"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2012. február 29., szerda

El se hiszed...

ma is láttam egy hullócsillagot.

És... mit kívántál?

Semmit.
Épp arra gondoltam, szabad vagyok.

2012. február 26., vasárnap

Láttam egy hullócsillagot ...

... de vannak csillagok, amik soha nem hullanak le.

... és láttam olyat is, sok kicsi csillag egy csoportban. 
Egyébként is rengeteg van, de ezek egy csoportban vannak. Biztos egy galaxis.

60 000 milliárd galaxis a világűrben
500 000 milliárd csillag a Tejútrendszerben
Mennyi csillag is ez összesen?

Rengeteg, rengeteg csillag van az égen.

Mindezt pedig, a Te kezed alkotta, Istenem.

---

Hogy mit kívántam?
Még semmit se.
Éppen ezt énekeltem:
Létem Tiéd Istenem.

Nem tudom, kívánom kéne?

---

A Föld a Holdról

2012. február 25., szombat

Még soha nem repültem

Olyan jó volt a te szemeddel látni.
Hallgattam az Abbát, közben nézegettem a képeket. Olyan jó volt tudni, hogy mindezt megélted. Elrepülni veled.Képek: by Nelly

Babilon folyóvizeinél

Olajfa

5. Zsoltár, Reggeli imaFigyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! 

Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! 

Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak. 

Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. 

Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. 

Elpusztítod a hazudozókat; 

a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR. 

De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, 

és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. 

Vezess, URam, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!

Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. 

Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! 

Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak! 

Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. 

Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. 

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. 

Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.

Isten nevei: Az igaz bíró - 15. részIgaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.
Zsolt 7,12


De az ÚR örökké trónján ül, fölállította bírói székét.
Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket.
Zsolt 9,8-9


Ó, Seregek URa, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója!
Jer 11,20


Kegyelem által készül egy trón. 
Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró, 
aki törődik a joggal, és szorgalmazza az igazságot. 
Ézs 16,5


Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, 
amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; 
de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.
2Tim 4,8


Mert az ÚR a mi bíránk
az ÚR a törvényadónk, 
az ÚR a királyunk, 
ő segít meg bennünket.
Ézs 33,22


Egy a törvényadó és az ítélőbíró, 
aki megmenthet és elveszthet.
Jak 4,12


Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 
Jak 5,9


A megtorlás Istene, az ÚR, bizonyosan megfizet. 
Jer 51,56


Ábrahám még ott állt az ÚR előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: 
Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? 
1Móz 18,22-23


De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen, 
még hallgat, hogy irgalmazhasson. 
Mert bár ítélő Isten az ÚR, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. 
Ézs 30,18

Jesurun

JESURUN

Jelentése:
Az igaz ember, a kegyes, az igazságos; a szeretett igazságos, egyenes ember;

az igazság barátja


'Titkos' neve vagy megkülönböztető címe Izraelnek.


"Az ÚR lett Jesurun királya"
5Móz 33,5


"Nincs Jesurun Istenéhez fogható! 
Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen. 
Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. 
Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd! 
 Izráel bizton lakhatik, Jákób forrása egymagában a gabona és must földjén, 
ahol az ég harmatot hint. 
 Boldog lehetsz, Izráel, van-e hasonló hozzád? 
Nép, amelyet védelmez az ÚR! 
Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. 
Hízelegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain lépdelsz." 
5Móz 33,26-29


2012. február 24., péntek

Isten nevei: A szeretet és békesség Istene - 14. rész

Jehova-Sálóm
(az ÚR a béke)
"Végül, testvéreim, örüljetek,
állítsátok helyre a jó rendet magatok között,
fogadjátok el az intést,
jussatok egyetértésre,
éljetek békességben,
akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz."
2Kor 13,11


"Az ÚR a békesség"
Bír 6,24


"Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen,
és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére."
1 Tesz 5,23


"A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen."
Róm 15,33


"Szeretteim, szeressük egymást;
mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;
aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet."
1Jn 4,7-8


"Isten szeretet,
és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne."
1Jn 4,16

2012. február 23., csütörtök

Isten nevei: Minden vigasztalás Istene - 13. rész"Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, 
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, 
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, 
azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. 
Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, 
Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is." 
2 Kor 1,3-5
"Én, én vagyok vigasztalótok! 
Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? 
Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? 
Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, 
mellyel el akar pusztítani? 
De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! 
Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, 
nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. 
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. 
Seregek URa a nevem! 
Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, 
amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek, 
Sionnak pedig ezt mondom: Az én népem vagy!" 
Ézs 51,12-16

Isten nevei: Az Úr a te gyógyítód - 12. rész

Jehova - Ráfá

"Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az ÚRnak szavára, 
és azt teszed, amit ő helyesnek tart, 
figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, 
akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, 
amelyeket Egyiptomra bocsátottam. 
Mert én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód. " 
2 Móz 15,26Az ismeretlen próféta


Az ismeretlen próféta, avagy Isten embere

Van egy próféta, az ismeretlen, aki csőbe lett húzva. Egyik kedvenc történetem.

A prófétákhoz nem homályosan szól az Isten. Hozzánk se, akik Jézus Krisztus megváltó kegyelme által az Atya gyermekei lettünk.
Jézus Krisztus elhozta az Atya üzenetét, amely átfogó, világos, és határozott:

"Menjetek el!"

A próféták JÓL hallanak.
A próféták JÓL cselekszenek.
De nem mindig fejezik be JÓL a művüket. Nem a gonosz által csalattatnak lépre, hanem jónak tűnő dolgok által, saját testvéreik által.
És habár így is van ez, Isten kegyelmes!
Ez a történet erről szól.
Tanulság nekünk, hogy mindvégig, az utolsó pontig kitartsunk küldetésünk mellett, az Elküldő parancsa szerint. Szóljuk az Igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő erre. Cselekedjünk, járjunk úgy, ahogy az ÚR megparancsolta nekünk. Szeressük Istent, szeressük felebarátainkat, hirdessük az Igét. És ha még Isten másik embere szólna is hozzánk, hogy térjünk másfelé....


Ige hely: 1 Királyok 13,1-34 

De amikor Jeroboám az oltárnál állott és tömjénezett, Júdából Isten embere érkezett Bételbe az ÚR parancsára, és azt hirdette az ÚR parancsára az oltárnál: 

"Oltár! Oltár! 
Így szól az ÚR: Egy fiú születik majd Dávid családjából, 
akinek Jósiás lesz a neve, 
ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, 
akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad!"

Még azon a napon csodát is tett, és ezt mondta: 

"Ez a csoda annak a bizonyítéka, hogy az ÚR szólott: 
Íme, ez az oltár meghasad és kiömlik a rajta levő hamu."

Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta: 

"Fogjátok el őt! "

De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta azt visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet az Isten embere tett az ÚR parancsára. 

Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta az Isten emberének: 

"Engeszteld ki istenedet, az URat, és imádkozzál értem, 
hogy visszahúzhassam a kezem! "

És Isten embere kiengesztelte az URat, a király pedig vissza tudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint azelőtt volt. 

Azután a király így szólt az Isten emberéhez: 

"Jöjj velem haza, egyél valamit, és ajándékot adok neked."

De Isten embere ezt mondta a királynak: 

"Ha a palotád felét nekem adod, akkor sem megyek el veled; 
én ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet. 
Mert ilyen parancsot adott nekem az ÚR: 
Ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél! "

Ezért más úton távozott el; nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. 

Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak, apjuk pedig megkérdezte tőlük: 

"Melyik úton ment el?"

Fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el az Isten embere, aki Júdából jött. Akkor ezt mondta fiainak: 

"Nyergeljétek föl a szamaramat! "

Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig elnyargalt rajta. Elment az Isten embere után, és rátalált, amint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle: 

"Te vagy-e az Isten embere, aki Júdából jött?"

Ő így felelt: 

"Én vagyok."

Akkor ezt mondta neki: 

"Jöjj haza velem, és egyél kenyeret."

De az így felelt: 

"Nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. 
Ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet veled. 
Mert ilyen parancsot kaptam az ÚRtól: 
Ne egyél ott kenyeret, és ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen odamégy."

De a másik ezt mondta neki: 

"Én is olyan próféta vagyok, mint te, 
és egy angyal így szólt hozzám az ÚR parancsára: 
Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék, és vizet igyék."

Így hazudott neki. Az pedig visszatért vele, evett kenyeret, és ivott vizet annak a házában.

Még az asztalnál ültek, amikor az ÚR igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt, és így kiáltott az Isten emberének, aki Júdából jött: 

"Így szól az ÚR: Mivel ellene szegültél az ÚR szavának, 
és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet Istened, az ÚR adott neked, 
hanem visszatértél, és kenyeret ettél, meg vizet ittál azon a helyen, amelyről meghagyta neked, 
hogy ott ne egyél kenyeret, és ne igyál vizet, ezért holttested nem jut őseid sírjába! "

Miután evett és ivott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt. És elment, de az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett állt. Az arra járó emberek meglátták az úton heverő holttestet meg az oroszlánt is, amint a holttest mellett állt. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt. Amikor meghallotta ezt az öreg próféta, aki visszahozta az útról, így szólt: 

"Az Isten embere ez. 
Ellene szegült az ÚR szavának, ezért az ÚR prédául adta egy oroszlánnak; 
az rátört és megölte. Így vált valóra az ÚR szava, amelyet megmondott neki."

Azután így szólt fiaihoz: 

"Nyergeljétek föl a szamaramat!" 

Föl is nyergelték, ő pedig elment, és megtalálta az úton heverő holttestet meg a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta fölemelte az Isten emberének a holttestét, rátette a szamárra, és visszavitte. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsirassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így siratták el: 

"Jaj, testvérem!"

Miután eltemette, ezt mondta fiainak: 

"Ha meghalok, engem is ebbe a sírba temessetek, 
ahová az Isten emberét temettük. 
Az ő csontjai mellé helyezzétek az én csontjaimat is! 
Mert bizonyosan be fog teljesedni az az ige, amelyet ő hirdetett az ÚR parancsára 
a bételi oltárról és az áldozóhalmok templomairól Samária városaiban."

De ez után az esemény után sem tért meg gonosz útjáról Jeroboám, hanem továbbra is rendelt papokat a nép köréből az áldozóhalmokra, és akinek ez tetszett, azt beiktatta, hogy az áldozóhalmok papja legyen. Ez a dolog volt Jeroboám házának a vétke, emiatt irtották ki a föld színéről és emiatt semmisítették meg.

A történet tanulsága:

(Zárójelben, aki nem ismeri a Bibliában a történet végét, megjegyzem, hogy az ismeretlen próféta, az Isten emberének minden szava, amelyet Istentől kapott, és rendje-módja szerint átadott, ott és azoknak, akiknek kellett, nem is olyan sokkal később beteljesedett, szó szerint. Tehát Isten bevégző akaratát nem nagyon zavarják meg, ha szolgái útközben eltévednek. Amit Ő mondott: az meglesz.)

Küldetésedben legyél bizonyos, ragaszkodj ahhoz.

Mindenki legyen bizonyos a maga meggyőződésében, a maga küldetése felől. (Róm 14,5) Ez parancs!

Testvéreim! Viszont, ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, ami az Igazság, vagyis, hogy Jézus a Krisztus, átkozott legyen! (Gal 1,8)

Mert a mai idők prófétájának csak egy üzenetük van:

Mert mi nem emberektől vettük.
Nem is tanítottak rá.
Jézus Krisztus jelentette ki bennünk,
az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halálból,
aki önmagát adta bűneinkért, 
hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, 
a mi Atyánknak akarata szerint.
Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

A próféta azért van, hogy szólja az Igét! / Jónásról.

Minden kicsi morzsaszem fontos lehet.

Kicsiny, és kevés vagyok. Még arra is, hogy másokat segítsek, de másokat segíteni fogok.

Átnéztem magamban mi hajtott 7 éven át!? Mi indított el 2005-ben? Most pedig miért szeretnek?
Hiányzom az embereknek. Várnak rám.
Hogyan mehetnék hozzájuk? Hogyan vihetem Jézust?

A világ vigasza akartam lenni.

Azt a kicsim, amim van átadni az embereknek, hiszen Ő adta nekem.
Nem foglalkozni a gonoszokkal, csak ezzel a küldetéssel:

"Menj és szeress!
Menj és imádkozz!
Menj és legyél az emberek barátja!"

Anyukám azt mondta: Mosolyogj!
Testvérem azt mondta: Ne csak az arcod, a szíved is mosolyogjon!
Nagymamám azt mondta: Légy jó! Becsüld meg magad.
Férjem azt mondja: Never ever give up!
Uram azt mondta: I need you!
Unokatestvérem azt mondta: Kész harcba szállni értem.
Ezer anyám és ezer apám azt mondták: Büszkék arra, hogy gyermekük barátja vagyok.
Nagyapám kiált a múltból: Kisvirág! Illatozzál!

Nem törődnek azzal, hogy Kisvirág összetörve. - Kaphatnék egy burát?
Kérdem. Itt a kövek, sziklák között, Istenem.
Abban telik Uram a Te dicsőséged, hogy így tartasz engem.
Kicsúfolod a világot velem. Törékenységem, mit se számít Neked.

Gyönyörködsz bennem.

Ahogy összetört szirmaim, lassan, újra az égnek emelem.

És én kérdem: meddig még?
S Te?

S Te nem felelsz nekem, csak szeretsz, és gyönyörködsz bennem.

O! Kisvirág tud valamit!
Hogy nem úgy lesz az.
A kövek, s puszták helyén víz fakad.
A puszta virágzó kert lesz.
A fájdalom örömre fordul, itten.
A hideg, meleg lesz.
A szomorú várakozás, az öröm táncává lesz.

Kisvirág tudja ezt! Hogy mostani fájdalma semmi lesz! Ezért haragszik Istenére, bujdokol, mint Jónás. "Miért küldesz el, ha úgyis megtérnek? Ha ítéletet hirdettetsz velem, hát haljanak is meg!"

De Isten nagyobb Jónásnál.
Isten nagyobb nálam!
Irgalmasabb és jobb.

Prófétálok a köveknek!
És a kövek életre fognak kelni!
És én meg fogom hajtani fejem, Istenem előtt.

Sírva...?
Nem, most még dühöngve.
Miért lettetek kövek? Miért kellett, hogy hozzátok küldjön az Isten?
Miért kellett szólnom a békesség Igéje helyett, az ítéletet? És miért fogtok megtérni, hogy a kihirdetett Isteni ítéletet megsemmisítsétek?

Düh és szomorúság a próféta, ha megtérnek az emberek.

Talán elítéled a prófétát ezért.
Pedig a próféta érted haragos, nem ellened.
Gyötrődik. Küldve van az ítélettel, elmegy, hogy kihirdesse, bár tudva tudja, megtérnek, szavai nem telnek be és Isten irgalmas lesz.

Így így legyen! Szólom: Térjetek meg! Térjetek meg!

Örüljetek! És örvendjetek,  megtéréseteknek, míg én majd búslakodom: "tudtam, Uram, hogy így lesz! Irgalmas vagy Istenem! Míg én gyötrődöm és meghalok, addig mások éljenek!"

S Te Uram, jössz majd újra hozzám, hogy megvigasztalj engemet.

Ki vagyok én? Csak egy ember. Veled szemben Istenem.

Küldj hát az ítélettel, hogy Életet teremjen.

bogi

2012. február 20., hétfő

Lényed érint


Lényed érint, érzem, átjár
Isten Lelke, kérlek tölts be most
Tölts be teljesen!

Jövök Hozzád, Téged várlak
Hiszek Benned élő vízfolyam
Gyere, tölts be most!

Kegyelmed mossa át szívem teljesen
Lelked ömöljön, folyjon, úgy vágyom Rád
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád!
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád!

Még többet Tőled, UramMég többet Tőled
Még többet
Hadd éljek úgy ahogy Te
Add meg nekem
Hadd értsem szavad jobban
És tegyem a Te akaratod

Uram
Még többet
Te vagy az Úr
Nagyon szeretlek én
Gondot viselsz rólam szüntelen
Senki sincs Hozzád hasonló, Uram
Olyan vagy Te, mint egy igaz barát
Tudod jól szívem minden gondolatát
Adj nekem többet Magadból
Még többet

2012. február 19., vasárnap

Jézabel szelleméről
Vizsgáld meg te is mennyi van benned jézabel szellemiségéből: (nevét írjuk kicsivel)


- Van-e benned ebből a szellemiségből? Saját érdekedben hazudtál-e már, s hamis tanút vettél-e igénybe igazad bizonyítására és Te voltál-e hamis tanú?

- Üldözted-e a hívő embereket? Hazudtál-e ellenük, s bántottad-e Isten népét másoknak igaztalanul, hogy megerősítsd a pozíciód?

- Gyermekáldozat az is, amikor elzárod Isten szeretete elől a kisgyermeket. Nem engeded közelükbe Isten népét, nehogy megtérjenek és hitben növekedjenek.

A modern kori jézabel igaz Istentisztelőnek látszik, de a háttérben önimádás van.

Jézabel küldetése, hogy megölje az Úr prófétáit. További jellemzők: szörnyen agresszív, haragos, határozott, kontrollál, önimádó, hatalomra vágyó, önjelölt vezető, manipuláló, meg nem tért, hitető erő és rettenetesen gonosz.

Jézabel nevének jelentése lakhely nélküli, de a legtisztábban úgy adható vissza, hogy önimádó. Fő tevékenysége a manipulálás, uralkodás, tekintélybecsmérlés és célja, hogy ezt az Isten gyülekezetén tegye.

Jézabel gyűlöli a megtérést, alázatosságot, közbenjáró imát. Mert ezek döntik meg hatalmát. Ha valaki nem működik együtt akaratával annak következményei lesznek. Ez a szellem embereket használ tárgyként, hogy szükségeit betöltse. Az ellen fordul, aki nem hajlandó akaratát tenni vagy nem enged neki különösen akkor, ha a múltban már sikeresen manipulálta az illetőt. A NEM a döntő szó, amikor a szellemi tekintéllyel rendelkező ember nemet mond neki, kész a harcra. Jézabel egy hadakozó szellem, aki mindig kész a támadásra és a bizonytalanság szférájában szeret mozogni.

Jézabel támadási formái, az ellen, aki ellene mer mondani:

- a hírnevét próbálja aláásni

- hamis vádakat állít fel ellene

- aláássa az illető hitelességét

- becsméreli a tekintélyét

- kétségbe vonja az illető szolgálatát

Nagyon megsérthető, ha a tekintélye meg van kérdőjelezve. Az uralkodási vágy és az erőharc szakadást és rövidzárlatot okoz. Nem mondhatsz nemet ennek a szellemnek, ha mégis megteszed abból nagy probléma lesz.

Nagyon gyakran, aki hordozza ezt a szellemet szünet nélkül beszél, szükségét érzi, hogy hatalmat szerezzen leuraljon minden beszélgetést. Minden beszélgetése egyoldalú, a másik fél csak hallgató.

Jézabel mestere a kritizálásnak, zúgolódásnak, a panaszkodásnak, hízelkedésnek, aki ellenáll neki szidalmazva és átkozva van, de akik Isten védelme alatt vannak ezek az átkok áldássá lesznek az életükben.

A megtérés, alázatosság HATALMAS fegyver jézabel ellen. Nem lehet találkozni olyan jézabelt hordozó emberrel, aki bevallja, hogy tévedett vagy bűnös egy dologban. 

Ahhoz, hogy az illető véglegesen szabad legyen, megszabaduljon naponta Jézus kontrollja alá kell helyezze az életét. Az alázatot mindennap kell gyakorolja. Egyedül Istennel lehetséges megszabadulni tőle.


Bővebben:
http://www.hiszed-e.eoldal.hu/cikkek/reggeli-gondolatok/jezabel.html

---

Részlet, David Wilkerson: A krisztusi áldás teljességének megszerzése c. prédikációjából:

"... Még az Istenfélő Illés is megakadályoztatott, hogy belépjen Isten áldásának teljességébe. Isten csodálatos mértékben használta Illés prófétát, aki megtört szívvel osztotta meg az Úr fájdalmát Izráel visszahanyatlása miatt. Ez a próféta hatalmas csodákat művelt Isten nevében. Mégis, mint Mózes, akit Isten nem engedett be az Ígéret földjére, Illés visszamaradt az Isteni áldás teljességétől.

Ismeritek Illés történetét, győzelmét Kármel hegyén. Ez az Istenfélő próféta tüzet imádkozott le az égből és leölte Baál prófétáit. Ezután esőért imádkozott és annyi eső esett, hogy a több éves szárazságnak vége lett Izráelben. Mikor a nép látta mindezt azonnal bűnbánatot tartott, elfordult a bálványoktól és visszatért az Úrhoz.

Itt szeretném a történetet folytatni, amikor a nép a főváros, Jezréel felé rohant, a történtek hihetetlen hírével. Illés megelőzte a lovas szekereket is, és megállás nélkül 32 km-t futott. A Biblia azt mondja, "És lőn az Úr keze Illésen." (1 Királyok 18:46) amint igyekezett előre, Illés egy Isteni küldetésben volt. "Az Úr keze" rajta volt, vagyis vezette őt. Isten egy céllal küldte Illést vissza Jezréelbe. Mi volt ez a cél?

Valami, amit Illés kiáltott Kármel hegyén feleletet ad erre, "mindezeket a te parancsolatod miatt cselekedtem." (1 Kir.18:36) Vagyis, "Uram tudasd mindenkivel, hogy a te szolgálatodban teszek mindent. Amit itt ma tettem, egyszerűen a te parancsolatod volt, melyet imádságon keresztül kaptam meg."

De a gonosz Jézabel királynő hallott a tettekről. Mikor meghallotta, hogy Illés megölte hamis prófétáit, halállal fenyegette meg. A Biblia azt írja, "És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, melyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat. És követet küldött Jézabel Illéshez, mondván, ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életükkel. Amit mikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére." (19:1-3) Illés életét féltve menekült. Több Bibliai magyarázó hiszi, hogy Illés nem félt Jézabeltől. Mivel misszióját befejezte Kármel hegyén, Isten a pusztába vezette őt, egy fontos lecke tanítása céljából. Vagyis nem volt Isten terve az, hogy Illést visszaküldje Jezréelbe.
Magam részéről nem értek egyet ezzel a magyarázattal. Ez a szöveg igazi értelmének félremagyarázása. Hiszem, hogy Illés azért szaladt vissza Jezéel felé, hogy megölje Jézabelt. Csak fontold meg; Isten nem akarta, hogy Jézabel újra felállítson egy újgonosz papságot. Miért parancsolta Isten, hogy 400 prófétát megöljön, de életben hagyja a bálványimádás anyját? Mikor az Úr előkészíti népét áldására, nemcsak bűnbánatot kíván, hanem a bűn teljes, gyökeres elpusztítását, hogy egy szent és tiszta életbe léphessünk. Csakis ekkor fogjuk megismerni a teljességet. Hiszem, hogy a Biblia szerint Jézabel halálra volt ítélve. 

A Jelenések Könyvében Jézus figyelmezteti a Thiatirabeli gyülekezetet, "Tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
Íme én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint."
(Jelenések 2:19-23)

Krisztus egy szeretetteljes gyülekezethez beszél, hittel, türelemmel, jó tettekkel telt gyülekezethez, mégsem birtokolták Krisztus áldásának teljességét. Miért? Valami volt közöttük, ami hátráltatta, ami visszatartotta őket Krisztus áldásának teljességétől. Jézus azt mondta, "Valami van köztetek, ami hátráltatja teljességemet bennetek, és pedig hogy nem bántok el a jezabel szellemmel, hanem megengeditek, hogy elcsábítson egyeseket". 

Krisztus abszolút tisztaságot követel, ha áldásának teljességébe kívánunk belépni; muszáj, hogy minden bűnt és bálványt kitépjünk szívünkből. Mi az a bűn, amit ez a Jezabel képvisel? A név, Jezabel, szimbolikus. A héberben "tiszta, szűzies?"-t jelent egy kérdőjellel. Vagyis bizonyosan nem az, inkább tisztátlan. Jezébel a tisztátlanság, és vágyak szellemét jelképezi.
Némely bibliamagyarázó nem is hiszi, hogy ez volt az igazi neve Akháb feleségének, inkább az író ezt a becstelen nevet használta, hogy a királynő karakterét jellemezze. Például, János használta az "antikrisztus" nevet annak személyét, szellemét jellemezve. Ugyanez volt igaz a "sárkány" névre, ami nem csak Sátánt jelképezte, de akárki mást is, akit Sátán kontrollál.

Leegyszerűsítve, hogy jezébel egy csábító propaganda a pokolból, és célja, hogy Isten szolgáit elpusztítsa, mindazokat akiket az Úr felkent és megérintett. Erre mutata a Kármel hegyén történtekről szóló szöveg. Gondoltál arra, hogy honnan jöttek Baál prófétái? Nem külföldről jöttek, hanem Izraeliták voltak, Isten választottjai, de elcsábították őket Jezébel ördögi tanúi.

Nem kétlem, hogy Illés erre lett elhívatva; hogy mint Isten eszköze, húzza le ezt az ördögi erősséget Izráelben. Illés ismerte az Urat és felismerte hangját. Olyan erővel imádkozott, hogy a mennyek nem adtak esőt aztán pedig megnyíltak. Mikor palástjával a folyó vizére ütött, a vizek szétváltak. És feltámasztotta a fiút a halottakból. Illés nyilvánvalóana természetfelettiekben működött. Egyszer kijelentette Akhábnak "Illés van itt!" Micsoda bátorság! De most a hatalmas próféta is félelemmel telve futott el. A harc, amely Illés és Jezabel között kezdődött ugyanaz, amelyet ma is megvívunk.Ugyanez a csata ma is folytatódik Isten egyházában. Csak gondolj egy olyan igazi hívőre mint Illés. Isten munkájára feláldozott, szorgalmas, türelmes, hit által él, szolgál másokat, több és több jó munkában vesz részt.
De valami hátráltatja életét. Ez a hívő egy bizonyos mértékben birtokolja Krisztus életét: megváltott, megigazult és az Atya dolgaival tölti életét, de az Úr azt mondja, "Valamit ellened tartok, valami pusztító dolgot engedtél belopódzni életedbe. A jezabel szellem elcsalt és hátráltat abban, hogy engem kövess."

"Megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek." (Jelenések 2:20) Jézus nem egy tényleges asszonyról beszél itt, aki az Egyházban arra tanít, hogy hogyan paráználkodjanak. Nem. Azokról a dolgokról beszél, amelyeket megengedünk, hogy félre fordítsák hitünket: a TV, az Internet, testi vágyaink. Ezek az erőteljes csábítók. És mikor Jézus a bálványáldozatok evéséről beszél nem ételről beszél. Olyan keresztényekről beszél, akik az ördög asztalánál étkeznek. Az ilyenek talán hangosan dicsérik az Urat a templomban, de miután hazamennek odaadják elméjüket az elképzelhető legrosszabb szexuális, erőszakos förtelmekre.

Még a világi vélemény is elítéli az ilyesmit. A New York Times-szal való társalgás folyamán egy híres fiatal színészt kérdezték: foglalkozott-e valaha is pornográfiával, mint sok hollywoodi színész. A fiatal ember válaszolt, "Nem engedhetem meg hogy elmémet ilyen szenny töltse be. Azok, akik pornográfiával foglalkoznak, nem képesek kontrollálni gondolkodásukat. Gondolataikban állandóan azokat a pornó képeket látják. Én ezt nem engedhetem meg nem csak magamnak, de akármelyik hivatásos színész sem fog ilyesmivel foglalkozni." Szomorú, de sok keresztény hívő nem tud ilyen fegyelmezettségről beszámolni.

Gyakran, mikor a jezabel szelleme el akar csábítani, azt suttogja, "Sokat dolgoztál, kell hogy pihenj, ideje, hogy szórakozz. Kegyelem alatt vagyunk és Isten nem olyan szigorú. Menj és élvezd azt a bizonyos TV előadást, amit mindig kihagysz. Vagy menj és béreld ki azt az izgalmas videót. Ha túl messze távolodsz, mindig vissza jöhetsz Jézus vére által, és megint tiszta leszel." Nem! Jézus azt mondja, mégha csak szívedben is adod oda magad egy vágynak, házasságtörést követtél el. Kijelenti lángoló szemekkel, "Adtam néki időt, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg." (Jelenések 2:21) Jézus itt Isten elcsábított gyermekeiről beszél, akiket a jezabel szellem elcsábított.

Az Úr így szól ezekhez, "Kegyelmes vagyok és nagyon türelmes voltam, adtam nektek elég időt, hogy megtérjetek és hátat fordítsatok bűneiteknek. Küldtem prófétákat, beszéltem hozzátok a szószékről, figyelmeztettelek barátaitokon keresztül. Szent Szellemem szeretetben szólt hozzátok, de mégsem tértetek meg. Arra vágyom, hogy belépjetek áldásom teljességébe, minden segítséget elétek tártam, mégis mint
koldusok éltek. Ez egy nagy probléma és nem fog eltűnni míg végül ellene nem álltok ennek a hátráltató erőnek."

Gondolj bele Jezabel életben hagyásának következményeibe. Jézus elmondja nekünk mik a következmények:
- "ímé én ágyba vetem őt." (2:22) A görög fordítás erre, "kifáraszt, megfutamít". Folytatólagos félelmet, fáradtságot, állandó menekülést jelent.
- "Nagy nyomorúságba."(2:22) A görög itt feszültséget, problémákat, levertséget jelent.
- "És az ő fiait megölöm halállal." (2:23) Akik Jezabellel kötöttek szövetséget, ha meg nem térnek, halál lesz a végük.

Miért bánik az Úr ilyen szigorúan azokkal, akik Jezabellel mentek "ágyba"? Mert mindazoknak, akik az Urat szolgálják ezt nagyon komolyan kell venni, "és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és megfizetek mindeniteknek a ti cselekedeteitek szerint." (2:23) Ezek a szavak nem egy ősi ó-testamentumi próféta szavai, hanem Jézus saját figyelmeztetése a kegyelem idejében. Azt mondja, "Mindenki, aki az én gyülekezetemben van tudja, hogy a jezabel szellemet le kell rombolni, ennek a szellemnek meg kell halnia, másképpen soha nem fogjátok megismerni áldásom teljességét."

Nézzük csak meg Illést megint. Szerintem ő a Biblia egyik legerőteljesebb személyisége, mégis hagyta, hogy Jezabel életben maradjon. Illés ok nélkül hibázott küldetésében. Mi volt Illés kudarcának gyökere? Jezabelnek nagyobb erőt tulajdonított, mint Istennek. Csak fontold meg: A Kármel hegy győzelme után ébredés tört ki az országban, az emberek meg voltak győzve és bűnbocsánattal megtértek. Jezabelnek nem volt ereje többé, ha megkísérelte volna Illés legyilkolását, a nép védelmébe vette volna a prófétát, de Illés a fenyegetéstől megijedt és elvesztette hitét. Érted, hogy mi az üzenet célja? Isten, aki megváltott minket, aki győzelmet adott bűneink felett, és csodákat művelt életünkben el tud pusztítani akármilyen Jezabel-vágyakozást. Le tud rombolni minden erősséget, ki tud ölni minden bűnt, és ki tud szabadítani az ellenség hatalmából. Sok vívódó keresztény hívő azt gondolja, "Ez a szokás bennem ellenállhatalanul erős. Hol van a
győzelem?" És az ellenség suttog, "Isten nem hallja imádat, add fel a harcot, imáid ellenére is el fogsz bukni." De az Úr válaszol, "Nem! Nincsolyan hatalom, olyan jezabel szellem, aminek uralma van rajtatok."

Illés úgy tett, mint legtöbb hívő: elfutott. Dávid is ír erről, hogy el szeretne repülni a pusztába, mint a madár. Jeremiás próféta egy egyedül álló kunyhóba kívánt elbújni valahol a pusztában. De ezek a hívők, akik ilyesmire vágynak, igazában a megpróbáltatások ellen menekülnek. Később Dávid is így következtetett, "nem félek a gonosztól." De Illés inkább futott és elbújt. Feladta a harcot és Jezabel élve maradt.

Isten szereti szolgáit félelmeiken és hibáikon keresztül. Hiszem, hogy Illés történetében Isten egyik legkönyörületesebb tettét láthatjuk félelemmel telt szolgája iránt. Illés a pusztában egy fenyőfa alatt találta magát, mélységes levertséggel aludt el. De az Úr elküldte angyalát hogy ébressze fel és arra késztesse, hogy egyen kenyeret és igyon vizet. Illés evett ivott, de levertségében elaludt megint. Az angyal megint felébresztette egy második ajánlattal. És Isten szólt hozzá kedvesen, "Illés az út előtted hosszú, kelj fel, egyél mert erőd felett való utad van." (1 Királyok19:7) Mintha azt mondta volna, "Barátom ez túl sok neked egyedül, veled vagyok."

Isten szeretete soha nem volt kétséges a próféta iránt. Nem számított, hogy szolgája hibázott, félelme, levertsége és vágya ellenére sem, hogy elfusson. Isten nagyon szerette Illést. És ugyanez igaz számunkra is akik szeretik Őt.
De Istennek egy másik üzenete is volt Illés számára. Egy irgalommal teli figyelmeztetés és ez ma is igaz. Azt kérdezte, "Mit csinálsz itt, Illés?"(19:13) Annak ellenére, hogy az Úr megbocsátott Illésnek, nem felejtette el az ügyet. Túlságosan szerette Illést ahhoz, hogy elfelejtse a történteket. Illés egy kifogással válaszolt, de Isten nem fogadta el. Megint feltette a kérdést," Miért vagy itt?" Lényegében azt kérdezte, "miért adtad fel a harcot, Illés? Miért adtad fel szolgálatodat? Honnan van ez a levertség?"

Végül is Isten elfogadta Illés felmondását. Lényegében az Úr azt mondta, "Nem kényszerítelek hogy folytasd a munkád, de helyedben Jéhut kenem fel. Ő fogja betölteni küldetésed, Jezabel kivégzését." A tény az, hogy ha abbahagyjuk szolgálatunkat, az Úr ezt megengedni. Nem fog kevésbé szeretni minket. Meg fogja engedni, hogy kisebb mértékben birtokoljuk Krisztus áldásának teljességét.Valóban mikor az idő eljött, hogy Illés hazamenjen az Úrhoz, egy tüzes mennyei szekér ragadta el őt. Illés nagy tiszteltben volt. De mint Mózes, akinek nem volt megengedve hogy az Ígéret földjére belépjen, Illés soha nem vehette birtokba Krisztus áldásának teljességét.

Talán azt mondod, nincs problémám vágyakkal, nem vagyok egy házasságtörő vagy parázna. Köszönet az Úrnak a jezabel szellem nem csábított el. Örömmel hallom ezt, de minden szolga életében, akik be kívánnak Krisztus áldásának teljességébe lépni, egy Illési pillanat el fog jönni. Szembe fogtok állni azzal a legnagyobb, legellenállhatatlanabb ellenséggel, amellyel még még soha sem találkoztatok. És a jézabel szellem harcolni fog veletek, azt suttogva, "Most el fogsz esni, számodra. mindennek vége van."
Mikor eljön ez az idő, ne gondoljatok menekülésre. Ne adjátok fel a harcot és ne veszítsétek el Isten ígéreteit. Álljatok ellene a jézabel szellemnek. Az Úr azt mondta, hogy nincsen hatalma felettetek. Még egy utolsó bizonyíték Isten kegyelmére. Annak ellenére is, hogy Illés nem fejezte be feladatát, Isten megadta szolgájának az utolsó szót Jézabelt illetőleg. A Biblia azt írja, hogy Illés megprófétálta, "Az ebek eszik meg Jézabelt Jezréel kőfala előtt." (1Kir. 21:23) És pontosan ez történt. Jézabelt legyilkolták azon a helyen ahonnan Illés elmenekült, és a kutyák nyalták fel vérét. Isten megadta prófétájának az utolsó szót.

Kedves szentjeim, Urunk diadalmassá tett minket, és ez az Ő végső szava. Állj fel és harcolj. És Ő lesz az aki áldásának teljességébe vezet minket.
Dicsőség az Ő Szent Nevének!"

Találati hely: www.worldchallenge.org/hu/node/4638/pdf

Ajánlom még: http://istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Bill_Subritzky-Szabadulas_a_demonoktol.pdf


2012. február 16., csütörtök

Keresztutam

Munkám értékét visszaadni.
Van a munkámnak értéke?
Nekem, van értékem?
Ki adja meg az értékem?

Ezeken, a mai napjaimat meghatározó kérdéseken gondolkoztam.
Valami jóvátétel után vágyik a lelkem, így, hogy most meghurcolták.
Igen, ez egy emberi vágy, ami a megtörtségből születik.
Tudom Isten majd jön, és megvigasztal engem az én szomorúságomban.
Sőt! Bizonyosan jobban megáld, minthogy mostani nyomorúságomban hinném.
Nem is csüggedek, de testem és lelkem úgy érzi magát, mintha a fejem tetejétől, 
a talpamig egy nagy hatalmas vágott sebet ejtettek volna rajta, még lüktet is.
Testem, kezem, lelkem, és idegeim remegnek.
Tudom, nem sok mindenkit érdekelnek a tünetek. Gyűlölőimet meg főleg nem.
Hiszen, ha egyáltalán érdekelte volna őket lényem, hát idáig se jutottunk volna el.
Hanem szeretetben vigyáztak volna rám.
Szeretem, amikor kimondok egy vágyat, egy igazságot, akkor szinte hallom a vádat.
"Neked kellett volna, szeretni. Te vagy a hibás. Azért öltünk meg."
Igen, a világ fiai így gondolkoznak. Folyamatos vád alá teszik az igazakat.
Mivel, hogy ők nem igazak, és nem akarnak megtérni, hogy ők is igazak legyenek,
ezért vádolják az Igazat és azokat, akik az Igazat követik.

Tudom, az a helyzet, amiben benne vagyok, áldás lesz.
De most még teher. Most még fájdalom, könny, nehézség.
Nagyon hálás vagyok Testvéreimért, akik imádkoznak értem.
Lelkem annyira hálás őértük. Sokan vannak, sokan imádkoznak értem.
Isten jó. Örül a szívem, hogy közösségben vagyunk, és Krisztus Teste létezik ezen a földön.

Az én stációim, nem annyi amennyi hagyományosan szokott lenni, de hát az enyém.

1. Stáció:
Jézust elfogják

Jézust, amikor a Gecsemáné kertben elfogták, ezt mondta:

"Úgy vonultok ki ellenem, mint valami rabló ellen,
kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok.
Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam,
és nem fogtatok el."


2. Stáció:
Jézust halálra ítélik

"Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra."

Együttesen.

Mi volt az ok, amiért halálra ítélték?

"Semmit se felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? 
Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?"

Jézus így válaszolt:

"Én vagyok
és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, 
és eljön az ég felhőiben."


Gyűlölői erre ezt mondják:

"Mi szükségünk még tanúkra. Hallottátok az istenkáromlást."

Gyűlölői Jézust nem a jó cselekedeteiért gyűlölik meg, és ölik meg,


hanem mert - a szemükben - túl soknak gondolja magát.

"Nem jó cselekedetért kövezünk /ölünk/ meg téged, hanem káromlásért, 
és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."
(Jn 10,33) 

Tehát jó tudni nekünk is. Nem a jó cselekedeteinkért üldöznek minket, hanem azért mert túl soknak gondoljuk magunkat.
Jézus nevéért gyűlölnek minket. Őt gyűlölik, azért mert ember létére Istennel egyenlővé tette magát. Vagy is azért a tényért gyűlölik Őt, mert Ő Isten.
Minket pedig azért, mert Isten gyermekeinek mondjuk magunkat.

Mivel pedig mégis Jézus Isten Fia volt, mi pedig Isten fiai vagyunk, ennek fényében, igaz ez:

"Gyűlölnek engem, ok nélkül"
Jn 15,25

3. stáció:
Jézust kigúnyolják

Gyűlölőid majd megkérdezik tőled:

"Milyen jogon mondod magadat Isten fiának?
Milyen hatalommal cselekszed ezeket?"

Ehhez nem kell természetfeletti csodákat tenned, elég, ha jót teszel. Akkor is meg fogják kérdezni tőled.

Amikor elmondod, hogy hit által lettél Isten gyermeke, hit által teszed a jót, röhögni kezdenek.
Lehet fizikailag még most nem ölnek meg, de te is tudod: a szavak is ölnek.

Isten gyermekeit a világ fiai üldözik.

Jó, ha ezt tudod, és ha azt is tudod, hogy ha ezt így kimondod, akkor felháborodva, gyűlölettől fröcsögve majd megkérdezik tőled:

"Ki akar téged megölni?" Bolond vagy te!
(Jn 7,20)

Megkérdezik, de ha majd eljön a megfelelő sötét pillanat, botokkal jönnek érted, és meg is fognak ölni téged.

"Leselkedik a bűnös az igazra, meg akarja ölni." 
(Zsolt 37,32)

Mivel hazugok, és képmutatók, nappal még nem teszik meg, hanem csak kérdeznek, hogy előtted védjék magukat. Noha ők is tudják, és te is tudod, mert átlátsz rajtuk, tudod, ahogy ők is tudják:

 éjjel majd érted jönnek és meg fognak ölni,
ehhez a megfelelő időt,
a sötétséget várják.

Sötétség. Tudod te is mit jelent ez, nem az éjjel sötétségére gondolok. Hanem arra a körülményre, amikor a nyilvánosságot ki lehet zárni, és titokban lehet cselekedni gonoszságokat. Ha ez az idő eljön, érted is eljönnek.

4. stáció:
Jézust kivégzésre viszik

Mit jelent megölni?

Eltüntetni. 

Lerombolni munkádat, mintha meg sem születtél volna, mintha nem lettél volna egyéb csak egy rossz álom.

A világ fiai így becsülik életedet, munkádat, és mind azt, amit Isten adott általad a világnak.
Nappal vitatkoznak veled, hazudnak neked és áltatnak téged, éjjel érted jönnek, és eltüntetnek a világ szeme elől.

Mert nem kellesz nekik.

5. stáció:
Jézust megölik
Jézust megölték.

6. stáció:
Jézus és tanítványai

A tanítvány megkérdezi Jézust: "Hová mégy?"
Jézus így felel: "Ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz."

Vagyis, Tanítvány! Téged is meg fognak ölni.
Kezdetben csak szavakkal, újra és újra.
Később lehet fizikailag is.
Ha valakire fogság vár,
fogságra jut;
ha valakinek kard által kell meghalnia,
kard által hal meg.
Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének.

7. stáció:
Jézus követőinek

Jézus mondta:
1. Ahogy engem küldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.
2. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
3. Az Atya velem van.
4. Ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
5. Úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
6. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
7. Úgy küldöm őket a világba, mint juhokat a farkasok közé.
8. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül.
9. Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

8. stáció:
Jézus feltámad

Ha világ fiainak nem is kellesz, de van Akinek és akiknek viszont kellesz. Istennek és az Ő népének.
Mi Testvéreink egyek vagyunk az Úrban.
Szent és Igaz, szeplőtelen Krisztus Testében.
Folyamatosan öldöklik a világ fiai Krisztus Testét, de véglegesen eltüntetni soha se fogják tudni a Földről.
Ha sikerülne nekik, Jézus az Isten Fia, a világ uralkodója abban a pillanatban megjelenne hatalommal az ég felhőin.

Mert van feltámadás.

A mi Urunk eljön az ég felhőiben, és megfogjuk látni dicsőségét, mert minden hatalom, mennyen és földön Neki adatott.
Látni fogják ezt gyűlölői is, és gyűlölőink is, és sírva fogják gyászolni bűneiket, hogy nem hitték el, azt amit, mondtak nekik azok, akik Hittek Benne, hogy: Jézus a Krisztus, a Megváltó, a Messiás, a Szabadító, az Isten Fia, és mi az Ő testvérei.

Jézus mondta:

"Aki gonosz, legyen gonosz ezután is,
és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is,
aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is.
és aki szent, legyen szent ezután is.
Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, 
és megfizetek mindenkinek cselekedete szerint."
Jelenések könyve 22,11

Tetszik, nem tetszik:

"Az igazak öröklik a földet."
Zsolt 37,29

A magyar egyházügyi törvényről ismét

A meghívó találati helye:
http://bpa.hu/legfrissebb/498-demonstrativ-istentisztelet-a-kossuth-teren
2012.02.26. - DEMONSTRATÍV ISTENTISZTELET A KOSSUTH TÉREN!

2012. február 26-án vasárnap 11 órától

az Evangéliumi Egyházak  közös, demonstratív istentiszteletére várunk mindenkit a Kossuth térre!

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT JELEZZE VISSZA AZ info@bpa.hu-n , HOGY ENNEK ALAPJÁN TUDJUK ÖSSZEÁLLÍTANI AZ ISTENTISZTELET PROGRAMJÁT!
2012. február 26-a az utolsó “egyházi” vasárnap lesz sok magyarországi evangéliumi gyülekezet számára, amelyek évek, sőt évtizedek óta elkötelezetten végzik szolgálatukat Isten országa és a magyar társadalom üdvéért, javára.
Az elfogadott egyházi törvény véget vet az egyházak közötti jogegyenlőségnek, az eredetileg kihirdetett szándékkal ellentétesen olyan közösségeket is büntet, diszkriminál, amelyek semmilyen kritérium alapján sem minősíthetők “biznisz egyházak”-nak.


Ellenkezőleg: a magyar társadalom értékes építőelemei közé tartoznak.
  • Nem politikai gyűlésre, hanem  ISTENTISZTELETRE  hívunk minden evangéliumi hívőt, közösséget.
  • Szeretnénk Istent dícsérni, imádni, felemelni Jézus Krisztus nevét, hiszen Ő mondta: “...Felemeltek engem, én mindeneket magamhoz vonzok!” (János 12,32)
  • Szeretnénk együtt tanúskodni Jézus Krisztus feltámadása mellett, kihirdetni Isten országának megszabadító evangéliumát, bízva abban, hogy Isten Szelleme bizonyságot tesz a hirdetett Ige mellett.
  • Szeretnénk a magyar társadalom számára is életjelet adni, hogy kormányoktól függetlenül léteznek Magyarországon Evangéliumi Egyházak, akik politikai döntésektől függetlenül, akár azok ellenére is, eltökéltek abban, hogy vállalt szolgálatukat töretlenül folytassák.

Kérjük résztvételi szándékotokat az info@bpa.hu-ra küldött levéllel jelezzétek vissza, hogy az istentisztelet programját ennek alapján összeállíthassuk.
Budapest, 2012. február 9.
A Budapesti Autonóm Gyülekezet presbiterei:
Görbicz Tamás lelkész
Piszter Ervin lelkész
Takács Ferenc lelkész

Riport Iványi Gáborral:
http://atv.hu/cikk/video-20120213_ivanyi_gabor

Milliók a vallásszabadságért:

AZ EGYHÁZI STÁTUSZUKAT ELVESZÍTŐ, ALÁÍRÓ EGYHÁZAK EGYSÉGES NYILATKOZATA
illetve ALKOTMÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELME

Élesen bírálja az egyházügyi törvényt a Hit Gyülekezete
2012. 03. 18. napi cikk:

Az én véleményem:

2012. február 14., kedd

Ünnepre hívtál

Emlékezzél meg ...

Vár a Föld

Anna barátnőm ajánlásával:

M. Basilea Schlink: Három ígéret, amely mindent megváltoztat

Milyen sok sötét órát kell átélnünk támadásokon, szükségeken, nehézségeken, betegségeken, vagy egyéb fájdalmas eseményeken keresztül! Ezeket tapasztaljuk saját életünkben is, de erőteljesebben érezhető ez az egyre sötétebbé váló világban. A jövőben pedig még nagyobb szenvedések várhatók. Ennek a fényében szeretnék arról bizonyságot tenni, hogy három ígéret hogyan vált erős támaszommá, amelyeknek segítségével már sokszor győzelmesen mentem keresztül a "könnyek völgyén". Talán némelyek számára ez segítség lehet.

Az első egy egyházi énekből származik:

"Nem történhet velem semmi más,
csak amit Ő előre látott,
és ami az üdvösségemet szolgálja."

A másik kettő egy-egy Ige a Bibliából:

"Az Úr van ott!" (Ján 21:7)

"Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet!" (Ézs. 28,29)

Ez az a három csodálatos ígéret, melyeket kipróbáltam és ezek által megváltozott minden. Ezek bennem élnek és azonnal felcsendülnek a szívemben, amikor nehézség jön, rossz hírt hallok, vagy fájdalmas esemény lép az életembe, vagy ha megoldatlan kérdések és nagy terhek nyomnak.

"Nem történhet velem semmi más, csak amit Ő előre látott, és ami az üdvösségemet szolgálja." - Ez a mondat azért hordoz csodálatos hatást magában, mert a következő kérdés merül fel az emberben: Ki az, aki mindent előre látott, ami velem történik? Ki ez az "Ő"?

Ő a mi mennyei Atyánk, Akit mi mindenkinél jobban szeretünk. Ő nem olyan úr, aki hatalmát önkényesen gyakorolja felettem, hanem Ő az én Atyám, aki szeret és előre látja mindazt, ami velem történik. Ez azt jelenti: Ő átgondolja az eseményeket az én életemben és egy-egy napomon, és azt is, hogy a nehézségek ki által vagy honnan származnak. Ő pontosan tudja, mi tesz engem boldoggá, mi van gyógyító hatással rám, és mindezt az Ő szeretete munkálja. Igen, emögött mindig egy szerető szándék áll. Ennek a tudata mély feloldást, szabadulást jelenthet.

Milyen csodálatos is - ha megbánt egy ember vagy fájdalmat okoz; ha nehézség alakul ki a családban; ha betegség lép az életembe; ha egy bizonyos helyzetben minden szétrombolva fekszik előttem; ha a legnagyobb nehézségekben vagyok - akkor tudhatom, hogy ennek nem ember, vagy körülmény az okozója - nem, hanem minden a szerető mennyei Atya kezéből származik.

*

A második ígéret is egy biztatás nehéz helyzetekben, csapások közepette, szükségekben és fájdalmakban: Az Úr van ott, aki odajön hozzám. Ő, az Úr Jézus az én Uram, aki szeret engem. És ha te most szükségben vagy, Ő veled van. Ó, miért nem látod Őt? Miért nem ismered fel Őt? Talán te is úgy teszel, mint a tanítványok a Genezáreti tónál az Úr Jézus feltámadása után? Ők is hasonló nehéz helyzetben voltak: Az Úr Jézus, az ő Uruk elhagyta őket. Őérette hagyták ott munkájukat és feladtak mindent. Végül is ott álltak kenyérkereset nélkül. Már majdnem odáig jutottak, hogy nem volt mit enniük. Abban bíztak, hogy sikerül egy nagy halfogás - de ez sem történt meg. Vajon Isten ellenük volt, hogy nem küldött nekik segítséget? Miért engedte Isten őket ebbe a nehézségbe? Csak azért, hogy ezáltal megérintse őket. Amikor hallották a kérdést: "Fiaim! Van-e valami ennivalótok?" (János 21,5) - ki ismerte fel, hogy az Úr van ott? János, mert ő őszintén szerette Jézust. Azért ismerte fel, mert a szavakból érezte az Úr Jézus szeretetét. "Fiaim!" - mondta még nagyobb szeretettel, mint amikor három évig együtt voltak. Megkérdezte, hogy van-e valami ennivalójuk. Ezt tette a mi feltámadott Úr Jézusunk, Aki már nem emberi testben volt, mint a tanítványai. Odament hozzájuk, mert szükségben voltak. Odaállt eléjük. És a tanítványok mégsem látták meg, hogy az Úr van ott, aki szereti őket - és mi is sokszor így vagyunk.

Isten azt szeretné, hogy közülünk mindenki lássa meg az Ő szeretetét, és hogy a nehéz helyzetekben őszintén tudjuk mondani: Az Úr van ott! Az Ő szeretete szorongat, amikor szükségben vagyok. Ő kérdezi tőlem: "Gyermekem, hiányzik valami? Tekints rám, én itt állok melletted, én segítek neked. Most, ebben a nehézségben hozzád jövök, hogy segítsek és hogy megérezd a szeretetemet. Bízzál bennem! Nézz végre rám, és ne az emberekre és körülményekre! Én, Jézus, szeretném, ha rám tekintenél, bennem bíznál, engem szeretnél. Gondolj arra, ha nehézségben vagy, én is ott vagyok, hogy segítsek. Igen, már régóta úton voltam és most itt állok - csak te nem veszed ezt észre. Engedd, hogy felnyissam a szemedet: Én az Úr vagyok az, aki előtted állok! Ne nézz emberekre, a nehézségekre, a szükségre, hanem nézz rám!"

"Az Úr van ott!" - ez a mondat, amit János akkor kimondott, megváltoztatott mindent. Hasonlóan tapasztalom én is évek óta, hogy ez az Ige mindig átváltoztatja a nehézségeket. Megvigasztalódom, békesség és bizalom árad szívembe.

*

Annak a tudata, hogy Isten a nehézségben tanácsol, megsegít és csodálatosan célhoz vezet - mindig újból és újból nagy segítséget jelent számomra. Erről is bizonyságot nyertem életem nehéz próbáiban. Micsoda vigasztalást jelent az, hogy a nehézségen túl látom a segítséget, mely Istentől jön, Aki az örök Szeretet. Ez a nehézség nagy nyereséget foglal magába, és ezt sokszor csak későn ismerem fel, mivel az Ő gondolatai sokkal magasabbak, mint az enyémek. Visszapillantva hosszú életemre, csak dicsérni tudom Őt: "Igen, Te mindent csodálatosan célhoz vezetsz, sokszor fájdalommal teli eseményeken keresztül is. Ez engem mindig csodálattal tölt el. Ahol valamit lerombolsz, újat építesz helyébe. A fenyítések is azért voltak, mert Te szeretsz, és ezáltal akartál megtisztítani és felkészíteni az örökéletre." Bonyolult helyzeteket, nagy nehézségeket oldott meg Isten életemben csodálatosan.

Mivel ezt oly sokszor átéltem, az a győzelmes bizonyosság mindig felcsendül a szívemben, mikor ismét megoldatlan problémák állnak előttem, hogy: "Istenem, a Te segítséged mindezek mögött áll és ezeken keresztül csodálatosan célhoz fogsz vezetni."

Sokszor úgy érzem, mintha egy hajóban ülnék, aminek a neve "Isteni döntés". A kapitány maga az Úr, és a hajó úszik a hullámokon át. Zúghatnak a habok, megpróbálhatnak elnyelni - de a kapitány erősen tartja azt kezében. Ha a hajóban az Ő döntésére bízom magam, akkor nem akarok mást, csak azt, amit Ő kigondolt az életemre nézve. Ezután az történik: A hajó kiköt egy parton, aminek a neve: "Dicsőség".

Gyakran már itt a földön megérthetjük, hogy milyen csodálatos volt az Ő segítsége. De ha előbb nem, akkor az Örökkévalóságban meglátom, hogy Isten milyen csodálatosan vezette az életemet onnan fentről.

*

"Az Úr van ott!" - próbáljuk ki magunkon, hogy milyen hatással van ránk ez a mondat kis és nagy dolgokban. Minden nehéz és érthetetlen helyzetben gondolj arra, hogy nem történhet veled más, csak az amit Isten megenged, és ami a javadat szolgálja. Ezért szeretnék ezen az úton menni, még akkor is, ha sokszor nehéz is számomra.

"Nem akarok a Te csodálatos segítséged ellen tenni soha az életemben. Hisz akkor én vagyok az akadálya annak, hogy a dicsőséges célodhoz elvezess." Ezt mondjuk Istennek: "Uram, életemet újból és újból leteszem a Te kezedbe. Ez által kerülünk abba a kis hajóba és biztosan utazunk a hullámokon Isten városáig."

Örömet szerezni Istennek, a mi feladatunk. Őt, aki ma is olyan sok fájdalmat hordoz a gyűlölet, a gúny és rágalmazás miatt, nekünk kell megörvendeztetnünk.

Mivel szerezhetünk Istennek örömet? Azzal, hogy életünket teljesen Őreá bízzuk. Micsoda csodálatos lehetőséget foglal ez magában, ha ezt őszintén megtesszük. Történhet nehéz szorongattatás, hitetlenség, csüggedés, kétségbeesés jöhet, akkor az Úr Jézushoz kiálthatunk:

"Az Úr van ott! Te vagy az, Úr Jézusom!"

A nehézségek közepette szerető Istenünkhöz imádkozhatunk:

"Uram, a Te segítséged csodálatos, amivel dicsőséges célodhoz vezetsz."

Istennek ajándékozhatjuk teljes bizalmunkat, és ezt mondhatjuk Neki:

"Velem nem történhet más drága, Atyám, csak az,
amit Te előre elterveztél, és ami a javamat szolgálja.
Köszönöm ezt Neked! Itt az életem, leteszem a Te kezedbe.
A Te gyermeked vagyok és bízom Benned.
Ezáltal a bizalom által szeretnék Neked örömet szerezni."

2012. február 13., hétfő

A bizalom imája az Atyához

Mennyei Édesatyám!
Hadd legyek igaz gyermeked, aki szükségével rögtön Atyjához siet, mert tudom: szomorúságomban, bajomban Te megértesz engem-jobban, mint bárki más.
De hadd legyek igaz gyermeked abban is, hogy várni tudjak, míg Te, Atyám megérkezel segítségeddel. Rendületlenül hinni akarok abban, hogy Te a megfelelő órában segíteni fogsz, minden kérdésemet megoldod és jót teszel velem. Igen, tudom: szereteted nagyobb, mint szükségeim, hatalmasabb, mint bűneim és megkötözöttségeim, s hiszem, mindig kész vagy segíteni.
Atyám, átadom magam Neked, a szorult helyzetemben is várok a Te órádra, hogy az a nagy öröm és dicsőség órája lehessen, melyet azoknak engedsz átélni, akik a várakozásban megtisztultak.
ÁMEN

/ M. Basilea Schlink /„A külső vagy belső ínség és harc idején,
amikor úgy tűnik nincs kiút,
reménykedve várd a segítség és szabadulás óráját.
Boldogok azok, akik türelmesen várnak,
mert várakozásuk örömet eredményez.
Akik kitartanak, már itt a Földön is megtapasztalják,
hogy a reménység nem szégyenít meg.
A Mennyben pedig átélik a teljességet.
Isten soha nem okoz csalódást a benne bízóknak.”

M. Basilea Schlink

M. Basilea Schlink: Ő megvígasztal

Isten, az Atya, gyermekeit maga mellett akarja tudni. Sokféle nyomorúságot és sorscsapást küld ezért ránk, hogy hazavezessen. Mi viszont rendszerint nem kívánjuk a megpróbáltatásnak ezeket a hírnökeit. Haragossá és dacosakká válunk. Azután csodálkozunk, miért nem kapjuk az Atya oly nagyon várt szeretetét, ajándékát és segítségét. Csodálkozunk, miért tűnik Ő olyan távolinak számunkra. Nehézségeink között – melyekbe a körülmények vagy emberek révén kerülünk – halljuk meg Isten szeretetének szavát: „Térj meg, térj haza!” Térjünk meg azért valóságosan. Isten atyai szeretetében vágyik rá, hogy közösségébe vonjon. Boldoggá akar tenni a Vele való bensőséges kapcsolat által, amelyre mint teremtményei rendeltettünk, és amire Jézus Krisztus megváltott bennünket. Fogadd hát el a megpróbáltatás követeit, melyeket Ő küld számodra.
"A szeretetnek semmi sem túl nehéz, mivel az áldozathozatal az élet lélegzetvétele."

(M. Basilea Schlink)

Az utolsó szó Istené

Az utolsó szó Istené
Írta: M. Basilea Schlink (Megjelent a Szent Margit Lap 129. számában)

(Az alábbi írás szerzője, Basilea Schlink anya, egy evangélikus női Mária-közösség tagja, melynek a Nyugat-németországi Darmstadtban van az anyaháza. Az itt következő írás tehát nem MA és nem MAGYARORSZÁGON, hanem 1992-ben és Nyugat-Németországban jelent meg a „Das letzte Wort spricht Gott” című kis műben. Basilea Schlink anyától a honlapon egy másik írás is található: a KÖNYVTÁR 2. fiókjában a „Béke, minden áron?” címmel.)Miért gyűlölik Jézus híveit manapság olyan nagyon? Mindenekelőtt azért, mert hozzá tartoznak, a Legmegvetettebbhez, akinek Anyja karjaiban már csecsemőként menekülnie kellett, akit gyermek évei óta üldöztek – míg végül keresztre nem feszítették. A Jézus iránt érzett szeretet hajtja a hozzá hűségeseket arra, hogy az Ő nyomdokain járjanak, és életvitelükben annyira mások legyenek, mint korunkban bárki más. Megingathatatlanul tartják magukat Isten parancsaihoz, és nem tagadják meg Jézusban való hitüket. Ez formálja életüket és viselkedésüket. Teljes határozottsággal úsznak az árral, azaz korunk sátáni áramlataival szemben. Hiszen ma milliók és milliók emelik fel öklüket Isten ellen, köpik le a keresztet, gúnyolják ki Jézus halálát és hurrogják le övéit. Ezért kerülik a hűségeseket egyre jobban és egyre többen, ezért gúnyolják ki őket egyre gyakrabban.

A mi eleddig még „szabad” világunkban tapasztalható keresztény-üldözés egyre nagyobb méreteket fog ölteni, egyre szélesebb területeken fog elterjedni. Akkor az Istenhez hűségesnek maradtakat még másképp, még jobban fogják gyalázni, ócsárolni és a nyilvánosság előtt rágalmazni. Hazugságokkal és árulásokkal rosszat fognak terjeszteni róluk és erkölcsi gyilkosságot fognak elkövetni rajtuk, anélkül, hogy bármely bíróság fellépne ez ellen. A média segítségével ez könnyen és gyorsan elterjedhet az egész világon. Nemsokára egyre nagyobb mértékben fogják a keresztény műveket tönkretenni és a hívők életét veszélyeztetni. Ez Jézus útján nem történhet másképp.

Aki manapság még úgymond „a világ lelkiismeretét” képviseli, azt minden körülmények között el kell hallgattatni. Nem érvényes egyre jobban erre a helyzetre az, amit Szent Pálnál olvasunk: „A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz”? (2 Tesz 2,7-8) Ami Sátánt még megakadályozza abban, hogy hatalmát teljes egészében felállítsa, azt ki kell irtani – és erre már folynak a megfelelő előkészületek. (szerk. megj.: ez volt 1992-ben, mára már – úgy tűnik – eltűntek az akadályok a Sátán elől.)

Jézus csak szeretete és szenvedése által teremti meg birodalmát. Ezt a hozzá hűségesekkel együtt teszi meg, akik ugyanazt a lelkületet hordozzák magukban, mint Ő. Bár magukban gyengék, de bensejükben hatalmas erő lakozik. Mert erejük a Jézus szeretetéből fakadó szenvedésre való készségükben rejlik. Miatta képesek sebeket kapni – és Őt jobban szeretni, mint saját életüket. Ezért nincs mit veszteniük, és a sátáni túlerővel szemben a valóságban ezért ők az erősebbek, még ha számuk elenyészően csekély is.

Szenvedésükkel segítik eme hűségesek Isten uralmának eljöttét. Számosan közülük életükkel fognak ezért fizetni a Jelenések Könyvében leírtak szerint: „Nem kímélték életüket halálukig.” (Jel 12,11) Jézus, Isten Báránya megengedi nekik, hogy kis bárányokként kövessék őt, és látszólagos vereségükben így mégis győzzenek. Mert Ő most, az idők végezetén is, sebesült Bárányként győzi le a Sátánt. És akik követik őt, azokat az Ő báránylétével alakítja át, hogy türelmesen és szenvedve és másokért elvérezve Jézus szeretetének győzelmét képviseljék. A szeretethez mindig a győzelem és soha nem a gyűlölet tartozik. A vég a Bárány diadala lesz.

Isten nem mindig a szenvedő és a panasztevő, Isten egyúttal az is, akiről írva vagyon: „Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk.” (Zsolt 2,4-5) Ez a harmadik világháborúban és a következő büntető ítélkezésekkor lesz nyilvánvalóvá, mert az emberek Isten szeretetét gyűlölettel és gúnnyal vetették el.
Igen, Isten panaszkodik, Isten szenved, Isten szeret – és mégis Ő marad a diadalt arató Úr és Bíró, az egész világmindenség Uralkodója, aki az őrjöngő sátáni erőket legyőzi, és aki végül Jézus örök birodalmát felállítja. Ehhez az Úrhoz akarunk mi tartozni.

Az új világrendek, melyek a földet megmenteni és a béke birodalmát megteremteni akarják, emberi agyak szüleményei, melyeket olyan emberek akarnak megvalósítani, akik elhagyták Istent. De az Új a Szentháromság egy Istentől jön majd – Jézus Krisztus örök birodalmának piciny árnyékaként már a világkatasztrófák ítélőszéke után, aztán tökéletes formában Jézus újraeljövetelekor, mert Istennél van minden igazság, mely bölcsességgel és szeretettel teli szívében született és örök időkig megmarad. Mekkora reménnyel kell ez a hozzá hűségeseket eltöltse! Isten kezében tartja a világunkat. Az utolsó szót Ő, az örök szeretet mondja ki. És ami nagyban az egész világra és az üdvösségtörténetre érvényes, az érvényes a mi egyéni életünkre, a bűn és a sátáni erők ellen vívott személyes hitbeli harcunkra is, a problémáinkra és keserű végidőbeli szenvedéseinkre.

Az utolsó idő ugyan valóban a legnagyobb szenvedések ideje Isten és az övéi számára; de ezek a szenvedések megtörik az utat Isten eljövendő birodalma, az egész világ feletti uralma számára. A keresztényellenes kor után Jézus újra eljön glóriában és dicsőségben. Akkor a hozzá hűségesek megosztják vele kimondhatatlan örömét, mivel szerették Jézust, vele szenvedtek, ők jelentették számára a végső idők borzalmai közepette a vigaszt.

A végső idő az üdvtörténetben és az emberiség történelmében ezért különös, egyszeri korszak. Bár a legnagyobb szenvedéseket, amit a föld valaha látott, hozza magával, mégis különleges dolog ebben az időben élhetni. Soha nem jelentett Isten számára egy Őt szerető, Vele szenvedni hajlandó lélek olyan sokat, mint most. Soha nem vétettek fel a hozzá hűségesek annyira az Ő szenvedésének közösségébe (Fil 3,10), mint most, amikor Isten szenvedései a csúcspontjukat érik el.

Jézus a Legnagyobb és egyben a Legalázatosabb, földi életében szívből megköszönte és örök jutalmat ígért tanítványainak, mert azok kitartottak mellette szenvedéseiben. (Luk 22,28) Haláltusájában, a Getszemáni kertben arra vágyott, hogy vele virrasszanak és imádkozzanak. Jézus azonban ugyanaz tegnap, ma és holnap. Igen, Isten súlyos szenvedései közepette már az Ószövetségben embergyermekeit kereste: „Körülnéztem, de nem akadt senki, aki segítsen” (Iz 63,5), vagy ahogy a 69. zsoltárból ismerjük: „Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna.” (Zsolt 69,21)

Nem kegyelem számunkra a végső időben, hogy Isten egyáltalán kinyilatkoztatta számunkra szenvedését –, hogy valamit érezni enged nekünk jajszavából –, hogy bepillantást enged nekünk szívébe, és szenvedésének és szeretetének mélységeibe? Őt felüdíthetni és vigasztalhatni akkora kiválasztottság, amelyet nem is vagyunk képesek felfogni. Ezért élhetni, ez az a szent titok, amelyet a hozzá hűségesek ma szívükben hordanak. Őt szeretőket támasztott az Úr magának a végső időkre, olyanokat, akik vele együtt jajgatnak és szenvednek, akik egyedül Istenben találják meg minden vigaszukat, és Isten számára vigaszt jelenteni: ez életük legmélyebb értelme.

---
Találati hely:
http://katolikus-honlap.freeweb.hu/0701/schlink.htm