"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2012. október 28., vasárnap

A Mennyről egyszerűen


Rajzoljunk egy keresztet.


Most nem azért mert Jézus kereszten halt meg, hanem mert legegyszerűbb módján a legjobban kifejezi az emberi alakzatot. A Menny formájában és alakjában, lényegében tekintve is emberi, és emberi alak.
Legyen a fej a Szeretet. A talapzat (lábak) a Hit. Bal keze a Jónak szeretése és cselekvése. Jobb keze az Igazság szeretése és cselekvése. Isten jobb kezében van az Igazság, bal kezében a Jó. Mindennek feje a Szeretet, mindennek alapja a Hit.

Lényegét tekintve, a Női akaratba tartozik a Szeretet és a szeretése és cselekvése; A Férfi értelemhez pedig az Igazság és a Hit szeretete és cselekvése. Értelmes megfigyeléssel ezt látjuk a világban és az egyházban egyaránt. A nők a szeretet szolgálatában aktívak a férfiak a prédikálásban, és a bölcsesség Igéiben. Tapasztalatból látjuk a női szerető érzelmeket és a férfi értelmi higgadtságot. Még azt is megállapítottuk, hogy a női lényeghez tartozók akaratbeliek, míg a férfihoz tartozok értelmiek. Isten volt az, aki ezt így kiosztotta.
A Szeretet a Fej. A Szeretet Istenhez tartozik, de egyébként minden Tőle van. Mégis megállapíthatjuk, hogy a Női akarat lényegéhez tartozik dominanciájában a Szeretet és a Jó. Ezért ezt a részt besatíroztam vonalkázva a Női akarathoz, rózsaszínnel.

A Férfi értelemhez pedig besatiroztam az Igaz és a Hit erényeit.
Igazából úgy lenne jó, ha ez az átfogó kör forma ferdén szív alak lenne, a lila vonal választás mentén, de sajnos nem tudtam a programban így forgatni a szív formát. Tehát enyhén döntött szív alakkal rajzoljuk körbe, ahol a lila vonal a szív közepén halad.

Húzunk a kereszt közepén egy másik választó vonalat. Itt kékkel húztam. A fenti sárga rész Isten lényegéhez tartozik az Igaz és a Szeretet. A kék vonalakkal satirozott rész a földi egyházhoz tartozik. Bár minden dolog Istenhez tartozik, mégis a Hit és a Jó szeretése és cselekvése lényegét tekintve a földön tartozkodó egyház része, míg az Igaz és a Szeretet Istenhez.
Tehát Isten minden mindenekben egységét tekintve jelenlegi megvalósulási formája a mi emberi szemeinkben láthatóságát tekintve a sárga rész a Menny, a kék rész az Egyház. A Mennyben teljességgel fogjuk látni ezt.

A következőben jobban látható, kitöltöttem a réseket, sárgával az Istenhez tartozót, kékkel az emberhez/Egyházhoz.Noha minden mindenekben, a teljesség Isten által, és Istenben. De mibennünk is, akik Benne vagyunk. Isten gyermekében egyenlő arányban van jelen, a Női akarat és Férfi értelem, bár dominanciáját tekintve mindig a teremtettség eredeti meghatározása szerint van egyik vagy másik irányba súlya.
Az Igaz(ság) a jobb kézhez tartozik, a Jó a balhoz. A fej a Szeretet, talapzat a Hit.
Azért szerettem volna szívalakba keretezni az egészet, hogy jól látható legyen a Szeretet mindent átfogósága, és a szeretetbeni egység a Menny és a Földön tartozkodó egyház között /a Menny és az ember között/. Valamint a férfi és a nő kapcsolatában. És, hogy mindezeket Isten végtelensége öleli át, a Hozzá való fejlődés pedig végtelen. Szeretetbeni egységben.

Isten az összekötő. Összeköti a Szeretetet a Hittel, az Igazat a Jóval. Noha ezek soha nem voltak külön és soha nincsenek is, mintahogy soha nem is lesznek. Mindegyik Isteni erény. Isten gyermekei bővölködnek benne. A Mennyekben pedig megértik. Ez a Mennyei teljesség egyszerűen lerajzolva, jelképekben. Minden összekötettésével ábrázolva.


Erről még, másképp, egy érdekes biológiai felfedezésről: A Laminin fehérje molekuláról
Louie Giglio beszéde a laminin sejt-adhéziós molekuláról.
How Great Is Our God tour DVD, 2009
A teljes beszéd itt látható: http://www.youtube.com/watch?v=EAzCP8SEKwc

 

2012. október 17., szerda

Hallelujah
Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

Somewhere Over the Rainbow
2012. október 16., kedd

Mivel tartozunk egymásnak?
Mi, testvérek a Krisztusban, mivel tartozunk egymásnak?
 
 
"Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." 1Jn 4,11
 
"Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." 1Jn 3,16
 
 
"Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek - az erőtlen testvéreink - gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk." Róm 15,1
 
 
És:


Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim,
akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre,
a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.
2 Thessz 2,13Nem szenvedélyből, hanem tudatosan.

Na most, ezzel nemcsak vagdalkozunk a levegőbe. Ezt komolyan gondoltuk. Kiért halnál meg?


Mikor? Amikor Ő megjelenik.
"Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az ÚR a Sionra." Ézs 52,9"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, mik leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvaló lesz*, hozzá hasonlók leszünk, mivelhogy meglátjuk Őt, amint van." 1Jn3,2

Mikor lesz nyilvánvaló, hogy Isten gyermekei vagyunk?

*
Angolban: NIV 'when he appears'
                  NKJ 'when he is reaveled'

Vagyis az én fordításomban, amikor Ő megjelenik.

Mikor változunk hozzá hasonlókká?

Amikor Ő megjelenik; amikor saját szemeinkkel látjuk, hozzá hasonlók leszünk, mivelhogy meglátjuk Őt, amint van.Mit tesznek azok, akik így gondolkoznak?

"akinek ez a benne vetett reménysége megvan, szent tisztaságot ölt magára, amiként ő is szentül tiszta. " 1Jn 3,3 (Csia)


"akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta." 1Jn 3,3 (Magyar Biblia Tanács)

Mitől tisztítja meg magát?

A bűntől

(Igék, tovább az 1Jn 3,3-tól)

Mikor?

Folyamatosan, amíg él.
 
"Ám most, hogy a vétektől lettetek szabadokká és Isten rabszolgáivá lettetek, gyümölcsöt teremtek, amely a megszentelődést munkálja, vége pedig örök élet. Mert a vétek zsoldja halál, de Urunkban, a Felkent Jézusban az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet."  (Róm 6,22-23; Csia)

Ézsaiás 52,13-15


A bölcs/félreismert szolga diadala


"See, my servant will act wisely;
he will be raised and lifted up and highly exalted.
Just as there were many who were appalled at him -
his appearance was so disfigured
beyond that of any man
and his form marred beyond human likeness -
so will he sprinkle many nations,*
and kings will shut their mouths because of him.
For what they were not heard, they will see,
and what they have not heard, they will understand."

Isaiah 52,13-15


Az én fordításomban, magamnak:

Íme az én szolgám jár el bölcsen
felemelkedik és igen naggyá lesz.
Amiképpen sokan voltak felháborodva rá -
megjelenése annyira eltorzult
férfiastól arca, emberitől formája -
úgy fog meghinteni sok nemzetet *
és királyok miatta befogják szájukat,
mert amit nem beszéltek nekik, látják,
és amit nem hallottak, megértik.

Ézsaiás 52,13-15


* sprinkle many nations. NIV Biblia szerint megjegyzésben a sprinkle mellett: With the sprinkling of cleansing and/or of consecration.
Locsolva meghintve takarítani és/vagy felajánlani.

"Ezt cselekedd velük, hogy megtisztuljanak: hints rájuk vétektől megtisztító vizet, egész testüket borotválják le, mossák ki ruhájukat, hogy tiszták legyenek." 4M8,7

"Azután vegyen egy tiszta ember izsópot, mártsa a vízbe és hintsen a sátorra, az összes edényre és azokra, akik ott vannak, majd arra is, aki csontot vagy megölt embert, halottat vagy sírt érintett.
Hintse meg a tiszta a tisztátalant a harmadik és a hetedik napon, és miután megtisztította őt vétkétől a hetedik napon, az mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és este már tiszta lesz." 4M19,18-19


A magyar Biblia-fordításokból - a Károlit kivéve - hiányzik a meghintés! Helyette: bámulatba ejt, megrezzent stb. szavak szerepelnek.

New King James-ben a sprinkle mellett megjegyzésben, hogy vagy startle (vagyis megijeszt).

Mégse mindegy: megijeszt, vagy meghint? Héberben?

2012. október 15., hétfő

Milyen hatalommal?


Mi a hatalom?

tegnap Pál apostol Rómabeliekhez írt levélből olvastam:  Róma 13.
"Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett."
Azon gondolkoztam, hogy Ige szerint mi a felettes hatalom? Vajon lehet a munkahelyem is az? Hiszen ott is alárendelt vagyok.
Lehet különbséget tenni a munkahelyi alárendeltség és az állami vezetők között?
Vagy itt Magyarországon egyébként minden - szolgáltató - intézmény, cég, vállalkozás is, egyben hatóságként működik? Ezt külföldön nem értik, Magyarországon például az egészségügy, az oktatás, és a szociális intézmények is tudnak hatalmi ágként viselkedni. Hatóságra jellemző modorban diskurálni a szolgáltatást felhasználókkal vagy munkahelyek a munkavállalóikkal.
 
Természetesen lehetséges, hogy a közintézmények, szolgáltatók, egyesületek, vállalkozók, cégek a hatalom ilyen formán kinyújtott karjai, de én inkább arra gondolok, hogy egy rossz beidegződés, szándékosan rosszul értelmezett, és rosszul használt "kiváltságok", az állampolgárok pedig kiszolgáltatott voltából eredően, jogtalan elszenvedői.
Magyarul jogtalanság.
Semmiképpen nem hatalmi szervek, hanem a közjóért, vagy a jóért, vagy önmagáért - a profitért - létrehozott szolgáltatók visszaélései.
 
Beszéljünk magunkról:
Minden hívő engedelmeskedjék minden hatalomnak?
Nem! Nem ez van írva!
Hanem az, hogy minden lélek, (vagyis minden ember), a felettes hatalmaknak (vagyis a hatóságoknak).
Ebben nem a hívek kötelezettségeiről beszél, hanem minden ember kötelezettségéről, és nem minden cég, vállalat, szolgálat felettes hatalom. Vagy talán a szomszéd utcában lévő asztalosműhely az számomra?
Nem mindenki felé tartozunk engedelmességgel, hanem az állami hatóságnak.
 
Más fordításokban jobban kitűnik, hogy amikor a felettes hatalomról ír, A hatóságra gondol.
A hatóság, tőlem függetlenül hozott, mindenkire érvényes törvényeket tartatja be, adót szed, ellenőriz, akár testi fenyítést is alkalmaz, amely a fennálló államiszervezet kiszolgáló szerve. Pál Isten szolgájának nevezi.
Pál apostol megkülönbözteti minden más szervezettől azzal, hogy akinél a kard van.
Demokráciában négy évente változóan, másnál van a kard. Pál apostol szerint, amíg azonban hatalmon van, tűrni kell.
 
Pál úgy írja, minden lélek. Tehát nemcsak a hívők, hanem minden ember. Ellenben ezeket az instrukciókat, a híveknek írja, a híveknek adja ezt a tanítást, hogyan tudják megmagyarázni keresztény tanításunkat, minden más nem hívőnek,  hogy minden ember miért engedelmeskedjen. Mi ugyanis a békesség követei vagyunk.
Valamint további útmutatást ad, - itt már csak - a híveknek, hogy senkinek semmivel ne tartozzanak.
Akinek a vámmal, vámot fizessenek, akinek adóval, adót fizessen, akinek a félelemmel, félelmet, akinek tisztelettel tiszteletet.
 
Senkinek semmivel ne tartozzunk, hacsak azzal nem, hogy szeretjük.
 
Na itt megálltam. Tehát a szeretettel jogosan tartozhatom?
Azt írja, ha ezzel sem tartozunk, akkor betöltöttük a törvényt (tartalmat adtunk neki). Ezek szerint azzal tartozhatunk elvileg, hogy nem szeretünk. De:
Micsoda örömujjongás, ha azzal sem tartozunk! Isten fiai vagyunk.
 
Mi a szeretet?
Kiterjesztett módon több mint, amikor azokat szereted, akik téged is szeretnek. Az barátság.
A keresztény szeretet, nem tesz rosszat a felebarátjával és ellenségével. Mi a rossz? Ha igazságtalanság ér, nem vágsz vissza. Ha arcul ütnek, nem ütsz vissza, ha rágalmaznak, nem rágalmazol vissza. Tehát, aki ellened rosszat tett, annak nem fizetsz rosszal.
Nem keresed az alkalmat, hogy mikor fizethetnéd vissza azt a rosszat. Ez a bosszúról való lemondás, és a bosszú átadása Istennek.
 
Továbbá:
Ha minden embernek engedelmeskednie kell a fennálló hatalomnak, akkor ezt a kijelentését Pál itt nem az egyház belső felépítési rendjére vonatkoztatta. Hiszen minden ember nem engedelmeskedhet, az egyháznak, ami a Krisztus Teste. Tehát következtetés, ezen Ige alapján az egyház - a hívek közössége - nem viselkedhet hatalomként a hívei felett.
 
Az egyház, hívő emberek közössége, Pál teljesen más parancsolatokat hagyott az egyház tagjaira, egymásra nézve. A Biblia a testvérek közösségére nem használja az engedelmesség szót, - ha igen akkor Istennek engedelmeskedjetek - hanem a szeretetet. Nem parancsuralmi szervezet. Hanem szeretetközösség. Szeretetközösség, amelynek tagjai kifelé engedelmességben tartoznak az állami szervezet felé, ugyanúgy, mint minden ember. Pál szerint: nekünk Krisztus uralma alatt lévőknek nincsenek kiváltságaink a világi hatalomban. (Adókönnyítés, vámmentesség, felmentés stb.)
Ez azonban manapság nincs így. Minden történelmi egyháznak, vagy bejegyzett egyháznak vannak törvényi mentességei. Sőt, állami anyagi támogatottsága is.
Eredetileg azonban az egyház tagjai is, engedelmeskednek az állami hatóságnak. Mindenben. Nem kérnek és nem követlenek kiváltságokat. A törvényt betartják. Ha valaki az állam törvényei ellen vét, állam által hozott büntetést kell viselnie. - Lásd pedofil papokat milyen sokáig - évtizedekig, évszázadokig - védte a katolikus egyház, mondván saját jogkörben bánik el velük. Vagyis nem bánt el velük.
 
Továbbá Pál apostol idejében az egyház struktúrája is mentes volt a hatalmi, hierarchia rendjétől. Pál apostol fejében akkoriban ez meg se fordult. Annyira jól értelmezte mindenki a testvér szót, annyira egyenlő volt mindenki, hogy ebben kellett rendet raknia.
Megmagyaráznia a Lelki ajándékokat, de még mindig szolgálatról beszélt, ki-ki amilye van azzal szolgáljon szeretetben, és nem engedelmességről.
 
Tehát ha rettegve féled a te egyházi vezetőidet és mint a hatóságnak engedelmeskedsz nekik, mintha fegyvert viselnének, akkor erősen élhet benned a gyanú nem keresztény testvéri közösségben vagy.
 
A teljes szeretet kiűzi a félelmet.
Ítéljétek meg magatok mi a testvéri közösség, és mi a világi hatalom. Ki és miért akar a világi hatalom képével fellépni? Mintha neki arra joga lenne.
Ki és miért harcol ki magának kiváltságokat a kardot viselő államtól, hogy ő is kardot viseljen? Mit kell cserébe teljesítenie? Mert ugye semmi sincs ingyen.
 
Bátorság!
Aki engedelmeskedik a hatóságnak és több adót fizet, mert többet rótak ki rá, azzal nem tesz rosszat, hanem jót. Ha az állam által hozott törvényt betartjuk, és törvény szerint viselkedünk, minden másban szabadok vagyunk!
Lehet és kell a kicsinyeket védenünk, szavunkat felemelni az elnyomottak érdekében. Tenni értük.
Lehet és kell az igazság szerint cselekednünk és figyelmeztetni másokat, - minden egyházat, céget, vállalatot, magánvállalkozót, szolgáltatót, magánembert - ha nem az állam törvényei szerint járnak.
Ez az igazság pedig magában foglalja a tisztes adófizetést, a bérek kifizetését, a tisztességes eljárást. A munka megbecsülését. Az emberi méltóság tiszteletét. A jog szerint való bánásmódot.
 
Ki vagyok én, hogy az állami hatalmat bíráljam, de bírálhatom minden alatta lévőt, aki nem az állami törvények tiszta rendje szerint jár el, és nem viseli az állam kardját, hanem azt kijátszva megkerüli.
 
Bizony a bűneink vittek minket a sárba.
Ha mindenki magába nézne, látná, ha csak az állami törvényeket tartotta volna be, az elmúlt húsz évben, nem tartana itt Magyarország.
Ki volt az, aki rendesen adózott? Ki volt az, aki nem volt korrupt? Ki volt az, aki megbecsülte a munkavállalóit? Ki volt az, aki minden járandóságot mindig befizetett utánuk? Ki volt az, aki betű szerint minden magyar törvényt pontosan betartott?
Bizony, minden módon, hatalmi eszközökkel lettek elnyomva, azok akiknek nem volt joguk és hatalmuk. Annak látszatja sem.
Minden kisember jajszava felhallatszik az égbe, akik tisztességesen dolgoztak, de nem adták meg nekik a bért.
Bérük az égben kiált.
Magyarországon nem volt demokrácia az elmúlt 20 évben. Mert nem volt jog a kisemberek kezében, hogy érvényt szerezzenek jogaiknak és behajtattassák jogos bérüket.
 
Nem, nem a hitel okozta az összeomlást. Nemcsak az állami vezetőink, és a rossz gazdasági döntéseik. Ezek is.
Hanem karöltve az igazságtalansággal, jogtalansággal, csalással, elnyomással, és meglopással azok által, akik állami hatalom nélkül, de hatalmaskodtak rajtunk.
 
Minden bűnünk utol fog érni minket! Csak az a kérdés, észrevesszük-e miért esett ez rajtunk? Vajon megtérünk?
Vajon lesz őszinte bűnbánat? Önként kiigazítás minden állampolgárnál? Ha nem, akkor a hatalomnak magának kell elszámolnia minden törvényt megszegővel.
Még hozzá karddal.
 
De nekünk, kicsinyeknek, elnyomottaknak, kisemmizetteknek és törvényt betartóknak nincs mitől félnünk. - Elvileg -
Hacsak a gonoszság más bugyrai nem támadnak. Imádkozzunk, hogy békességben éljünk, imádkozzunk a hatalom birtokosaiért, hogy bölcs, igazságos, és jó döntéseket hozzanak.
 
Megyjegyzés: Semmi bajom nincs azzal, ha egyházak kapnak kiváltságokat vagy támogatást az államtól, csak az a kérdés, milyen meghatározás szerint, és mire használják, vagy mit kérnek cserébe.
A meghatározásokról, kitételekről, feltételekről nem tudok, de ha csak belső sugallatra teszi is az államhatalom, még ahhoz is joga van, és még azt is Isten vezérli. Támogatást vissza is lehet utasítani, ha tisztességtelen ellenszolgáltatást kérnek cserébe.
Egyébiránt Isten nyájának nincs szüksége, csak Istenre, mindenféle támogatottság tekintetében. Az állami törvényeket pedig be kell tartania, minden léleknek.

2012. október 14., vasárnap

If You were SailboatAmelie csodálatos élete


Amelie életével már rég tartozom.
Annak idején Márti barátnőm ajánlotta figyelmembe.
Megrökönyödve ültem a moziban az első képsorok láttán, nem értettem, hát Márti annyira ismer engem, miért ajánlotta nekem ezt a filmet? :)
Aztán, amikor a végére értem életem egyik legkedvesebb filmje lett. A történet is, a feldolgozása is, a képi megjelenítése is, a zenéje is, csodálatos. Yann Tiersen zenéjét telitalálat volt így összehozni a filmmel. Nagyon sokat hallgatom, a mai napig.

Mindenkinek ajánlom, aki még nem látta, nézze meg.

Egy kis ízelítő:


Zenék:

Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano
[Large Version 2010]


La Valse d'Amelie (Orchestre) 


La Valse d' Amelie - Theme Amelie

A teljes hanganyag itt:

http://www.youtube.com/watch?v=WYGFNjEL7Jw


A Menny bizonyítékaTegnap olvastam egy amerikai idegorvosról, aki 2008-ban egy igen ritka agyhártyagyulladástól, hét napig kómában volt.
Érdekessége a történetnek, hogy, mint orvos, addig úgy foglalkozott a halál utáni élet témájával, amiben a szokásos standard válaszokat adta, a kómából, vagy klinikai halálból - halálközeli állapotból - visszatért embereknek, akiknek bármilyen földöntúli élményük volt. Meg volt győződve, hogy csak az agy oxigénhiánya okozza ezeket a hallucinációkat.
Ám, amikor ő vele történt meg a betegsége, és a kómás állapot, mivel feleségének köszönhetően azonnal kórházi kezelésbe került, folyamatos CT és egyéb megfigyelésen volt, agya semmilyen aktivitást nem mutatott. Miközben tehát ő, egy földöntúli dimenzióban járt.
Amikor magához tért, kérték a rokonai, hogy semmit ne olvasson, csak írja le élményeit. Két hónapig, száz oldalban írta le emlékeit. Hitetlenkedett önmagában, hogy ez lehetetlen, ha nem volt agyi aktivitása, akkor nem élhette volna át ezeket a dolgokat, úgy, mint hallucináció. Meglett győződve, hogy a halál után van élet, még pedig jellegében teljesen más, mint, amit itt megismertünk.
Az univerzumhoz nem csak az egység fogalmát kapcsolta, hanem a szeretetét is. Einstein és Jézus világképéhez hasonlította.

Élménybeszámolója nagyon érdekesnek bizonyul, és örömmel várjuk a magyar fordítást is.
A könyv angolul október 23-án jelenik meg.
PROOF OF HEAVEN BY EBEN ALEXANDER


Vele készült riport itt:
http://www.skeptiko.com/154-neurosurgeon-dr-eben-alexander-near-death-experience/A riportból:

Beside me on the butterfly wing was a beautiful girl. I remember her face to this day. Absolutely beautiful girl, blue eyes, and she was dressed in–what I was trying to write all this up in the months after I came back—I described as a kind of peasant garb. I can remember the colors very well. Kind of a peach/orange and a powder blue, just really beautiful.

She never said a word to me and she was looking at me and her thoughts would just come into my awareness. Her thoughts were things like, “You are loved. You are cherished forever. There’s nothing you can do wrong. You have nothing to worry about. You will be taken care of.” It was so soothing and so beautiful, and of course as I said, my language wasn’t really working then. So those particular words were words I had to put on it when I came back out. But a lot of this flowed perfectly when I came back out.
...


On this butterfly wing, the first time I was there, I remember having this sensation. It was as if there was a warm summer breeze that just blew by. Then everything changed and the scene stayed the same but I became aware. Again in looking back on it, that was my awareness of a Divine presence of incredibly indescribable, kind of a superpower of divinity. Then we went out of this universe.

I remember just seeing everything receding and initially I felt as if my awareness was in an infinite black void. It was very comforting but I could feel the extent of the infinity and that it was, as you would expect, impossible to put into words. I was there with that Divine presence that was not anything that I could visibly see and describe, and with a brilliant orb of light. There was a distinct sensation from me, a memory, that they were not one and the same. I don’t know what that means.
...


So I was having a very rapid return of cortical function, but I was still kind of in and out of reality. In fact, in my book I go into great detail describing what I call the “nightmare,” which was kind of a paranoid, crazy thing where I was halfway in and out of reality. My younger son, Bond, he can describe it to you. It was kind of a very frightening thing because I would seem to be with it and then I’d be saying things that were just out of my mind.


Egyéb:
http://www.lifebeyonddeath.net/

Lásd még:
http://hetek.hu/hit_es_ertekek/201210/a_menny_letezik

http://atv.hu/cikk/20121020_a_menny_letezik_allitja_a_hires_idegsebesz_aki_bejarta_a_tulvilagot

---

Később elolvastam a könyvet,
kritikám itt: http://testveremnek.blogspot.hu/2013/12/a-hianyzo-lancszem.htmlRóma 4,13"Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitból való igazsága alapján részesült abban az ígéretben,
hogy örökölni fogja a világot." (Róm 4,13)

Galata levél 3,29


Rabságban


2012. október 12., péntek

Ez is Monoron történt


A három kismalac ...
Vagy? Ott ahol a malac túrt?
A lepel lerántódott:
 most már tudjuk miért rosszak közútjaink.

Csati életképekA tazmániai ördög - néha így hívjuk.
Nekem ő a legszebb.
Mini pumával - ez már szerelem.

Mit tehetünk Jézus nevében?


Jézus azt mondta:

Menjetek el tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.

Ez volt hozzá csatolandó:

Üldöznek titeket.
Mindenféle rosszat fognak hazudni rólatok.
Ahogy rám azt mondták Ördögtől vagyok, Belzebúb által teszem, és ördögök vannak bennem, így lesz veletek is.

Tehát, azért mert: csodákat tesztek, ördögöket űztök, betegeket gyógyítotok, halottakat támasztotok még ne várjátok el, hogy azok, akik nevemről nevezik magukat, elfogadjanak titeket. Mert ők ki fognak zárni titeket a zsinagógáikból. Meghasonlást hozok és nem békét.

Pedig ők majd azt mondják az Én Nevemben teszik ezt veletek. Pedig ő közöttük sok lesz, aki hasonlóan fog csodákat tenni, mint ti. Mégis a gyümölcseikről fogjátok megismerni.

Ezek az emberek azt fogják mondani, minden tiszta. Egy Egyház van, vagy Kettő, vagy, ami be van jegyezve, az ő jegyzőkönyvükbe, és az a Krisztus Teste! Jöjjön mindenki ebbe. De rátok azt fogják mondani, ti nem vagytok azok, mert ti magatokra mondjátok, hogy tiszták vagytok.
Pont úgy, ahogy velem tették. Ha én mondtam, az Atyától jövök, meg akartak kövezni.
Ha ti mondjátok, hogy újjászületettek és tiszták vagytok, meg fognak kövezni titeket.

Mert ők azt mondják minden tiszta, és mégis minden bűnt lehet cselekedni.
De ti viszolyogni fogtok a bűntől, ők viszont tenni fogják.
És ha azt állítjátok nem teszitek a bűnt, megölnek titeket.

Ti gyermekek vagytok.
Egyszerűek.
Ők mesteriek. A mester atyjuktól tanultak.
Ti gyermekek és a Szent Lélekre hagyatkoztok. Az ő szemükben csupa butaságot csináltok.
Nem hiszik és nem tudják befogadni és nem értik, mit jelent, amikor én a gyermekeket hívtam.
És azt mondtam, senki se mehet be a Mennyek országába, csak aki olyan lesz, mint a legkisebb gyermek.

Engem nem kell védenie senkinek. Én a Világ URa vagyok, az én Atyámmal.

Ti se védjetek engem, mert én elküldtelek titeket, és azt is mondtam, üldözni fognak titeket.
Azt mondtam: fussatok!

Nem azt mondtam, hogy jó cselekedetekben bővölködjetek, hanem hogy higgyetek Énbennem.
Azt mondtam, higgy. És tedd, amit parancsoltam, hirdesd az Igét, az Igazságot, Én rólam. Jelként pedig megerősítem, mindenféle csodákkal, gyógyításokkal, amint az én Atyám is megerősítette az én Igémet.

Ne cserélgessétek fel a sorrendet. Először higgy. Utána hirdesd az Igét, és én megerősítem a te Ige hirdetésedet.
Kérj tőlem bátorságot az Ige hirdetésére, ahogy Pál apostol is kért, és kérte a gyülekezetet, hogy ezért imádkozzon, könyörögjön az Atyához.

Minden lelki adomány felülről van. Tőlem. Semmit sem tudtok cselekedni nélkülem.
Minden megértés, bölcsesség, hit, szeretet, bátorság, Tőlem van.
Ha nem kéritek nem kapjátok meg.
Figyeljetek egymásra.
Ismerjétek fel a gonosz fiakat, és a jókat.

Én és az Atyám igazságos bírók vagyunk. A szíveket vizsgáljuk. Legyetek ti is követőink.
Ahogy mi kegyelmet adtunk, adjatok ti is kegyelmet a világnak.
Ne ítéljétek el az embereket, de ne kövessétek gonosz cselekedeteiket.

Igazságos ítéletet fogunk hozni.

Legyetek egyszerűek.

2012. október 7., vasárnap

A világLétező világ felosztása a Biblia szerint:

-- Alvilág
-- A földi világ /amiből ----> megújult világ ----> amiben lesz egy mennyei ország/
-- A mennyei világ

Most a középső létezőről, a földi világról, amiben jelenleg benne élünk (továbbiakban: világ) gyűjtöttem Igéket, ezek alapján az alábbiakat tudtam meghatározni:

    A világnak van kezdete és van vége.
    A világot Isten alkotta. /6 nap alatt/
    A világgal Isten szövetséget kötött, nem pusztítja el vízzel.
    A világot fenntartja az Isten, nem inog.
    A világ felett igazságos bíró az Isten.
    A világ minden nemzetével paráználkodik Tírusz / Babilon.

    A világ világossága Jézus és azok, akik hisznek benne.

    A világ emberi lakosainak felosztása:
         A Világosság fiai - az Atya gyermekei
         A világ fiai - pogányok, népek és nemzetek
         A gonosz fiai - Jézus példázatában konkoly

Mi a világ sója vagyunk.
Jézus által kiküldött munkások a világba, hogy hirdessük a világnak Jézust.

    A világnak lesz vége. /Csúnya, rossz, nehéz, nem kívánatos/

    Isten e régi helyett új világot alkot, ami szorosan egybe lesz szerkesztve a Mennyek világával.
    Az Atya lesz minden mindenekben.
    De mielőtt ezt megteszi, elhoz egy megújult világot e földi világunkra Jézus uralkodásával.
    E régi világ utolsó virágzó, felüdítő korszakát. /1000 év/
    A régi - most még jelenlegi - világ a megbotránkozások miatt múlik el,
    amelyek a világban történnek.

A világ végén eljön a Mennyből egy elkészített ország, amelyben már most - szellemünkben - benne élünk, - belekeresztelkedtünk - közöttünk van, de még nem látható. Ez az ország a Mennyből száll alá, mennyei. Valóságos. Jézussal jön el.
Jézus hívja Mennyek Országának. Erre az Ország lakosaira vannak választottak. Akiket elhívott, még a világ teremtése előtt kiválasztott. Ezek vagyunk mi, akik hiszünk Jézus Nevében és az Ő Atyjában, a mi Atyánkban.

/Lásd még erről: http://testveremnek.blogspot.hu/2012/09/eden-kertrol.html /Világról általánosságban:
"Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget."
(Jer 10,12)


"Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök."
(1Móz 9,13)


"Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog."
(1Krón 16,30)


"Ki bízta rá a földet, és ki készítette az egész világot?"
(Jób 34,13)


"Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket."
(Zsolt 9,9)


"Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom."
(Ézs 13,11)


"Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat?"
(Ézs 14,17)


"Ti, a világ összes lakói, e föld lakosai! Ha jelt adnak a hegyeken, lássátok meg, ha megfújják a kürtöt, halljátok meg!"
(Ézs 18,3)


"Hetven év múlva az ÚR meglátogatja Tíruszt, és az ismét megkapja bérét, mert paráználkodni fog a világ minden országával a föld színén."
(Ézs 23,17)


"Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt."
(Ézs 24,4)


"A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt."
(Jn 1,10)Jézusról:"Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok."
(1Tim 1,15)


"Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!"
(Jn 1,29)


"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(Jn 3,16)


"Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa."
(Jn 3,17)


"Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is."
(1Jn 2,2)


"Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a
sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak."
(Jn 3,19)


"Az asszonynak pedig meg is mondták: "Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője."
(Jn 4,42)


"Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak."
(Jn 6,33)


"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
(Jn 6,51)


"Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
(Jn 8,12)


"Ő így folytatta: "Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom."
(Jn 8,23)


"Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba." 
(Jn 11,27)


"Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét."
(2Kor 5,19)


"Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben."
(Jn 12,46)


"Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok."
(Jn 9,5)


"Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek."
(Jn 16,28)


"A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: "A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké".
(Jel 11,15)


Rólunk:"Aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint."
(Gal 1,4)


"Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra."
(Gal 4,3)


"Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben."
(Ef 1,4)


"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város."
(Mt 5,14)


"A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai."
(Mt 13,38)


"Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."
(Mk 16,15)


"Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai."
(Lk 16,8)


"Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok."
(Jn 14,19)


"Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?"
(Jn 14,22)


"Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket."
(Jn 15,18)


"Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ."
(Jn 15,19)


"Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."
(Jn 16,33)


"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet."
(Jn 17,6)


"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól."
(Jn 17,15)


"Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők."
(Kol 2,20)


"Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van."
(1Jn 5,19)


"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.

Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.


A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."
(1Jn 2,15-17)


Szent Szellemről:"És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet."
(Jn 16,8)


"Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
(1Kor 2,12)Lesz a világnak vége:"Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül."
(Mt 13,49)


"Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat."
(Mt 18,7)


"Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt."
(Ézs 24,4)


"Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: "Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?"
(Mt 24,3)


"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
(Mt 24,14)


"Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha."
(Mt 24,21)


"Jézus így válaszolt nekik: "E világ fiai házasodnak és férjhez mennek."
(Lk 20,34)


"Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak."(Jel 3,10)Megújult világ"Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett."
(Mt 19,28)Lesz benne egy elkészített ország"Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való."
(Jn 18,36)


"Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
(Jn 18,37)


"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot."
(Mt 25,34)


"És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig."
(Mk 13,27)


"De akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek."
(Lk 20,35)


"Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk."
(Zsid 2,5)

2012. október 6., szombat

2.

Csati és az ősz

Anyósom sírt ...


... és azt mondta: "Hogyan nem háborodtam volna fel, hiszen téged bántottak! Ki az én szemem fénye? ha nem az én családom?!"

Meghökkentem, mert erre a szemem fényére az Úr jutott eszembe, de gyorsan hárítottam és így válaszoltam: "Nehogy nekem elkezdjen most sírni, amikor végre kezdek jobban lenni!"
Láttam az arcán, a szemén: kétségbeesett. Mégis reméli én, aki az áldozat lettem, értem, felmentem és megsegítem.

Hát hogyne értettem volna? A saját fájdalmam, és annak fájdalma, hogy szeretteim körbevesznek és nem tudnak rajtam segíteni, pedig nagyon-nagyon akarnak. Micsoda fájdalom! Nekem is.

Visszaemlékeztem, amikor a műtétem után, odavágtáztak hozzám szeretteim körbevettek és én néztem rájuk mozdulatlan, úgy fájt a fejem, hogy a szemem se tudtam nyitva tartani. Legszívesebben sírtam volna, vagy megöleltem volna őket, egyszerre, vagy felpattantam volna, hurrá itt vagytok, szerettek! Meg én is szeretlek titeket. Vagy elbújtam volna, hogy senki se lásson. Vagy mégis kiáltottam volna: Én is szeretlek titeket!

De nem tudtam mozdulni se. Hogyan ne éreztem volna át, a haldokló minden fájdalmát, ahogy szerettei körbeveszik, és ő tudja, és ő akarna adni még, ... többet, de nem tud, csak mozdulatlan. feküdni?! Micsoda szenvedése ez a Léleknek! Micsoda szenvedése, ha szeretni, ha adni akar, de nem tud!

Igen, értettem anyósomat. Igen, bántottak. Igen, szenvedtem. Igen, meghurcoltak. Igen, én vagyok az áldozat. Igen, nem tudtak rajtam segíteni. Igen, az ő szeme fényét bántották. De!
És mondtam neki:
"De most itt vagyok! Látja, itt vagyok! Ne gondoljon most már senkivel. Rendbe fogok jönni, és minden jó lesz, majd meglátja."

Végre, végre, bátorítottam. Talán már milyen régen várt erre, hogy hallja tőlem, hogy én bátorítom, én, aki annyi mindenen átmentem. Mert szeret. Mert sajnált, mert segíteni akart, de nem tudott, és ő azt akarja látni, hogy boldog vagyok! Várta a feltámadásom.

Szemem fénye!
Hányszor eszembe volt, oh kedves anyukáim! Tudtam, az ÚR szeme fénye vagyok.
Ismertem az Igét, aki Izraelt bántja az Ő szeme fényét bántja.
De az ÚR nem segített rajtam. Hagyta.    - Azt hittük bűnei törték össze Őt.
Hogyan hagyhatta?
Hogyan nem hallotta senki, és nem segített senki emberfia?
Hová lett az Isten?

Hosszú-hosszú idő telt el, mire megértettem Istent.

Isten, bőségesen árasztja kegyelmét a világra! Megállás nélkül, szakadatlan. Ő tartja fenn az életet. Embert és állatot. Gonoszt és jót.
Ő a Szavával tartja fenn az egész világmindenséget, az univerzumot a Földet.
Ha nem tenné, hirtelen minden kimúlna.
Nem volna többé semmi.

Ha nem tenne velem jót? Ő ne tenne velem jót? Istentől távol van a bűn, mindenkivel jót tesz.
Ő az Isten.
Ha nem is értem útjait, befogom számat! Ki háboríthatja meg az örök rendet? Talán én? Az ostoba, tudatlan beszédemmel?

Isten jó.
Isten mindig jó.
A szenvedések között is. Ha fájdalmat kapok. Isten jó.
Ha megvetnek, ha gúnyolnak, ha kiközösítenek, Isten jó.
Isten mindig jó.
Ellenkezne a természetével, ha Ő rossz lenne, ha rosszat adna nekem.

És én ezt megértettem, szólítottam hát anyósomat: "Minden jó, minden jó lesz!"

Egy asszony mesélte nekem egyszer, az emlékezéstől meg-megcsukló hangon, hogy amikor a férje a halálos ágyon feküdt, azt mondta neki: "Meggyógyulok!"
És a feleség azt mondta nekem félig megvetéssel, "Hitt benne, pedig szegénynek, már alig volt pár órája."

Mennyire fájt ez nekem akkor. Hogy valaki, valakik megvetik a hitet! Az életbe vetett hitet! Ezért még akkor arra gondoltam, ha így megvetik az emberek a hitet, akkor nem akarok előttük ilyen félnótás lenni, mint az a férj, ott, a halálos ágyon. Nem beszélek hülyeségeket, ha meghalok, azt mondom: eljött az utolsó órám. Ha élek, azt mondom: élni fogok. Nem vagyok én gyáva ember.

De ma már nem így gondolom, nem gondolom, hogy meg kellene vetni a szerető tenni akarást!
Ha mozdulatlan vagyok is, ha teszthalott: Élni akarok! Segíteni! Talpra állni, hogy legyek neked, a világnak! Hogy örömet adjak! Hogy szeresselek! Fogadd el tőlem! Hacsak néhány órát is.
Nem baj, ha a világiak megvetnek érte, nem baj, ha szeretteim a másik szobában miattam zokognak, mert nem tudnak bajomon segíteni. Nekik is mondom, én a beteg, nyomorult, akit összetörtek, akit az ÚR engedett összetörni:
:
"Jöjjetek, gyertek, imádjuk az Istent.
Egészségben, betegségben, szenvedésben, örömben, mert Jó az ÚR!
Gyertek szeressük egymást, amíg lehet.
Bontsunk gátakat, falakat!
Döntsünk be kapukat!
Döntsük le saját korlátainkat!"

?


Hu Testvérem, mennyit tudsz olvasni?

Mennyit írjak?

Neked végtelent!

Hogyhogy nem unod meg?

Biztos sokan voltak ...


... úgy, mint én.

Jaj a botrányok miatt!

Mi, akik hiszünk Jézusban, keressük Isten nyáját.

Keressük az ÚR házát.

De jaj a botrányok miatt!

Tegnap rájöttem mi az én betegségem.

Miután egy év után a megtérésem után, gyülekezetet kerestem, és találtam,
onnantól fogva az életem örökös botrányokban telt. Lelkem megbotránkozott és úgy maradt.
Egyik botrány érte a másikat.
A botrányt nem lehet feloldani, nem elég megbocsájtanom, és nem is tudnak tőlem bocsánatot kérni.
A botrány nem ellenem történik, hanem tudok róla, hogy mások ellen követik el.
A botrány súlyos, az Isten nyájának pásztorait érinti, és a bárányok ellen irányul.

A helyek, ahol 17 év alatt megfordultam tócsákká lettek. Sár az.
Vannak benne még halak, mert néhányan találnak még benne valamicske enni- és innivalót.
Csontjuk kiaszott. A remény eltávozott.
Ahogy kezdték a gyülekezetek nem így várta volna az ember a végét.

Én pedig gyűlöltem a rosszat! Érzékeny szenzorom volt. Botrány, botrány, botrány.
Hamar távoztam. Kicsi elég volt, hogy a beépülés vágya is távozzon belőlem.
Ahol nincs az ÚR, nincs az Igazság, elnyomják, távozom.
Persze újra mentem, és újra próbálkoztam máshol. Újra fejjel neki a falnak.
Mert akartam Isten nyájában lenni.

Most, hogy szinte végigjártam az összes keresztény gyülekezetet, felekezet,
majd egyedül magázóként belevetettem magam egy szolgálatba, mint egy felejteni,
a szegények és betegek szolgálatában, de végül az is balul sült el, hiszen, csak úgy történhetett.
Úgy éreztem kész, meg is halhatok. Nincs Istennek nyája.
Vagy lehet, hogy van, de nem találom.

Elveszett bárány vagyok.
Szerintem még sokan.
Az ÚR, azt mondta nekem, amikor megtértem, hogy az elveszett juhokhoz küld.
Keressem meg őket. ("Keresd meg, ami elveszett, keresd meg az elveszett juhaimat.")

Milyen kérés ez?
17 éve mondta. Amikor a szobámba bezárva egyetlen egy gyülekezetet se láttam, és boldog reménységgel hittem, az ÚR elvezet saját nyájához és boldog leszek.

Talán csak most kapizsgálom. Én is elveszett vagyok, és senki nyáj - egyház - nincs, aki engem megtaláljon.

Senki nincs?
Hol van Isten nyája?
Nincs?

Hát Uram, én is elveszett vagyok! Hányszázezer bárányoddal, juhoddal együtt.
Hogyan találjam meg, az elveszetteket,
- ha még engem se talált meg a nyájad?
- ha még én se találtam meg a nyájad?

Vagy Uram?
Te már megtaláltál?
Mit akarsz mondani Uram?
Szólj hozzám, mert hallja a te szolgád!
Végre téged is, nemcsak magamat.


Minden segít


Volt Jehova tanúinak olvasom az írását.
Pontosabban most http://sefatias.blog.hu/ blogot olvasom.

Elgondolkoztam.
Azok a meghurcoltatások, amin az író átment, annyira ismerős.
Nekem máshonnan, máshogyan és többször, de kegyelmes volt az ÚR, mert egészségileg megtartott.
Nem szedek nyugatókat, nem járok pszichiáterhez, és rákos sem lettem, de
idegileg mindenképpen ott voltam én is.

Közösség.
Megint elgondolkoztam ezen.
Mi a közösség?

Már írtam róla.
http://testveremnek.blogspot.hu/2010/10/pusztaban-2.html

A Pusztában címszó alatt erről való vívódásaim vannak.

Hogy olvastam Sefa blogját, mégis azt kell mondanom, erősek vagyunk.
Kilépve, kiközösítve, meghurcolva, de élünk. Sőt!

A héten eszembejutott az az Ige, amit megtérésemkor kaptam:
És ha előző állapotod szegényes volt, utóbbi boldog - gazdag - lesz nagyon.
... mert bíztál bennem.
Mondja az ÚR.

Mi, akik valahonnan kijöttünk, vagy kiraktak minket, mindig azt nézzük valamit elveszítettünk.
Sokat veszítettünk, mindent elveszítettünk. Általában szeretjük azokat, akiket elveszítünk.
A szolgálatunkat is.
Ezért kerülünk idegileg tönkre. De az igazság nem ez!

Hanem, hogy boldogok leszünk, erősek leszünk, gazdagok leszünk. 7x jobban, mint előtte.
Miért?
Mert bíztunk Benne!
Mi tudjuk kinek hittünk!
Mi tudjuk ki hívott el minket, ki igazított meg minket!

Közösséggel, vagy közösség nélkül.
Azt hiszem, az ÚR valami egészen újat ad, vagy csak megérteti velünk, innen-onnan kihívott
meghurcolt báránykáival: Mi A közösség! Hogy Ő hogyan akarja látni azt! Benne minket!
Először is, hogy teljesen önmagunk legyünk! Hogy szeressünk önmagunk lenni!
Hiszen Ő tett olyanná, amilyenek vagyunk!
Hogy senki abban meg ne akadályozzon, senki el ne nyomjon, hogy boldogok vagyunk.

Ezek a blogok, minden vívódásukkal együtt, vagy éppen azzal, a vívódás leírásával,
a fájdalmak közszemlére való tevésével
gondolataikkal,
kutatásaikkal,
keresésükkel járulnak ahhoz hozzá, hogy segítsenek! (gondolom és remélem az én blogom is)
Mindenkinek.
El kell fogadnunk, az elhívottak minden szava, mindig segít.
Mindig gyógyít. (gondolom és remélem az enyém is)
Még akkoris, ha az éppen beszélő, arról beszél: mennyire fáj! Mennyire igazságtalan!
És a csendesen a Pusztában körülálló bárányok, az elhívottak, érteni fogják. Némán bólogatnak.
Köszönik, hogy vannak bátrak, akik mernek beszélni, mert ezzel is segítik őket, így is.
Mindenhogy: fejen állva, közösségben, vagy közösség nélkül, fájdalmakkal, vagy fájdalmak nélkül.
Mindig, mindenhogy segít az ÚR: nekünk.
A Pusztában is!

Vagy lehet, csak a Pusztában?

- Ahol Jog és Igazság lakik. -
 
Mert ott lakik az ÚR.

2012. október 5., péntek

36. zsoltár


A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn.
Nem számít neki az istenfélelem,
sőt azzal hízeleg magának,
hogy bűnével gyűlöletet tud szítani.
Szája rontást és csalárdságot beszél,
nem akar okos és jó lenni.
Rontást eszel ki ágyában,
nem a jó úton jár,
nem veti meg a rosszat.


URam, szereteted az égig ér,
hűséged a fellegekig.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,
ítéleteid, mint a nagy mélység,
embert és állatot megtartasz, URam.
Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.
Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.

Maradj hűséges a téged szeretőkhöz,
igazságos a tiszta szívűekhez.
Ne taposson rám a gőgösök lába,
ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze!
Majd elbuknak a gonosztevők,
elterülnek, nem tudnak fölkelni.

2012. október 4., csütörtök

Vele!


Lassan betelik a füzetem.
Lassan én is befejezem. Vagy az ÚR is befejez engem.
Lassan - nagyon lassan - megértettem, és elengedtem.
Olyan volt, mint egy nagy gyomlálás.
Vagy mintha, egy gyom túl naggyá nőtt volna.
Mintha ragaszkodtam is volna, ahhoz a gyomhoz.
Kitépése fájt, a zsigereimig hatott, hiánya lüktet.
Mégse sírok.
Se düh, se indulat, se harag, se fájdalom, semmi nincs bennem.
Meg kellett szabadulnom.

Nem értem, hogy az ÚR miért várt 17 évet a generális megtisztításommal.
Annyi-annyi minden.

Ki vagy?
Kérdezhetnéd.
Megmondom:
Nagyon buzgolkodtam az ÚRért. Szenvedtem és terheket viseltem a Nevéért.
DE!
De az első szeretetet útközben elhagytam.
Azt hittem a hit munkáiért kell, hogy dolgozzam s meghaljak.

Miközben a hitet meg kell élnem.

Kevély lettem és büszke, mert meggazdagodtam. Noha már semmit se láttam.

S most megtértem. Újra tértem.
Rájöttem: Nélküle semmi, Vele minden vagyok.
Ehhez pedig semmit se kell tennem.
Most pedig mindent el is engedtem.
Minden mi fájt, vagy elkeserített a semmibe hullt.
Új eget és Új Földet teremt.
Minden új lesz.
Írmagja se lesz a rossznak. Emlékezni se fogunk rá.

Nem bánok semmit, és nem tehet róla senki, még én se.
Nem is erőltetem, hogy megváltoztassam.
Csak élni fogom az URal, ahogy vagyok, úgy adom, amit Ő adott nekem.
Az örömet, hogy foghatom a kezét. Nekem más nem kell.
Még a tudás sem, még a hit sem, még a szeretet sem.
Csak, hogy Vele lehetek.
Édesapámmal!


Monori ősz - 2012
 
 
 

Láncoljuk oda!?Ködbe veszően. Mútidéző.Az Egy ház. 
Vakablak
 
 
Megfigyelnek minket.Régi játékaink.


Az utcán - a lábunk előtt - hever a téma.
Szépen letette a fejét.


Lesz egység?


Ezek meg az én tökeim.
Kissé nagyra nőttek. Ismét.