"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2011. augusztus 31., szerda

A keresztény törvények


Mit jelent egy Krisztus követőnek az örökérvényű - tíz - parancsolatok megtartása?
Na már most, tételezzük fel, hogy Isten, az Ő kegyelme által, - az idők kezdete előtt - kiválasztott engem, hogy az Ő gyermeke legyek. Ez ugye nem is tételezés, hanem igaz, mivelhogy miután hallottam Isten Igéjét, felfogtam és megértettem Isten létezését, szívemmel hittem, értelmemmel befogadtam hit által beteljesítettem az eredendő kiválasztottságomat. ("mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." Gal 3,26)
Isten sok embert választott ki magának, hogy az Ő dicsőségére legyenek. Nyilvánvaló, kezdetben Ábrahámot választotta ki, az ő hite miatt, és tett ígéretet, hogy Ábrahám utódai mind öröklik Isten ígéreteit. De az is nyilvánvaló, hogy ezekből az utódokból sokan elhajoltak Isten szövetségétől, nem váltak méltóvá az ígéretekre, ezért Isten egy jobb szövetséget hozott Jézus Krisztus által. Nem azért, hogy az elhajolt utódok szövetségi kötelezettségeit megkönnyítse, hanem, hogy féltékennyé tegye őket, olyan néppel, akik test szerint nem Ábrahám utódai.
Mi is lett a teendő, ha már az Ő népének tagja lettem?
"Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok" Ef. 4,1
Mit jelent méltón élni?
Tehát Isten elrendelt akarata, hogy Ábrahám utódai közé számíttassak. És mivel hallottam ezt, elfogadtam és megtértem, Jézus Krisztus által nyilvánvaló valami kötelezettségeim is keletkeztek, hogy most már Isten szent elhívott népében élhetek.
"Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." Gal 3,27-29
Ha pedig örökös, nyilván az Isten által adott ígéreteknek megfelelően minden örökösödés minden java, de kötelezettsége is megillet.
Ha ez így van, akkor ha már belekereszteltettem Krisztus Testébe, az Úr népébe, akkor rám is vonatkoznak a kiválasztott néphez szóló parancsolatok. De milyen parancsolatok? A zsidó néphez tartozó parancsolatok?
Mivel Krisztusban, Krisztusba keresztelkedtünk meg, a parancsolatok, nem a mózesi parancsolatok, hanem Jézus Krisztus Urunk új parancsolatai. Ez pedig, röviden összefoglalva: Szeresd az Istent, és szeresd felebarátaidat. (Jézus mondta: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Mt 22,37-39)
Ámde az is igaz, az Úr Jézus nem tette érvénytelenné Isten egyetlen parancsolatát sem, mindannyian tudjuk, betöltötte.
A tíz parancsolat (sőt, az ószövetség valamennyi parancsolata) a mai napig érvényben van, minden egyes tétele. Hogyan lehet megtartani a parancsolatokat? Azért teszem fel így a kérdést, mert nyilvánvaló, ha örökös vagyok, minden tekintetben egyenjogú minden más örökössel. Az ítélet mércéje, mégis csak valami, ami arra a kérdésre válaszol, hogyan? Ha örökös vagyok, ez tény, de a parancsolatok megtartása alól még sem mentesít, mivel Isten parancsolatai örökérvényűek.
Azért feszegetem más részről is így ezt a kérdést, mert az is nyilvánvaló mindannyiunk előtt, hogy Jézus Krisztus egyedül állt az Atya elé. Az én bűneimet, a törvény be nem tartásaimat, amit már megtért, megszentelt életemben követtem el, vagy követek még majd el, odaszegezte a keresztfára. A kérdés további taglalása, tehát egészen értelmetlen lenne, hiszen Jézus egy személyként állt az Atya elé, az egész elhívott népért, nép helyett. Mégis, nem lehet valami örökérvényű, aztán mégis semmis. Hogy lehet a test szerint adott Ábrahám utódainak Mózesi törvényei, azután azoknak, akik ebbe kiválasztott népbe belekereszteltetnek, Jézus Krisztus által, már nem kell megtartani az örökérvényű parancsolatokat? Van itt valami ellentmondás?
Szerintem nincs. Mert mivel a váltságot egyedül Jézus Krisztus fizette ki az Ő népéért, ahhoz hozzátenni nem lehet, csak méltón élhetek ehhez az elhíváshoz.
Felteszem a kérdést tehát még egyszer, az Isten népében élve, ha már nem kell betartanom a parancsolatokat, mert Jézus betöltötte azt, hogyan élhetek méltón ahhoz az elhívásomhoz, hogy Isten gyermeke vagyok?
„Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.” 2 Kor 3,3
No tehát, a szívek hústábláira lettek felírva a parancsolatok, az én hússzívemre is, nem tintával és nem vésve, hanem Isten Szent Szellemével, amelyet Jézus Krisztus küldött el a benne hívőknek.
Péter apostol mondja, aki zsidó törvények alatt állva, zsidó emberként ezt mondja a zsidókból álló gyülekezetének:
"Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy mit ők." (apcsel 15,11) Kicsodák? Ők, tehát a pogányok. No hiszen, amiképpen a pogányok Jézus Krisztus által üdvözülnek, azonképpen a zsidók is, a test szerinti Ábrahám utódai. Micsoda csavar van ebben a péteri mondatban, ugye észreveszed? A zsidók - mózesi törvényeikkel - éppen úgy tudnak csak üdvözülni, mint mi, pogányok, Jézus Krisztus által.
Mindannyian tudjuk ezt, semmi újat nem írtam. De bennem mégis itt van ez a kérdés, hogy lehet a tíz parancsolatot, amely a mi hússzíveinkre lett írva, valóságosan is betartani? Csak nem azért írta oda Isten, hogy ne foglalkozzunk vele? Csak nem dísznek?
Ha másért nem, azért akarom tudni erre a választ, hogy fáradt lelkiismeretünket felmentsük, és felszabadítsuk a boldog hitéletre, hogy mindenféle innen onnan jövő vallási törvényektől hemzsegő kényszereknek ellenálljunk, amelyek azt hirdetik magukról, hogy ők az egyedül üdvözítő karámok. (Milyen sok ilyen üdvözítő karám is létezik a világban!)
Például a szombat megtartása. Mivel senki se tudja mikor van szombat, hát ezt megtartani egészen nehéz is lenne. (Biztos valaki tudja, de én még nem találkoztam vele, nyilván ha tudnám, akkor se tudnám megtartani, ahogyan írva van, mivel fel kellene mondanom a munkahelyemen, az a szombat nem esne ugyanis mindig munkaszüneti napra. Egyedi okoskodásom ez, amelynek tehát nem sok értelme van, csak azért teszem, hogy gondolatokat fakasszak. Előzőekben már kimutattam, hogy Isten szombatja, amely a Hold fázisait követi, semmiképpen nem esik egybe a mi gergely-naptári szombatjainkkal.)
Csak azért hoztam elő így a szombat kérdését, mert jól megvilágítja a keresztények, teológusok, és nagy és kis egyházak vezetőinek zűrzavaros tyotyorászását a tíz parancsolat körül. A széles keresztény körök tanításai szerint, ugyanis, a tíz parancsolatból csak kilencet kell megtartani. Számomra ez igen érdekes, mivel tudok olvasni, és olvasom a Bibliában, hogy a szombatot is meg kell tartani, a tíz parancsolat szerint.


Szóval, azt tudjuk mivel az örökérvényre hozott törvényt - tíz parancsolatot - senki se tudja betartani, bűn alatt vagyunk. Mi is, akik Jézus Krisztus keresztváltáságát elfogadtuk, és már örökéletünk van, folyton folyvást bűnt követünk el, az örökérvényre hozott törvényeket lépten nyomon megszegjük. Hiszen ember nincs is, aki képes lenne betartani. Ez nem is kérdés. Ergo, Isten egész elhívott szent népe, bűnös, Isten örökérvényű parancsolata alapján.


Aki a törvények betartását lehetővé teszi és világosságra hozza nekünk, az Úr Jézus Krisztus, ha visszatért közénk, mint Király, az országában ezek lesznek a parancsolatok, a törvények, amelyet állampolgári jogunk és kötelességünk lesz megtartani. Jogilag fogalmazok. Nyilvánvaló, hogy annak az országnak, annak a törvényeit könnyű lesz betartanunk, megváltozott körülmények, megváltozott gondolkodásunk, és újjáteremtett testünk oka folytán is, de elsősorban azért, mert olyan Királyunk lesz, aki lehetővé teszi, ezeknek a törvényeknek a törvényes betartását. Isten nem törölte el törvényeit, mivel, ha eltörölte volna, akkor saját igazságát, szentségét törölte volna el.
Addig, csak úgy tudjuk megtartani például a szombatot is, mint az összes többi parancsolatot, fogyatékosan.
Hu. Ezt nagyon szeretném még nagyobban írni. Akár tetszik nekünk, akár nem: Krisztus egyháza, jelenlegi földi tartózkodásában fogyatékos, még nem jutott el a teljességre, és az Úr Jézus Krisztus nélkül nem is fog.
Ezért csak egy dolgot tehetünk. A parancsolatok megtartásának krisztusi módja után kutakodunk, amíg várakozunk Krisztusra.
Ehhez az Efezus 4. és 5. fejezeteket, tehát az Újszövetséget használtam: Még mielőtt végigolvasod vedd figyelembe, hogy Krisztus Testében mindenki "gondoskodik önmaga növekedéséről" (Ef 4,16), vagy másképpen önmaga növekedéséről, mindenki gondoskodjék! Krisztus parancsolatai szerint. Mindenki épüljön szeretetben!
Ha mindezeket megtartjuk, Istentől jövő elhívásunkra, kiválasztatásunkra nem hozunk szégyent:
A keresztény törvények


- legyél teljesen alázatos
- legyél szelíd
- legyél türelmes
- viseld el embertársaidat szeretettel
- tartsd meg a Lélek egységét testvéreiddel a békesség kötelékével
- ne gondolkodj és ne élj a pogányok hiábavaló gondolkodása szerint
- erkölcsi érzéked legyen igen éles és tiszta
- szívedet ne keményítsd meg
- semmilyen tisztátalan nyereségvágy ne csalogasson
- semmilyen csalárd, semmilyen gonosz kívánság ne legyen benned
- minden nap újuljál meg lelkedben és elmédben, az új embered szerint, aki Isten által teremtetett benned, valóságos Igazságban és szentségben
- mondj mindig igazat
- ha haragszol is, ne vétkezz
- nap ne menjen le a haragoddal
- többé ne lopj
- ne hazudj
- ne káromkodj
- csak akkor szólj, ha az jó, a szükséges építésére
- ne szomorítsd meg Isten Szentlelkét
- ne legyél keserű
- ne legyél indulatos
- ne legyen benned harag
- ne kiabálj
- ne káromold Istent
- ne tégy semmi gonoszt
- legyél jóságos
- legyél irgalmas
- bocsáss meg minden ellened vétkezőnek
- legyél Isten követője
- éljél szeretetben
- ne legyél parázna
- a gonoszt és gonosz tetteket még szádra se vedd
- szemérmetlen, ostoba, és kétértelmű beszéd távol legyen tőled
- adj hálát mindenért
- légy háládatos
- ne legyél nyerészkedő
- ne legyél bálványimádó
- teremd a világosság gyümölcseit: jóság, igazság, egyenesség
- a sötétség cselekedeteit bátran leplezd le
- ne élj esztelenül, hanem bölcsen
- ne légy meggondolatlan
- kutasd az Úr akaratát
- ne részegeskedj
- telj meg Szentlélekkel
- mondjál testvéreidnek zsoltárokat, Isten dicséreteket, énekeket
- szívedben folyamatosan dicsérd az Urat
- adj hálát Istennek, az Atyának mindenkor
- ha házasságban élsz, engedelmeskedj házastársadnak, szeresd házastársadat
- ha gyermek vagy, tiszteld apádat és anyádat
- ha szolga vagy, tiszta szívvel engedelmeskedj földi uradnak, mint a Krisztusnak, ne látszatra szolgálj
- szeresd az igazságot
- igazulj Istened szentségéhez
- békességben élj mindenkivel
- higgy Istenben
- adj hálát örök életedért
- olvasd Isten beszédét
- mindenkor imádkozz és könyörögj Lélek által
- legyél mindenkor éber és állhatatos az imádságaidban
+1
- menj és hirdesd az Igét, akár alkalmas akár alkalmatlan az idő, hogy Isten általad is megtalálja a már eleve kiválasztott gyermekeit. Jézus Krisztus mondja: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet" Mt 28,19 "Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között." Lk 24,47
Ez minden Isten gyermekének kötelessége. Emígyen a keresztény, krisztusi törvények, Isten Szent Lelke általi betöltése nem más, mint Isten szíve szerinti szombat és minden más örökérvényű parancsolatának megtartása, a Krisztus Királyra váró időszakban.


Így tehát Isten szent elhívott népe, Jézus Krisztus által már egyszer betöltötte a törvényt, Isten Szent Lelke által, pedig folyamatosan betölti.
"Ezért tehát, míg időnk van,
tegyünk jót mindenkivel,
leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben."
Gal. 6,10
Jövel Uram Jézus!
bogi

2011. augusztus 27., szombat

Ruth története

A hétről.

Egész héten nagyon meleg volt, de nem engedtem munkatempómból. Minden munkát elvégeztem, amellyel a gondozottaim megbíztak. C. bácsit is betoltam a Máltába, a legnagyobb hőségben. A sétát meglepően jól bírtuk, mind a ketten. C. idős bácsi két lábát egészségügyi okokból le kellett vágni, ezért kényszerült tolókocsiba.
Miután fél kettő fele végeztem, haza siettem, hogy ebédet vigyek fiamnak. 20 percet sétáltam a tűző napon. Ezen közben járt az agyam. C. bácsi utolsó gondolatán, ahogy a kőfeszület előtt elhaladtunk és félhangosan orrá alá mondta: "Jézus Krisztus segíts meg!" Ennek apropóján beszélgettünk a múlton, a régmúlt vallásos munkás emberekről, akik a templom előtt tiszteletből levették kalapjukat. C. bácsi kényszermunkatáborban dolgozott 20 évig. Bányában. Az egyik lábát itt vesztette el egy robbanás során. Rettenetesen gyűlöli a kommunistákat, de ugyanilyen gyűlölettel a pedofil papokat is. Egyenes ember. Bűn és bűn között nem tesz különbséget, mindegy ki által történik.
Azt mondta a tűző nap neki nem probléma, volt szőlőjét, hajnali öttől kapálta, délig egy liter bor segítségével. Talán még örült is, hogy ilyen melegben újra megpróbálhatta fizikai erejét.
Ahogy sétáltam haza felé, a kis erdő, és a kistó környékén, számomra is előjöttek a régi emlékeim.
Megtérésem ideje, amikor akkori barátnőmmel sétáltam itt. A nyárfák csendes hangulata. Nyárfákról mindig ő jut eszembe, és megtérésem ideje. Az elragadtatás, ahogy egy hasonló forró napon itt sétálgatva azt nézegettük hová tűntek az emberek. Talán már megtörtént az elragadtatás? Annyit kérdezgettük egymástól, hogy szinte már mi is elhittük. Aztán megnyugodtunk, még se. Tovább beszélgettünk Isten dolgairól.


Ez a hely akármilyen prózai és kicsi, mégis szent számomra. Ennek a kistónak a partján ücsörögtünk együtt, és erősített engem barátnőm, hogy minden rendben lesz az életemben. Habár ő is nagyon aggódik értem, de úgy látja, az én életemben a problémák olyanok, mint a hegyek, magasak, de előbb vagy utóbb szép lassan megmászom.
Jól esett, hogy ezekben a nehéz próbáimban valaki mellettem állt. Hozzá tudtam futni, menekülni, vagy csak ha arról volt szó beszélgetni, imádkozni.
A múltról elmélkedtem hát. Hogy milyen gyorsan elrepül az idő. Hogy mennyire bölcsen kell igazgatni az életünket, hogy téves utak nehezebb helyzetekbe ne sodorjanak. De bennem nem az a bizonyos hurrá öröm van, tök jó mert eddig mindent simán megúsztam. Oh nem! Annyi tragédiát láttam, hogy éppen ez a hangulatom nincsen. Most csak sétáltam a forró tűző napon. Méregettem fizikai erőmet, milyen meglepően jól bírja a vérnyomásom, a lábam és a szívem. Azért öröm ez számomra, mert így tovább tudok szolgálni másokat. Hála Istennek el tudok menni C. bácsiért, és el fogom tudni tolni legközelebb is, hogy kicsit kimozduljon a négy fal közül. Hála Istennek el fogok tudni menni, minden ágyban fekvőhöz, és szobába zárt beteg emberhez, hogy elmenjek nekik a boltba, postára, bankba, vagy otthon segítsek nekik.

Másnap, csütörtökön, ugyanilyen forró napon, délután hittant tartottam, az értelmi- és mozgássérülteknek.
Ruth könyvét olvastam fel nekik. Itt tartunk éppen. Elmondtam, hogy Sámson történetéből látjuk, Isten kiválaszt embereket, ad számukra karizmát, de azok az emberek attól még nem lesznek szentek. Ugyanolyan gyarló emberek mint mi, sőt, néha nagyobb ostobaságokat tesznek mint mi tettünk volna.
Sámson az ellenség leányait szerette. Nőcsábász volt, mondanánk. Ez is lett a veszte. De bűnbánata, és megtérése, végül is lehetővé tette, hogy amiért Isten őt világra álmodta és megáldotta, azt a küldetését bevégezze. Élete végén, élete árán, több ellenségét ölte meg, mint egész életében összesen.
Ezek után tértünk Ruthra.
Először is megmagyaráztam a neveket. A neveknek mindig jelentésük van. A ti neveiteknek is - mondtam nekik. Ebben a könyvben, viszont a nevek jelentésének, a történet mélyebb  és jobb megértéséhez, különösen fontos.
Ruth = barátság, barátnő, megjelenés, szépség, látni fogjuk
Csupa pozitív, bátorító üzenet.
Anyósa neve, Naomi = szépséges, kedves, az én gyönyörűségem, örömem, kedvesem, barátságos

A történet lényege, hogy Naomi férjével, moábita földre költözik Izraelből, mert ott éhség tört ki.
Naominak két fia született, akik moábita feleségeket vettek maguknak. Tíz év együttélés után, azonban meghalt mind a két fia, és a férje is. Egyedül maradt a menyeivel. Mivel Izraelben újra volt kenyér, úgy gondolta elengedi a menyeit, és hazatér. El is indult. Ám a menyei vele tartottak. Akkor szépséges szépen megkérte őket menjenek haza, és házasodjanak újra. Ne kössék magukat ő hozzá, hiszen, még fiatalok. Az egyik menye haza is tért. Míg a másik, Ruth azonban ezt mondta.

"Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" Ruth 1:16-17

 Ennek a fogadalomnak az ízét pár percig ízlelgettük. Tudjátok, hogy kinek mondta ezt? - kérdeztem. Az anyósának. Hányan tennénk ezt a fogadalmat az anyósunknak, amikor szabadon újra elmehetnénk, hogy egy másik férfit keressünk magunknak? A gyerekek értették mit mondok, nagyon tetszett nekik a történet. Tovább olvastam.
Később, amikor megérkeztek Izraelbe Naomi átváltoztatta a nevét, Márá-ra, mert azt mondta, nagyon megkeserített engem a Mindenható, egész családommal mentem el, kifosztottan hozott vissza az ÚR.
Felhívtam a figyelmet, hogy hová térnek vissza, Betlehembe. Ugye emlékeztek, hogy később Jézus Krisztus is itt született. Ruth pedig, Jézus ük-ük nagyanyja lesz. Hogyan?
Ruth nem volt izraelita származású, moábita volt, abból a népből, amelyet a próféták bűneikért különösen megfeddtek, és még Isten házába sem mehettek imádni az URat.
Ruth nem csak hitt Istenben, hanem cselekedeteivel is kimutatta hűségét, anyósához, és új Istenéhez. Izrael törvényeit elfogadta és betartotta. Amikor anyósa azt kérte tőle menjen ki a mezőre az aratók után, hogy szedegese a lehullott gabonamagokat, megtette. Amikor azt kérte, hogy feküdjön Boáz lábához, és tegyen házassági ajánlatot neki, azt is megtette.
Mondtam a gyerekeknek, látjátok milyen rafkos volt az öregasszony. Nevettek. Tudta, hogy Boáz a rokonuk, azt is tudta, hogy kötelessége feleségül vennie Ruthot, és gyermeket támasztani fiának, de tisztában volt vele, hogy mi ennek a törvényes módja, és hogy van még egy férfi, akinek előbb van joga Ruthot feleségül venni. Tehát meg kell kicsit piszkálni az ügyet, hogy valamerre elinduljanak a dolgok.
Ruth engedelmeskedett anyósának mindenben. Boáznak pedig nagyon megtetszett Ruth hite, szeretete, és hűsége. Nyilván, hogy a vének elé vitte az ügyet, és a nép törvényei szerint, törvényesen feleségül vehette Ruthot. Az ügy tehát megoldódott.

Boáz nevének jelentése = vidámság, elbizakodottság, az erősé, erő van benne, bátorság, gyorsaság, erő, elevenség, az erősség Ura
Amely szárnyai alá Ruth menekült. Később fiút szült Boáznak, akit Obéd-nak nevezték el.
Obéd jelentése = tisztelő, imádó, Jahve szolgája, rabszolga
Milyen szép. Ruth és Boáz gyermeke, akit Naomi, úgy fogadott mintha az övé lenne, úgy is mondták Izrael asszonyai, fia született Naominak, megvigasztalta gyászában.
Obéd, Isai apja volt, aki Dávid király apja lesz.

A történet nagyon szép. Főképpen, ha még arra is odafigyelünk, hogy Ruth négyszeres áldást kap a történetben.

Először anyósa:
Bánjék veled az Úr olyan szeretettel, amilyennel te bántál a meghaltakkal és velem (vö. 1,8)

Azután Boáz a későbbi férje: 

"Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az ÚR, legyen bőséges jutalmad az ÚRtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni." 2,11-12


Azután a nép:

"Tanúk vagyunk! Adja az ÚR, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izráel házát. Gyarapodjál Efratában. Legyen híres a neved Betlehemben! Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az ÚR ad neked ettől a fiatalasszonytól!" 4,11-12

És milyen igaza is lett ennek az áldásnak, világhírű neve lett utódjának. Jézus Krisztusnak, Ő az aki felépíti Izráel házát.

Akkor ezt mondták az asszonyok is:

"Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül! Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban! Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked hét fiúnál." 4,14-15

És végül a törvény tiszteletéről is szól ez a történet. Arról, hogy az Ige megtartása, önmagában áldást hordozó.

"Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az URat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd." 5Móz30,15-16

"Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az." Prédikátor 12,13-14

Így jutottunk el Jézus Krisztushoz. Az Igéhez. Aki mindenben az Atya akaratát tette. Aki által, kegyelem alatt élhet a világ. Mert Ő a világ bűneiért halt meg. Isten, Fia halála által, jó indulattal tekint most a Földre. Üdvösségünk útját egészen könnyűvé tette. Aki hisz, annak örök élete van. Hit által birtokoljuk az örök életet. Jézus Krisztus váltság áldozatában való hitünk által.
Íme a kegyelem ideje, számunkra egyenes szabad út lett a Mennybe. Nem vagyunk már bűn alá rekesztve. Minden bűnünket Jézus a keresztre vitte.
Ez az a lehetőség, amelyet felismerve, Jézus képére formálódhatunk. Napról napra növekedve, egyre inkább az Ő hasonlatosságára. Az Ő Szent Lelke által, amelyet elküldött szívünkbe.

Jézus nevének jelentése: szabadító.
üdvöt hozó, üdvözítő, szabadító, megváltó, Jahve az üdvösség, a szabadítás.


Ruth könyvéből láthatjuk, hogy az Ige tiszteletének egyenes következménye a bőséges áldások, bármilyen elátkozott népből is származzunk; hogy mindenkié a kegyelem ideje, a megváltás, és a szabadság. Öröm gyúl szívünkben, hiszen láthatjuk egészen kicsi elég a mi részünkről, szabadulásunkért. Isten minden bűnünket megbocsájtotta. Isten népe is örömmel fogad magába.

A kegyelem és az üdvösség mindenkié. Vegye bárki, ingyen.

Bizton állíthatom, az értelmisérültek: megértették. Áldott legyen az Ő neve!

bogi

Kapcsolódó előadás:
http://kegyelem.net/video/eloadasok/RJ_Elni_egy_keresetbol.htm

2012. január 16. napján felmondtam a Máltában.
Okairól, helyette: 777

2011. augusztus 23., kedd

Szolgálni

A TANÍTVÁNY FEGYVERZETE

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait." János evangéliuma 13,14

Szolgálj, amikor csak lehet!
Minden adódó alkalommal szolgálni nem azt jelenti, hogy mi válogatjuk meg az alkalmakat, hanem hogy az Övé legyünk bármilyen környezetben, ahova állított. Közvetlen környezetünkben jelentkező jellemvonásaink mutatják meg, milyenek leszünk más környezetben.
Azok a dolgok, amiket Jézus tett, a legalantasabb és leghétköznapibb dolgok voltak. Ez arra mutat, hogy szükségem van Isten teljes erejére ahhoz, hogy a legegyszerűbb munkát úgy végezhessem el, mint Ő. Úgy használom-e a törülközőt, mint Ő? Törülközők, mosdótálak és saruk az élet közönséges, piszkos dolgai, bármi másnál hamarabb nyilvánvalóvá teszik, milyen fából vagyunk faragva. A Mindenható Istennek kell testet öltenie bennünk ahhoz, hogy legközepesebb kötelességünket úgy végezzük, amint végeznünk kellene.
"Példát adtam nektek, hogy amit én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek" (15). Figyeld meg, milyen fajta emberekkel vesz körül Isten és megalázkodva ismered fel, hogy ezen az úton mutatja meg neked, hogy te milyen fajta ember voltál az Ő szemében. "Most mutasd be ennek az embernek pontosan ugyanazt, amire én rávezettelek!" - mondja az Úr.
Te pedig ezt mondod: "Ó, én mindezt megteszem, mihelyt kimegyek az idegen munkamezőre." Éppígy azt is mondhatnád, hogy a puskaport majd a lövészárokban elkészíted; mire megtennéd, megölnek.
El kell mennünk Istennel a "második mérföldig is". Sokan már az első tíz lépésnél kimerülünk, mert Isten arra kényszerít, hogy olyan úton menjünk, amit nem látunk, és így szólunk: "Várok, míg a nagy válság közelebb jön." Ha nem futunk állhatatosan kicsiny útjainkon, a nagy válságban sem teszünk majd semmit.

Oswald Chambers

2011. augusztus 22., hétfő

"Az én szolgám"


"Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen;
és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is;
és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya."
János evangéliuma 12,26


"Eredményes lesz szolgám munkája,
magasra emelkedik,
igen hatalmas lesz."
Ézsaiás 52,13

"Ez az én szolgám,
akit támogatok,
az én választottam,
akiben gyönyörködöm,
lelkemmel ajándékoztam meg,
törvényt hirdet a népeknek.
Nem kiált,
nem lármáz,
és nem hallatja szavát az utcán.
A megrepedt nádszálat nem töri össze,
a füstölgő mécsest nem oltja el,
igazán hirdeti a törvényt.
Nem alszik ki,
és nem törik össze,
míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön;
tanítására várnak a szigetek.
Ezt mondja az ÚRisten,
aki az eget teremtette és kiterítette,
szilárddá tette a földet,
 és növényt sarjasztott,
leheletet ad a rajta lakó népnek,
és lelket a rajta járóknak:
Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért,
én fogom a kezedet.
Megőrizlek,
és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal
 a nemzeteket.
Nyisd meg a vakok szemeit,
 hozd ki a börtönből a foglyokat,
a fogházból a sötétben ülőket!
 Én vagyok az ÚR,
ez a nevem,
nem adom dicsőségemet másnak,
sem dicséretemet a bálványoknak."
Ézsaiás 42,1-8


"Menjetek, szolgáljatok Isteneteknek, az ÚRnak!"
2 Mózes 10,8


"Vigyázzatok,
 hogy szívetek el ne csábítson benneteket,
 el ne hajoljatok,
ne szolgáljatok más isteneket."
5 Mózes 11,16


"Ragaszkodjatok szívből az ÚRhoz,
egyedül neki szolgáljatok."
1 Sámuel7,3


"Szolgáljatok az ÚRnak teljes szívből!"
1 Sámuel 12,20


"Fiaim, ne tétlenkedjetek!
Hiszen titeket választott ki az ÚR,
hogy az ő szolgálatára álljatok,
 neki szolgáljatok és áldozzatok."
2 Krónikák 29,11


"A szolgálatkészségben fáradhatatlanok,
 a lélekben buzgók:
 az Úrnak szolgáljatok."
Róma 12,11


"Szeretetben szolgáljatok egymásnak."
Galata 5,13


"Ne látszatra szolgáljatok,
mintha embereknek akarnátok tetszeni,
hanem Krisztus szolgáiként
cselekedjétek
Isten akaratát:
 lélekből,
 jóakarattal szolgáljatok."
Efezus 6,6


"Mint az Úrnak
 és nem mint embereknek;
 mert tudjátok,
hogy ha valaki valami jót tesz,
visszakapja az Úrtól."
Efezus 6,7-8


"Ne látszatra szolgáljatok,
mint akik embereknek akartok tetszeni,
hanem tiszta szívvel,
 félve az Urat."
Kolosszé 3,22


"Amit tesztek,
 jó lélekkel
végezzétek
úgy,
 mint az Úrnak,
és nem úgy,
mint az embereknek,
 tudván,
hogy ti
viszonzásul
 megkapjátok
az Úrtól
az örökséget;
az Úr Krisztusnak
szolgáljatok tehát."
Kolosszé 3,23-24


"Az élő
és
igaz
Istennek
szolgáljatok."
1 Thessz 1,9


"Ki
milyen
lelki
ajándékot
 kapott,
 úgy szolgáljatok azzal
egymásnak."
1 Péter 4,10

Tanúim és barátaim lesztek


"Ti vagytok a tanúim" - így szól az Úr. Az Ézsaiás 43,10-ben. Majd így folytatja:
"és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem  nem lett isten, és utánam sem lesz."
Majd kicsit később megint mondja, az Ézsaiás 43,12 ben, és 44,8-ban:
"Ti vagytok a tanúim, hogy én Isten vagyok."
"Ti vagytok a tanúim! Van-e isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla!"

Jézus Krisztus: "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." Apcsel 1,8
de ezt is mondta: "Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)
Halleluja! Semmi misztikum, semmi elrejtettség, minden egyenes és világos, amit tudnunk kell tudjuk.
Az ÚR egyenes és tiszta, nem valami homályos szolgálatba hív minket, hanem hogy hirdessük az Ő igazságát, dicsőségét, kegyelmét és irgalmát. Nem valami nagy megfoghatatlan feladatra hívott, hanem hogy egészen hűséges tanúként, mindent elmondjunk másoknak, amiket láttunk, hallottunk, és megtapasztaltunk, vagyis tudunk az egyetlen igaz Istenről.
Mi tart vissza, hogy így cselekedj? Sóvárogva várja a világ az igazságot.

bogi

2011. augusztus 17., szerda

Várni

Kedves Testvérem!

Milyen nehéz bízni az Istenben, aki elrejtőzködő Isten. Micsoda küzdelem a hitnek, hogy újra és újra higgyen. Nap nap után, megszülessen benne a bizalom, a remény, a hit, noha nem látja azt akiben hinnie kellene. Nincsenek jelek, nincs égből leszálló isteni csoda, csak a puszta kövek, amelyet innen oda rak, hogy építse Isten templomát. És az ellenség, akivel szembeszáll, mert harcol ellene, és annak kísértése, amellyel hol elrettenti, hol erőtlenné teszi, hol csak bosszantja. Ez a rettentes állandó harc! Melynek mintha vége nem lenne.
Aztán rájön az ember, vannak nála kisebbek, akik még nála is nehezebben küzdenek, harcolnak, még gyengébbek. Meggondolja az ember. Mit tegyen? A hadsereg amellyel a dombokon áll, erős, jól felszerelt, míg testvéréé, gyengébb és kisebb. Ha elvonulok, testvérem egyedül marad.
Hát nem arról szól-e Istennek szánt életünk, hogy szeretjük Istent, mint Ábrahám, és szeretjük testvéreinket, és áldozatokat hozunk érte, mint Mózes, Józsué, Dávid?
Erősségem, melyet Istentől kaptam, hogy Istennek ajánljam. Állomásoztassam ott, ahol kell, ahová Isten rendeli, nem az én döntésem. Az értelem, a józanság, a lélek micsoda küzdelme! Kitartani, hinni, várni, tűrni, a láthatatlan Istenért.

bogi

2011. augusztus 16., kedd

2011. augusztus 14. napi horgászatValahogy így indultam, mindjárt kifarolok olyan jól nézek ki :)
Nem csoda, hogy a rendőrök mindig megállítanak. :)
És ez a háttér! Tiszta vagány. :)

Felpakolva.
Botom szállítását is normálisan megoldottam.

A látvány ugyanaz.
Hajnalban még gyönyörűbb volt.

Fiam is itt volt.
Vajon mit írhatott a földre? :)

Az egyetlen hal, ami ezen a horgászaton a kezemben volt.
Őt se én fogtam. :)
De én engedhettem vissza. :)
Összességében nagyon jól éreztem magam.
Jövő héten újra megyünk.
Ja, majdnem elfelejtettem.
Határozottan szép.
A gólya.
bogi

2011. augusztus 11., csütörtök

Izráel


Izráel (Isten harcol, Isten harcosa, hőse; aki Istennel harcol; akiért Isten harcol; Isten fejedelme)

1.) Jákób Istentől kapott új neve
"Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél."
(1Móz 32,29)

2.) Izráel tizenkét törzsének gyűjtőneve (2Móz 3,16)

3.) Az északi országrész neve, miután a tíz törzs fellázadt, és az ország kettészakadt (1Sám 11,8; 1Kir 14,19.29)

4.) Neve mindazoknak, akik Ábrahám hitét bírják

"Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez!" (Zsolt 73,1)

"Izráelt megszabadítja az ÚR örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé." (Ézs 45,17)

"Nektek pogányoknak pedig azt mondom: ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékennyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságba, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba!" (Róm 11,13-24)

"Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. Békesség is irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izráelének!" (Gal 6,15-16)

"Az idegeneket, akik csatlakoznak az ÚRhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az ÚR nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram, az ÚR, aki összegyűjti a szétszóródott Izráelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!" Ézs 56,6-8

Ehhez kapcsolódó bejegyezések:

Jákób első álma:
http://testveremnek.blogspot.com/2011/02/jakob-elso-alma.html

Jákób második álma:
http://testveremnek.blogspot.com/2011/02/jakob-masodik-alma.html

A meghintés vére:
http://testveremnek.blogspot.com/2011/01/meghintes-vere.html

Izráel helyreállítása:
http://testveremnek.blogspot.com/2011/03/izrael-helyreallitasa.html

Megragadtam Istent:
http://testveremnek.blogspot.com/2010/11/bizony-megragadtam-az-istent-es-el-nem.html

Készítsetek utat a pusztában száguldónak:
http://testveremnek.blogspot.com/2010/10/keszitsetek-utat-pusztaban-szaguldonak.html

Gyötrelmeimről

Kedves Testvérem!

Igen nehéz időszakomon vagyok túl. Még most az ébredezés pillanatait élem, mint mikor sokkot kap az ember és csak eszmélget vajon valóságosan megtörténtek-e vele azok a dolgok?
Még mindig kétségeskedem. Alig hiszem, hogy megtörténhetett. Azok akiket segítettem ellenem jöttek.
Annyiféleképpen lehet magyarázni. És talán még meg is értenék minden magyarázatot, ha nem hosszú egymással eltölt évek után történt volna mindez. Azon gondolkoztam, hogy felmondok. Aztán azon, hogy mégse hiszen a munkámat szeretem, és hibát abban nem követtem el. Sok sok vád ért engem, de mind megfoghatatlan, értelmetlen, inkább csak bántó jellegű volt. Mindegyik bántásra, vádlásra azt mondták, hogy ezt azért mondják, mert nekik fájt egy-egy viselkedésem, és jogos, hogy ők most bántsanak, de rajtad kívül senki se értette, még ők maguk se, hogy vádjaik nemcsak, hogy gyerekesek, de hitványak is. Válaszolni sem akartam volna, az ostobaságokra, mivel mindegyik a személyes jóságomat vonta kétségbe. A személyes jóságot nem érdemes megvédeni, mert akkor csak beképzeltségnek és maga mutogatásnak tűnik. Így történt, mivel bölcs vagyok, hallgatásra lettem ítélve magam által. Alig válaszoltam valamit, és nem is fogok a hitvány vádakra. Egyet tudok én jó vagyok. Ezt Isten is tudja, s mivel Ő lesz az én bírám nem emberek szánalmas tévedései, nyugodalmam van.
Hallgatni fogok, és hallgatásom még fájdalmas lesz azoknak, akik várták volna, hogy feleljek meg szidalmaikra.
Felteszi az ember a kérdést, hogyan történhetett mindez? Én tudom a választ, de ők ezt nem hiszik, nem is fogják elfogadni. Az ördög támadása, semmi egyéb. Az embereket pedig ehhez felhasználta. Az volt a célja, hogy felmondjak. A munkámat ugyanis jól végzem. A Sátán szemében túlságosan jól is végzem.
Megtehetném, hogy eljöjjek, és ne fizetésért dolgozzam ugyanazt a szociális tevékenységet, hanem teljesen ingyen intézményi keret nélkül. Annak idején amikor elterveztem, hogy szociális végzettséget szerzek ez is volt az elképzelésem, hogy nem intézményi kereteken belül fogom ezt végezni, hanem teljesen ingyen, és anyagiakban egészen Istenre támaszkodom, bízva az Ő segítségében, illetve a férjem anyagi megáldásában. Úgy gondoltam, Istennek dolgozni, megéri. És nem hagyja, hogy az Igaz, aki Neki szolgál, bármiben szükséget szenvedjen. Ez így is van. Ezt tapasztaltam a saját életemben. Soha semmiben nem szenvedtem hiányt, mióta megtértem, és különösen mióta szolgálatba is álltam.
A Málta az életembe úgy jött a képbe, hogy ott önkénteskedtem, és a főnök, miután volt egy megüresedés felhívott telefonon, nem lenne e kedvem hivatásosan, fizetésért is ott dolgozni. Nekem nem volt kedvem. Három nap gondolkozási időt kértem, hogy megbeszélhessem a férjemmel. Én pontosan tudtam milyen nehézségei vannak annak, ha Istennek rendelt munkámat intézményi keretek közé akarom, vagy akarjunk rendelni. A férjem azonban keményen megparancsolta, hogy vállaljam el a munkahelyi felajánlást, és mivel neki is engedelmességgel tartozom megtettem. Ebben is Isten akaratát láttam.
A Máltában való munkám az elvárásaimnak megfelelő nehézségeket hozta. Éppen egy induló intézménybe kellett minden erőm, tudásom és hitem. Nem bántam meg, hogy elvállaltam a munkát és itt dolgoztam. Sok minden közelről szembesített a mai magyarországi intézményi, emberi, szakmai helyzetekkel. Persze sokszor úgy vagyok vele, nem fájna, ha kimaradt volna az életemből, de ha így alakult, hogy ezeket a tapasztalatokat megszerezzem, akkor biztos ez is Isten akarata volt.
Rettenetesen belefáradtam, sőt beletörtem, ezekbe a visszás, frusztrált, feszült, kibékíthetetlen, intézményi, szakmai, vezetői, munkatársi megoldhatatlan magyar viszonyokba.
Én egy imádkozós alkat vagyok. A legnehezebb az volt, hogy a délelőtti négy órás ima alkalmaimat a nyolc órás munka viszonyom miatt, reggelre illetve estére kellett áthelyeznem. Az imára nekem szükségem van, anélkül erőtlen és gyenge leszek. Tudtam, ha az imából engedek a munkát se fogom tudni végezni. A munkahelyi stressz és feladatok azonban hihetlen sok erőt kivesz az emberből, sokszor még mielőtt elkezdtem volna imádkozni este, már el is aludtam. Reggel meg kellett tanulnom felkelnem legalább hat órakor, de inkább ötkor. Ami szintén nagyon nehéz volt, mivel eredendően a hét, nyolc órás kelésekre vagyok beállítódva. Az alvás időm egyébként is hosszabb, mint egy átlagos embernek, legalább kilenc óra. Az elmúlt években azonban ez látványosan rövidült. Sikerült felkelnem reggel hat előtt, és sikerült hamar ágyban kerülnöm, úgy hogy még egy vagy akár két órát is tudtam imádkozni elalvás előtt. Aztán, az elmúlt hónapokban sajnos ez megváltozott. Egyre jobban elfáradtam és beletörtem, és tehetetlennek éreztem magam, az áradattal szemben, ami mindenfelől az embereket beborítja. Mint ember, rájöttem, tehetetlen vagyok. És még a jószívűségemet, emberi szeretetemet is félreértik. Hiszen nem is lehet másképp, ebben a megvadult, stresszes, szeretetlen világban, minthogy a bennem lévő nyílt, őszinte szeretetre csak oldalt hajtott fejjel, kétségeskedve, gyanakodva tekintenek. Mivel tudtam teljesen természetes ez a gyanakvás, nem bántam, de egy idő után a folytonos - egyoldalú - bizonyításban belefáradtam. Hát ennyire nehéz volt felfogni az embereknek, hogy én valóban szeretem őket? És valóban segíteni akarok? És hogy nincs bennem rosszindulat? Hát igen, ennyire nehéz ezt elhinni, és ennyire törik bele az ember, mintahogy én most beletörtem.
Azt gondolom, hogy vége. Tulajdonképpen valamilyen formában, felmondtam a munkahelyemen. Úgy gondolom ez így nem mehet tovább, valaminek változnia kell az életemben. Nem tudom minek, nem tudom hogyan, de ez így nem jó.
Úgy éreztem, hogy Isten mindent elvett tőlem. Minden reményem, hitem. Itthon voltam és gyötrődtem, hát Uram, akkor, hogyan csináljam tovább? Olybá tűnik, mintha meg se hallgatnád imáimat. Hát maradjak itthon megint és némán sírjak Előtted? Mert sírok, mert mindig sírok ezért a népért, de tenni is akartam, ha másképp nem két kezemmel, két lábammal, minden tudásommal, tenni a bajba jutottakért, közben hirdetni Isten szeretetét, jelenvalóságommal, hitemmel, munkámmal.
Most nem sírtam, mégis úgy érzem a szemem ki van sírva. Meggyötört vagyok, noha szabadságon vagyok már két hete. Azt kérdezem: mit tegyek Uram?
És az Úr nem válaszol.
Várnom kell.
Közben lelki szemeimmel és testi szemeimmel is látom, ahogy emberek, emberek? egy ország népe megy tönkre és én tehetetlen vagyok.
Olyannak tűnik előttem az én helyzetem most, hogy nincs remény. Nem lesz erőm, és nem lesz örömöm tovább végezni sem a munkám, sem az imám. Hiszen nem tudok már mit mondani Istennek, csak sírni tudok Őelőtte. Már nem mondok szavakat, nem kérek, és nem könyörgök, csak némán zokogok. 2006-ban is ugyanígy sírtam e népért, amikor Isten előre megmutatta e nép jövőjét, de lázadtam talán, ha tehetnék is valamit Uram, csak nem akarsz örök sírásra kárhoztatni engem? Ennyi lenne a szolgálatom, amit tőlem vársz? Tud-e úgy sírni valaki más a világon e magyar népért, mint én sírok nap nap után, a szobában Teelőtted Uram? Miért jó neked Uram, ha én sírok? Miért mutattad meg előre a jövőt? Miért, hogy talán szenvedjek? Miért jó neked Uram, az én szenvedésem? Hiszen ha látnám, vagy tudnám, hogy van értelme könnyeimnek, megnyugodnék. Egyedül, egy szobában, ahol senki se lát évekig sírni, olyan feldolgozhatatlan.
És mégis, csodálom Isten nagyságát. Ő mindent tud, és semmi kétség sincsen bennem, jól van ez így, velem, ha sírnom kell, hát sírnom kell, de ...

De persze, ahhoz hogy mégis valamerre eldőljenek bennem a dolgok, mégis csak kellene valami útmutatás Tőled Istenem. Ez a munkahely már kezd számomra terhes lenni. Ebben a formájában inkább jobban hátráltat és megterhel, minthogy segítene az imádkozásban.
Persze kérdés, mi az ima? Ha csak a gyötrelem és a sírás, akkor nagyon is, helyénvaló, és megteszi.

Tegnap, pontot tettem magamban ezekre a kérdésekre. Igen nehéz továbbfolytatnom jelenlegi formájában ezt a munkát, de maradok és nem mondok fel. Pontosan a nehézségei miatt.
Hitem és cselekedeteim együtt tesznek majd bizonyságot Istenről. Sőt, tehát még a nehézségek elhordozása is.
Jót akarok tenni!
Számmal meg akarom vallani a szívem hitét, mely Jézus Krisztusban van, és cselekedeteimmel pecsétet akarok arra tenni.
A nehézségek, amelyek ellene állnak, hogy ezeket megtegyem az én ellenségeim, amelyeket le kell győznöm.
Az Úr mondta nekem: Szeress és imádkozz! és veled leszek a világ végéig.
A nehézségekkel szembeszállok. Isten ad erőt, hogy jó szerencsés legyek. Küzdeni fogok.
Így határoztam.
És aztán a lassan eszmélgető fejemmel megtaláltam egy régi igém, Isten vigasztalását:

"Csak légy igen bátor és erős,
őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt,
amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked.
Ne térj el tőle se jobbra, se balra,
hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.
Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását,
hanem tanulmányozd éjjel-nappal,
őrizd meg, és tartsd meg mindazt,
ami ebben meg van írva.
Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre csak jársz."
(Józsué 1,7-9)

"Senki sem állhat ellened egész életedben.
Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam.
Nem maradok el tőled, nem hagylak el.
Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak  az országnak
az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom."
(Józsué 1,5-6)

Így kell erősnek lennem. Nehéz elfogadni alázatos lelkemnek, hogy Isten engem is kiválasztott egy ország megalapítására, de az engedelmesség, előrébb való. Jó dolog tudni, hogy Isten építi országát! És ehhez erős és bátor embereket keres.
Jó dolog szembesülni azzal, mennyire erőtlen és tehetetlen vagyok, hogy minden erőm, hitem Tőle van.
E világ nyomorúsága, nehézségei el nem tántoríthatanak. Főképpen, mert ilyen vigasztalásom van:

"A világon nyomorúságotok van, de bízzatok én legyőztem a világot."
János 16,33


Bizony, ide hit kell és bizalom! De Testvérem, boldogan állok a nehézségekbe, mert hiszen az Úr mondta, a tisztítást előbb saját népén kezdi el, hogy makulátlanul tiszta legyen az Ő népe, amelyet magának választott ki, az Ő országába.

Mint az aranyat, úgy tisztít engemet, gyakran tűzbe tesz!

Csak adj erőt, Istenem! Köszönöm, hogy méltónak találtál megtiszítani engemet. ... tudván, hogy ugyanezen szenvedések telnek be testvéreimen e világban. (vö. 1 Pt 5,9 és olvasd el, 1 Pt 5,10 -et)

 bogi

UI: meghalt a százéves nénim, holnap lesz a temetése... azt hiszem most elmegyek biciklizni.

Végül is 2012. január 16-án felmondtam:

2011. augusztus 9., kedd

Sátánról


Sátán (ellenség, ellenfél, üldöző; vádoló)

Mint tulajdonnév: valamennyi elbukott szellem feje; Isten és ember legfőbb ellensége.

"Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is. Az Úr megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem. Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. A Sátán így felelt az Úrnak: Nem ok nélküli féli Jób az Istent! Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van! Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amije van, majd káromol még téged! Az Úr ezt felelte a Sátánnak: Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet! És eltávozott a Sátán az Úr elől." (Jób 1,6-12)
"Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt." (Zakariás könyve 3,1)

Minden jónak ellensége; különböző nevek és jelzők alatt találkozunk vele:
- ördög (Mt 4,1.5; Lk 4,2) (Jelentése: összekuszáló, vádoló, kettéosztó, rágalmazó.) Sátán egyik főcíme, mint Isten és ember ősellenségéé.
- az atyafiak vádolója (Jel 12,9-10)
- ellenség ((1Pét 5,8)
- Belzebub ((Mt 12,24, Mt 10,25) Baálzebub (a legyek Baálja vagy ura, a férgek). Ilyen néven tisztelték Baált Ekronban a filiszteusok (2Kir 1,2.3.6)
- Béliál (2Kor 6,15) Az ÓSZ-ben nem tulajdonnév hanem valami efféle jelentésű szó: semmit érő, gonoszság, törvénytelenség (5Móz 13,13; Bír 19,22; 1 Sám 25,25) A 2 Kor 6,15-ben a Sátánt jelenti.
- az egész földkerekség elhitetője (Jel 12,9)
- a nagy sárkány (Jel 12,9)
- a gonosz (Mt 13,19.38) A gonosz jelentése: Mindaz, ami nincs összhangban Isten rendjével, akár erkölcsi, akár testi vonalon (1Móz 3; Jób 2,10; Zsolt 23,4; Lk 16,25)
- a hazugság atyja (Jn 8,44)
- e világ istene (2Kor 4,4)
- kezdettől fogva emberölő (Jn 8,44)
- ama régi kígyó (Jel 12,9)
- e világ fejedelme (Jn 12,31; 14,30)
- a levegőbeli hatalmasság fejedelme (Ef 2,2)
- a kísértő (1Tesz 3,5) 1 Krón 21,1
- Istennek nem független vetélytársa; csak addig mehet el, amíg Isten megengedi (Jób 1,12; 2,6; Lk 22,31)
- gyökerében gonosz
- az erős (Mk 3,27)
- származását homály fedi, de kezdetben jó szellem volt, aki azután felfuvalkodottsága miatt elszakadt Istentől (Ézs 14,12-20, Ez 28,12-19; 1Tim 3,6). Amikor még a szentség állapotában volt, fellázadt Isten ellen és más angyalokat is belevitt ebbe a lázadásba (Júd 6; 2Pét 2,4)
- hatalmas, Isten ellen lázadó birodalom zsarnoka (Mt 12,26; Lk 11,18)
- mindent megkísérel azért, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos tervét meghiúsítsa
- emberfeletti hatalommal és bölcsességgel rendelkező személy, de nem mindenható és nem mindentudó. Fő célja, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos mentő szándékát meghiúsítsa. Támadásának fő módszere a kísértés.
- Krisztus golgotai halála legyőzte
- egy napon Isten a tüzes tóba veti majd, ahol örök gyötrelem vár reá (Mt 25,41; Jel 20,1-3.7-10)


Jézus Krisztus a Sátánról:

Jézus "Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." Mk 1,13
"Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré." Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." Ezután magával vitte az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe." Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem." Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki." Mt 4,1-11

"Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: "Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország; és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát." Mk 3,22-27

"Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor meghallják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét." Mk 4,13-15

"Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint." Mk 8,33

"Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben." Lk 10,18-20

"Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?" Lk 13,16

"Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." Lk 22,31

"Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek." Lk 22,3

"Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának; és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: "Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!" Jn 13,26-27

Jézus Krisztus Pál apostolnak:
"Azért küldelek el (a pogányokhoz), hogy nyisd meg a szemüket,
hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek;
hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát,
és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." Apcs 26,18


Pál apostol tanítása a Sátánról:

"A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan." Róm 16,20

"Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő; hogy tudniillik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő már ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján." 1Kor5,1-5

"A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni." 1Kor7,4-7

"Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." 2Kor12,7-9

"Az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz." 2Kor 11,14-15

"El akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a Sátán." 1Tessz 2,18

"Mert egyesek már a Sátánhoz hajlottak." 1Tim5,15


2011. augusztus 8., hétfő

Pokolról

Pokol (Hades) (amit nem láthatunk).

A halottak helye vagy állapota.
Megfelel a héber 'seol'-nak, amit 'sír'-nak vagy 'pokol'-nak fordítanak.
Az ÚSZ-ben legtöbbször az örök gyötrelem helyét jelenti, de jelzi a halál komor és örömtelen oldalát is (Csel 2,27; Jel 1,18; 6,8; 20,13-14).
Hangsúlyozhatja a megfizetés gondolatát is (Lk 16,23).

Jelenti továbbá a megváltatlan emberek büntetésének helyét és módját;
örökkétartó (Mt 18,8-9);
olthatatlan tűz (Mt 3,12; Mk 9,44);
kínok (Jel 14,10) és a külső sötétség helye (Mt 8,12; 22,13; 25,30).

'Seol'. Az ÓSZ-ben az elhunytak lelkeinek tartózkodási helye, amelynek megfelel az ÚSZ-i hades; ha a szót 'pokol'-nak fordítják, akkor a büntetés helye; a legvilágosabb bizonyságtételt a seol körülményeiről Jézusnak a gazdagról és Lázárról szóló történetében kapjuk (Lk 16,19-31)

Az angyal neve, aki a pokol mélysége felett uralkodik: Abaddon (héberül); Apollüon (görögül) vagyis a Pusztító. (Jel 9,11)
Abaddon jelentése: pusztulás, megsemmisítés, bukás; pusztító, tönkretevő; mélység, pusztulás helye.
Jób 31,12-ben azt jelenti: 'megemészteni';
Jób 28,22-ben 'halál' a jelentése.

"A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik."
Jelenések könyve 17,8


Jézus Krisztus a pokolról:

tüzes kemence Mt 13,41
"Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

külső sötétség Mt 8,11-12
"Mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

Mt 22,11-14
"Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

"Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti." Jelenések könyve 19,7-8

Egy jó összefoglaló anyag:
http://www.bibliatanitasok.hu/bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2013/1/8_A_holtak_helye_files/MBS107hu.pdf

Jelenések könyve 20,4-15

"És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért: akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.

Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.
Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.

És láttam egy nagy és fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol
(a Pokol más fordításai: alvilág, Hádesz, Hádész, láthatatlan világ, láthatatlan ország)
is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették."

Zsidókhoz írt levél 10,8-31

"Előbb azt mondta: "Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél (ezeket a törvény szerint mutatják be), de azután így szólt: "Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat: az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.
Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: "Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg." Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek  valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét." Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni."

2011. augusztus 6., szombat

2011. augusztus 6-ai horgászat

Kedves Testvérem!

Ez a mai nap csodálatos volt. Végre kirántódnom a mindennapi stresszből. A gombai tónál fogtunk jó sok apró passzírnak való halat, de! nem is ez a lényeg, hanem hogy én felszabadultam. Nem is tudom minek köszönhető, és mikor történt a nap folyamán, de egyszer csak azt éreztem, hogy végre vége a borús feszült hangulatomnak.
Oldodásomban az úszózás, mint új technika elsajátítása, és a belőle fakadó sikerélmény is biztos segített, ahogy fiam páratlan egyénisége, kedvessége, gyermeki ügyessége, kedves humora, társasági lénye is. És ott voltát te, férjemmel, a csendesen háttérben tartózkodók. Mintha csak vártatok volna valamit.
A keszegek a várakozásunknak hatodik órájába jöttek. Hogy mennyit fogunk ki, szinte csak rajtunk múlott, még ilyen se volt, hogy az összes gilisztát "elfogyasztottuk".
Nem jött nagy hal, de nem is kellett, hogy jöjjön, megbeszéltük, várunk mint öreg halász a tengeren, ha öregkorunkra jön el, hát akkor lesz nagy siker, de a gombai tavat most már el nem hagyjuk. Bőven elég nekünk a táj szépsége, a csodálatos idő, a saját társaságunk. Elég kell, hogy legyen, amit kapunk az Élettől, hiszen pedig nem is olyan kevés az.
Kezdem érezni a horgászatot, és hogy lassan rutin lesz, ami így számomra több kellemes percet szabadít fel, hogy jobban tudjak figyelni a természetre, másokra és önmagamra. Úgy látom, a rutin segít abban, hogy jobban kikapcsolódjak.
Egyébként tényleg nem gondoltam volna, hogy az úszózás ennyire jól fog nekem menni, és hogy ennyire fogom élvezni.

Összességében, egy kellemes, szép napunk volt. Halleluja. Így legyen az összes többi.

Az Úr áldjon meg,
sok sok szeretettel,
puszi
bogi

Az "aranyhal", őt kívánsággal visszaeresztettük.

bogi

2011. augusztus 5., péntek

Péter apostol a vízen járt

Oh, én nem tudok a vízen járni, de ha Isten akarja, akkor igen.
Akárhogy szemlélem életem, szüntelen szembesülök vele, mert mélyen írva van benne, csak ember vagyok. Múlandó, gyenge. Minden vágyódásom, akarásom betöltése, Isten kezében.
Péter apostol a vízen járt. De nem azért, mert képes lett volna rá.
Péter apostol a többi apostollal együtt, az egyházat vezette, de nem azért mert képesek lettek volna rá.
Mi keresztyének, milyen hamar elfelejtjük az Istent! Mindig csak harcolunk, küzdünk, de Neki, csak keveset adunk, noha Ő az, aki mind az akarást, mind a cselekvést, mind az eredményt befolyásolja.
Milyen nehéz várni az Istenre! Milyen nehéz elfogadni Tőle, minden körülményünket, ha vihar dúl körülöttünk és bennünk. Járni akarunk a vízen! Uralkodni a lehetetlenen! S lehet, járunk is, néhány percig, amíg újra nem jön bennünk az emberi természet, "ez csak délibáb! ember vagyok, hol vagy Isten?" Így ragad el minket újra és újra gyengeségünk, miért csodálkozunk, emberek vagyunk? Nem istenek. Nem tudunk, sem csodát tenni, sem gyógyítani, de még tanítani sem, ha Isten Szent Lelke rajtunk keresztül meg nem teszi.
Még arra is kevesek vagyunk, hogy bűntelenül, egyenesen éljünk. Mérhetetlenül bűnösök vagyunk, ami megtartott minket, és a mennyekbe emelt, az egyedül Isten kegyelme.
Istennek joga van felettünk ítélni, de Ő már nem ítél meg minket, az ítéletet egészen a Fiúnak adta.
Társadalmi vezetőknek, hatóságoknak is joguk van felettünk ítélni, ha vétkezünk. Lehetünk bár Isten papjai, szüntelenül vétkezünk, minden ítéletre méltók vagyunk. Ki az, aki tökéletes? Álljon elő, hogy megszégyenítsem. Minden büntetésünk jogos. Mégis, habár így van ez, a Szent Isten mégis lehajolt, hozzánk bűnös emberekhez.  Ő az, aki megigazít, és Fia vérére tekintve el nem ítél. Felmentő levelünk a Mennybe van szegezve.
Ha valaki megvásárolt minket, tehet bármit velünk, Övé vagyunk, egészen. Isten nem aranyon, és nem ezüstön vásárolt, hitelt sem fogadott el. Szövetsége, amelyet Jézus Krisztussal értünk kötött, magasabb, örökkévaló.
Kérem is, és kérje minden Isten gyermeke: ha büntetnek elfogadom, gyarló emberként méltó vagyok, minden büntetésre. Isten az, aki megaláz, és Ő az, aki felemel. Melyik becsületemhez ragaszkodhatnék? Minden, ami földi, az múlandó; megdicsőült mennyei valóságomban van, örök, tiszta és tökéletes életem. Isten az, aki ingyen adta nekem. Várom már Uram, így legyen, egészen! Múlandó létem, múljon el, s legyen örök, tiszta életem.

És mégis mentsetek fel Testvérek! Egymás kezében tartjuk gyógyulásunk, megmentésünk, megigazításunk! Imádkozzatok, hogy földi mulandóságunkban méltón éljünk Főpapunkhoz, aki elhívott magához minket!

bogi

Horgászat 2011. július 30.

Felkészülés.
Egész napom totális reménytelenségben telt.
De aztán egy kis segítséggel, sikerült halat fognom.
A merítő háló is belegörbült.
4,48 kg-os ponty.
Anyósom szerint, Szent Péter akasztotta a horgomra.
Úgy jött ki a partra, mint akinek írva van.


bogi

2011. augusztus 4., csütörtök

Kerti történet

Fiam kútat ásott a kertben.


Reggelre, verem lett belőle,
mivel kis süni esett beléje.

Amikor az végre szabadult belőle,
nézd, ahogyan elszaladt a fűben.
Itt a mese vége!


bogi