"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2012. szeptember 29., szombat

A gyermekA gyermek, pedig nem bolond.
Hanem gyermek.
Ugye, Isten Gyermeke?
Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta:

 "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak." (Mt 11,25-26)

Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta:

"Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be." (Mt 18,2-5)"Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
(Apcsel 2,39)
"Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust."
(Apcsel 13,32)"Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk." (Róm 8,16)"Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk." (Róm 8,17)"Vagyis

                        nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei,

                                     hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak."

                                                                               (Róm 9,8)"Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei."
(Ef 5,1)
"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában." (1Jn 3,2)


A BolondAki a bűnt követi bolonddá lesz.
 
Aki nem az Urat követi,
- az Igazságot, az Életet és a Szeretet,
aki nem szereti a becsületet, az egyenességet, és a tisztességet -
egyszerűen:
 
BOLOND
Az ÚR:

Tanácsadókat tesz bolonddá, és bírákból űz gúnyt.
(Jób 12,17)
 

Papokat tesz bolonddá, hatalmasokat ügyefogyottá.
(Jób 12,19)Mert

Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete,
a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
(Péld 1,7)
A bolond szájából gőg sarjad, de a bölcseket megőrzi ajkuk.
(Péld 14,3)
 A bolondokat csúffá teszi a vétek,
de a becsületes emberek közt jóakarat van.
(Péld 14,9)
A bölcseknek koronája a gazdagság,
de az ostobák bolondsága csak bolondság.
(Péld 14,24)
 
 
 

 Ha apróra töröd is a bolondot mozsárban, mozsártörővel,
akkor sem megy ki belőle a bolondság.
(Péld 27,22)
 
 


Mert a bolond csak bolondot beszél,
szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el.
Tévelygést hirdet az ÚRról,
éhezni hagyja az éhes embert,
megfosztja italától a szomjazót.
(Ézs 32,6)A csalók jeleit semmivé teszem,
és a varázslókat bolondokká,
a bölcseket meghátrálásra kényszerítem,
leleplezem,
hogy tudományuk bolondság.
(Ézs 44,25)
 


Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan,
mint a madár,
amely idegen tojásokon ül.
Élete derekán itt kell hagynia, és a végén
bolondnak tartják.
(Jer 17,11)
 
 

2012. szeptember 28., péntek

Az igazságról
A tiszta igazságot kövesd!
(5Móz 16,20)

Igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében!
(5Móz 1,16)


Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos.
Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
(5Móz 32,4)


Az ÚR mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint.
(1Sám 26,23)


A Király

Áldott legyen Istened, az ÚR, aki kedvét lelte benned,
és Izráel trónjára ültetett!
Mivel az ÚR szereti Izráelt örökké, azért tett királlyá téged,
hogy jogot és igazságot szolgáltass.
(1Kir 10,9)


Így uralkodott Dávid egész Izráelen,
jogot és igazságot szolgáltatva egész népének.
(2Sám 8,15)

Eljön majd az idő - így szól az ÚR -,
amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak,
olyan királyt, aki bölcsen uralkodik,
jog és igazság szerint jár el az országban.
(Jer 23,5)


Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él,
és így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!

(Jer 23,6)Az ÚR a mi igazságunk!


Az ÚR a mi igazságunk!


Az ÚR a mi igazságunk!


Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a Mindenható az igazságot?
(Jób 8,3)


Ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted,
és békés otthont ad igazságodért.
(Jób 8,6)


Nem használ a vagyon a harag napján,
az igazság azonban megment a haláltól.
(Péld 11,4)

A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.
(Péld 11,5)


A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.
(Péld 11,6)


A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet.
(Péld 11,18)


Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra.
(Péld 11,19)


Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.
(Péld 12,28)


Utálja az ÚR a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt.
(Péld 15,9)


Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.
(Péld 16,12)


Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.
(Péld 16,31)
 


Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.

(Péld 21,21)


Akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk.
(Péld 24,25)


Távolítsd el a bűnöst a király elől, és trónját megerősíti az igazság.
(Péld 25,5)


Ha a király igazságosan ítéli a nincsteleneket, trónja mindvégig szilárdan áll.
(Péld 29,14)


Sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az ÚR szolgáltat igazságot az embernek.
(Péld 29,26)


Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a jogát!
(Péld 31,9)


Még azt is láttam a nap alatt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van,
az igazság helyén pedig gonoszság. 
(Préd 3,16)Ha a szegénynek az elnyomását, a jog és az igazság megrövidítését látod az országban,
ne csodálkozz el a dolgon;
mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú,
rájuk pedig a még magasabb rangúak.
(Préd 5,7)


Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót!
Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!
(Ézs 1,17)


Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.
(Ézs 1,27)


Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, csak a maradék tér meg.
El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád.
(Ézs 10,22)


Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró,
aki törődik a joggal, és szorgalmazza az igazságot.
(Ézs 16,5)


Ha a bűnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot. Becsületes országban is álnokul él,
és nem nézi az ÚR fenségét.
(Ézs 26,10)


A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé.
Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot,
és víz árasztja el a rejtekhelyet.
(Ézs 28,17)


Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot,
és víz árasztja el a rejtekhelyet.


Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot,
és víz árasztja el a rejtekhelyet.


Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot,
és víz árasztja el a rejtekhelyet.Fenséges az ÚR, magasságban lakik.
Betölti a Siont törvénnyel és igazsággal.
(Ézs 33,5)


Ezt mondják rólam: Csak az ÚRnál van igazság és erő!
Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. 
(Ézs 45,24)


Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot,
népem,
mely szívébe zárta tanításomat!
Ne féljetek az emberek gyalázkodásától,
szitkozódásuktól ne rendüljetek meg!
Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly,
mint a gyapjú, melyet megrág a féreg.
De az én igazságom örökre megmarad,
és szabadításom nemzedékről nemzedékre.
(Ézs 51,7-8)

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak,
meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled.
Ez az öröksége az ÚR szolgáinak,
így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az ÚR. 
(Ézs 54,17)


Ezt mondja az ÚR:
Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan,
mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom.
(Ézs 56,1)

Felöltötte az igazságot mint páncélt
(Ézs 59,17)


Békét adok, hogy az irányítson,
és igazságot, hogy az parancsoljon.
(Ézs 60,17)


Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot,
gyűlölöm a rablást és az álnokságot.
Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát,
és örök szövetséget kötök velük.
(Ézs 61,8)

Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék,
hogy érti és tudja
rólam,
hogy én vagyok az ÚR,
aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön,
mert ezekben telik kedvem
- így szól az ÚR!
(Jer 9,23)


Halljátok meg az ÚR igéjét, Izráel fiai!
Pere van az ÚRnak az ország lakóival,
mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban.
(Hós 4,1)

Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek,
szerződéseket kötöttek,
az igazság pedig olyan lett, mint a mezőn burjánzó mérges gaz.
(Hós 10,4)

Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok.
(Ám 5,7)

Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság,
mint a bővizű patak!
(Ám 5,24)

Engem azonban betölt az ÚR lelke erővel,
igazsággal és hatalommal,
hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét,
Izráelnek a vétkét.
(Mik 3,8)


Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet,
mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet.
(Hab 1,4)


Keressétek az URat mind, akik alázatosan éltek a földön,
és teljesítitek a törvényt!
Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra,
talán oltalmat találtok az ÚR haragjának napján!
(Zof 2,3)

Szeressétek az igazságot és a békességet!
(Zak 8,19)

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
(Mt 5,6)

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
(Mt 5,10)

De keressétek először az ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
(Mt 6,33)

Megesküdött atyánknak, Ábrahámnak;
és megadja nekünk,

hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,
félelem nélkül szolgáljunk neki,
szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.

(Lk 1,73-75)

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak,
akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket?
(Lk 18,7)

Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan.
De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"
(Lk 18,8)


Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."
(Jn 4,24)

Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
(Jn 8,32)


Jézus így válaszolt:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."
(Jn 14,6)

Az igazság Lelkét,
akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri;
ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.
(Jn 14,17)


És amikor eljön, leleplezi a világ előtt,
hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
(Jn 16,8)

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra;
mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja,
amiket hall,
és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
(Jn 16,13)

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
(Jn 17,17)


A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
(Ef 5,9)


Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,
és magatokra öltve a megigazulás páncélját,
(Ef 6,14)


Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket.
Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.
(1Tim 6,11)Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint,
amelyben igazság lakik.
(2Pt 3,13)
UI:
Ez A Mennyország:

"Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké."
(Ézs 32,17)


"Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást."
(Zsolt 85,11)Ajánlom még olvasni:
Jesurun
És egy másik honlapról, héber kifejezésekkel magyarázva:
http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=mi_az_igazsag__EkJ


És az őrült 'majsztrok'


Nem reggelre, hanem egy csendes, pihentető délutánra


Ha komoly zenét akarsz hallgatni. Nóra, a szuper macska.
A koncerten:

Műhelymunka titkaiból:Portré:
2012. szeptember 26., szerda

Tegnap


Tőzeges talajban kis virág. Azt hiszem, őszi kikerics. Állítólag 100.000,- Ft az eszmei értéke.
Az ő apropóján barangoltam az interneten és találtam rá az alul lévő szép blogokra. 
 


A tized


Akkor lássuk a tizedet.

Nos. Először is tisztázzuk, hogy az egyházak az ószövetségre hivatkozva, tizedet szednek.
Tisztázzuk le először azt, hogy mindegy, hogy most szerepel-e valami az ószövetségben, vagy sem.
Igazából nem érdekli az egyházakat.
Ha kedvük tartaná, akkor nevezhetnék másnak is a pénzszedést, de mivel éppen szerepelt ez a szó az ószövetségben a Bibliában, ezért használják ők is így. De se tartalmi, se nyelvi formai okai nincsenek, hogy ezt minek nevezik. Inkább nevezhetnénk 'a rendszer fenntartási költségének'. Tisztességesebb lenne, de lehet, hogy akkor kevesebben adakoznának, mert a misztikus szavakkal és tartalommal kötve van az ember lelkiismerete.

Az ószövetségben azonban szó nem volt 'rendszer fenntartási költségről'.
Nem azért fizettek tizedet. Nos, nem is fizettek tizedet az emberek. Nem is volt kinek. Ez nem fizetés ugyanis, hanem adás, vagy másképp adomány.

A mai keresztény - főként karizmatikus - gyakorlat szerint, azért fizetünk tizedet az egyházunknak, mert abból áldás származik nekünk. Ez a misztikus része. /Történelmi egyházaknál már letettek erről, csak a temetési költségeinkre futja belőle. A temetésünket bizonyosan garantálják belőle, és ezért a neven is helyesen korrigáltak: egyház adó... ./

Isten igen jó, minden tudatlanságunkat elnézi, és jobban vigyáz ránk, mintahogy mi azt el tudnánk képzelni, még a hülyeségeinket is felhasználja, hogy vigyázzon ránk (Gyermekeire). Istennek nincs szüksége tizedünkre, ahhoz, hogy ránk árassza bőségesen áldásait.

Egy mai 21. századi keresztény számára elég megdöbbentő - és számomra felszabadító is - , hogy mi is valójában a Mózesnek adott rendelkezések szerinti tized?

Az ószövetségben két tized (-fajta) volt:

1./ Az, amit minden évben, a termés (termés, állat, jövedelem stb.) tizedéből elvitt az ember oda, amit az ÚR Nevének lakóhelyének választott, és ott, most jön a meglepetés: Ott azt az ÚR színe előtt, hálaadással, és örömmel elfogyasztotta a delikvens, háza népével együtt, azt a tizedet.

5 M 12,5-18

5 M 26,10-11


2./ Az, hogy három évente, a harmadik év termésének félretett tizedét, a helyben lakó, özvegynek, szegénynek, jövevénynek és lévitának kiosztotta az ember.

5 M 26,12-13

5 M 14,28-29


Ennyi így.

Ha az ószövetségi próféták csepülték a népet a tized miatt, akkor azért csepülték, mert
1. nem emlékeztek meg az ÚRról és nem adtak Neki hálát, örvendezve a tized elfogyasztásával, az Ő Nevének lakóhelyén, az Ő színe előtt.
2. mert nem adták tizedüket a szegényeknek, és a lévitáknak ott, ahol helyileg éltek.

Szó nincs egyházi épületek, papok fenntartásáról. Szó nincs ebből származó áldásról. Ez kötelesség volt, legalábbis lett volna, minden embernek (Isten népében).

Na most, amikor Izrael királyt kért, akkor valóban előjött a tized olyan formája, mint ahogyan most van a világban és a keresztény egyházakban is. 1 Sámuel 8,5-22 Hiszen végtére is a királyság, mint államforma, teljesen pogány szokás volt. Eredetileg nem akarta Isten Izrael népének. Tehát onnan is származik, azért élünk mi is benne, mert pogány államformában élünk, hiszen mi mindannyian, megtért keresztények, pogányok közül jöttünk ki, és pogányok között élünk. Megtértünk és pogány elemekhez tértünk vissza, pontosabban hiszen abból származunk, abból építkeztünk, és építettük fel keresztény egyházainkat.

Semmi csodálkozni való nincs ezen. A jelen állás szerint minden egyház, ami tizedet szed magának, a fenntartási költségekre, az tulajdonképpen a - pogány - király szerepét tölti be. Hamisság részükről a mózesi tizedre és áldásokra hivatkozni ebben a kérdésben.

Az újszövetségben Jézus Krisztusnál szintén nem találunk a tized olyan formájára, mint ami gyakorlat a kereszténységben ma. Jézus és a tanítványok gyűjtöttek pénzt, a szegények javára. Ugye emlékszünk Júdásé volt a pénzőrzési-feladat?
Én még olyat is el tudok képzelni, mert hogy írja a Biblia, hogy Júdás lopott ebből a pénzből, hogy akinél a pénzes zacskó van, garantáltan az az áruló. Azért pedig sokat kell ám hazudni is. Tehát, aki a pénzes zacskót birtokolja, annak egy szavát se hidd. Lehet, hogy ékes épületekben lakik és jól öltözött, de kiművelten és rafináltan hazudik Isten útjairól. Azért hazudik, hogy többet tudjon lopni, magának, a pénzes zacskóból. Egyébiránt pedig már semmi világossága nincs, csak az ékes beszéde, mert irigy, mindarra, ami neked van. Ki akarja csalni tőled így vagy úgy. Emlékezz, Jézus - csókja - 30 ezüst pénzt ért neki.Szeretnék látni csak egyetlen egy olyan egyházat, - na jó, nem kérek ilyen nagyot, mert nekik fenn kell tartaniuk a királysági rendszerüket, elég lesz egy keresztény közösség is - aki azt mondja a tizedről, amit fenn írtam, vagyis, röviden:
Barátom! Vidd az Úr Nevének lakóhelyére tizededet, és fogyaszd el, örömmel és hálaadással Istened színe előtt házad népével.
Ez olyan egészségesen hangzik, nem?

De legalább annyit megtennénk, hogy három évente, a harmadik év termésének tizedét a lakóhelyünkön - ha nincs a közvetlen környezetünkben, akkor a messzebb - élő szegényeknek, özvegyeknek, jövevényeknek, és Isten szolgáinak adnánk! Szintén örömmel, minden noszogatás nélkül, hiszen ez is írva van.
 2 Kor 9,1

Micsoda áldás lenne ez az ország népére!

Ezen felül pedig:
Gond ne terheljen titeket


UI. Három év. Milyen érdekes, Jézus három évet szolgált a Földön. Szolgálatának harmadik évében Testét és Vérét adta a szegényekért, szegényeknek. --- Eledelül. Valóban minden - ószövetségi - törvényt betöltött. És éppen, hogy nem is csak tizedet adott, hanem az egészet.

---

További fejtegetésem e témakörben, olvasd itt:

http://testveremnek.blogspot.hu/2014/04/a-tized.html

2012. szeptember 24., hétfő

Mintha ötszázmillió csengettyű volna...Hosszú idő után az első interneten talált írás, ami megnyugtató örömöt adott: Bálint Gyuri bácsival készült riport.

http://www.life.hu/sztarszerzok/20120921-balint-gyuri-bacsi-fol-vagyok-keszulve-szily-nora-interjuja.html


Idézek belőle:

"Sokan ismertek, és ma is emlékeznek rám. Ez felelősségérzetet kelt. Ha valaki megszólít és megkérdezi, hogy a muskátli levele miért sárgul, akkor arra gondolok, hogy lehet, hogy ez az ember egyedül él és az egyetlen élőlény a közelében az a muskátli, aminek most sárgul a levele. Ezért nagyon gondosan el kell mondani, amit erről a kérdésről tudok, mert neki fontos." 

"Ott voltam a határvonalon. Nem tartom magam filozófusnak, de mint mindenki - én is gondolkodom. Egész életemben a természet valamilyen részével foglalkoztam, és bennem is ott munkál az a kérdés, hogy ezt az egészet vajon ki és hogy irányítja. Amikor a baleset után két lepedőbe beburkolva feküdtem az intenzív osztályon, akkor gondoltam arra, hogy meghalok anélkül, hogy megkapnám a választ: hogy is van ez a dolog a természet törvényszerűségeivel, amelyeket én nagyon fontosnak tartok. Meggyőződésem, hogy az ember nem vonhatja ki magát a hatásuk alól. Azt hittem, hogy majd megtudom, de rájöttem, hogy ez valahogy olyan gondosan van összerakva, hogy azt az ember csak akkor tudja meg, amikor befejeződik az élete." 

---Kisherceg jutott eszembe.
Az a nyugodtság,
ami a könyvből árad.
Az a hatás, ahogy egy idős ember,
hatni tud.
Tisztára mos, erőt ad."És ennek bizony immár hat éve. S én még soha senkinek sem meséltem el ezt a történetet. Bajtársaim, mikor viszontláttak, örültek, hogy élve látnak. Én szomorú voltam, de azt mondtam: "Azért, mert nagyon fáradt vagyok..." 
     Most már egy kicsit megvigasztalódtam. Azaz... mégsem egészen. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz... És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként. Mintha ötszázmillió csengettyű volna... 
     De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés! A szájkosárról, amit a kis hercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat! Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. S én azt kérdezem magamban: "Mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot..." 
     Egyszer azt gondolom: "Nem, semmiképpen sem! A kis herceg mindig üvegbura alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányára..." Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. 
     Másszor meg ezt gondolom: "Az ember olykor-olykor figyelmetlen, és máris kész a baj! Egy este elfelejti föltenni az üvegburát, vagy éjszaka nesztelenül kiszökik a bárány..." És ilyenkor a csengettyűk mind csupa könnyé változnak. 
     Nagy rejtelem ez. Mert ti szeretitek a kis herceget, nektek se mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem, hogy valahol a mindenségben, ki tudja, hol, ki tudja, merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelt-e egy rózsát, vagy sem... 
     Nézzetek föl az égre. És tegyétek föl a kérdést: megette vagy nem ette meg a virágot a bárány? S aszerint, igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden...

     És soha, egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos!"2012. szeptember 23., vasárnap

2012. szeptember 23. napi horgászatunkról


Most nézem csak, hogy rohan az idő!

Egy kócsag.
Pontosabban kettő volt.
A gólyák már elmentek.
Halat nem fogtunk.

Így van kiszáradva a tó:

Au!

No komment:


2012. szeptember 22., szombat

Kisvirágok


Még ezt fotóztam.


A nyárfákMindig a megtérésem jut róla eszembe.

Őt szolgálom-e?


Vajon Őt szolgálom-e?
Most.
Hogy csak néhány embernek létezem?

Igen. Azt hiszem ez az Első szeretet!
Amikor Őt szolgáltam, egyedül, a Bibliát olvasva, szobámban.
Hol senki se hallotta hangomat.
Magányomban. Egyedül.

Vajon a nyaktól béna ember Őérte volt-e?
És én, aki emelgettem?
És ha én lennék, nyaktól béna?
Övé lennék-e?

Vajon most, amikor gyógyszert adok gyermekemnek, Őérte van-e?

Övé lennék-e depressziósan?
Munkanélküliként?
Betegen, egészségesen?
Dicsérve, vagy dicséretlenül?
Anyával, vagy anya nélkül?
Híresen, vagy ismeretlenül?
Gazdagon, vagy szegényen?

Övé lennék-e, ha mindenkit ismernék?
Vagy, ha nem ismernék senkit?

Övé vagyok-e egy séta közben, vagy csak ha rohanok, hogy segítsek?

Vagy éppen most vagyok Övé? Ahogy felteszem ezeket a kérdéseket?
A címke mégis, Kert! 
Mert az enyém!


2012. szeptember 21., péntek

Hová máshová?


Észre se vetted, hogy kimentünk a Kertbe?
Milyen friss a levegő!

Ma végre kértem valamit. 

     Szeretem az Urat!                                                                          SZERETLEK URAM!

Ha játszhatom víg a kedvem!


Ez már az ÚJ Életem!


Újra ősz van!


Szeretem!Már alig várom a sétákat!
Mintha újra a régi lennék!
Gyerünk az erdőbe!
Sétálni, fotózni! Rohangálni!

Az élet értelme?


... hogy szeressük egymást.
És kinek mije van, azzal szolgáljon mások felé.

Mi értelme van az életnek, ha nem szerethetek és nem szolgálhatok feléd?
Mint egy robot csak dolgozzak? (Oh!...)

Vannak emberek, akik tudják mi a szeretet.
Ők értik miről beszélek.

Mások nem. Ha erőlködnének se értenék.

Mi meg állandóan azon gyötrődünk, hogyan tudnánk szeretetünket még teljesebben kinyilvánítani.

 .., hogy lehet mégis, okosan tenni ezt? Hogy ne nézzenek baleknek minket?

Akik nem tudják mi a szeretet, rohannak hozzánk, hogy kihasználjanak minket.

Nos... gondolkodom. Most mennem kell ...

2012. szeptember 16., vasárnap

Névsorolvasás


Sharon Sanders:

NÉVSOROLVASÁS 

A NEMZETEKBŐL„Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében … akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” –Máté 25:31-32

A Nagy Király városában egy napon a legjelentősebb névsorolvasás lesz, mindazonáltal a legfélelmetesebb is világtörténelemben.

A számonkérés fekete napja tűnik fel a horizonton. A nemzetek közül a legerősebbek és a leggyengébbek is egybegyűjtetnek a királyok Királya elé, amikor helyet foglal trónusán kormányozni. Ez egy komor gondolat. A névsorolvasás többnyire a megjelenés ellenőrzése a nevek felolvasása és kipipálása révén. A közelgő végzet napja a nemzetek számára nem áthelyezhető és nem  törölhető. (Tanulmányozd Sofóniás 3:8, Ezékiel 28:26 és 39:10.)


A Szentírás fenti kinyilatkoztatása, hogy az egész világ szembe fog nézni ezzel a küszöbön álló vízválasztó pillanattal annak alapján, hogy vagy Isten és a választott népe mellett vagy vele szemben álltak. 
Eljön az Úr büntető ítélete és kirostálja a nemzeteket két részre választva őket mint „bárányokat és kecskéket” (Ezékiel 34:17) El tudja valaki képzelni azt a feszültséget ami fog érvényesülni amíg mindenki vár az ítéletére! Az Úr egyenlővé tette a nemzeteket a földművelő Biblia világában. A Nagy Pásztor aki ismerte a tájon elterülő farmok közösségeit az Ő idejéről, tisztában volt a bárányok és a kecskék jellemvonásaival is. Lefestett számunkra egy szellemi képet, hogy megértsük a különválasztás napjának eljövetelét A kecskék és a birkák tulajdonságainak megvizsgálása segít minket abban, hogy jobban meg tudjuk érteni az Ő bibliai metaforáit. A bárányok mindig követik a pásztort; a kecskék ugyanakkor gyakran a saját fejük után mennek. A kecskék független természetük miatt
könnyen tudnak vitába szállni a pásztorral, és a kerítés, ami a bárányokat megtartja, nem szükségszerűen fogja őket megtartani.

Amikor férjemmel együtt Izraelbe jöttem 1985-ben, mi a Mevasseret Zion nevű izraeli kisvárosban éltünk. Izrael területe parkosított a hegyekkel, völgyekkel és buja zöld mezőkkel – nagyon festői.
Azokban a napokban sétáltunk a közeli dombokon és láttunk békésen legelészni bárányokat és kecskéket. Estefelé a pásztorok külön választották a fekete szőrű kecskéket a birkáktól, amelyeknek menedék szükséges a hideg elől, mert utóbbiaknak védelmet ad gyapjuk. Ez az elválasztás mindennapos volt. A nagy napon, amikor a globális névsorolvasás lesz, az Úr fogja külön választani ilyen egyszerű szimbolikus módon a bárány nemzeteket (akik folyamatosan igazságosan cselekedtek) a kecske nemzetektől (azok, akik lázadoztak és gonosz cselekedetek hajtottak végre). Az eljövendő elválasztáskor a két csoport között áthatolhatatlan szakadék lesz. Az elválasztás mérsékelhetetlen lesz. Eljön az idő, amikor az uralom az Úré lesz. Azon a napon semmilyen morális relativizmus, szekuralizmus vagy humanizmus nem jut érvényre.


A nagy felosztás

Jézus sok parabolikus tanítást használt, amikor az emberekhez fordult. Ahelyett, hogy az ő beszédében jó és rossz emberek különválasztásáról beszélt volna, lefestette ezt mint a bárányok elválasztását a kecskéktől. Mi, mint az Ő követői, nem szeretünk ítélkezni és hajlunk arra, hogy semmibe vegyük a versek utolsó részét, ahol a Király megátkozza azokat, akik őt elhagyták. Lehet ezért nem szeretünk úgy gondolni Jézusra, mint ítélkezőkre. Bárhogyis, ha mi magunk becsületesek vagyunk önmagunkkal és a szöveggel (Bibliával), akkor megragadjuk a szöveg valóságát. A nemzeteknek nem lehet megalkudni földi pozíciójukban sem dicsekedni nemzeti felsőbbségükkel, mivel ez nem fog számítani. A bárány nemzetek az Ő jellemét tükrözték és mutatták be az életük alatt. A kecske nemzetek nem tették. A választás eljön, mint a szeretet és irgalom cselekedetének következménye. A Király az igazakat örömmel fogadja az örökségükbe emberbaráti, irgalmas szolgálataik alapján. Ő felismeri úgy a szív jóságát, mintha neki szolgáltak volna. A lecke minket arra tanít, hogy mindaz nem rólunk szól. Róla szól.

Szeressük embertársunkat, és tegyünk másokkal jót, ami egy gyümölcse annak, hogy ismerjük a Mestert. Van egy képünk a Királyok Királyáról, ahogy trónján ül, s előtte a nemzetek. Az Ő rendelete eldöntötte, ki lehet és ki nem lehet örököse az Ő királyságának. A Király ítéletének alapja, hogy mi hogyan bántunk az „Ő atyjafiaival”.


Azok, akik követték Istent, semhogy embereket, akarnak emlékezni, amikor
meglátják Őt éhesen és enni adnak neki… szomjasan, egy Ő idegen, ruhátlanul
betegen vagy börtönben. Az Ő Emlékezésének Könyvében van feljegyzése az
értékesekről, akik betakarták, a kenyeret átvetették a börtön kerítésén, s vizet
adtak, ami megmentette az életet, és aki az életét adta másokért. E nélkül ők nem
lehettek olyanok, mint Ő.

Az „Én atyámfiai” kifejezés

"Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." (Máté 25:37-40)

Azt nagyon fontos megérteni, hogy Jézus mit ért az „én testvéreim (atyámfiai)” alatt. A görög fordításban „testvér” szerepel, míg egy másikban „az én családom tagjai”. A teljes Zsidó Biblia ezt úgy tartalmazza, hogy „ezek testvérek az enyéim közül”. Egy másik verzió szerint „testvérek az anyaméhből”. A testvér szó tudja jelenteni az azonos természetes felmenőt, ide tartozik az azonos nép, a honfitársak vagy a hittársak.

Természetesen ezeknek a „testvéreknek” az idézetben személyesen szükségeik voltak. Feltétlenül el kell gondolkodni a „testvéreim” szavak felett és a harsona hív, hogy az Ige „megcselekvői” legyünk (Jakab 1:22). Az idő összefüggése szintén nagyon fontos. Abban a pillanatban Jézus az Ő zsidó tanítványaihoz beszélt; ugyanakkor kevés keresztény író sorolta a zsidó népet, a „testvérek” közé, úgy ahogy az ApCsel 2:29, 3:22 és 13:38 -ban áll. Bárhogyis, mi tudjuk, hogy Jézus, amint Pál is, nagyon szorosan azonosította magát a zsidó néppel akár hittek Ő benne akár nem. (Lásd Róma 9:3, Máté 28:10).

Végigtekintve az egész világon látható, hogy a legtöbb nemzet elfelejtette Izrael Istenét. „Más isteneket” követtek (buddhizmus, kommunizmus, mohamedánizmus, humanizmus, materializmus). Olyan, mintha ők arra áhítoznának, hogy kitöröljék Isten nevét a földről. A zsidó nép utálatán keresztül tör ki a világ Isten ellen, mert ők még képviselik Isten törvényét a hitetlen világgal szemben. Most „kecske” nemzetek fenyegetik a zsidó állam létét. Ám az ítélet, bárki ellen, aki a zsidó nép ellen jön, végig vonul Isten beszédén.

A zsidó népen keresztül a világ kapott egy tervet a megmentésére. Emberek és asszonyok minden nemzetből ismerik Izrael Istenét és az Ő Fiát, a Messiást. A Szent Szellem által insprirált zsidó emberek keze által kaptuk meg a Szentírást. Egy zsidó anyaméh hordozta Jézust a terhesség alatt és szülte meg. Egy gyengéd zsidó anya állt a keresztnél és szemlélte fiát, és egy zsidó temetést adtak Jézusnak. Zsidó próféták jósolták (prófétálták) meg az Ő eljövetelét és áldozatos zsidó apostolok továbbították üzenetét a világnak.

A történelem tanulmányozása által láthatjuk, hogy néhány nemzet már megkapta ítéletét azért, ahogy a zsidókkal bántak. Ezek felemelkedtek majd eltűntek. Ennélfogva az magától értetődik, hogy a nemzetek egy napon ismét megítéltetnek azok alapján, ahogy ők bántak az Ő testvéreivel, a zsidókkal. Az Úrnak pere van a nemzetekkel a Sion feletti vita miatt (Jeremiás 25:31).


Nem ismersz fel engem?

A Holokauszton keresztül valaki tanulhat a bárányokról és a kecskékről. Olvastam egy történetet egy zsidó fiúról, aki egy lengyel faluban élt. Őt és a többi zsidó szomszédságát összegyűjtötték a náci SS alakulatok, és halálra ítélték. Ez a zsidó fiú csatlakozott szomszédaihoz a saját sírjuk megásásában. Ez a fiú a szüleivel együtt nézett szembe a kivégző osztaggal amint ők lőttek rájuk a géppuskákkal. Testek zuhantak az árokba és a saját szüleinek vére ráfröccsent. Amikor ők belezuhantak az árokba, ő úgy tett, mintha halott lenne, és rájuk rázuhant. Amint a sötétség leereszkedett, kikapaszkodott a sírból. A rászáradt vértől és sártól borított testtel ez a fiú elindult a legközelebbi házhoz segítségért könyörögve. Emlékeztek rá, mint egy zsidó fiúra, kijelölve a halálra, és elutasították a segítséget (a „keresztény Európában”) egymás után a házaknál, mert féltek az SS alakulatoktól. Amint egy ajtó becsukódott előtte, a fiú egy különös dolgot mondott egy zsidóhoz képest. Így kiáltott: „Nem ismersz fel engem? Én vagyok Jézus, és te azt mondtad, szeretsz engem.” Egy szívszaggató pillanat után az asszony a házba fogadta őt, a szárnyai alá vonta. Attól a naptól fogva a család tagjai szerették őt, mint egy fiút az övéik közül. Az egész föld Nagy Bírája egy napon azt fogja mondani az embereknek, mint ahogy ennek a kedves és jóságos hölgynek is: „amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb atyámfiai [testvéreim - angol King James ver.] közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25:40) 

A történelem krónikáiban számos keresztény hősről nem emlékeztek meg; azonban mi emlékszünk Raul Wallenbergre Svédországból, Orde Wingate-re és William Hecklerre Angliából, Corrie Ten-Boom-ra Hollandiából, és Dietrich Bonhoeffer-re Németországból. Izraelnek ezek a Bibliához hű barátai képviselték bárány-nemzetekként az országukat. Ők látták a zsidó nép szükségleteit és Isten parancsai szerint éltek. Igazságos ítélet lesz minden népre, köztük a zsidóra is saját földjükön, de az Úr lesz a bíró nem a nemzetek. Mi Izrael mellett állunk ebben a komoly ügyben. A nemzetek sorsa függőben van.

Egy kérdés, amit szükséges megvizsgálni: „Az Egyház mely része van hasonlóan függőben?” A zsidó tanítványok halála után a nem zsidó Egyház úgy láttatta önmagát, mint az „Új Izrael”. Az egyházatyák rossz útra vezettek azáltal, hogy Izraelt kicserélték az Egyházzal. Az antiszemitizmus hamar elkezdett belecsúszni a Biblia sorainak fejtegetésébe. A Szentírás helytelen értelmezése alátámasztotta a behelyettesítési teológiát, direktben ellenszegülve Pál számunkra szóló figyelmeztetésének: „Ne kevélykedjél az ágak ellenében… nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged… kitörettek az ágak,…fel ne fuvalkodjál …különben te is kivágatol” (Róma 11:18,19,20,22).

Kevés írásmagyarázó prédikációt tartottak az előbb idézett szakaszokról. Következésképpen, mert a mi pulpitusainkról e tárgyban elhibázott tanítást kaptunk, a zsidó nép tragikusan szenvedett a keresztény nemzetek kezétől (üldözések, kierőszakolt hittérítések, kiközösítések, inkvizíciók, keresztes háborúk és tömegmészárlások). Sok kecske akció született a történelmi kereszténység kialakulása során. Egy komoly rendelkezés származik Jézus saját szavaiból az Új Testamentumban: „…távozzatok tőlem… mert éheztem és nem adtatok ennem…” (Máté 25:41-42). A keresztényeknek kötelezettségük Izrael mellett állni, még ha minden nemzet ellene is megy. (Zakariás 12:3)


Azt aratjuk, amit vetettünk

Ahogy Józsué élete vége közeledett, ő összegyűjtötte a bárányokat Izrael házából Sikembe. Egy halálhoz közeledő ember ajkairól jött egy felhívás, ami évszázadokon át megmozgatott sok szívet. Ő azt mondta: „Válasszatok magatoknak ezen a napon, kit akartok szolgálni” (lásd Józsué 24:1-15; - angol verzió). Ez a kihívás (felhívás) a világ Izrael-ellenességének fényében azt sugallja, hogy mindenkinek választania kell. Kormányok állhatnak vagy nem állhatnak Izrael mellett, de mint Egyháznak és mint személyeknek, nekünk, tudnunk kell állnunk Izrael mellett. A „perbe szállok Sionért” (angol ver.) nagyon fontos téma az Úrnál (Joel 3:1-2) és az ítélet elkerülhetetlen (Ézsaiás 3:11). Mi hálásak vagyunk számos nemzet képviseletéért a jeruzsálemi CFI-személyzetben – Ausztrália, Bulgária, Anglia, Franciaország, Németország, Hollandia, Izrael, Új-Zélend, Dél-Afrika, Svájc és az Egyesült Államok. Az Úr és az Ő népének szolgálatában ők egy áldás az országuk érdekében.

Hatalmas küzdelem zajlik a jó és a gonosz düh között, muszlimok gyilkolnak Afganisztánban és Irakban amerikai és angol katonákat. Muszlimok gyilkolnak Izraelben izraelieket, Európában az európaiakat. Egy „békés”-nek nevezett vallás kijelenti, hogy mindenki másnak, aki nem fogadja el az ő vallási alapállásukat, meg kell semmisülnie. Ezen halál-kultuszú vallás megjutalmazza vezetőit azért a gonoszságért, amit ők hoznak a nemzetek világ-arénájába. Ők azok a kecske nemzetek, akik nem adják fel a harcot. Forró időszak jön. Bárcsak a bárányok imádkoznának a kecske nemzetekért, hogy forduljanak az Úrhoz addig, amíg nem túl késő. Még amikor farkasok vesznek körül – a mi Istenünk sohasem szunnyad, sohasem alszik. Semmi nem történik az Úr jóváhagyása nélkül. Bárcsak mi, az Ő legelőjének bárányai kövessük szorosan Őt, és engedelmeskedjünk az Ő előírásainak, hogy amikor a névsorolvasás következik, mi ott találjuk magunkat azok között, akiket jobbra választott!


Bárcsak a bárányok imádkoznának a
kecske nemzetekért, hogy forduljanak
az Úrhoz addig, amíg nem túl késő.Találati hely: http://cfihungary.uw.hu/cfiweb/archivum.html
 Christian Friends of Israel
P.O. Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL Tel: 972-2/626-4172; 626-4187; Fax: 972-2/626-4955
e-mail: cfi_jeru@netvision.net.il ; www.cfijerusalem.org
Magyarországon: * Einvágné Jancsó Andrea 5009 Szolnok Pf.:141.
E-mail: einvag@t-online.hu ; Honlap: http://cfihungary.uw.hu

Jézus neveNoé könyvéből / 69.15-29


És ez a hatalma ennek az eskünek; mert igen erős ez és hatalom van benne. És ez az Akáe eskü, amely Mikháel kezébe lett helyezve.

És ezek a titkai ennek az eskünek...És erősek azok [a titkok] ezen az eskün keresztül: és a menny ezáltal lett kifüggesztve a világ teremtése előtt, mindörökre.

És általa a föld meg lett alkotva a vizeken. És a hegyek titkos forrásaiból gyönyörű vizek áradtak. A föld teremtésétől kezdve és mindörökre.És azáltal az eskü által lett a tenger megteremtve. És annak alapításakor homokból vetett gátat annak haragjának, és azt nem hágta át a világ teremtése óta, soha nem is fogja.

És azáltal az eskü által a mélységek létrejöttek, és helyükön maradnak, el nem mozdulnak helyükről öröktől örökre.És azáltal az eskü által járja a nap és a hold a pályáikat, és nem térnek le a meghatározott útjukról korszakról korszakokon át.

És azáltal az eskü által a csillagok teljesítik utaikat, és Ő nevükön hívja mindegyiket, és azok válaszolnak Neki öröktől örökké.

[És hasonló módon a víz szellemei, és a szeleké, és minden fuvallaté, és a szelek minden részének az (ő) útjaik. És ott őrzik a mennydörgés hangját és a villámlás fényét: és ott őrzik a jégeső és a zúzmara kamráit, és a köd kamráit, és az eső és harmat kamráit. És mindezek hisznek és hálákat adnak a Szellemek Urának, és dicsőítik (Őt) minden erejükkel, és a hálaadások tetteiben van az ő táplálékuk: köszöntik és dicsérik és magasztalják a Szellemek Urának nevét örökkön örökké.]

És ez a fogadalom erős bennük, és ezáltal [megtartatnak és] az ő útjaikat megőrzik, és az ő menetelük nem lesz tönkretéve.

És hatalmas öröm volt közöttük, és áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Ember Fiának nevét feltárták előttük.

És ült ő az ő dicsőségének trónján, és az ítélet teljessége az Ember Fiának adatott, és ő tette, hogy a bűnösök meghaljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot.

Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden munkájuk eltűnik a föld színéről.

És attól fogva semmi nem lesz majd romlandó; mert eljött az Ember Fia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik a színe elől, és ennek az Ember Fiának a szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt."Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött" 
(Jn 1,3)2012. szeptember 15., szombat

Ami a Bibliából kimaradt...


Válogatás Nóé fotóalbumából,
avagy 
amivel Nóé nem számolt.

Nóé és a harkály


NóéNoé prófétált a bárka építésével
 
„Látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” (I. Móz. 6:5.)
Milyen gonoszságokat látott Isten, mire gondolt Ő. A következő újszövetségi ige - nekünk mai keresztényeknek - ezt így fogalmazza meg.
„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzodások és ezekhez hasonlók.” (Gal. 5:19-21.)

 Jézus ilyen állapotok megsokasodására is gondol, amikor az utolsó idők jeleiről beszél. „Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (Máté 24:12.) Később, Pál apostol egészen körülírja a gonoszság fogalmát a Timotheushoz írt levelében :
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” (2. Tim 1-5.)
 Ahogy látjuk, a Noé idejében lévő állapotok igen nagyon hasonlítanak az elkövetkező utolsó napokra. Noé idejében tehát a gonoszság megnövekedett, de az emberek polgári életében semmi változás nem történt, ami Isten haragjára utalt volna. Ahogyan Jézus is megfogalmazta, az utolsó napokkal összehasonlítva:
„Mert amiképpen az özönviz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek észre semmit, mígnem eljöve az özönviz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Máté 24:38-39.)
 Amikor Noé idejében az Úr letekintett, a gonoszság megsokasodását látva megszomorodott és eldöntötte, hogy eltörli a Föld színéről az embert. „Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkodék az ő szívében.” (I. Mózes 6:6.) 

 Érdekes dolog azt látni, hogy ha mindenki meg is romlott, de volt olyan ember, aki Isten szíve szerint élt. Ezt az embert választotta ki Isten, hogy elmondja ítéletét az embereknek. Noé ugyanabban a világban élt, mint kortársai, de azokhoz nem tartozott. Istennek hiteles tanúja volt. „Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.” (I. Mózes 6:9.) Az, hogy Istennel járt, csak egy módon volt lehetséges, hogy bűngyűlölő volt.

 Összehasonlításként még Lótról is tudjuk, hogy ehhez hasonló - gonosz emberek között - élt, de cselekedeteiket elítélte. 
 „És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét” (2Péter 2: 7-8)
 Noé bármilyen hiteles tanú volt, és bármennyire képviselte is az Isten szerinti életmódot, az emberek nem foglalkoztak vele. (Ugye manapság mi keresztyének is azt éljük meg, hogy inkább bolondnak tartanak minket, mert, hogy Isten szerinti életet élünk?)

 Noéhoz ezekben az erkölcstelen, gonosz időkben szólt az Úr. („Monda azért Isten Noénak…” I. Mózes 6:13.) Mert Isten tudatni akarta Noéval, hogy kegyelmet talált előtte. Az elkövetkezendő pusztulástól megőrzi. Mivel csak Noé tudta, hogy özönvizet bocsát Isten az egész Földre, egy dolgot szükséges volt tennie: engedelmeskednie kellett Istennek, hogy egy bárkát építsen. Ez a saját megmentésére szolgált, de arra is hogy prófétáljon az embereknek.

 A prófétai üzenet a kor embereihez szólt. „Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általatok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.” (I. Mózes 6:13.)
„Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt, valami a földön van, elvész.” (I. Mózes 6:17.)
 Olyan üzentet ez, ami magába foglalja Isten ítéletét. Isten megmásíthatatlan döntését, hogy véget vett a Földön lévő életnek, az ember miatt.

Noé, mint próféta, az ítéletet a bárka építésével adta át az erkölcstelen, gonosz embereknek.
„Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, amelyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága miatt.” (Jer. 26:3.)
„Hallák pedig a papok és próféták és az egész közösség Jeremiást, amint az igéket szólá az Úr házában.” (Jer. 26:7.) Noha itt Jeremiást idéztem, de mint próféta, tökéletesen megegyezik Noéval, mert valószínű Noé is beszélhetett az embereknek az ítéletről, mint Jeremiás, de nála a bárka építés ténye volt a megtestesült prófécia.

 Csinálj magadnak bárkát ….” (I. Mózes 6:14.)
 "De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.” (I. Mózes 6:18.)
 A bárka építését mindenki láthatta. Nem olyan dolog lehetett, ami az emberek elől rejtve épült. Ráadásul emberi ésszel gondolva értelmetlennek tűnhetett építése. Minek egy olyan helyre bárkát építeni, ahol nincs tenger? – tehették fel a kérdést az emberek gúnnyal és esetleg megvetéssel színezve. Ezek mellett vajon akkor miért engedelmeskedne a próféta az Úrnak?  Miért vállalná a gúnyolódásokat? Egyrészt azért, mert a próféta tudja, hogy az Úr szólt hozzá, Isten félelme van, másrészt mert Isten szeretete szorongatja. Noé is jobban szerette Istent, minthogy embereknek akarjon tetszeni. (Az újszövetségből tudjuk, hogy mi is miért engedelmeskedünk az Úrnak: „Mert Krisztus szerelme szorongat minket.” 2 Kor. 5:14.)

 A próféták szavaikkal - és mint Noé tetteikkel - életükkel hirdetnek ítéletet az emberiség felett. Ezt az ítéletet pedig nehéz elhordozni. Nehéz megalázkodni Isten előtt és megbánni a gonosz cselekedeteket. Legtöbbször annyira nehéz, hogy az indulatba jött emberek képesek elpusztítani Isten „száját”. „És lőn, mikor elvégezé Jeremiás a beszédet, amelyet az Úr parancsolt vala mind az egész néphez szólania, megragadák őt a papok és a próféták és az egész nép, mondván: Halállal kell lakolnod!” (Jer. 26:8.)

(Persze van kivétel is, ahol az emberek megtérnek a próféta szavára, ld.: Jónás esete Ninive város lakóival.)

 Igaz arról nem számol be a Biblia, hogy Noét meg akarták volna ölni, vagy el akarták volna hallgattatni. Valószínű, csak bolondnak hitték, akinek kedve szottyant egy bárkát építeni. Más prófétáknál azonban azt látjuk, hogy az emberek nehezen hordozzák el az ellenük szóló ítéletet.

„Noé, amint parancsolta vala néki Isten, mindent akképpen cselekedék.” (I. Mózes 6:22.)

Noé meg is csinálta, amit parancsolt az Úr. Mégis mi lett az emberek között a hatása.

Azt kell látnunk, hogy semmi. Isten eredeti végzése szerint elpusztult a Föld minden élőlénye, kivéve azokat, akik a bárkában voltak.

Tehát akkor mi volt az eredménye próféciájának? Mindenképpen sok: az egész Föld életét mentette át, hogy az ember, Isten előtt, tiszta lappal kezdhesse.

 
Következtetés:  Nekünk Krisztus gyermekeinek, Isten akaratát kell teljesítenünk. Még akkor is, ha mások és magunk előtt is értelmetlennek látszik, amit csinálnunk kell.

Hiszem, hogy ha Isten akaratát tesszük, végül minden az igazak hasznára és Isten dicsőségére lesz. Ne féljünk tehát azt tenni, amit az Úr parancsolt nekünk. Legyünk bátrak és erősek, mint amilyen Noé volt a maga idejében. Noé példája alapján biztosak lehetünk abban, hogy az eredmény nem fog elmaradni.

 bogi

Budapest, 1999. november 02.
 
Nóé bárkája
F.E. értelmisérült rajza