"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2011. július 31., vasárnap

Isten neve Silóban

"Menjetek csak el szent helyemre, Silóba,
ahol először szereztem lakást nevemnek... " 
Jeremiás 7,12


Jeremiás 7,12 héber nyelven:Isten neve héberül leírva, a Jeremiás 7,12-ből:
"...Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek"
Hol van Siló?

Siló (Shiloh) városa Izraelben található
térkép szerint:


Most pedig, nézd meg a Google szerinti, 
Silo, Bét-El és Jeruzsálem körzetének műholdképét:
Mintha Isten neve (JAHVE) lenne felírva Júdea hegyeibe.
Hasonlítsd össze:


Ez a hely a frigyláda, bibliai tartózkodási helye,
ahol tehát hegyek és völgyek formálják Isten szent nevét, héberül.


Siló, a nyugalom, biztonság, gond nélküliség helye. Város Efraim területén, Bételtől mintegy 18 km-nyire északkeletre, itt állta a szent sátor Józsué idejétől egészen Sámuel próféta koráig.

Siló jelenti, örömet adó, uralkodó. A szó jelentése még nincs teljesen tisztázva; sok zsidó és keresztyén ember a Messiásra való utalást lát benne (1Móz 49,10).

Bétel (Isten háza). Jeruzsálemtől 18 km-nyire levő helység; neve eredetileg Lúz volt (1Móz 28,19). Közelében ütötte fel sátrát Ábrám (1Móz 12,8; 13,3); itt jelent meg Isten Jákóbnak álmában (1Móz 28,10-22), aki itt épített oltárt, és a helyet Él-Bétel-nek nevezte (1Móz 35,7).

Isten neve kiejtve, Jahve, Jehova. Valószínűleg téves visszaadása a JHVH héber tetragrammnak (négy betű); Izráel Istenének a neve; eredeti kiejtése föltehetően: Jahve. A zsidók tiszteletből sohasem merték a nevet kimondani. Amikor később a héber írásba bevezették a punktuációt (magánhangzó-bejelölést pontokkal), a zsidó írástudók ehhez a tetragrammhoz az adonai = úr szó magánhangzóit illesztették, és azután ezt a szót olvasták Isten neve helyett. Maga a szó valószínűleg a lenni igéből származik, és Isten örökkévalóságáról és változhatatlan hűségéről jelent ki valamit. Az ószövetségben Isten a nevének tíz különböző szókapcsolata van. Többnyire Isten, vagy Úr szóval fordítják ezt a nevet: JHVH; legtökéletesebben az Úr Jézus magyarázta meg a János 5,26-ban: "amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is!"

"Menjetek csak el szent helyemre, Silóba,
ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg!"
Jeremiás 7,12

bogi


Lásd még:

2011. július 25., hétfő

   
    "Sokszor azt tapasztaljuk, hogy Isten imádságunkat elutasítja. Az Úr kérésünk külső szavai mellett meghallja azok tulajdonképpeni tartalmát is, és inkább a Szent Szellem értelmében felel, mint tökéletlen és helytelen sóvárgásunk szerint. Végtelen bölcsességében sokszor azáltal ad nagyobb áldást, hogy amit kérünk, megvonja tőlünk. Ezért a helyesen imádkozó nem úgy hisz az isteni meghallgatásban, hogy Isten feltétlen a mi módunkon, a mi időnkben, a tőlünk kifejezett kívánságok értelmében hallgat meg, hanem inkább a bennünk levő kibeszélhetetlen óhaj értelmében, amit Ő jobban ért, mint mi."

2011. július 21., csütörtök


"Akármilyen nagy is a szegénységünk, s akármily sokáig kell is Istenre várnunk, sohasem fog elmaradni a segítség, ha Isten ígéreteiben hiszünk és kötelességeinket híven betöltjük. A meghallgatás kérésének is határozott célja van. Isten azért hagyja, hogy hozzá kiáltsunk anélkül, hogy felelne, hogy egyrészt hitünket és állhatatosságunkat kipróbálja, másrészt egyebeket, akik Istennek velünk tett utairól hallanak, a hitben megerősítsen."

2011. július 20., szerda


    "Az élet sokkal rövidebb és sokkal becsesebb, mint hogy téves utakra merészkedhetnénk. Annak, aki megszokta, hogy Isten vezeti, egész lénye úgy megnyílik az isteni benyomások előtt, hogy az Ő akaratát külső jel nélkül is felismeri bensejében, és azt választja. Isten nem vezet mindig látható jelekkel, hanem gyakran úgy is, hogy elhatározásainkat irányítja.
    Hogy szívünk állapota helyes-e, annak legbiztosabb jele, ha mindenféle látszólagos akadállyal szemben teljes nyugalmunk van. Aki valóban csak Isten akaratát kívánja megismerni, s arra vár, azt a nehézségek nem rémítik meg, sőt, bizonyos értelemben szívesen látja őket, mivel új alkalmakat nyújtanak Isten beavatkozására. Ha valóban a felhő- és tűzoszlopot követjük, a Vörös-tenger sem rémít meg, színtért látunk benne, amelyen újra megnyilvánulhat Isten hatalma, aki a vizeknek is parancsolni tud; Akinek szavára a vizek falakként emelkednek fel, amíg mi száraz lábbal megyünk át a tengeren. S ha a Sátán maga gördít is elénk akadályokat (1Tesz 2,18), mégse csüggedjünk: Isten megengedi, hogy valami egy időre utunkat állja, de csak türelmünket és hitünket próbálja."

2011. július 19., kedd


"A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük,
de az ember Fiának nincs hova lehajtania fejét."

Máté evangéliuma 8,20

 
---
 
 
http://kavicsokahomokban.blogspot.hu/
 
 
 
 

2011. július 18., hétfő

"A főpap újabb kérdést intézett hozzá: "Te vagy a Felkent, az Áldottnak Fia?" - kérdezte.

Erre Jézus ezt felelte:

"Én vagyok.
Majd látni fogjátok az embernek Fiát, amint a Hatalom jobbján ül, s az ég felhőivel eljön!"

Márk evangéliuma 14,61-62 (Csia Lajos fordítás)

2011. július 9., szombat

Vannak-e szentek? / 4

"Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert


                                                                                     szeretjük testvéreinket."

János apostol első levele 3,14

Vannak-e szentek? / 3


"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre."
Pál apostol 2 Korinthusiakbelieknek írt levél 5,17


"Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által,
és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban
megbékéltette a világot önmagával,
úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket,
 és reánk bízta a békéltetés igéjét."
Pál apostol 2. Korinthusiakbelieknek írt levél 5,18-19


"Őt (Jézus Krisztust) azonban az égnek kell befogadnia addig,
amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik.
Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által."
Apostolok cselekedetei 3,21


"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk,
de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.
Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz,
hasonlóvá leszünk hozzá,
és olyannak fogjuk őt látni,
amilyen valójában."
János apostol 1 levele 3,2


2011. július 6., szerda

Mint szarvas hűs vízforrás után /Instrumental/ - Maranatha

Zsoltárok könyve 12.

Segíts Uram,
mert elfogytak a kegyesek,
eltűntek a hívek az emberek közül.
Hazug módon beszélnek egymással,
sima szájjal, kétszínűen beszélnek.
Irtson ki az ÚR minden sima szájat
és nagyokat mondó nyelvet!
Mert ezt mondják: Győzzük nyelvvel,
segít rajtunk a szánk,
ki lehetne úrrá rajtunk?

Most már fölkelek - mondja az ÚR -
a nyomorultak elnyomása,
a szegények sóhajtása miatt,
és szabadulást adok az arra
  vágyódónak.
Az ÚR ígéretei tiszták,
olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst,
melyet földbe vájt formába öntöttek.
URam, te megtartod ígéreteidet,
minket pedig megoltalmazol
ettől a nemzedéktől mindenkor,
még ha bűnösök járkálnak is
  körülöttünk,
és az alávalóságot magasztalják is
  az emberek.

Jézus az Út

"Emlékezzetek arra az igére amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük; most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is."

János evangéliuma 15,20-24

"A bűn az, hogy nem hisznek énbennem /Jézus Krisztusban/; az igazság az, hogy én az Atyához megyek és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett."

János evangéliuma 16,9-11


"Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét."

János evangéliuma 1,29

Isten Országa elközelgett. Közel jött hozzánk, Jézus Krisztus kereszthalála által. Ezért most jelenleg kegyelem alatt élünk. Ő volt Isten Fia, aki megmutatta nekünk az Atyát. Jelekkel és csodákkal és feltámadásával bizonyságot tett arról, hogy az Atya Őáltala megbocsájtott a világnak. Többé nem tulajdonítja neki vétkeit, hanem közel jön az emberekhez Lelke által, hogy elvezesse őket önmagához.
Jézus Krisztus lett egyedül az Út, hogy mi is az Atyához mehessünk. Mert Jézus Krisztus az Atya jobbjára ült. Mindazok, akik hisznek Jézusban, azokat felhatalmazza, hogy elmenjenek a népekhez, és elmondják ezt az örömhírt. Az Atya pedig maga fog bizonyságot tenni, szavaik mellett, csodákkal jelekkel, szabadításokkal és halottak feltámasztásával.
Ez nem hit, ez nem bizalom kérdése. Ez maga a megcáfolhatatlan Igazság. Ha mi hirdetjük Isten kegyelmét, Isten az, aki megpecsételi a mi szavainkat az Ő csodáival.

bogi