közeljövőben történnek. - 3MS 391 (1891).


(Isten felelősséget vállal azért, amit megenged, vagy amit nem akadályoz meg; Lásd 2Móz 7:3; 8:32; 1Krón 10:4. 13. 14. )


Az éhség fokozódik. A járvány ezreket ragad el. Veszély vesz körül bennünket: külső hatalmak és belső sátáni erők tevékenykednek, de Isten fékező hatalma most még működik. - 19MR 382 (1897).


Láttam, hogy az Úr Lelke vissza lett vonva a földről. Isten megtartó hatalmát nemsokára visszautasítják mindazok, akik parancsolatainak áthágását folytatják. A tisztességtelen üzletek, gyilkosságok és mindenfajta bűncselekmények híreit naponta halljuk. A gonoszság oly általánossá válik, hogy az már nem rázza meg az érzéseket, amint egykor tette. - Letter 258, 1907.

ISTEN CÉLJA A SZERENCSÉTLENSÉGEKKEL 


Mit jelentenek a félelmes tengeri szerencsétlenségek, mikor a hajók végső pusztulásba jutnak a pillanat figyelmeztetése nélkül? Mit jelentenek a szárazföldi balesetek: a tüzek, melyek megemésztik a szegények elnyomása által felhalmozott gazdagságokat? Az Úr nem akar beavatkozni, hogy megvédje azok javait, akik áthágják törvényét, megtörik szövetségét és megtapodják szombatját, s helyette a hamis nyugalomnapot fogadják el.


Isten csapásai már hullanak a földre, elsepervén a legdrágább épületeket, mintegy mennyből jövő tűzfuvallat által. Nem kellene, hogy a hitvalló keresztényeket ezek az ítéletek felébresszék? Isten megengedi ezek megtörténtét azért, hogy a világ felfigyeljen; a bűnösök féljék Őt és reszkessenek előtte. - 3MR 311 (1902).


Isten céllal engedi meg a szerencsétlenségeket. Ezek eszközeinek egyike, hogy férfiakat és nőket tudatra ébresszen. A természet általi rendkívüli munkával Isten ki akarja fejezni a kétkedő emberi erőnek azt, amit Igéjében világosan kinyilatkoztatott. - 19MR 279 (1902).


Milyen gyakran hallunk földrengésekről és tornádókról, a tűz és víz pusztításairól, amelyek nagy áldozatokat követelnek emberéletben és anyagiakban Ezek az elemi csapások látszólag a természet megzavart, rendellenes erőinek szeszélyes kitörései, amelyeket az ember egyáltalán nem tud befolyásolni. Belőlük azonban Isten szándékait olvashatjuk ki. Ezek is olyan eszközök, amelyekkel rá akarja ébreszteni az embert arra, hogy milyen veszélyben van. - PK 173. 

AZ ELJÖVENDŐ ESEMÉNYEK AZ ÚR KEZÉBEN VANNAK 


A világ nincs uralkodó nélkül. Az eljövendő események rendje az Úr kezében van. A menny Fejedelme a nemzetek sorsát, valamint egyházának ügyeit saját gondviselésében tartja. - 5T 753 (1889).


E jelképes leírások (tüzes kígyók a pusztában) kettős célt szolgálnak. Isten népe megtanulja, hogy nemcsak a föld fizikai ereje van a Teremtő ellenőrzése alatt, hanem a nemzetek vallási mozgalmai is. Ez különösen igaz a vasárnap megünneplés parancsának vonatkozásában. - 19MR 281 (1902)


A nagy befejező munkában fonákságokkal találkozunk majd, melyekkel nem tudjuk, hogyan bánjunk. De ne feledjük, a menny három nagy hatalma dolgozik, az isteni kéz a kormányon van és Isten az Ő tervét sikerre viszi. - Ev 65 (1902).


Isten irányítja az emberi események bonyolult játékát is, miként a kérubok szárnyai alatti kéz a kerékszerű alkotmányt. Most is Ő az, aki a kérubok felett ül, s a nemzetek küzdelme és kavargása közepette irányítja a föld ügyeit. - EÉ 178.

 


Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitézség függvénye, s hogy az események alakulását nagymértékben emberek hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok, minden pro és kontra ténykedés fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez a maga szándékát. - PK 309.A FÖLD ESEMÉNYEIRE A MENNYEIEK FIGYELNEK 


Az első gyilkos életének megkímélésével Isten az egész világegyetemnek olyan leckét adott, amely kihat a nagy küzdelemre... Nemcsak el akarta fojtani a lázadást, hanem a lázadás jellegét be is akarta mutatni az egész világegyetemnek... Más világok szent lakói a legmélyebb érdeklődéssel figyelték a földön történő eseményeket...


Az egész világegyetem egyetértéssel és helyesléssel kíséri Istent, amint csodálatos terve lépésről lépésre halad a teljes megvalósulás felé. - PP 50. 51.


Krisztus cselekedete - hogy meghalt az ember megváltásért - nemcsak elérhetővé tette az embernek a mennyet, hanem az egész világegyetem előtt igazolta, hogy miért bánt Isten és Fia a lázadó Sátánnal úgy, ahogy bánt. - PP 42. 43.
Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és rossz közötti nagy küzdelem záró jeleneteit. - PK 94.


Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. - JÉ 11.


(Ellen White állítja, hogy az el nem bukott világok és a mennyei angyalok, "nagy érdeklődéssel" figyelték Krisztus küzdelmét a Gecsemánéban. Krisztus négyezeréves küzdelmét Sátánnal és a kereszten való végső győzelmének tárgyalásában ilyen kifejezéseket használ: "Az el nem bukott világok és a menny angyalai nagy érdeklődéssel figyelték"... "Az ég és az el nem bukott világok tanúi voltak", "látták", "hallották". . . . "szemlélte", "micsoda látvány a menny számára". JÉ 667, 668.


Isten Auschwitzba megy


Ismét aktuális, úgy látszik mindig aktuális, hogy beszéljünk az antiszemitizmusról.
Magyarország 2012.


Az "Isten Auschwitzba megy" című munkában, amelyben e korszak szemtanúi "a zsidó népen elkövetett tömeggyilkosság dimenzióiról" nyilatkoznak, záradékként Kart Barthnak az "Ökumenikus testamentum" című 1960-as könyvéből olvasunk egy figyelmeztetést: "Nem felejthetjük el, hogy végül is egy valóságos, nagy ökumenikus kérdés van: a zsidósághoz való viszonyunk." És a Héber Egyetem zsidó professzora, Dr. David Flusser mondta egy 1976 augusztusában rendezett zsidó-arab-keresztyén találkozón, Jeruzsálemben, az Olajfák-hegyén:

"Okvetlenül szükséges, hogy a keresztyének lassan, tisztességes pásztorok vezetésével kezdjék olvasni az Új- és az Ószövetséget. Manapság szükségszerű a Biblia végidőkkel foglalkozó kijelentéseivel foglalkozni. A zsidók ezt megteszik, a keresztyéneknek pedig annál inkább kellene tenniük, ha kiválasztottságukat nem szeretnék eltékozolni. Feltételezésem, hogy a végidő igen közel van... Látom, hogy jön az elszakadás, amelyben nemcsak hogy sokan elszakadnak a hittől, hanem az is meg fog mutatkozni, hogy maga, az úgynevezett "keresztyénség" lesz az antikrisztusi szellem hordozója. Jézus tanításait úgy ki fogják forgatni, hogy az annak ellentéte lesz. Ezért fenyegeti ma nagy veszély a keresztyén egyházakat... Ennek az útnak a végén rendkívüli sötétség uralkodik, a pokolba zuhanás veszélyével!

    Én úgy látom, hogy a még rendelkezésünkre álló idő rövid. Ma az Újszövetség ajúdaikus (zsidótlan) vagy antijúdaikus (zsidóellenes) értelmű hamis interpretációja a "keresztyén" intelligencia kezében van!

    Meg kell mondanom Önöknek, hogy ma szükségszerű, s a komoly keresztyéneknek kötelessége a zsidó nép iránti szolidaritás kinyilvánítása. Az én népem számára egyáltalán nem ilyen döntő jelentőségű, mivel Izraelnek Isteni ígéretei vannak a jövőre vonatkozólag. Méghozzá, amint Pál mondja, Izraelnek mint egésznek. Ellenben a nemzetek - mint egész - nem rendelkeznek isteni ígéretekkel és áldáskilátásokkal...

    Én most szeretnék - mivel talán már az "utolsó napokat" éljük - a nemzeteknek segítséget felkínálni, hogy miként menekülhetnek meg: hívőkké kell válniuk, bízniuk kell a Bibliában és szolidárisaknak kell lenniük Izráel gyermekeivel. Különben el fognak veszni."


Idézet Norbert Lieth, Jónás könyvének próféciai utalásai című könyvből
hivatkozása: Ernst Schrupp, Izráel és a Messiás, Wuppertal 1997


Vége lesz-e ennek valaha?

Levél Nemes Páltól:Kedves Boglárka!

Kicsit később a szokottnál, de szeretettel ...
Részlet a http://amzi.org/html/purim.html írásából:
"… Az antiszemitizmus új formáinak felvirágzása láttán újra és újra feltehetjük a kérdést: Vége lesz-e ennek valaha? A Biblia beszél egy olyan időről, amikor Isten népének üldöztetése befejeződik, és mindenki nyugalomban lakik majd. Izrael több, mint 3500 éves fennállása során mindig nyomás alatt volt. Napjainkig még nem adatott olyan idő, amelyben a kardokat ekevassá alakították volna, ahogy ez a Mikeás 4,3-ban meg van ígérve. Csupán a fegyverszünetek időszakait élhettük át.

A purim Isten győzelmének ünnepe afelett az elhatározott szándék felett, amellyel Izrael népét ki akarták irtani. Hámán, a perzsa alkancellár a zsidó Márdokeussal való személyes konfliktusa miatt meg akarta semmisíteni az egész zsidó népet (Eszt.3,9). Sorsvetés szerint (a sors perzsa megnevezése: ‚pur') erre a népirtásra Adár hónap 13-át határozták meg. Ahasvérus király azonban összeházasodott a zsidó Hadassával, Márdokeus unokahúgával. Esztert (ez volt Hadassa perzsa neve) különös szépséggel áldotta meg Isten. Ő fogalmazott így: "Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét?" (Eszt.8,6). Minden bátorságát összeszedve böjtölt és az udvartartás rendjét felrúgva a király elé járult és elárulta, hogy ő is zsidó. Így vett a történet váratlan fordulatot (lásd az Eszter könyvét). …"

Magyarországon ma sokan 'magyarabbak akarnak lenni a magyarnál' - de vajon ki az igazi magyar?
Vajon az-e, aki erre a népre átkot, romlást, kudarcot, erre az országra vereséget és szégyent hozna? Vajon az-e az igazán hazáját, országát szerető ember, vezető, politikus, aki ezt a népet, ezt az országot háborúságba, elsorvadásba, belső viszálykodásba, önmagával való meghasonlásba kergeti?

A Biblia egyértelműen beszél arról, hogy aki átkozza Ábrahám leszármazottait, arra átok jön - maga Isten esküdött meg, hogy aki az Ő népét megátkozza, azt Ő maga átkozza meg. És a félreértések elkerüléséért kijelentette azt is, hogy akit Ő megátkoz, ne legyen semmi kétség, az valóban átkozott is lesz.

Az átkokról pedig szintén van egyértelmű felsorolás Isten szájából - hogy e téren se legyen semmiféle kétség az emberek elméjében (5.Móz.28,16-tól néhány oldalon keresztül).

Nekünk, Isten népének fel kell vennünk a felelősséget, hogy itt, az utolsó időkben, mint az igazságnak oszlopa megállítsuk a törvénytelenség, a gyűlölködés, a kirekesztés, a náci, sovén, idegengyűlölő, antiszemita megnyilvánulásokat.
Isten népe, fel kell állnunk, és ki kell mondanunk, hogy MI, az Egyetemes EGYHÁZ tagjai, része SZERETJÜK Izraelt, SZERETJÜK a test szerinti zsidó embereket is, és VAN HELYÜK EBBEN AZ ORSZÁGBAN.

Meg van írva:
Róm 11:15-26 "Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, ha nem élet a halálból?
Róm 11:16  Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
Róm 11:17  Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
Róm 11:18  Ne kevélykedj az ágak ellenében: ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
Róm 11:19  Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
Róm 11:20  Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
Róm 11:21  Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez.
Róm 11:22  Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt, akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyelmét, ha megmaradsz a kegyelemben; különben te is kivágatsz.
Róm 11:23  Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
Róm 11:24  Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba.
Róm 11:25  Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy.
Róm 11:26  És így az egész Izrael megtartatik, amint meg van írva: Eljön Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat."

Imádkozzunk, álljunk a résre, menjünk fel a Sionra - és hirdessünk ennek az országnak megtérést minden zsidógyűlöletből, zsidózásból, idegengyűlöletből, antiszemitizmusból, anticionizmusból, minden náci és fasiszta gondolkodásmódból!

Isten népe, MOST ne hallgass!
Álljunk oda szellemben az Úr elé a nemes olajfából hitetlenség miatt kimetszettekért - hogy a népünk politikai vezetőinek nyilatkozatai, nyilvános bűnei miatt ez az ország ne kerüljön ítélet alá, hanem könyörüljön az Úr ezen a népen, és térjen meg minden antiszemitizmusból!

szeretettel
Pali2012. november 28., szerda

Együtt egymásnak örülniÖrülj, örülj, örülj.
Vannak dolgok, amiket nem lehet elvenni tőled.
Hogy örülsz nekem.

Tudod mi a Menny?
Teljes öröm a bizalomban.

Örülj velem.
Hadd örüljek veled.
Örüljünk együtt! Istennek.
A szépnek, a jónak, az igaznak.
Ki akadályozhatja meg, hogy ezt tegyük.
Ha Isten velünk!?

S ha látod jót teszek, örülj velem.

Mert Ő velünk van.
Testvérem!
Láss!
Hallj!
És járj!
Együtt velem.
Örülj, örülj, örülj!

Mert, ha velem együtt örülsz, ha jót teszek, együtt dicsérjük az Istent.

---

Szabaduljatok fel arra, hogy együtt örüljetek testvéretekkel.
Ha ezt teszitek, diadalt arattok a poklon.
Aki minden örömötöket el akarja venni tőletek.

 Isten dicsérete és dicsősége: Őszinte és feltétel nélküli Öröm a testvérrel.


Örülj, örülj, örülj!
Örüljetek!


Együtt a bizalombanTestvéreim!
Az Isten Betlehemben született meg.

Ha nem vagyunk együtt, ránk szakad a pokol.
Miért mondod meghúzom magamat házamban, amíg a baj elvonul.
Miért vonulna el, és miért hagyna békében tégedet?
Egyedül.

Ha nem imádkozunk együtt, ha nincs bennünk bizalom egymás felé,
egymásban Isten felé, ránk szakad a pokol.

Ránk is. Mert a pokol már eljött.
De még minket csak szele érintett, s csak szele érinthet.
Megértetted-e, hogy te a Mennyben tartozkodol?
Ezért, ha nem fogunk össze, nem nézünk egymás szemébe és nincs meg a feltétlen
bizalom, végünk lesz.

Tudod mi a Menny?
Hogy együtt vagyunk, hogy egymást szolgáljuk, hogy egymást szeretjük.
Együtt.

Testvérem!

Isten azt akarja kelj fel és járj, mert Ő támogat téged.
De, ha nem akarsz felkelni, noha Isten lelke van benned?

Tudod mit jelent felkelni?
Bízni! Hinni! Tudni a másikat! Akit látsz testvéred.
Támaszkodni rá, szeretni őt.
Ismerni egymást.
Elfogadni egymástól és adni egymásnak.
Mert ugyanaz az Istennek lelke lakik bennünk.

Istenben nincsenek falak, szögesdrótok.

Hát nem hitted el, hogy szeretlek?

Miért kérdés számodra, hogy meghalnál-e értem?
Nem kérdés, ez válasz.
Ezen nincs mit mérlegelni.
Ismerlek, látlak, hallak, együtt vagyunk.
És tudom élsz, mert Isten lelke lakik benned.
Ennyire szerettél!

2012. november 27., kedd

A festő csodalány


Az isteni csodatehetség,
Akiane Kramarik, született 1994. július 9-én, Mount Morris, Illinois, U.S. -ban.
Négy évesen kezdett el festeni egy isteni átélés után. Autodidakta festő.
Képei isteni ihletésűek. Művészete látomásaiból és az Istennel való személyes kapcsolatából táplálkozik.
Családja, művészete hatására, később áttért a kereszténységre.

Riport vele:Honlapja:

http://www.artakiane.com/home

A 2012-es évünkről


Jelek az égen és a Földön, az év első feléből:

Az év második feléből:
Drágakövek a Mennyből

Maranatha Praise 3.Track listing:
01. We Have Come Into His House (Let's Forget About Ourselves)
02. Humble Thyself In The Sight Of The Lord
03. Lord Be Glorified
04. Behold What Manner Of Love
05. Shepherd's Song
06. Spirit Song
07. Behold, Bless Ye The Lord
08. John 3:16
09. Father I Believe You
10. Jesus, Name Above All Names
11. His Name Is Jesus
12. Wait On The Lord
13. We Must Wait (On The Lord)

Rest of the tracks are INSTRUMENTAL

14. Humble Thyself In The Sight Of The Lord
15. Wait On The Lord
16. Behold What Manner Of Love
17. His Name Is Jesus
18. Jesus, Name Above All Names
19. Behold, Bless Ye The Lord
20. Lord Be Glorified
21. Father I Believe You
22. Shepherd's Song2012. november 26., hétfő

Maranatha Praise 1.

Track listing:
1. Praise The Lord
2. Father I Adore You
3. Heavenly Father
4. Praise The Lord Together
5. Thy Lovingkindness
6. Set My Spirit Free
7. Bring My Body Closer
8. Love (One Another)
9. Seek Ye First
10. Cause Me To Come
11. Holy- Thou Art Holy
12. Peace Give I To Thee
13. Praise You Father Instrumental
14. Sing To The Father Instrumental
15. Father I Adore You Instrumental
16. Praise The Lord Instrumental
17. Unto Thee O Lord Instrumental
18. Sing Hallelujah Instrumental
19. Open Our Eyes Instrumental
20. Light Our Way Instrumental
21. My Peace Instrumental

Maranatha Praise 2.Track listing:
01. Sing Hallelujah
02. Sing To The Father
03. O Come, Let Us Adore Him/Thou Art Worthy
04. Open Our Eyes
05. My Peace
06. Servant of All
07. Unto Thee O Lord
08. Christ In Me
09. Praise You Father
10. Light Our Way
11. Peace Give I To Thee - Instrumental
12. Jesus 2:43 - Instrumental
13. Set My Spirit Free - Instrumental
14. Holy, Holy, Holy - Instrumental
15. John 16:33 (These Things I Have Spoken Unto You) - Instrumental
16. Cause Me To Come - Instrumental
17. Thy Lovingkindness - Instrumental
18. Love (One Another) - Instrumental
19. Thank You, Jesus - Instrumental
20. Psalm 5 - Instrumental

Álapostolokról és adományokrólSokszor történik az, hogy mást látunk előre, és mást oldalt.
Mintha egy autóbuszban utaznánk, az utazó közönség mást lát oldalt a tájból,
és mást a sofőr, aki vezet.

Így vagyunk ezzel, ha Bibliát olvasunk.
Látjuk előre az utat, amit a Biblia mond, ellenben, ha oldalt nézünk, saját környezetünkre,
vagyis arra, hogy akiket hallgatunk, akikkel együtt élünk hogyan élik meg a kereszténységet elborzadunk. Mintha ők, nem ugyanazt az utat látnák előre.

Pál apostol is szembesült áltanítókkal, álapostolokkal és álkeresztényekkel.
A jobb és bal kezünk felől levő prédikátorok, mindenfélét mondanak, kezükkel nagy mozdulatokat
ejtenek, hogy a közönség figyelmét maguk felé irányítsák.
Ellenben mivel olvassuk a Bibliát, és gondolkozunk is, pontosan látunk előre.
Látjuk, hogy szűkül az út, és végül véget ér.
Látjuk, hogy most már lassan ki kell szállni az autóbuszból és gyalog kell továbbmenni.
Az utazó közönség azonban marad, mert kényelmesek az ülések, meleg van, és ha kinéznek
az ablakon mégis olyan mintha mennének, prédikátoraik pedig arról beszélnek, hogy maradjanak az üléseiken.

Akik kiszállnak, azoknak az út más lesz.
Szűkös és keskeny. Egy csapás. Amit ki tudja, melyik erdőlakó vadállat taposott ki.
Néhol az ember beakad, szúros, valahol még négykézláb is menni kell, akár sárban.
Kétségtelen, így más, mintha busszal mentünk volna tovább.
Illetve, az is más, hogy ha a buszban maradtunk volna, továbbhallgatni azokat, akik azt mondják, minden szép és jó, meleg van, az autóbusz előre halad, miközben tehát áll.


II. Korinthusi levélről

A gyülekezetről, adakozásról és az álapostolokról; 
elmélkedés a 8-13. fejezetig


Miért nem fosztottál ki minket?

Pál erőtlenségével dicsekszik.
Pál úgy látja, hogy hibának rója fel neki a korinthusi gyülekezet, hogy
- nem megejtő ékesszólásban beszélt;
- hibának, hogy nem volt erélyes;
- és hibának azt, hogy nem kért anyagi támogatást a gyülekezettől megélhetéséhez.

Mintha olyan vád érte volna őt: - 'Pál! Te miért nem kértél támogatást tőlünk, miért nem támaszkodtál ránk, miért dolgoztál saját kezeddel, hogy-hogy nem terheld magadat ránk? Ebből mi aztán azt gondoljuk, hogy te nagyon erőtlen apostol vagy.'

Mintha azt hánytorgatták volna fel neki: 'Pál te miért nem fosztottál ki minket? Mint a többi 'apostol'?'

Pál válaszában ezt mondja, tévedés azt gondolni, hogy az evangélium hirdetéséhez nem kellett pénz:
"Ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra." 2Kor11,7-8

Ellenben:
"Attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni fogok." 2Kor 11,9

Majd felhívja a gyülekezet figyelmét, hogy eltűrik az álapostolok élősködösét, akik erényként és erőként tüntetik fel élősködésüket:
"Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket ... ehhez mi gyengék voltunk." 2Kor 11,20

Pál azt mondja:

"Nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek." 2Kor 12,14

Vagyis, ezért, a szeretetért nem kért anyagi támogatást a közöttük való evangélium hirdetéséhez.

"Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért." 2Kor 12,15

Mert Pál szereti a korinthusi gyülekezetet nemcsak példát akar mutatni, azzal, hogy nem kér támogatást, hanem ezzel is a jóra akarja ösztönözni őket. ("A Jót tegyétek" 2Kor13,7)

Pál azt mondja magáról, hogy ő igaz apostol: "Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig szeretteim, a ti épülésetekre" 2Kor 12,19

Pál az erős álapostolokkal szemben erőtlenségével dicsekszik, de meg is magyarázza miért, igaz nem szívesen.
Ismer egy embert - feltehetőleg - saját magát, aki elragadtatott a harmadik égig, és ott olyan dolgokat hallott, amit emberi szavakkal ki nem mondhat.
Ám e mennyei kijelentés súlya olyan nagy, hogy tövis adatott a testébe!
Ha ez a tövis nem lenne, akkor e mennyei kijelentés miatt, már elbukott volna.
Gyengeség és erőtlenség az, ami testét kordában tartja, hogy el ne bizakodjon.
Hogy mennyire fontos, hogy tövis legyen a testünkben, ha mennyei kijelentést kaptunk, azt már csak azok tudják maguk, akik kijelentést kaptak. Ők ennek tudatában választják, hogy inkább lesznek erőtlenek, ha még oly megbotránkoztató is ez az erősek számára, mert inkább választják azt, hogy el ne bukjanak.
Hiszen e erőtlenség miatt belsejében nyilvánvalóan szüntelenül figyelmeztetve van, hogy a rendkívüli Isteni erő, kijelentés, és kincs egyedül Istené, és nem az övé. (2Kor4,7) Tehát a testi erőtlenség, (vagy tövis) a könnyen feltörő emberi elbizakodottság ellen van adva, amit a szentek pontosan tudnak és támaszkodnak is rá. Máskülönben az ember, biztonsággal nem tud hordozni, és továbbadni Isteni kijelentést.
Földi teremtettségünkben, Isteni kijelentés birtokosaként, fizikai erőtlenség nélkül az ember elbizakodik, alábukik és megsemmisül a pokolban.
A fizikai erőtlenség sajnálatos. Kívánatosabb lenne másképp, de sajnos ez a földi testünk, cserépedényünk útja, az igaz mennyei apostolsághoz.


Igaz és álapostolok ismérvei

Álapostol:
"Amivel dicsekednek, abban olyanoknak - igaz apostoloknak - bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz." 2Kor11,12-15
"nyerészkednek Isten Igéjével" 2Kor 2,17
"Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét." Róm 16,18
"Héberek ők? Én is. Izráeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái?..." 2Kor11,22

Vagyis megkérdezi, keresztények ezek az álapostolok? És megválaszolja, igen  keresztények, de Pál azzal dicsekszik, hogy mindezekért a dolgokért, amit hirdet ő nélkülözést és fájdalmat viselt, mindenképpen többet, mint az álapostolok. A nélkülözést, a fáradozást, a veszedelmet és az üldözést az igaz apostol ismertető-jegyének mondja.

Az igaz apostol Krisztusé, sok fájdalom közben.

Az igaz apostolság további ismertetőjegyei:
- teljes állhatatosság
- jelek
- csodák
- isteni erők
2Kor 12,12


Adománygyűjtés testvéreknek

Szeretetből nem terhelte meg Pál a Korinthusi gyülekezetet, de adományt gyűjt a szegénységben lévő szentek számára. Óvakodott attól, hogy ő maga terhére legyen másoknak, de igaz dolognak tartja, hogy a szükségben lévő testvéreket támogassa.

"A mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen; amint meg van írva: "Aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje." 2Kor8,14-15

Ám még azt is mondja, az adományadás, sosem mehet az adakozó kárára. Azt mondja:

"Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek kinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok." 2Kor8,13

Adománygyűjtés tisztasága.

"Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt; mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is." 2Kor 8,20-21

Ezért több - bizalomban kipróbált - testvérrel gyűjtenek adományt. Az adományt gyűjtő testvérek buzgók és kipróbáltak, innen is, és onnan is, az adományt-fogadó és az adományt-adó részéről is, többszörösen ismertek mindenki előtt, jó hírben és tisztességben. Azok előtt legfőképpen, akik az adományokat adják.
Üvegzseb, átláthatóság, elszámolhatóság, megbízható ismert ember által.

Pál apostol, mint közvetítő, itt is, ott is ismerik. Hitében, szeretetében kipróbált. Ha a gyülekezetek nem ismerik egymást, bajosan lehet kölcsönös a bizalom Isten felé és egymás felé, bajosan tudnák egymást kölcsönösen viszont segíteni. Hiszen, ha egymást nem ismerik, egymás hitét sem ismerhetik. A kölcsönös, és személyes kapcsolat mindig szükséges, segítő és segített között, testvérek között.
Ha ez nincs, akkor egy hiteles személy állhat közvetítőként. Pál volt ez a hiteles közvetítő. Még egyszer írom: testvérek között. Két messzebb lévő gyülekezet között.

A keresztény közösség, mindig a személyességben állt. Személyesen ismerni Istent, személyesen ismerni egymást. Személyesség nélkül nincs, és nem lehet bizalom, főképpen tehát keresztény testvérek között, ahol a személyes odafordulás a kölcsönös jó csere, ismeretben, szeretetben és minden lelki vagy anyagi adományokban. Enélkül nem beszélhetünk adományról, és segítségről.
Kölcsönösség áll fenn a testvérek között, ahol most az én fölöslegem pótolja testvérem hiányát, hogy azután az én hiányomat pótolja testvérem fölöslege.
Tehát a testvérek között, természetes a kölcsönösség. Éppen ahogy Isten hozza, így mindannyiunkat testvéreinkre bízza, és gondoskodik arról Isten, hogy mindig alázatban maradjunk, ne fuvalkodjunk fel, vagy ne kérkedjünk. Se az adó, se a kapó. Mert ma nekem van, holnap neked van, Isten az, aki osztja. Márpedig okkal tartja fenn azt, hogy ezeket a szükségeket-feleslegeket váltogatja a gyermekei között.
Így teljes - őszinte és tiszta - szeretetben tudunk lenni egymással.

Az adomány több is ennél, "nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt." 2Kor9,12

Az adakozás eredménye: "a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett." 2Kor 8,2

"Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére." 2Kor 4,15

"Az én örömöm mindnyájatoké"
2Kor 2,3


Ja és még egy! Titokban történjék:
- amikor adományt adsz, Mt 6,4
- amikor imádkozol, Mt 6,6
- és amikor böjtölsz Mt 6,18

Közös titok Testvérem, veled! Titokszövetség. Titkos akarat és szándék, a nyilvánvaló jóra. A közös jó cselekvése közösségben egymásnak, de kifelé a külvilág elől takarva. (Szereplői és titokbirtokosai: az Atya, te és én és minden testvérünk).

"Atyád, aki rejtve van, és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked." Mt 6,18

Más a bizonyságtevés, mert az Igehirdetés.
Más a jel, a csoda, a gyógyulás, mert az az Igehirdetést követi.
Más a jó cselekedet.
Ezek minden ember előtt nyilvánvaló dolgok, amelyek megerősítik Igehirdetésünket, hogy Istentől valók vagyunk, és világítanak a házban, de látható a házon kívül is. Ez a világosság kell, hogy vonzzon minden embert hozzánk.

Az adakozás, az imádkozás, a böjtölés titkos titok. Örvendezés. Az enyém. A tiéd. A miénk. Testvérközösségünk sajátja. A kút forrása. Rólunk szól és minket táplál. A világ elől rejtett manna.


2012. november 23., péntek

Pogácsa


Vajon mit jelenthet a pogácsa?

Épp arra gondoltam reggel, nincs kenyerem.

Erre kopogott apukám, hogy küldenek nekem egy szatyornyi pogácsát.

Finom.

Épp azt eszem most. :)

Fufu az ölemben, ő is szeretne kapni.

Hm...

Persze, hogy eszembe jut, amikor éhes voltam a munkahelyemen, és épp gondoltam,
ha nem eszem, el fogok ájulni. És akkor, jött egy kolléganőm, és azt mondta, "jöjj egyél,
frissen sült pizzát", és elém tette.
Mennyire örültem. Nem is tudta, hogy nem volt mit ennem.
Hogyan harcoltak, akkor értem a kollégáim, hogy én is kedvezményesen ehessek ebédet.
És kiharcolták. :)
Oh igen. Ha nem teszik... akkor ... mást keresett volna az ÚR. :)
Mert éhen nem maradhatok :)

Mit jelenthet a pogácsa?

Annyira hiszek.

Reggel, úgy fejeztem be éjjeli gondolataim: hát akkor semmi, semmi jó nincs bennem.
Akkor ezt most megállapítottuk.
Hiába mondtam nektek, ti nem hittéttek el.

Magos pogácsa.

Ja igen, csak magja van bennem annak Aki minden Jó!
Nézd, hogy világít! Nézd velem az URat, drága Testvérem!

Kezd hatni a pogácsa. :)
Lassan jól lakom, hogy örömmel telten táncolhassak Őelőtte.


Péld 6,23

2012. november 22., csütörtök

Még többets ha többet írok, többet olvasol, s te mennyire örülsz ennek.

Vigasz ez is neked, amíg te is várakozol.Szeretném

hogy velem együtt, átjuss a nehézségeken.
TestVérem.
Szeretném, hogy mindig együtt legyünk.
S te is ott legyél, ahol én leszek.
Szeretném, ha mindig együtt lennénk, örömben, békességben, szeretetben.
TestVérem, ez nem vágy! Ez szeretet.
Vigasztaló szeretet.
Remény és valóság, maga az Élet.

Szeretném, ha győznénk, s mivel szeretném, s mivel te is szeretnéd,
ezért győzni fogunk.
Annyira várom már, hogy végre együtt legyünk.A bölcsesség kezdeteAz értelmetlenségről gondolkoztam.
Hogy e Földön minden értelmetlen.
Itthon vagyok, pedig annyira úgy érzem nincs időm semmire.
Talán itthon lenni is értelmetlen.
Ha az ember stresszes lesz, az is értelmetlen.
Valóban minden értelmetlen.

                                               Minden.

Azért repkedni is furcsa .... nem?

                                              Értelmetlen?
                                              Fárasztó?

Nem tudom. Csak azt látom minden értelmetlen.

Azt hiszem egyedül a mennyei dolgok keresése nem értelmetlen.

Azt hiszem nagyobb dolog, mint a szeretet-cselekedet.

Mármint nagyobb a keresés, mint a repkedés maga.

Nagyobb, ha keresem.

Maga a keresés nem értelmetlen egyedül.

Ha keresem Istent.

Egyébként meg, hogy beszélek,

az, természetes.

"Hajóvontatók találkozása tilos."

Mit jelenthet?

Sosem értettem. Nem tudom.

Régen a rádióhangjaival üzentek a kapitányoknak. Én meg hallgattam.

Ma már van internet.

Beszélek.

Hu.

És most megálltam. Ez végtére is jó dolog.

Tudok beszélni - most sóhajtottam.

Beszélhetek.

Tudom, hogy meghallgatsz.

Ha a világegyetemben csak egy is, de mindig meghallgat.

Lehet, hogy értelmetlen.

Mert értelmetlen volt hallgatnom, anno, azt is, hogy

"hajóvontatók találkozása tilos."

De te engem hallgatsz.

Most elmosolyodtam.

Lehet mindig Istenre vágytam?

S talán nem is vettem észre?

              hogy már réges-régen hallgatsz?

Örömmel, szeretettel és a legtermészetesebben?

             Hallgatsz.

                           Engem.

Milyen furcsa.

                          Milyen furcsa.

Végre valaki hallgat.

                          Megértettem.

                              Itt vagy.


Mt 5,15-16

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."


2012. november 20., kedd

2 Kor 2,17Lelki sebek - mennyei átalakulásMiért is ne lehetne, hogy a virágból Buttercup-ból egyszer, Butterfly Pillangó legyen?
Ha féregből lehet? Virágból miért ne lehetne?

Hiszen mennyei dolgok ezek.

Jaj, hát az illatomról beszélsz. Mert szerinted a Pillangónak nincs illata.

A közönséges boglárka virágnak sincs, nem is volt soha :) hacsak nem mennyei.


Mint Jézus sebei.

Ha senki se ismerte fel, feltámadása után, mert teste mennyei lett, a régi földit levetette, mégis hogy lehet, hogy a szegek ütötte sebek rajta maradtak? Ha földi lett volna az is, nem-e kellett volna azoknak eltűnnie?
Mintahogy földi arcának, hajának, testének?

Nem titok ez.

Lelki sebek voltak. Értünk viselte. Előbb volt az a seb, minthogy a fizikai megvalósulása.
Mert a mennyei mindig előbb van, mint a földi. Nem is a római katonák ütötték rajta, hanem azok az ördög-emberek, akik még jóval hamarabb - a Mennyekben - elárulták Istent. Nem is a földi testén ütötték, hanem a mennyein.

Mert Krisztus előbb volt, minthogy a Földre született volna, és minden előbb fájt neki.
Ő előbb viselte a terheket, minthogy a Földön lakozó emberek erről tudhattak volna.

Másképp nem is kiálthatott Tamás, amikor ezeket a sebeket meglátta: Én Uram! Én Istenem!
(Jn 20,28)
Hiszen, amikor látott, mindent megértett.
Ezt gondolhatta Tamás: 'Hogyan lehet, hogy a sebek rajta, ha Őt most meg nem ismerem? Mert földi ábrázatának hasonlatosságára nem hasonlít?! Hát úgy, hogy Ő előbb volt, minthogy én megismertem. Ő volt és van az Ő mennyei testében, a Mennyekben, amit Ő levetett, addig, amíg Földi életét leélte velem. Ő viselte értünk szenvedéseit már a Mennyekben, mennyei testében, amit most saját szemeinkkel láthattunk, saját kezünkkel tapinthattunk. Mi még csak oda tartunk, de Ő ott volt, onnan jött, és most is ott van. Ő már akkor 'meghalt', sebeket viselt értünk, amikor mi még nem is gondoltuk, amikor mi még szemeinkkel nem is láttuk.'
Ez a felismerés adott neki hitet. És amikor ezt felismerte, rájött, az aki most szemtől szembe vele áll, az az Isten!
Krisztus mindennél előbb volt! Ő maga az Isten!

Milyen jó is!
Hogy ezek a sebek léteznek, és léteztek!
Milyen jó is!
Hogy Isten soha le nem mondott rólunk!

Milyen jó, hogy ezek a sebek: Mennyeiek.

Ha azok a sebek nem lettek volna, és most nem lennének, Tamás semmiképpen sem hitt volna.

De most, hisz.
És hiszünk mi is, és boldogok vagyunk.


Jézus sebei örökkévalóak. Aminek mégis van kezdete és vége, de csak addig, amíg mi mindannyian meg nem érkezünk oda, ahol Ő van. Hogy végre:


Teljes legyen a Teremtés, összhangban.

Az Ő sebei - velünk - begyógyulnak.

Az Ő sebeiben gyógyultunk meg.

Akiben pedig mindez: Egy Egész.

Egy - mennyei - Ember.

Egy Test.

Az Igaz Isten.


2012. november 19., hétfő

1Pt 1,15


"Magatok is szentek legyetek 
egész magatartásotokban"Csak féreg vagyok
Hiszen én csak féreg vagyok.
(Zsolt 22,7)"Hogyan lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, ki asszonytól született? 

 Nézd a holdat: még az sem elég ragyogó, szemében még a csillagok sem fényesek.

Hát még a halandó, ez a féreg, és az ember fia, ez a hernyó?"

(Jób25,4-6)


Isten által minden lehetséges.

Csak féreg vagyok, de veled URam! Szárnyalok! Veled URam Mennybe emelkedve Pillangó vagyok!


Csak egy Pillangó.
Magyar boglárkaNa, az úgy alakult, hogy a boglárkalepkék családja között, van egy 'magyar boglárkalepke' nevű.

Azt hiszem váltok.

Az Égbe emelkedem.

Ha már úgy is oda kell mennem. Ez az én új korszakom. :) Az 5. nap.

Repülni Veled Istenem!

Magyar boglárka   
  • A gyönyörű bíborkék szárnya színjátszó. A nőstények nagyobbak, sötétebbek, szárnyuk szegélyén széles sötétbarna sáv van. A hátsó szárny szegélyén fekete pöttyök sorakoznak. A fonák világosbarna, fehér körökkel, gyűrűkkel és fekete pöttyökkel. A szárnytő kék árnyalatú lehet.
  • Hernyó: Bíborrózsaszín. A ukkantó dudafürt termésében él.
  • Elterjedés: Sziklás területeken, bokorerdőkben 2000 méter tengerszint feletti magasságig Dél- és Közép-Európában, Törökországban. Irnánban és Észak-Afrikában él.
  • Latin neve: Iolana iolas
  • Fesztávolság: 3-4 cm


Magyar boglárka. Bokorerdőkben élő, de a sziklás területeket is kedvelő lepke. Dél- és Közép-Európában, Törökországban, Iránban és Észak-Afrikában elterjedt. Szárnyai úgynevezett színjátszó szárnyak. Nappali lepke. Hernyója szintén bíborrózsaszínű. Tápnövénye a pukkantó dudafű termése.
Magyarországon igen ritka. :)
Védett: eszmei értéke 50 eFt.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_bogl%C3%A1rka


Egyéb:
http://innoteka.hu/hir/nanotechnologiaval_feljavitott_okostelefonok.233.html


Boldog vagyok!

És egyre boldogabb!

  2012. november 18., vasárnap

A magokrólMaga, Magad, Magatok, Maguk, Magunk, amikor az emberre utal, 
Magasztalás
Magatartás
Magasságban
Magyaráz
Magzat
Magas
Magaslat
Magasztal
gyökerük a Mag szó maga. :) Elgondolkoztató.
A Mag-yar nyelv mintha magjában hordaná az Igazságot.
/A mag szó, elsődleges jelentése nyelvünkben valószínűleg 'test' volt. A magyar szó, valószínűleg összetett szó, amelyek jelentésükben férfi, ember, nem, törzs. 
Ezt csak azért írtam le, mert ha tovább kutakodunk úgy látszik még okosabbak leszünk, hogy minden még a nyelvünk is hordozza, az Isteni kijelentéseket. A mag szó, nem is csak tehát a szaporító, termékenyítő mag szót jelenti, hanem magát az embert is, ami pedig képmása, Istennek, vagyis, hogy maga a Mag az Isten-Ember maga. Hu, most nem azt mondtam, hogy Jézus magyar volt, :) Csak azt, hogy a magyar nyelv sok Igazságot hordoz magában, vagy másképp mondva: utal az Igazságra.
Ebből pedig azt lehet kikövetkeztetni, hogy érthető az Ige, hogy minden arra halad, hogy Ember legyen, és minden gyökere maga az Ember, méghozzá az Isten-Ember, vagy a Mennyei-Ember./


"Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt.
Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó." 
(1Móz 1,11-12)

"Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek."
(1Móz 1,29)


Jézus példázatában, Ige a mag, az emberek (szíve) a szántóföld.

"A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje."
(Lk 8,11)

Máténál:
"A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai"
(Mt 13,38)

Az Igéről, mint magról:

"Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által."
(1Pt 1,23)

"Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született."
(1Jn 3,9)

"Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét." 
(2Kor 9,10)

"Amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 
De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet."
(1Kor 15,38)

"Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében; az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágain."
(Lk 13,19)


"Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."
(Ézs 55,9-11)


"Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!
Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!"
(Zsolt 126,5-6)


2012. november 17., szombat

A Mennyei jelenlévők"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és 


                                 az angyalok ezreihez; 


                                 az elsőszülöttek ünnepi seregéhez 
                                 és gyülekezetéhez, 


                                 akik fel vannak jegyezve a mennyekben, 


                                 mindenek bírájához, Istenhez 


                                 és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez


                                 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz 


                                 és a meghintés véréhez, 
                                 amely hatalmasabban beszél, 
                                 mint az Ábel vére." 

(Zsid 12,22-24)"Törekedjetek mindenki iránt a békességre 

                                               és a szent életre

                                                                     amely nélkül senki 
                                                          
                                                                             sem látja meg az Urat." 


(Zsid 12,14)

SzámokrólHello!Tudtam, hogy a szavaknak jelentősége van, dehogy a számoknak is.

Annyi-annyi kijelentést ad az Isten és folyamatosan.

Tegnap hazajöttem, és kicsit olvastam a Bibliát a teremtéstörténetet.

És ahogy elkezdtem olvasni kinyílt az értelmem és értettem.

Annyiszor elolvastam és tudom, milyen volt akkor, amikor még nem értettem.
Tudom, hogy amikor az Édenkertről írtam akkor volt valami,
ami értelmet adott nekem, de nem értelemmel írtam, hanem a lelkemmel.
Értettem, hogy most új kijelentést kaptam, de most látom csak igazán.
És annak is örülök, hogy például, amit az Emberről
Babilonból kimenni című bejegyzésem leírtam,
szintén lélekből írtam, amit horgászaton kaptam, de úgy
hogy földi elmém majdnem felrobbant, és indulatosnak tűnt előttem, mert magam is hadakoztam, a testemmel, hogy minden elmúlik, pedig a helyzet, hogy a valóságot írtam, ezért most azt kértem az Úrtól, hogy vegye el az indulatomat.
Na most tehát elvette, és meggyógyultam.
Ez a lényege a gyógyulásomnak.


A teremtéstörténetről.

Teológián tanították, meséltem neked is, a kettős teremtéstörténet a Bibliában.
Gyakorlatilag átugrottuk.
Azt mondtuk, hát ez van, ismétli magát az Isten.

De ez nem igaz. :)

És most elmondom hogy is van ez.
Megadta az ÚR, hogy megértsem, egyszerre teremtette a Mennyet és Földet.
Eddig sose beszéltek arról, hogy mikor teremtette a Mennyet az ÚR.

A helyzet a következő:

1Móz 1-2,4-ig fejezetek az első teremtés történet.
Ez a Menny teremtése.
A Mennyben van a Föld. A Föld meghatározása:
növények, állatok, emberek, világítótestek...
Az angyalok teremtése: nővé és férfivá teremtette őket.
Őket is embereknek nevezi, mert emberek.
Minden egész seregüket megteremtette.
Ezek a mennyeiek. Ez a Menny.
Ez a Menny és a Föld, de ez nem az a Föld, ami a mi bolygónk neve, az természeti.
Arról beszélek, hogy van a Menny, ahol mindezek.
Ahol ugyanolyan élet van, mint amit mi látunk itt természeti szemeinkkel sőt, tehát abban a szférában, amit mi nem látunk, de megteremtetett, létezik, Élet van.

Ebben a megteremtett Mennyben vannak maghozó gyümölcsfák, de volt egy fa, ami nem hoz magot.
1Móz 1,11-12; 1Móz 1,29; 1Móz 2,16-17

Ezen gondolkozz el, ez pedig a jó és a rossz tudásának fája volt.
Ez nem hoz magot. Ebből nem szabad enni.

A mag a legtisztább formáció a legkisebben. Ami őrzi annak lényegét, és abból az lesz, amit hordoz magában. 
Jézus is sokszor utal a magra. Az Ige a mag.
Mag nélkül pedig nincs élet. És élet szaporítása.
Mibennünk /a Mennyben/ teremnek a magok, mi vetünk, mi szaporítunk.
Ám van/volt egy olyan fa, és gyümölcse, amiben nincs ilyen jelleg. 
Ez kell tehát megtanulnod. Hogy a mag az élet továbbadója, és az a legtisztább formáció.
Nem véletlen, hogy a magot machinálják az ördögök.  DNS-spekulációk, vetőmag-mutáció stb.
Mivel utálják a tisztát, mert az Istenre utal. Meg akarják változtatni, hogy ne legyen élet-hordozó.
De ez képmás. Az ördög csak a képmás ellen tud hadakozni.
Nem a valódi, a valódihoz - vagyis a mennyeihez - nincs hozzáférése.
Ezért mondta Jézus, hogy az én kezemből senki ki nem ragad téged. 

A Menny hatalmas. 
Sokan vannak benne, így teremtette az Isten.
Már itt megjelenik a hatos szám. És a számok mind itt megvannak.
A hatos az angyalok száma volt.
A hetes pedig azt jelenti, hogy tökéletességre jutottak-e?
Az az ő döntésük volt, hogy elérték-e a hetest.
Mindenkinek át kellett menni ezen a próbán.
Ez volt az ő részük, hogy elfogadják-e a hetedik napot.
Ami az Egy-ség, A Megnyugvás napja.
Tehát volt egy próba, azaz az átlépés a hetedik napba.
Itt voltak, akik megbuktak.
Ez az a bizonyos 1/3. A Menny lakosainak 1/3-a.
Ők angyalok voltak, akikből lettek az ördögök.
A mi természeti Földünk megjelenése ezek után történik.
Azt mondja, még semmiféle mezei fű nem volt a földön.
Mert még nem bocsátott ki esőt a Földre.
És amikor ez megtörténik, önmagától, minden meglett.
Igen.
Azért mert már minden megvolt a Mennyben.
Tehát a mag ott volt.
A mag a Mennyben van.
Ha az esőt kap kihajt. Kihajtott. 1 Móz2,5
És így a Földön minden seregük előállt, kivéve az embert.
Azt megteremtette az Isten.
Ez a természeti világ, mindenben a képe a Mennyeinek.
Tehát megformálta az embert a földből.
Ebből látszik, hogy ami erre a Földre irányul ördögi támadás, annak
nincs hatása a Mennyeire.
Hiába manipulálják a magokat, az fölfele a mennyei szférákba nem juthat.
Mivel Fönt a Mennyekben minden ugyanaz, és minden Föntről származik lefelé.
Ellenben a te természeti életedet megkeseríthetik vele az ördögök, és elzárhatják előled az igazságot, mindenféle hazugságokkal és megtévesztésekkel.

Itt is nővé és férfivá teremtette az embert, mint a Mennyben.
De itt az oldalbordából lett a nő.
A Mennyben nem így van.
Itt arról van szó, hogy ragaszkodjanak egymáshoz.
A Mennyben is ragaszkodnak egymáshoz, de más ott A szeretet.
Itt természeti.
Ott lelki/szellemi.

A bűnbeesés után, pedig még uralkodik is a férfi a nőn.
A Mennyben ilyen nincs.
Szóval itt is, ezen a Földön is meg kellett lennie a próbának.
Itt az ördög a kígyó képében. 
Az angyalok a maguk szintjén harcolnak az ördögökkel.
Azzal abban a magasságban a Földön lakozó ember nem tud harcolni. Az ember a maga szintjén harcol az ördöggel, az pedig
a kígyó. Ennek te a fején taposol. Ő a sarkadat mardossa.
Amíg le nem győzöd.
Ha legyőzted, akkor fogsz harcolni a mennyei magasságban is.
Aki megtért, az legyőzte az ördögöt, az ősi kígyót és harcol,
a magasságbeliek ellen, úgy mint az angyalok.
Ha megtértél minden imád, a magasságbeli ördögök erősségeit rombolja.
2Kor 10,4-5 

Tehát az egyes szám a kezdet.
A hetes pedig a vég.
A hetes a megnyugvás napja, mert Isten megnyugodott minden munkájától, és idevárta az Ő teremtényeit. 

Azt mondta az ÚR én vagyok a kezdet és a vég.

Az ördög mindig is ötös számon volt, mert állat.
Ráadásul kígyó formációjú sárkány.
De ember volt, teremtésénél ám nem tudta betölteni a 777-es számot.
Aki nem tudja betölteni a nyugalom napját az nem lehet ember.
Ami a megszentelés napja. 

Az ördög már kivetetett a mennyből ezért történik, hogy helyet keresi magának, mert már kevés ideje van.
Tehát a Menny és minden seregük most a 777-es számot viseli.
Mert győztek és bejutottak az örök életre, a mennyeibe.
Ott már nincs semmi ördög. 

A földön lakozó embereknek pedig hirdettetik az evangélium, hogy ők is megértsék és bejussanak.

Tudjuk, hogyan lehet bejutni a nyugalom napjába, amit így írtam: 777-be, Jézus által.

A 666 a természetes ember száma, ezzel önmagában nincs gond.
A gond akkor van, ha ebben marad.
Aki már megtért átváltott a 777-re, ám az utolsó számjegy még nem látható, amíg a Földön emberi természeti testben lakozol.
Az nem jelenti azt, hogy ez az utolsó 7-es nincs meg, hanem hogy nem látható.
Szükséges, hogy átváltozzon a test. Ez olyan, ami meglesz a feltámadáskor, a halál mintegy utolsó legyőzője, mert ezt vetetted, és amit vetettél az nő ki belőle.
Krisztust öltöttétek fel.

Tehát az ördögök már a szám alapján is látják, ki hová tartozik.
Látják rajtad a számot.
Hoppá! 
Nagyon rühellik.
Méghozzá látják az elmédben, a szemeden és a kezeden. 
Látják miről gondolkozol, hová nézel és mit csinálsz.

Tehát a 666 eredendően természetes száma az embernek.
De ennek vége, akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten.
Megnyílt az út a 777-re.
Az ördögnek nem nyílt meg.
Róla elrendeltetett, hogy soha nem érheti el. Mert a döntésében
nem felfelé igyekezett. 
De az ő száma nem teljesen 666, mivel az 5-ös is ott van, mivel
állat, de hát nem is teljesen az. Nem érte el a hetest és még lejjebb csúszott a hatosról.
Nem lehetett újra ember, hiszen ember csak tökéletesen lehet.
Soha nem volt hetesen. A hetesen csak azok lettek, akik
teljességre jutottak. De a hatoson teremtésénél fogva rajta állt.
Ezért ő törekszik a hatosra, mivel lecsúszott a kígyóval az ötösre.
A kígyó az ötösön áll. /Bár ő is a 6. napon teremtetett, de így írnám le, hogy nem fölfelé, hanem lefelé megy./
Az ördög már a hatost sem fogja elérni. Talán az ördög számát így írnám 665.
Embernek tűnik, ember volt, de állat lett, és már mégsem állat.
Ámbár, lesz nagy hittettés és akkor megpróbálja elhitetni, hogy ő
ember, és hogy az ő száma 666.
De ő nem ember, mert az ember elérheti a 777-t, sőt el is éri, mert az ember száma Jézus Krisztus óta 777.
Tehát, aki nem éri el, az nem ember.
Márpedig, akkor 666-on marad. A 666 pedig a nem teljesség száma.
És ennek vége lesz, eltöröltetik.
Mindazok, akik nem váltanak át a 777-re a 666-on maradnak és eltöröltetnek.
Mert a nyugalom napjának el kell jönnie. 

Tehát a 666-t megszűnt, mint ember száma.
Mert született egy új ember, aki Jézus Krisztus, és annak száma 777.
És most a kegyelem ideje van, amikor az ÚR vár, hogy az emberek
átváltsanak a 666-ról a 777-re. Ez a kegyelem ideje.
Ez a megtérés, az ÚR lelkének vétele. A tökéletességre jutás.
Az ÚR nyugodalmába jutás. Az Ő elfogadása. 

Az angyalok a mennyei emberek, akik már teljesen átjutottak 777-re, a mennyekben, akik testvéreink, de ők nem ettek a jó és rossz tudásának fájáról.
Te viszont igen. Olyanná lettél, mint az ÚR. 1 Móz 3,22
Ezért fogsz ítélni angyalok fölött, ezt mondja az Ige. 1Kor 6,3

Ennek nincs magja. Ez benned van, nem szaporodik, nem szaporítható a tiéd.
Hogy Ádám és Éva evett és nem te, de ez a magtalan gyümölcs
benned van, mert ők ettek belőle.
A gyümölcs azt jelenti, hogy vetsz, és szaporodik és újra vetsz.
Ezt nem tudod vetni. És nem tudod szaporítani. Ez van.
Nevezzük egy egységnek. Minden földi emberben benne van.
Nem osztható nem szorozható. Hanem van.
Ellenben minden más fának gyümölcse osztható, szorozható, szaporítható, mert van magja.
A mennyei angyalokban nem volt ez.
Még az ördögökben sem. Mert nem ettek a jó és rossz fájáról.
De hogy nehogy örökké éljenek az emberek az Édenben vezető
utat lezárta az ÚR.

Az ördögök most elpusztíthatóak. Ha ettek volna az élet fájáról nem lennének elpusztíthatóak.
Nemcsak az ember útját zárta el, Isten az élet fájától, de a rosszá lett emberekét is.
Vagyis az ördögök útját is, akik a magasságban vannak.

Tehát ezért vannak megszámlálva a napjai.
Mert nem végtelen, hanem véges.

Tehát a tűzzel el fogja pusztítani az Isten az emberek egy részét.
Akik ördögök lettek. Ez minden ember része, aki nem fogadja el Jézust.
Mert Ő a Lelkéből adott az embereknek. És az Ő lelke elpusztíthatatlan. Ellenben tűz által kivonható!
Tehát, ha nem sikerült neki bejutnia és az életfájához, hogy örökké éljen elpusztítható, és el is lesz pusztítva, mert az ÚR a teljességre törekszik a szentségben, már pedig a nyugalom napjára, ami a megszentelés napja, a tökéletességre jutás, az elfogadása annak, amit Ő teremtett az elfogadása annak, ami Ő.

Az ördögök hiába könyörögtek és kértek bocsánatot, nem volt tovább. Mivel Isten mindig előre megy, fölfelé a teljesség felé vitte a forgást.
Ha visszafelé forogsz, visszafelé mész, alábbi számokra.
Ezért mondta, az Ige, hogy jaj annak, aki már megismerte az igazságot és utána fordul vissza, mert jobb lett volna neki, ha meg se ismeri az igazságot, vagy ha malomkővel dobnák a tengerbe.
Mert az azt jelenti, hogy végleg elpusztul, mert sose jut be a 777-be.

Ellenben én tudatlan ember voltam.
Számomra volt megtérés. Áldott legyen az ÚR.

A nyugalom napja pedig akkor jön el, amikor mindenki bejutott,
aki bejutható. 

:)

Mert a Mennyben nem idő van, hanem teljesség.
És a hetedik nap a teljesség.