"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2012. május 31., csütörtök

2012. május 29., kedd

Köszönet az Atyának, az én erős SegítőmnekMennyei Édesatyám!
Köszönöm, hogy bajom nem nagyobb, mint a Segítőm, hogy bűnöm nem nagyobb, mint Isten Báránya, hogy kísértésem nem nagyobb, mint a Győztes és Diadalmas Úr. Miért kellene hát elcsüggednem? Van Istenem, Aki segít nekem, megszabadít a nyomorúságokból, és nem hagy erőmön felül kísérteni. Magasztallak Téged, hogy azért küldted el Fiadat, hogy az ördög munkáját lerontsa - az én életemben is. Kezedben vagyok, mellyel kiemelsz a pokol mélységeiből, hiszen szeretsz és nem hagysz el. Ha engedem, hogy megtisztíts a szükség és nyomorúság idején, a vihar elmúltával megízlelteted majd velem a Menny örömét, nehéz utaim jó gyümölcsét.
    Atyám, a Tiéd vagyok, és a Tiéd akarok maradni. Itt vagyok, tégy velem, amint akarsz.

                                                                                                                  Ámen.

/B.A./

Minden népnek
"Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!
Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.
 Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.

Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. 
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!"
(Zsolt 96,3-7)


"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon
bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
(Máté 24,14)


"És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: 
az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, 
minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek."
(Jel 14,6)


"Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! 
Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. 
Igazságosan ítéli a népeket."
(Zsolt 96,10)


"Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket."
(Zsolt 96,13)


"Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! 
A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 
Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek."
(Zsolt 99,1-2)


"Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét! 
Magasan fölötte van az ÚR minden népnek
dicsősége fölötte van az egeknek."
(Zsolt 113,3-4)


"Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre
és a takarót, amely betakart minden nemzetet.
Véget vet a halálnak örökre! 
Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. 
Leveszi népéről /saját népéről/ a gyalázatot az egész földön
- Ezt ígérte az ÚR! Ezt mondják azon a napon /saját népe/: 
Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. 
Itt van az ÚR, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!"
(Ézs 25,7-9)


"Ezt mondta nekem az ÚR, Izráel Istene: 
Vedd el kezemből ezt a serleget, amelyben a harag bora van, 
és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. 
Igyanak és tántorogjanak eszeveszetten a fegyver miatt, 
amelyet én küldök ellenük!"
(Jer 25,15-16)


"Ha pedig nem akarják elvenni kezedből a serleget, 
hogy igyanak belőle, ezt mondd nekik: 
Így szól a Seregek URa: Ki kell innotok! 
Mert ha először arra a városra hoztam romlást, 
amelyet az én nevemről neveztek el, ti talán büntetlenül maradhattok? 
Nem maradtok büntetlenül! 
Mert a föld minden lakója ellen fegyvert küldök 
- így szól a Seregek URa."
(Jer 25,28-29)


Izrael népének. Egy Izrael van,  a mennyei Izrael, Isten népe, a Krisztus Teste, a maradék, a hívők közössége, a kiválasztottak serege, Ábrahám hitben utódai ez az ígérete:


"Az ÚR a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, 
ha megtartod Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. 
A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az ÚR nevéről neveznek, és félnek tőled. 
Bővölködővé tesz téged az ÚR méhed gyümölcsében, 
állataid ivadékában és földed termésében azon a földön, 
amelyről megesküdött az ÚR atyáidnak, hogy neked adja. 
Megnyitja az ÚR gazdag kincsesházát, az eget, 
és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. 
Te kölcsönadsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre."
(5Móz 28,9-12)


"Te azért ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ÚR -, és ne reszkess, Izráel! 
Mert én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogság földjéről. 
Visszatér Jákób, és békében lesz, gondtalanul él, nem riasztja senki. 
Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak. 
Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget
Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül."
(Jer 30,10-11)


"A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. 
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."
(Ézs 53,5)


"Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért."
(Róm 4,25)


"Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is."
(Ef 7,1)


"Bűneinktől megtisztított."
(Zsid 1,3)


"Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; 
de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is."
(1Jn 2,2)


"Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, 
és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 
aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: 
övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."
(Jel 1,5-6)


"Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. 
Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. 
Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, 
mint fiaknak boldog édesanyja. 
Dicsérjétek az URat!"
(Zsolt 113,7-9)

2012. május 27., vasárnap

Give Thanks

Köszönet az Atyának bűnös gyermekeihez való kegyelméért és jóságáértMennyei Édesatyám!
Benned akarok bízni mindenkor, mert olyan jó vagy. Köszönöm, hogy semmit sem teszel olyan szívesen, mint hogy megbocsáss gyermekeidnek, betakarva őket egyszülött Fiad minden bűnt elfedező drága vérével.
    Köszönöm, hogy a legnagyobb bűnösöket is szereted, és örülsz, ha csak egy valaki is bűnbánatra jut, mert akkor megtalálod rajta Fiad vérét, amely az igazságosság ruhájaként takarja be őt. Köszönöm, hogy Jézus áldozatáért elfogadsz minket. Köszönöm, hogy a legszegényebbeket szereted a legjobban, mert rájuk pazarolhatsz legtöbbet gazdagságodból. Köszönöm, hogy a szegény bűnösnek - aki a poklot érdemelné, de Atyai jóságodban bízva kopogtat Nálad Egyszülött Fiad Nevében - egészen biztosan ajtót nyitsz.
    Atyám! Magasztallak Téged, hogy oly jóságos vagy. Jóságod mély, akár a tenger - s ki tudná a tengert kimerni? Atyám! Ki fogható Hozzád? Csupa kedvesség és könyörületesség vagy. Meg kell mondanom Neked, örülök szegény, bűnös voltomnak, mert az vonzza együttérző tekintetedet, s mert irgalmadból részesülhetek segítségedben és szeretetedben. Igen, Atyám, gyermekedként mindig örülök, amikor kegyelmet adsz Benned maradni és jót tenni. Hálával telten ujjong a szívem, hogy ilyen Atyám van, míg én magamat oly szegénynek és bűnösnek látom. De örvendezek jóságod felett, hogy mégis szeretettel kebledre vonsz engem.
    Nem is tudom, mit is kívánhatnék még magamnak, Atyám? Hálás a szívem, hogy gyermeked lehetek, s Te az én Atyám vagy. Ez az én boldogságom. Kell-e ezért azzal törődnöm, hogy gazdag vagy szegény, csúnya vagy szép vagyok az emberek szemében?
    Gyermeked vagyok és maradok, semmi sem választhat el szeretetedtől. A Menny, az Atyai ház az enyém. Halleluja!

                                                                                                                             Ámen.

/B.A./

My Soul longs for You

A hit imája bízva az Atya segítségébenMennyei Édesatyám!
Te azt mondtad nekünk: senki sem szégyenül meg, aki Benned bízik. Köszönöm, hogy nem azért mondtad ezt, hogy csalódást okozz, hanem igazi Atyaként ezzel gyermekeidnek a szükség idejére olyan ígéretet adtál, mellyel biztosak lehetnek segítségedben, és a hit imájával Rád várakozhatnak.
    Tereád bízom, hogy mimódon mentesz ki bajomból, mert Te, Atyám, Aki mindentudó vagy, tudod a legjobban, a segítség melyik útja a legmegfelelőbb számomra. Nekem elég tudnom, hogy az a megfelelő órában megérkezik. Igen, bajomban nem fogok elpusztulni, sőt - hiszem - csodálatosan megmenekülök. Köszönöm, hogy ezt mondja Igéd: "Ímé, Isten segítőm nékem" hiszen mindig segítesz azoknak, akik Reád várnak.

                                                                                                                           Ámen.

/B.A./

Köszönet a bizonyosságért, hogy az Atya segítMennyei Édesatyám!
Magasztallak Téged, hogy nem felejted el egyetlen nekünk adott szavadat és ígéretedet, sem engem, gyermekedet, akit Fiad halála által megváltottál. Köszönöm, hogy nyomorúságomban nem kell egyedül lennem: Atyai szemed lát engem, számontartja könnyeimet, s hiszem, hogy szíved már kigondolta a segítséget számomra, mert Te mindig segíteni akarsz gyermekeden.
    Köszönöm, hogy egyet soha nem tudsz megtenni: gyermekedet az ingoványban hagyni. Ha az ember is kisegíti társát a bajból, mennyivel inkább segítesz Te nekem, Aki Atyám vagy és szeretsz engem. Már most, a szükség idején magasztallak, s köszönöm, hogy biztosan megsegítesz és bajomból dicsőséges kimenekedést készítesz.

                                                                                                            Ámen.

/B.A./

2012. május 26., szombat

A bizalom imája az AtyáhozMennyei Édesatyám!

Hadd legyek igaz gyermeked, aki szükségével rögtön Atyjához siet, mert tudom: szomorúságomban, bajaimban Te megértesz engem - jobban mint bárki más.
    De hadd legyek igaz gyermeked abban is, hogy várni tudjak, míg Te, Atyám, megérkezel segítségeddel. Rendületlenül hinni akarok abban, hogy Te a megfelelő órában segíteni fogsz, minden kérdésemet megoldod és jót teszel velem. Igen, tudom: szereteted nagyobb, mint szükségeim, hatalmasabb, mint bűneim és megkötözöttségeim, s hiszem, mindig kész vagy segíteni. Atyám, átadom magam Neked, a szorult helyzetemben is várok a Te órádra, hogy az a nagy öröm és dicsőség órája lehessen, melyet azoknak engedsz átélni, akik a várakozásban megtisztultak.

                                                                                                                                  Ámen.

/B.A./

Imádság az Atyához, Aki a gyengéket és a kicsinyeket szeretiMennyei Édesatyám!

Te megmutattad Igédben, mennyire kedvedet leled a gyengékben, kicsinyekben és szegényekben. A gyengéknek erőt, a tehetetleneknek támaszt, a szegényeknek a Mennyeknek Országát ígéred. Köszönöm, hogy igazi Atya vagy, Aki leginkább a kicsinyeken könyörülsz meg, mert az ő szegénységük és tanácstalanságuk Hozzád kiált. Ezért köszönöm mindazokat az utakat, amelyeken kicsivé és gyámoltalanná teszel, hogy mindenható segítségedet és szerető Atyai gondoskodásodat élvezhessem. Köszönöm minden vezetésed, mely szegénnyé tesz abban, amire a lelkem, testem és szellemem vágyott: amelyre a lelkem: a szeretetben és tiszteletben; amelyre a testem: jólétben és kényelemben; s amelyre a szellemem: a tudásban, értelmemben és ennek a világnak a megismerésében. Szegény akarok lenni, mert Te mindenkor  megajándékozod a szegényeket: isteni bölcsességgel, és szent egyszerűséggel; földi javakkal, melyek csodás utakon jönnek kezedből, s szívedhez kötnek, boldoggá és elégedetté tesznek; jó tetszéseddel, mely értékesebb e világ minden dicsőségénél. Itt vagyok, Atyám: gyermeked akarok lenni, kicsi, szegény és rászoruló. Milyen jó, ha örömödre élhetek végtelen Atyai szereteted oltalmában, köszönetet mondva Neked boldogan, mint gyermek az Édesatyjának!

                                                                                                                    Ámen

/B.A./

Köszönet az Atyának, Aki csodákat teszMennyei Édesatyám!

Köszönöm, hogy olyan Isten vagy, Aki csodákat tesz - egykor csakúgy, mint ma, mert a Te Neved "Csodálatos", és csodálatos lesz, amit a Tiéiddel teszel. Köszönöm Neked, hogy mind saját kicsiny életemben, mind Egyházadban számolhatunk csodákkal, mert Te ugyanaz az Isten vagy tegnap és ma és örökkön örökké. Ezért Te megszaporítod eledelünket a szükség idején, zárt ajtókat nyitsz ki, a Tiéidről csodálatos módon gondoskodsz, hogy ők így az Isten Országára és az Ő igazságára törekedhessenek. Köszönöm, hogy többé nem csupán azokkal az adományokkal számolhatok, melyek pénz, egyéb javak és ajándékok formájában érkeznek, hanem a Te hatalmas teremtő kezeddel is, amely parancsol, és a semmiből minden szükségünket megelégíti. Köszönöm, hogy a Te beavatkozásodra emberek és kapcsolatok változnak meg, üres kasszák töltődnek fel, s csodálatos módon leszünk adományok és javak részeseivé. Teremtményedként hadd higyjek Neked, a Mindenhatónak, Aki mindenre képes vagy, és Aki értünk, gyermekeidért parancsolsz, s amit parancsolsz - íme előáll.

                                                                                                                  Ámen

/B.A./

Köszönet az Atya imát meghallgató szeretetéértMennyei Édesatyám!
Köszönöm Neked, hogy Te olyan Atya vagy, Aki minden kérést meghallgat, szívében forgatja azt, és biztosan válaszol rá. Köszönöm Neked, hogy felszólítasz és bátorítasz engem, hogy kérjek, mert Te olyan szívesen adsz. Örülök, Atyám, hogy ezzel azt mondod nekem, mennyire szereted, ha gyakran jövök Hozzád, és eléd viszem minden kérésemet. Igen, örömed van abban, hogy megajándékozol minket, a Te gyermekeidet, jót teszel velünk, örömet szerzel nekünk.
    A Te atyai, jóságos felszólításodra bátran merek kérni. Hiszem, hogy nem fogok Benned csalódni - hiszen egy igazi édesapa sem okozhat csalódást gyermekének; és a mi Urunk, Jézus maga szólt így:

                                       Ki az az ember közületek,
                                       aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle,
                                       követ ád néki?
                                       (Máté 7,9)

     Ehhez az Igéhez tartom magam. És ha kérésemre - látszólag - előbb egy követ tartok is a kezemben, mégis tudom: kenyér lesz belőle. Mint igazi gyermeked, alázatosan akarom megvárni a Te órádat. Biztosan eljön, amikor felkészítesz arra, hogy lelkem kára nélkül elfogadhassam a Te ajándékodat. Így már most hálát adok Neked szeretetedért, amely nem vonja meg javait tőlem, a Te gyermekedtől, hanem füves legelőkre és csendes vizekhez terelget engem.

                                                                                                                            Ámen

/B.A./

2012. május 25., péntek

Az Igaz Isten parancsolata

Igaz az Isten!

"az emberek pedig valamennyien hazugok" (Róm 3,4)

"Tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet." (1Jn 5,20)

"És igazak leszünk Istenünk, az ÚR előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk." (5Móz 6,25)

"Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened, az ÚR, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az ÚR atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak."
(5Móz 9,5)

"Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében." (Jn 15,10)
 
"Az az én parancsolatom,
hogy úgy szeressétek egymást,
ahogyan én szerettelek titeket."
(Jn 15,12)
 
"Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos." (1Kor 7,19)

"Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek." (1Jn 5,3)

"Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy

szeressük egymást."
(2Jn 1,5)

2012. május 24., csütörtök

És mégis, örülj!

"Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a Mindenható az igazságot?"(Jób 8,3)

Kedves Testvérem!

Itt vagyok.
Itt vagyok veled, és itt vagyok mindenkivel, aki lelkében megszomorodott.
Itt vagyok, amikor örömet keresel.
És itt vagyok, ha nyugodt vagy, és elégedett.
Itt vagyok emlékeidben, vágyaidban, és jövőképedben.
Mindig itt vagyok. Neked.
Itt vagyok veled, amíg szegény vagy velem.
Megtörtségedben engem keresel.
Itt vagyok, amíg szenvedsz velem, a kicsinyekben és a gyengékben.
Veled vagyok szenvedéseidben, veled vagyok a szegényekkel.
Egészen itt voltam neked, szegénységedben.
Veled és érted lettem szegény.
Én adtam reményt neked.
Vigasztaltalak.
Testvéred helyett testvéred lettem.
Családomban fogadtalak, mert soha el se engedtelek.
Hogy mások nem értették?
Jelenlétem adtam.
Adtam neked, és minden embernek.
Általam lett minden, általam lett újra béke.

Bevallom, akkor szeretlek igazán, ha szegény vagy velem.
Szeretem a szegényeket.
Szeretem azokat, akik Értem lemondanak.
Szeretek mindenkit, akit megtaposnak.
Téged szeretlek.
Te vonzasz engem. Nem a világ.
Ezért beszélek mindig rólad, ezért érdeklődöm mindig felőled.
Itt vagyok neked.
És milyen nagyon szeretem, ha én is ezt hallom tőled.

Szeretlek.
Mondom hangosan, és suttogva.
Szeretlek szegényen, fáradtan, és félelmekkel tele.
Mert veled együtt vagyok szegény, fáradt és félek.
Egészen melléd bújtam.
Hogy együtt örüljek veled.
Jelenlétednek.

Mert nekem csak te kellesz.
Hogy velem legyél.
Egész örökkévalóságon át.
Hogy velem együtt éld át a csodát.
Neked teremtettem mindent.

Örülj testvérem, ha megpihentél.
Örülj velem, ha végre meglátsz engem könnyeid között.
Itt vagyok neked.
Itt leszek neked.
Nem megyek el.
Veled leszek, örökké.


/Isteni testvéred/

2012. május 22., kedd

Eddigi megjegyzésekből


Nelly írta...

Kérdezed, mit is lehet segíteni a szegényeknek?
Az ember leginkább attól fél, hogy elfelejtik. Egy embernek sokat jelent egy mosoly, egy kedves szó, törődő tekintet, persze anélkül, hogy beismerné. Sokan gyengeségnek tartják, hogy ily egyszerű dolgokat kérjenek. De szükségünk van rá: emberek vagyunk. Szegényen, öregen, éhesen és fázva, ezek a dolgok még messzebb kerülnek. Már kiszolgáltatottan, nincstelenül is fél az ember attól, hogy újra megalázzák.
Ezért kellene megtanulnunk mindannyiunknak adni.
Ezt segítheted a szegényeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek: adni.
Istent.
Még ha nem is Őt akarják. Magaddal viheted, és Ő ott lesz, meghúzódva, várva, hogy egyszer beszélhess róla annak az embernek, akihez mész. Akkor pedig megnyilvánul egészen láthatóan, hallhatóan, és akkor te húzódhatsz a háttérbe, és szemlélvén Uradat.
Ha pedig nem beszélhetsz az ÚRról, akkor is tudd, hogy Őt viszed, kedves kis ajándékként, minden alkalommal.
A jelenlétedben.
2012. január 23. 17:43

---
Nelly írta...

Amikor valaki becsületes, lemond valamiről, amit megszerezhetne. Mivel az emberek nagy többsége önzőségéből fakadóan mindig, mindent meg akar szerezni magának, ezért elveszi azt, amit a becsületes otthagy. A becsületes azért nem veszi el, mert nem az övé, mert becsületességéből fakadóan inkább megdolgozik érte.
Az Istenfélő, alázatos ember pedig, tudja, hogy nem lehet önző, és kegyelem, ha nincs hatással rá ez a világ. Mert minden arról szól, hogy szerezd meg! Elhitetik, hogy neked erre, meg arra is szükséged van, és aztán megadják. De végül annyira kelleni fog már minden, hogy gondolkodás nélkül elveszik. Elvesznek tárgyakat, időt, életet (és most nem gyilkosságra gondoltam).
Isten tökéleteset alkotott bennünk. Az emberek pedig már nem ismerik Istent, vagy nem is akarják ismerni.
Aki ismeri Isten tudja, hogy ez a világ irányítva van. Ő nem akarja, hogy más irányítsa. Ő figyel Isten szavára, és szabad akaratából dönt Isten mellett. Az átlag ember fél, hogy irányítja valaki, miközben folyamatosan zsinóron rángatják, de oly balga, hogy észre sem veszi.
Mindenki előtt ott az út...
Testvérem, te becsületes vagy. Isten tudja ezt! Más nem számít.
2010. szeptember 22. 19:24

---
Nelly írta...

Segítesz nekik. Mindig.
Bár nem hosszabbítod meg életüket, de az utolsó pár hónapot, talán évet, úgy töltik, hogy valaki gondoskodik róluk. Érzik, hogy gondoskodsz róluk. Érzik, hogy valaki végre vesződik velük is, mintha végre figyelne rájuk is valaki.
S talán, olykor azért is tesznek dolgokat, hogy egy kicsit maradj még... "Csak egy percet még." Mert te figyelsz rájuk.
Életeket kapsz a szívedbe, átélt történeteket, megélt érzelmeket adnak neked. Ezt tudják ők adni, mert nekik ez a legfontosabb: az 'életük'. Megosztják azzal, aki végre figyel rájuk, így is, hogy öregek, hogy betegek, hogy már érzik, nem kellenek senkinek.
Figyelmet adunk nekik. Nekik ez fontos.
Figyelmet kapnak és időt. Ezzel tudjuk kimutatni szeretetünk, hogy 10-szer sem adjuk fel.
Mert az embernek szüksége van valakire, hogy ha hibázik is, érezze, hogy valaki akkor is szereti...
Nekünk ez a munkánk. De ők érzik, hogy mi ezt nem 'munkából' tesszük, hanem szeretetből.
Így van értelme a mi munkánknak: szeretünk.
2010. december 1. 20:11

---
Boglárka írta...

Harminc éves koromig tanultam. Tanulásom arra volt jó, hogy rájöjjek, hogy nem tudom megváltoztatni a világot,de lázadok ellene. Lázadás és belenyugvás Istennel. Párhuzamosan tanultam Isten Igéjét, a szociális munkát és az életet. Néha szétfeszített a kín az ellentmondások között, amelyet tetézett a minden emberben benne élő szemfényvesztő remény, hogy talán majd nálam minden jobbra fordul a társadalomban. Ebből ábrándultam ki, és amikor más a kiábrándulása után, kétségbeesve elkeseredik, belefárad, megcsömörlik, vagy butaságot butasággal tetéz, bennem, akkor tisztult ki, Isten Lelke által, hogy semmi baj nincsen. Ez nem hiszem, hogy azt jelenti, hogy tudok szeretni. Inkább azt jelenti, hogy többet kértem Istentől és többet kaptam tőle, felismerést. Erről az élő valóságról teszek bizonyságot, hogy legyen az embereknek igazi reménye: Istentől jövő öröme. Akik hisznek és remélnek a társadalomban, ilyen-olyan vezetőkben, emberekben, csalódni fognak. Aki viszont Istenben bízik nem fog csalódni sohasem. Nem tudom, hogy hangom elhat-e valahová, valaki, valakik felfigyelnek-e rá, hisznek-e nekem? De amikor feltisztult az agyam, akkor jött az is, mindegy, hogy mit gondolnak rólam az emberek, a belső motiváció olyan erős bennem, hogy minden félelem, és zavar nélkül képes lennék a főtéren hangosan Bibliát (Ézsaiást) olvasni az embereknek. Az sem érdekelne, hogy megállna-e valaki, vagy tömeg sereglene körém. Az sem érdekelne, hogy mit gondolnának rólam az emberek, rólam, akit ismernek. Egészen bolonddá tenném magamat az emberek előtt, ha arról lenne szó, nem azért mert nincs önbecsülésem, oh dehogynem! De, hogy valamiképpen valamelyeket megértessek Isten igazságáról, többet érne nekem. És mivel látom, hogy csak kevesen hisznek, ezért ez még inkább arra ösztönöz, hogy még inkább ne foglalkozzam hiúságommal, vagy mások véleményével. Látom, hogy szavam nem hat, vagy nem úgy hat oda ahová kellene. Ám ez engem igazán nem tesz boldogtalanná. Sőt! Az ÚR öröme tölt el. A próféták bolondnak látszanak az emberek előtt. Csúfolják, gúnyolják, megvetik őket. Ezer példát lehetne hozni a Bibliából, mennyi oktalanságnak tűnő dolgot csináltak az ószövetségi próféták is, hogy valamiképpen felébressze általuk Isten a saját népét. Végezetül elküldte nekik Fiát, akit ugyanúgy megvetettek, kigúnyoltak és megöltek, mint a prófétákat.

Isten gyermekei mindannyian próféták ebben a világban (legalábbis kellene, hogy legyenek). Jézus Krisztus által, az Atya küldöttei.

Isten áldjon meg.

bogi
2011. április 16. 12:52

2012. május 21., hétfő

How great is our GodThe splendour of the King
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice
Let all the earth rejoice

He wraps himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
And tremble at His voice.

How great is our God
Sing with me
How great is our God
All will see how great
How great is our God.

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end.

The God-head three in one
Father, Spirit, Son
The lion and the lamb
The lion and the lamb.

How great is our God
Sing with me
How great is our God
All will see how great
How great is our God.

How great is our God
Sing with me
How great is our God
All will see how great
How great is our God.

Jesus, name above all names
You are worthy of our praise
And my heart will sing
How great is our God.

Jesus, name above all names
You are worthy of our praise
And my heart will sing
How great is our God.

(In Russian)

Hallelujah - (Repeat to end)

2012. május 18., péntek

Énekek Éneke 8,6


Malakiás könyve 3,14-21

"Hiábavaló az Istennek szolgálni. 
Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk
a Seregek URa előtt? 
Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak,
kísértik az Istent, mégis megmenekülnek.

Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az URat, az ÚR figyelt, és meghallotta.
És beírták egy könyvbe az ÚR előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét.

Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek URa - azon a napon, amelyet elhozok.
Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tisztelő őt.
Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között,
az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között.

Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. 
Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, 
és elégeti őket az az eljövendő nap 
- mondja a Seregek URa - 
nem marad sem gyökerük, sem águk. 
De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.
Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.
Úgy széttapossátok a gonoszokat,
hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! - mondja a Seregek URa."

2012. május 17., csütörtök

Hogyan fogjunk egeret?


Végül elkaptam az egeret, amit fiam szétszórt a lakásunkban.
Reggeliztem, amikor a lábam mellett átment a hűtő alá. Gondolhatod, hogy sikongattam.
Kiáltottam Fufu után. Jött is, nagy nyávogással, de törődött is az én egeremmel?
Elhúztam a hűtőt, a motor alá bújt az egér.
Papírral piszkáltam meg. Közben Fufuval veszekedtem, hogy ez az ő dolga lenne.
Kinyitottam a bejárati ajtót, az egér ugrálva Fufu lábai alatt elindult a szabad levegő felé.
Fufu észre se vette, csak nyávogott hozzám. Én meg csak veszekedtem vele, hogy ennyire azért nem kellett volna nyugdíjba menni. Ott ugrál a lábad között az egér!
Sajnos erről a jelenetről nem tudtam fotókat készíteni, mert gyorsan kellett cselekednem.
Épp kéznél volt a horgászos kis vödröm. Azzal takartam le az egeret.


Aztán óvatosan csúsztattam alá egy lapot, megfordítottam a vödröt.


Gondoltam hátraviszem a kertbe, szabadon eresztem. A szomszéd kutyája érdeklődve nézett. Nem, nem neked hozom, te nem szereted. - mondtam neki.
Szeretjük egymást, mindig kap egy kicsit a maradékból, most is arra várt. Kicsi korában rendszeresen átjött a kerítés alatt, és vitte át magukhoz az ajtó előtt kint felejtett cipőinket. Én csak Buksinak hívom. Nem tudom, hogy hívják.


Még egy utolsó kép Fufuval, a nyugdíjas macskánkkal. Csak a rend kedvéért.


Végül a szabadság.2012. május 12., szombat

2012. 05. 12. napi horgászatról


Halat nem fogtunk, de! sikerült azt a gólyát ott lefényképezni, ahol a múltkor nem :)Eddig nem tetszett ez a szám, de ma, valahogy igen, elő-, utó- és örökéletem felől gondolkodva.
Hazafelé diadalittasan ezt hallgattam.
No, jól van ez így Testvérem! Kezdek megnyugodni. Tele vagyok örömmel. :)


2012. május 3., csütörtök

Mert Tavasz vanSzépség


Nekem ő tetszik


Monori kistóMonori szocreál


Lukács evangéliuma 11,40-41


Alamizsna"Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? 
Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek.
De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, 
de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, 
pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni! 
Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken! 
Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok: az emberek mit sem sejtve járnak felettük!"
Lk 11,40-44

"Adjátok el, amitek van, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak meg nem avuló erszényeket, elfogyhatatlan kincset a mennyben, hol tolvaj nem közelít, sem moly nem pusztít."
Lk 12,33

2012. május 1., kedd

El Shaddai

Refr.:
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Eltelnek évezredek és Te nem változol meg.
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Rólad szól a szív és száj, El Shaddai.

1.
Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket.
Ábrahám fiainak Te jelöltél ki utat.
Szóltál, feltámadt a szél, ott a Veres tengernél,
S néped száraz lábbal kelt át.
Refr...

2.
A pusztában vezettél, megbékélést üzentél.
Kenyereddel tápláltál, sasszárnyakon hordoztál.
Mi nem értettük szavad, elvétettük az utat,
De Te mégis elértél, és Tiednek neveztél.
Refr...