"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2010. november 29., hétfő

Egy finom jóleső mosoly

Fiam mesélte:
- Elbeszélgettem a tanítónénivel, anyukámról, például, hogy hogyan végzi a munkáját. Meg ilyenek.
- És mit mondtál hogyan végzem a munkám? - kérdeztem kíváncsian.
- Nagyon jól végzi anyukám a munkáját. Nagyon sok szeretetet adományoz, de leginkább nekem adományozza a legtöbb szeretetét.

2010. november 28., vasárnap

A Pusztában 6.

Kedves Testvérem!

Valami nagyon szépet Istenért! Kell ehhez intézmény? Teréz anya is éppenséggel egyedül lépett ki a kolostor ajtaján, a haldoklók és a leprásak közé. Nem tartott vele senki, még a katolikus egyház sem, hogy így mondjam. A saját bőrét vitte vásárra. Kicsiny kezdet. Az Úr a kicsiny kezdeteket áldja meg. Kicsiny embereket választ, nagy feladatokra. Lásd Dávidot. És kicsiny falukat, nagy dolgok helyszínéül. Mert hiszen származhat valami jó Betlehemből és Názáretből?
Arra bátorítok mindenkit ne várjon senkire, tegye meg, amit a szívében érez. A szeretet, a szegények szolgálata, az idősek támogatása, a gyerekek felkarolása és minden szeretet-szolgálat kedves az Úrnak. Akármilyen kicsiny dolgot is teszünk, megáldja az Úr, és naggyá növekszik. Merjünk szeretni Testvérem, ahogy te mondtad! Ezekben a kicsiny szeretet cselekedeteinkben pedig nem kell várnunk nagy intézményekre. Mi magunk, ott ahol élünk meg tudjuk tenni mindazt, amit éppen megtudunk. Az a baj a világgal, hogy mindenki valami nagyobbra vár, miközben ha mindenki maga megtenné a kis segítő tetteit jobbá válna a világ.
És mégis, nem fűzök nagy reményeket felhívásomhoz. Krisztus nem a világhoz szólt, amikor azt mondta: szeresd felebarátodat mint tenmagadat, hanem sajátjaihoz. A világ, az ország, a társadalom építi önmagát ahogy építi, mi viszont itt Isten országában élünk. Krisztus parancsa szól hozzánk, szeretnünk kell, tennünk kell a jót. És ha elvégeztük, csak szolgák voltunk. Sem bér, sem jutalom nem illet.
Ne várjunk mást. Nincs önkormányzat, nincs állam, nincs szociális munkás, nincs pap ki helyettünk elvégezné a ránk váró munkát. És ha elkezdjük kicsiny szeretet-szolgálatunkat a segítség számunkra, nekünk, akik Őbenne bízunk Tőle van. Mert Őhozzá kötődünk.

A történelem ezerszer bebizonyította, Isten a kicsiny, alázatos munkát áldotta meg. Felettébb, mint ahogy azt elindítója valaha is gondolta volna. Hullámokat vetett az időtengerében, és hatása túlnyúlt halálán is. Élővé tette, és szentekké avatta, a rég elhunytakat. Mert cselekedeteik jók voltak. Nem kell ahhoz nagynak lenni, hogy egy egész világot felforgassunk, elég piciny dolgokat tennünk, nagy nagy szeretettel. Mintha minden pillanatban az Úrral magával lennénk.

Szeressünk! És bátran lépjünk ki a Pusztába, ahol nincs intézmény a hátunk mögött, hogy segíthetne. Az Úr maga lesz velünk. Segítőket és támogatókat ad, amikor szükséges, hogy utunkat végigjárjuk. Csak higgy és bízz Benne, nem fogsz elsüllyedni.

Ahhoz, hogy Krisztust kövessük, nincs szükségünk senkire. Bátran állhatsz mellette, egyedül is, mert Ő mindig melletted áll. És ezt mások is látni fogják, hogy kövessenek téged.

folyt...

bogi

A Pusztában 5.


Kedves Testvérem

közösség nélkül nem lehet élni. A hívő ember ezt a közösséget hitének megfelelő vallási közösségben keresi.
Viszont a hitnek és a vallási közösségnek nem sok köze van egymáshoz. A vallási közösségek, vallási intézmények közös jellemzője, hogy egyedüli üdvözítő egyháznak vallják magukat. Végigvehetnék a legnagyobb, és a legrégebbi történelmi egyházaktól, egészen a kicsi legújabbkori kis szektákig.
Az intézményi egyházak közös jellemzői a következők:
- Belső szabályrendszer
- Belső tanítási vonal (egy-egy konkrét tanításra nagyobb hangsúly, központi tanítások, például: a baptistáknál a bemerítkezés, pünkösdistáknál a Lélekkeresztség, katolikusoknál, a szentáldozás. stb.)
- Kifelé elfogadónak tűnnek, ám ez csak a látszat, a saját egyházukat tartják egyedül üdvözítőnek és erre a tantételre megkeresik a maguk érvrendszerét. Katolikus egyház a hagyományokra és Péter apostol utódságára, és az ezekre szóló igékre alapozza, pünkösdisták például a Lélekre, és tartják bálványimádóknak a katolikusokat, de semmiképpen nem üdvözítő egyháznak. Így kontra alakulnak ki egymás ellen az érvrendszerek: katolikus egyház a protestánsok ellen, és fordítva.
Ezért tanításaik szerint, aki az egyik egyházban van nem lehet a másikban. Sőt, különféle igéket használnak arra a megerősítésre, hogy lehetőleg minél kevesebben hagyják el az adott gyülekezetet.
Azonban azt kell látni, hogy minden egyház, gyülekezet, vagy közösség, amely ezzel a három főpillérrel rendelkezik, de legelőször is azzal, hogy egyedül csak ő üdvözít, az Szekta. Hiszen egyetlen intézmény sem tud üdvözíteni, kiszakadt Krisztus Egyetemes Testéből. Ez vonatkozik a katolikus egyházra is, amely véleményem szerint a világ egyik legnagyobb - és eddig leghosszabb ideig és legjobban működő - szektája.
Ami nem azt jelenti, hogy itt nem találhatóak üdvözülők, igaz Krisztus hívők. De igen! Nagyon is. A szektákban élnek, munkálkodnak és gyakorolnak közösséget Isten gyermekei. Nekem egyébként semmi bajom nem lenne azzal, hogy ilyen sok gyülekezet, egyház létezik, ha lenne közöttük egység. Mivel egy Istenben hisznek, kellene tudniuk egymással is közösséget gyakorolni. Azonban, ha el is indulnak az egység útján, kapcsolatuk megreked, mivel valamelyik fél mindig azt hiszi magáról mégis csak az övé az egyedüli üdvözítő egyház. A másiknak kellene őhozzá betérni, megtérnie. Sajnos a jelenlegi egyházi állapotokban, az egység az egyesülésről szól, és végül az nyeri a játékot, akinél a több pénz van.
Az evangélikus egyház néhány éven belül szinte teljesen bele fog olvadni a katolikus egyházba. Ennek elsődleges oka, hogy az egyház nem bírja fenntartani önmagát. A templomoknak és a szolgálóknak vannak költségeik. Mivel a modern korunkban csökken a hívő közösség létszáma, csökken a bevétel, ezért a templomokat nem tudják finanszírozni.
Ám a katolikus egyház sincs jobb helyzetben. A plébániák hitelt kényszerülnek felvenni, hogy fenntartsák működőképességüket.
Kérdés: így volt e az apostolok korában?

Pál apostol szerte járt, és gyülekezeteket alapított. Azt mondta, hogy ő a saját kezével keresi kenyerét, bár, jogos lenne elvárnia, hogy a tanítóknak ne kelljen törődniük a megélhetési gondjaikkal, hiszen a hívekért fáradoznak. Ám amikor ő gyűjtést szervezett, sosem magának, hanem a szegényeknek tette. Még csak nem is a templom rezsijére. Házakhoz hívták meg tanítani. Ugyanez vonatkozott a jeruzsálemi apostolokra, hívekre, ha gyűjtést rendeztek, a szegényeknek tették. Saját költségeikre nem.
Ugyanis, amikor a hívők csatlakoztak a közösséghez mindenüket eladták, és házakat  béreltek, ahol együtt éltek és ahonnan kiindulva naponta szolgálták a szegényeket. Követték Krisztus tanítását, hogy ne gyűjtsenek maguknak e Földre. Életük a szolgálatról szólt, úgy éltek mint ahogy mi ma Teréz anya, és a szerzetes rendjét látjuk élni. Felnézünk rájuk, szinte hősnek látjuk őket azért, amiért ilyen lemondásokkal képesek élni. Nincs saját ház, nincs saját kocsi. Lemondás és szolgálat. (Apcsel 2:44-47)
A szegények felé való szolgálattal, és a Krisztusról szóló tanításban buzgólkodtak. Erről szólt az életük. Ma mi hívek azt mondjuk: oh, hogy így éljek ahhoz nekem szentnek kéne lenni! Szerzetes rendbe kellene vonulnom. Nekem családom van, házat akarok, dolgoznom kell.
Az apostolok gyülekezetei hitelt nem vettek fel. De nem is halmoztak javakat. - Ez a kép, teljesen ellentétben áll, mind a mai a katolikus, mind a protestáns, és újprotestáns gyülekezetek gyakorlatával.
Ma a hívek rendszeresen tizedet fizetnek. Ebből állják a vasárnapi, vagy a gyakoribb összejövetelek költségeit. Úgy áll a dolog, hogy a hívek, mintegy igénybevevők a szolgáltatóknak fizetik a hatalmas intézményrendszerük költségeit, így például szolgálóiknak bérét... akik egyébként sokszor limuzinokkal járnak, míg a hívek nejlon zacskóba csomagolják szendvicseiket. Manapság jó üzlet bármely vallási intézményrendszer, egyik kicsi vagy nagy vezetőjének lenni. Hiszen teljes egészében fordítva élik meg a Krisztusi közösséget, szolgálatot, mint ahogyan Jézus megalapította. A lemondásban, szolgálatban, szeretetben a vezetőknek kellene élen járniuk! (Lk.22,26) Nem a hívektől bezsebelni a megélhetésükhöz és szolgálatukhoz fenntartásához szükséges pénzeket. (Lk.9,3)
Krisztus korában is voltak ilyen tanítók: ők voltak a farizeusok.
De Jézus Krisztus nem farizeusnak hívott el minket.

"Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." János ev. 12:26.

Jézust követni nem csak elmélet és elvek. Hanem az evangélium hirdetése, és a szegényekért való szolgálat önmagunk háttérbe szorításával, Istenért. A kereszténység eredetileg ezt az életmódot jelentette. Minden más, hozzáadott emberi kolonc. Kérdés, lesz-e, vannak-e, akik Krisztus hitükben ilyen bátran élnek, hogy mindenüket eladják, a szükségesekre költenek, házat bérelnek, együtt élnek, és a szegényeket szolgálják?

folyt...

bogi

2010. november 26., péntek

A Pusztában 4.

Kedves Testvérem!

Folytatom az Úrvacsoránál. Pontosabban még nem, hanem, hogy jól lássad gondolataimat, az Úrvacsora témájában, egészen messze kell kezdenem. A szövetségkötésnél.
Mind a négy szövetségkötés, amit a Biblia említ, lényegesen beépült a lelkembe. Ennek a fényében szeretném, ha látnád, amit írok majd az Úrvacsoráról.

Az első szövetség, Noé szövetségkötése:
"Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre:
szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön." (I. Móz. 9:12-15)

Ez volt a világgal kötött első szövetsége Istennek. Noé még nem a zsidók közül származó, hanem az emberiségből származó ember volt, akit az Úr családjával együtt kiválasztott. Noé leszármazottaiból származik később minden ember. Ábrahám is, Mózes is, te is és én is.
A szövetségkötés lényege: "szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására." (I. Móz. 9:9-11)

A szövetségkötés így tehát érvényes rád is, és rám is. Azért írom mindezeket, hogy ízlelgesd magát a szövetségkötés lényegét, erősségét, örökérvényűségét.
Manapság nem tudják az emberek mit jelent szövetséget kötni. Mind barátságban, mind házasságban ismeretlen fogalom, vagy rosszul értelmezik. Nem a te hibád, hogy ha eddig még nem fogtad fel igazán ennek a szónak a mélységeit, értékeit, valóságát.
Isten nem azért teremtett embert, hogy elpuszítsa. Isten meg akarja menteni az embert. Amíg nem látjuk Isten szentségét tisztán, nem érthetjük meg, hogy miért A szövetségkötés a módja, a mi megmentésünknek, és nem valami egyszerűbb, vagy valami bonyolultabb, ahogy mi emberileg elképzelnénk.
Isten szent, fenséges és Ővé a föld teljessége. Az ember pedig bűnös lett.
A szövetségkötés bevezetője ez: "Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek! A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert." (I. Móz. 9:1-6)

Ugye mennyire visszhangozza az Újszövetséget ez a szövegrész? Gondolj arra, amire én gondoltam, amikor ezt a részt olvastam. Jézus Krisztus a kereszten függ, a nép így kiabál: vére rajtunk, és a mi gyermekeinken, Jézus pedig így sóhajt fel: Bocsásd meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekszenek.
Tudod, igaz az, hogy ha megbocsájtod mások vétkeit, Isten is megbocsájtja azokat.
Jézus feloldozást kért az őt kivégzőkre. Melyet az Atya elfogadott. Te is kérhetsz feloldozást a téged üldözőkre. Nem vallási ájtatosságból, hanem mert ereje van a megbocsájtásodnak. Az Atya feloldozza a bűnösöket, ha megbocsájtasz nekik, és könyörögsz értük.
A másik amire gondoltam, hogy íme itt is, itt van a Vér! A vér előfog jönni, még majd az Ábrahámi, aztán a Mózesi szövetségkötésben, és Jézus Krisztus utolsó vacsorájában.
Mózesnél a frigyládára öntötték a papok. Jézus azt kéri, igyuk meg. A vért? Igen. Vajon miért?
Lehetséges, hogy a frigyláda, Bennünk van?
Hitem szerint igen. Hiszen maga Isten jelentette ki, még az Ószövetségben a próféták által, később Jézus által, és az apostolok által, hogy az Ő Lelke Bennünk van. Mi vagyunk Isten temploma.


Noé szövetségkötésének érvényességének jele a szivárvány. Ég és föld között. Kifeszítve. Mint Krisztus a kereszten.
Noé szövetségkötésének lényege: hogy emlékeztesse Istent, az örök szövetségre, hogy nem lesz többé özönvíz az élőlények pusztulására.
Jézusban kötött szövetségünknek is ez a lényege, hogy emlékeztesse Istent, hogy nem öli meg az embert.
Jézus helyettünk itta ki azt a kelyhet, amely bűnösségünk állapotjáért minden embernek ki kellene innia Isten előtt.

A kereszt nem nekünk lett embereknek felállítva. Hanem Istennek. Istent emlékezteti. De ahogy Jézus mondta, ha valaki hisz Őbenne (Jézusban), az Atya, már nem Ő (Jézus) miatta fogja meghallgatni, hanem mert önmagunkért szeret minket az Atya. Jézusban hinni, nagyobb, mint a szövetségkötés jele.
A jel áll. Kifeszül ég és föld közé. Mindenki láthatja. Ott van. De hogy ki hiszi el, hogy Isten szól általa, és önmagának rakta emlékeztetőül, már más kérdés. Sokan látják Isten emlékeztetőjelét, sokan hallanak róla, de kevesen hisznek benne. Ki foglalkozik a szövetségkötéssel, ember és Isten között?

folyt...

bogi

2010. november 22., hétfő

Ajánlás

Kedves Testvérem

tudom, kicsit későn ajánlom neked ezt a blogot, de csak most ért meg bennem.
A blogomat azoknak ajánlom, rajtad kívül természetesen, akik érdeklődnek egy Krisztus hívő gondolatai iránt.
A címkék tematikája a következő:
Három nagy egységes rész szerint írok.
1. A Pusztában című, amelyben hitemről teszek tanúságot. Vallás nélküli hitemről. Magamat csak Jézus Krisztushoz tartozónak vallom. Kényes, nehéz téma, azért írok bele ritkábban, mert nehezen fogalmazok, és a legmélyebb rétegeimet érinti.
Ehhez a témakörhöz tartozik még a Hitről és A mennyei gyümölcsfa címkék bejegyzései.
Mivel nem vallom magam sem katolikusnak, sem protestánsnak bejegyzéseim meghatározása sem lehetséges. Senkit nem akarok becsapni. Mélyen Krisztus hívő vagyok, de nem tartozok és nem szándékozom semilyen valláshoz tartozni. Nem ellentámadásból, sem reakcióból, hanem mert egyszerűen így élem meg a hitem. Örömmel látom azonban, hogy keresztény barátaimnak nem jelent akadályt kapcsolatunkban az "identitás vesztésem", sőt! Úgy látom, mindig építőleg hatott, minden fajtabeli keresztényre. Így remélem, hogy blogom is, építőleg hat, vallástól függetlenül mindenki számára, aki olvassa.
Nem tantételeket akarok hirdetni, hanem azoknak írom ezen bejegyzéseket, akik komolyan elgondolkoznak a sokféleségünkről. És a Krisztusban egynek lévő isteni parancsról. Nem meghökkenteni, megbotránkoztatni akarok. Távol álljon tőlem, egyszerűen leírom a formálódó gondolataimat, ha ezen közben protestáns, vagy katolikus megbotránkozik, azt sajnálom. Én is türelmesen végighallgatom mind a két oldalt. Talán nem merész elvárás, ha ezt kívánom saját magam irányába is, aki a Pusztában, a semmi közepén vagyok, vallás nélkül, ebben a társadalomban. Szóval bátor együtt gondolkodást várok.

2. nagy egység, Teréz anyáról szól. Nem a katolikus testvéreim beetetése ez, csalogatása, vagy becsapása, hogy rátévedjenek a blogomra. Egyszerű oka van. 2005-ben, amikor a szociális munka kezdett érdekelni, Teréz anya hite ragadott meg. Nem volt semmi közvetlen kiváltója, ami úgy konkrétan rá terelte volna a figyelmemet. Csak úgy jött. Talán isteni sugallat. Mélyen beleástam magam az ő hitébe, próbáltam megérteni. És mivel protestáns voltam, voltak vallási részek, amelyek akkoriban még távol álltak tőlem, de szerettem volna megérteni. Ezért engedtem Isten tanításának, hogy a katolikus vallást megértsem. Ez több éves "tanulmány út" volt. Mindeközben nem lettem katolikus, bár sokak szerint, igazabb katolikus vagyok, mint egy katolikus. Ez inkább a hitem miatt van, és hogy megérteni szándékoztam a vallást, és a vallás gyakorlók hitét, miközben - Pál apostol tanítása szerint - minden jót beépítettem magamba. Megjegyezted, hogy toleránsabb vagyok a katolikus testvéreim felé, mint a protestánsak felé. Igen ez igaz. Talán azért, mert elvárnám minden protestáns testvéremtől, hogy ugyanolyan toleráns legyen a katolikusok felé, mint én. Hogy ne támadólag lépjenek fel. Inkább értsék meg hitüket. Nem arra gondolok, hogy elfogadják, hiszen én se értek mindennel egyet a katolikus vallásban, hanem közösségre találásra gondolok. Sajnos, mind katolikus, mind protestáns részről, nagyon távol állunk egymástól. Ebben az egymásra találásban szeretnék segítség lenni.
Tehát ebben az egységben Gondolatok Teréz anyától, Keresztúti elmélkedések - Teréz Anyával, Teréz anya az Egységről, Teréz anya berviáriuma, Teréz anya imái található.
Hiányt pótolok ezzel az interneten, hiszen egységesen nincsenek jelen ezek, sőt, általában véve is nagyon kevés Teréz anya gondolat van a világhálón. Ez örömet okoz nekem, hogy emígyen is segíthetem Isten munkáját. Örömet okoz gondolatainak begépelése.

A 3. nagy egység a szociális munkáról szól. Miért akarsz segíteni? - A szociális munkáról
Ebbe gyakrabban, merészebben és többet írok. A mindennapjaimról szól. Azoknak írom, akik ebben a szférában dolgoznak,  de minden más érdeklődőnek is. Sokszor vegyülnek hitemmel ezen blogbejegyzések is, nem tudom és nem is akarom önmagamtól külön megírni. Őszintén írok le mindent, ahogyan átélem, ahogyan gondolom, a megélt eseményeket, vagy amilyen érzelmeket, gondolatokat okozott bennem egy-egy esemény.
Itt ennél a résznél, nagyon vigyázok a személyiségi jogokra!!! Nem kibeszélni akarok embereket, a neveket változtatom, amennyiben írok. Kivéve egy-két esetnél, ahol pontosan tudom, hogy az említett ember inkább örül/vagy örült, hogy néven neveztem.

A többi címke Család, Levélkék, verseim, vagy amelyek még majd utolag keletkeznek egyéb gondolataim közzé tartoznak.

Építeni szeretnék. Lehet, hogy közben néha szenvedélyes leszek, de még ez is hozzám tartozik, legközelebb korrigálok. A folyamatos egyed-fejlődésben hiszek. Fejlődök. Noha vannak dolgok, amelyek állandóak, és örök. Isten beszédei. Jó így fejlődni, biztos ponton állva. Isten beszéde élő és ható, érzem ezt mindennap. Tanít, nevel, Bennem lakik, ... és mégis ... így együtt az Örökkévalóval, szeretek fejlődni. :) nekem ez boldog játék. Erről akarok írni, mindenféle vallástól függetlenül. És erre a félelem-mentes boldog játékra hívok minden olvasót. Vagy ahogy Teréz anya mondaná: Valami szépet Istenért!

Isten áldjon meg!

sok szeretettel,
bogi

2010. november 21., vasárnap

Teréz anya: Ima a betegekért

Szenvedő Jézus, add, hogy mindennap
felismerhesselek a betegekben,
és róluk gondoskodva, téged szolgáljalak.

Segíts, hogy a harag, a bűntény vagy
az elmebetegség undorító álarca mögött is
meglássalak, és hozzád sóhajtsak:
"Szenvedő Jézusom, mily mérhetetlenül szép
téged szolgálni!"

Uram, ajándékozz meg hittel, hogy feladatom
könnyebbnek tűnjön. Akkor majd örömet jelent
számomra mások szeszélyeit elviselni
és teljesíteni minden szenvedő óhaját.

Beteg testvérem, mily kedves vagy számomra,
mivel Krisztus képe vagy. Büszke vagyok rá,
hogy gondoskodhatom rólad!

Ó, Isten, mivel te a szenvedő Jézus vagy,
mérhetetlen jóságod akkor is nyilvánuljon meg,
amikor a türelmes Jézussal találkozom,
aki irgalmas hibáim iránt,
és csak szándékomat nézi,
hogy minden szenvedő gyermekedben
téged szeresselek és szolgáljalak.
Áldd meg erőfeszítéseimet és munkámat,
most és mindörökké.

Ámen.

Teréz anya: Egy beteg gyermekért

Mária, legdrágább Anya,
hozzád könyörgök ezért a beteg gyermekért.

Anyánk vagy,
mi pedig a te gyermekeid.
Ismersz bennünket,
tudod, mire van szükségünk.

Ez a gyermek súlyosan beteg
- kérlek, vedd karjaidba
és légy gondoskodó édesanyja.

Jézus nevében kérlek,
adj neki egészséget
és áldd meg
most és mindörökké.

Ámen.


---ooo---

/Személyes megjegyzés, de nem ítélet: Nem értek maradéktalanul egyet Teréz anya teológiájával. Pl. Mária megszólítását, imában, nem tartom helyesnek. Biblia hű elveim miatt tartom magam ahhoz, ahogy Jézus tanított imádkozni: Mi Atyánk... /


2010. november 20., szombat

Fénykép egy még meg nem született kis kézről

Ez az egyik legfantasztikusabb fénykép, amit az ismert Univerzumban valaha is készítettek.
Egy amerikai fényképész készítette egy operáció alatt, amin egy súlyos gerinc-rendellenességet próbáltak helyrehozni egy magzaton az anyaméhen belül a terhesség 23. hetében.
A fényképész akkor még nem gondolta, hogy élete egyik legfontosabb képe lesz ez, hiszen a cél csupán a méhen belüli gerincműtét fényképeken is történő dokumentálása volt.
Miközben Paul Harris fotós az Egyesült Államok-beli Tenesse állam Nashville városának Vanderbilt egyetemén a sebészeti klinika műtőjében fényképeket készített a műtét folyamatáról, megörökítette azt a pillanatot is, amikor a baba az anyai méhből kiemelte a kis kezét, és az őt operáló orvos ujját megfogta.Ez a hihetetlen fénykép a Föld rengeteg újságjában megjelent, és pl. Írországban az egyik "legerősebb zászlója" lett az abortusz legalizációja ellen küzdőknek.
Az ici-pici kéz, ami meghódította a Világot, Samuel Alexanderé, aki tavaly december 28-án megszületett (amikor a fénykép készült, alig több, mint 5 hónapja volt a mama hasában).
Ha komolyabban elgondolkodunk, megértjük, hogy az élet tényleg csak egy hajszálon múlik.
Az orvosok biztosak voltak benne, hogy nem tudták volna életben tartani a kisfiút a méhen kívül, így a méhen belül műtéttel kellett megoldani azt a rendellenességet, amit nem tudott volna túlélni.
A méhet bevarrták, hogy a baba normálisan fejlődhessen tovább.image
Ezért is ezt a képet nyilvánítják napjaink egyik legfontosabb orvosi felvételének.
Samuel a legfiatalabb páciens, aki ilyen operáción túlesett.
Valószínű, hogy Samuel Alexander egyszer majd megszoríthatja a műtétet végző Dr. Brunner sebészprofesszor kezét - most már az anyai méhen kívül.
Justine McCarthy televíziós műsorvezető megjegyezte, hogy képtelenség nem elérzékenyülni a pici kéz hatalmas erejét látva, amint az őt operáló sebész ujját szorítja, és lehetetlenség nem elgondolkodni azon, hogyan tud egy kéz életet menteni...!
Dénes Ottó közéleti blogjáról:
http://denesotto.blogspot.com/ 

Teréz anya: Egy születendő gyermekért

Mária, Anyánk,
számodra nem ismeretlen az öröm,
a boldogság és a bizonytalanság,
amely egy anya szívét eltölti
gyermeke születését várva.

Áldd meg a szülőket, és áldd meg ezt a gyermeket,
tűnjön bár mégoly parányi, jelentéktelen lénynek is.

Teremts neki békés, boldog életet,
szeretettel és örömmel teljeset.
Oltalmazd ezt a parányi életet
minden erőddel és figyelmeddel.

Mária, boldogságos Szűzanya,
virrasz e formálódó emberke fölött,
hogy anyja méhében lüktető, piciny szívét
ne érje semmi bántódás születése előtt,
hogy teljesíthesse küldetését e világon,
amellyel Atyánk nagylelkűen megajándékozta.

Ámen.

---ooo---

/Személyes megjegyzés, de nem ítélet: Nem értek maradéktalanul egyet Teréz anya teológiájával. Pl. Mária megszólítását, imában, nem tartom helyesnek. Biblia hű elveim miatt tartom magam ahhoz, ahogy Jézus tanított imádkozni: Mi Atyánk... /

Teréz anya: Ima egy leendő anyáért

Uram, ajándékozz e fiatal anyának örömet,
bátorságot és erőt egy csoda világra hozatalához.

Tedd büszkévé és hálássá,
hiszen gyermekének anyjaként
minden teremtmény közül a leggazdagabb.

Szűzanyánk, legkedvesebb Anya,
ajándékozd meg ezt az asszonyt
szerető, gyengéd szíveddel.
Mutasd meg neki,
mekkora boldogság forrása a család,
mint ahogyan te is boldog voltál
a betlehemi istállóban.

Uram, ajándékozd meg ezt a nőt szereteteddel,
hogy továbbadhassa születendő gyermekének.

Így majd a kisdedet örömmel fogadják és szeretik,
s ha felnő, ő is törekedni fog,
hogy szeretetedet kiárassza az emberiségre.

Ámen.

2010. november 18., csütörtök

Bizony megragadtam az Istent, és el nem engedem.

Mint Jákób az ő tusakodásában. El nem engedlek Istenem. Ragaszkodom Hozzád. Szeretlek.
És ha mégis menned kell. (?) - Áldj meg engem!
(1 Mózes 32:25-31)

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."
Rómaibeliekhez írt levél 8:38,39

2010. november 17., szerda

Fiammal énekelek

Oh, megint énekelni tanultam a fiammal. :)
Tavaszi szél vizet áraszt, Freddie Mercury-tól:
http://www.youtube.com/watch?v=fuUnnrp_7qA&feature=related
Olyan kedves volt tőle. :)

Modernül, gyerekektől :)
http://www.youtube.com/watch?v=zWxk6BFvMOs

Következtetés:
Szépsége miatt, mily sokan meg akarták énekelni ezt a dalt, és mégis ez az a dal, amelyet minden magyar családanya könnyedén el tud énekelni. :) Így tettem ma este én is, hogy fiamnál a hamis hangokat kiigazítsam. :)
http://www.youtube.com/watch?v=UIyqRGP6gng&feature=more_related

Mennyi rejtett kincs, a magyarságban.

2010. november 11., csütörtök

A Magányról

Csöndben ülök. Születésemre gondolok, amikor emberré lettem. És minél inkább emberré leszek, annál inkább érzem, hogy Ő az Isten.
Várom, hogy megérintsen, hogy jöjjön. - más vágyódás nincsen bennem - Testem, lelkem Őreá vágyik.
Emiatt néha megijedek magamtól. Vagy inkább úgy írom: régen sokszor megijedtem magamtól. Mert láttam másokat szétfeszítenek mindenféle vágyak, de én csak Őreá vágyom. Az Ő illatára, érintésére, Lelkére. Nem ember Ő, hanem az Örökkévaló.
Nézd. Tudom én, szokatlan, amit írok. Évekig tartott, amíg megértettem: Más vagyok, és ez nem fog változni.
Nem vágytam férfi után, sem nő után. Nem vágytam emberi érintésre. Sem kedves szavakra.
Magányom messzebb volt, az Égbe kiáltott. Szenvedésem olthatatlan volt. Embert kerestem ki hasonló. Vagy orvost ki gyógyítana ebből. De rájöttem, szenvedésem különleges, magányom más, vágyam betölthetetlen. Legalábbis várnom kell, hogy találkozhassam Vele. Miközben minden tagom az örömről és az életről kiált, mert mindennap érzem jelenlétét, velem van.
Nem tudok másról írni: csak Őróla. Nem tudok másról írni: csak arról a szenvedésemről, amely az Atyától külön megélve élek át nap mint nap, miközben mindennap velem van. - Erről a paradoxonról.
Tudod sok különleges dolgot megéltem. Titkokat. Hogy minden éjjel elvitt engem. Úgy vigasztalta, magányom. Bármit kértem Tőle, mindent megadott.
Hogy miért nem kértem Tőle többet? Mert nagyon sokat adott. Az Élő Istennel találkozni, csodálatos, és félelmetes. Lelket, büszkeséget törő. Tisztává tesz.
Elbújni szerettem volna. A Szeretet elől. De mindenhol utolért Ő engem. Bárhová mentem, utolért.
A láthatatlan Isten édesget magához, miközben minden vágyódásom Ő, menekülnék Előle, mert nem érinthetem meg. Mert tudod, mindent nekem adott, és nem tudom megköszönni Neki, még egyetlen egy öleléssel sem. Éreztél már valaha olyan fájdalmat, hogy valaki nagyon sokat tett érted, és nem tudod neki meghálálni?
Ezt érzem én. Mindennap, minden percben. Hogy nagyon kevés, amit hálaként megtehetek.
Egyszerűen megfogott az Isten. Mert az Ő kegyelme, szeretete, mindennap megújul én előttem, bennem és körülöttem, és semmit nem tudok megköszönni, meghálálni Neki úgy, hogy megelégedettnek érezném magam.
Néma, süket, vak, és teljesen tehetetlen vagyok, ahogy Őelőtte élem napjaim.
Vagy írjam? - halott. Miközben tudom, és látom: gyönyörködik bennem. Oh micsoda szenvedése a Léleknek, ha látja az Istent.
Szeretem Őt. És semmi mást nem akarok, csak úgy élni, hogy minél kevesebbet kapjak vissza szeretetemért cserébe. Mert nagyon nagyon sokkal tartozom! És tartozásom nemhogy csökkenne, hanem naponként egyre több.

És most egy sóhaj. Ez az én magányom. Ez az én erőm. :) Örömöm. Teljesen betölt. Ez az, ami többé, mássá tesz, de még se tőlem van, mert ajándékba kaptam.
Egyébként pedig nagyon egyszerű: csak szeretek. Se több, se kevesebb.
Mégis, ... ha talán úgy éreznéd mily nagyszerű ez, akkor gondolj arra: Ilyen maga az Isten! Ő ilyen egyszerű. Ne keress Benne semmi bonyolultságot . :) Egyszerűen szeret az Isten! Áldott legyen az Ő neve! ...

bogi

2010. november 10., szerda

Fiatal házasokért

Uram,
segíts ennek a fiatal házaspárnak,
hogy szeretettel teli
egy szív és egy lélek legyenek.
Adj nekik olyan életet,
hogy örömben és fájdalomban,
egészségben és betegségben,
egymáshoz hűségesek legyenek.
Adj nekik szeretetet
születendő gyermekeik iránt,
és add, hogy otthonuk ajtaja
mindig nyitva álljon
a szegények előtt.

Tanítsd meg őket, Uram
együtt imádkozni,
hogy megőrizzék az egységet.

Ámen.

2010. november 7., vasárnap

Fiammal szolmizálni tanultam

Az én életemből, gyerekkoromból kimaradt az énektanítás. Harmadikos fiam viszont nagyon szereti, hála a lelkiismeretes énektanárának.
Lelkesen tanítgat engem is. Ma a tokaji szőlőhegyen kezdetű dalt mutatta meg.
Milyen szépek is a magyar népdalok.
Hallgasd meg, mit találtam az interneten, fiam leült tőle :) És köszönöm azoknak, akik elkészítették.

 http://www.asszem.hu/ofoe/hang_kig_2003_tokaji.php

bogi

2010. november 5., péntek

Testvéreinkért

"Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?
 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk. "

János első levele 3,13-24

Megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.

"Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. 
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 
Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. 
Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. 
Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást; nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak." 

János első levele 3,1-12

2010. november 4., csütörtök

Mert ahogyan Ő igaz

"Mert ahogyan Ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz."
(Rómaiakhoz írt levél 3:26)

"és Ábrahám teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni."
(Rómaiakhoz írt levél 5:21)

Mert mit is ígért Isten Ábrahámnak?
Sok nép atyjává teszlek. Szövetségem jelét adom neked ehhez.
És Ábrahám nem gyengült meg hitében, mikor százesztendős korára gondolt, és feleségének elhalt méhére.
Ábrahám, hitt az Istennek.
"Ezért Isten ezt "be is számította neki igazságul". De az, hogy "beszámította neki igazságul", nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat; aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért."
(Rómaiakhoz írt levél 5:22)

Mert elküldetett hozzánk a Szent Lélek. Aki leleplezte a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.
Mert Jézus mondta:
"A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." (János ev. 16:9-11)

Hát mindezekből látszik, hogy kegyelemből tartatunk meg, hit által. Mint Ábrahám, az ő hite által, aki reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott.

Ábrahám hitének követője vagyok. Ő az én atyám.

"Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atyja Isten színe előtt, ahogyan meg van írva: "Sok nép atyjává tettelek."
(Rómaiakhoz írt levél 4:16,17)

Köszönöm neked Atyám az ígéretet, melyet atyámnak Ábrahámnak tettél, akinek a hite által lett az én megmenekülésem. Köszönöm, hogy hitt neked. Köszönöm, hogy engedelmeskedett neked. Tégy engem is hozzá hasonlóvá, hogy a hit útját járjam.
Köszönöm a Te Fiadat, Jézus Krisztust. Mert Ő az, akiben Önmagad megbékéltetted a világgal.
Ő az, aki nem ismert bűnt, de bűnné tetted értünk, hogy Őbenne a Te igazságod lehessünk.
(Korinthusiakhoz írt levél 5:21)

bogi

A Szeretet győzött le

Kedves Testvérem!

Tényleg jó lenne leírni azokat a gondolatokat, amelyek bennem vannak. Olybá tűnik az életem magam előtt, mint szakadatlan küzdelem a Szeretettel. Próbálnám megelőzni Őt, vagy többet adni Neki, mint amennyit Tőle kapok, de játszva megelőz engem. Hozzá képest a tagjaim, kiaszodt, merev, öreg csontok. Ő fut, fáról fára, és bokorról bokorra incselkedik velem, pedig több ezer? több millió? végtelen éves.
Hogy lehet, hogy az Öregkorú fiatalabb, mint én?
Mintha játszana velem. De csak a Szeretet játéka ez. Érezni és tudni, hogy szeret Ő, tudom kiváltság. Keveseknek adatik meg. Nekem pedig mindennapom, minden gondolatom azzal telik, hogyan tudnám, valamiképpen úgy meghálálni irántam való jóságát, hogy jóságomért ne ezerszer többet kapnék Tőle.
Oh, nem túlzás azt mondanom, hogy ezerszer kapok. Azért mert én így élem meg, és teljesen mindegy mi a valóságos mértéke, és értéke annak a szeretetnek, amit kapok vagy adok ha úgy élem meg, hogy Ő ezerszer többet ad, mint én.
Persze jól van ez így, hiszen Ő az Isten. De amikor már évek, évtizedek óta szakadatlanul fogocskázunk egymással, elgondolkozom. Valamit változtatnom kell.
Azt hiszem, eldöntöttem, ez lesz a legokosabb, ha elfogadom, hogy győzött. Elkapott, megelőzött, leelőzött és győzött. Hiszen végülis ez az igazság. A Szeretet legyőzött engem. Vesztes vagyok.
Milyen jó ezt a szót kimondani, így, és itt, ilyen szövegösszefüggésben: vesztes vagyok.
Nem tudtam többet adni, Istennek, mint amennyit Ő adott nekem.
Meghajtom fejemet Előtte, és dicsőítem Őt, és magasztalom, mert odaadta ezt a kicsinyeknek, és a szegényeknek, hogy együtt Vele játsszák ezt a Végtelen gyönyörű dallamot.
Az Örömhír: Szeret az Isten. Velünk az Isten.
Ő előbb szeretett, mint mi szerethettük volna Őt. Előbb szeretett, minthogy felfedezhettük volna, hogyan szeressük az Istent?
Ez az a játék, ahol vesztesnek lenni jó... bár itt se kellemes, mert folyton folyvást csak nő a szeretet, mibennünk, és ez nem tőlünk van, hanem Isten árassza ránk mindennapon a világ végezetéig.
Ez az az alázat, hogy elfogadjuk Isten szeretetét, hogy nagyobb Ő, mint mi. Ő az Isten, én pedig csak ember vagyok. Áldott legyen az Ő neve!

bogi

2010. november 1., hétfő

De hát Testvérem! Teréz anyát is mind neked írom! Bocsánat, hogy kevés erőm, időm marad, hogy több személyeset írjak. :) Igyekszem. :) Elmélkedj csak őrajta is, ahogyan én tettem évekig. Mindig jobban és jobban tisztelem! Sok erő kell ahhoz, hogy embereket segítsünk, és amikor kell elengedjük. A titkot ő megtalálta: Mindig, mindent Istenért. Örömmel.
Erős nő volt, de mégis telve gyengédséggel és szeretettel.


bogi